Forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Vestfold

DatoFOR-2011-06-23-724
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2011
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-22-732
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort08.07.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om bachelorgrad ved HiVe

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Vestfold 23. juni 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift omhandler krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Vestfold.

§ 2.Definisjoner

I forskriften gjelder følgende definisjoner:

Studiepoeng: måleenhet for studieomfang, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.

Emne: den minste enhet som gir studiepoeng, og som kan inngå i et fag, en emnegruppe, et studieprogram eller en grad.

Fag: samling av beslektede emner som er samlet under én felles fagbetegnelse.

Emnegruppe: kombinasjon av emner fra ett eller flere fag som i programplan, emneplan, fag- eller studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet.

Studieprogram: ett- eller flerårig studieløp med et definert innhold i henhold til program- og emneplan, fag- eller studieplan, som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad.

Bachelorprogram: studieprogram som kvalifiserer for bachelorgrad etter vedtak i høgskolens styre.

§ 3.Krav til bachelorgradens omfang og innhold

Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i fag, emner, emnegrupper eller studieprogram av minst 180 studiepoengs omfang.

Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende:

a)rammeplanstyrt, integrert yrkesrettet utdanning av minst 180 studiepoengs omfang
b)treårige studieprogram (180 studiepoeng) som i henhold til vedtak i styret for Høgskolen i Vestfold gir bachelorgrad
c)selvkomponerte/individuelle studieløp med en integrert yrkesrettet utdanning eller fordypning i fag, emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang kombinert med fordypning i ytterligere fag, emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang. Frittstående emner som skal inngå i grunnlaget for graden, må ha et omfang på minst 10 studiepoeng.
§ 4.Fritak for eksamen eller prøve

Øverste faglige instans ved den enhet som tilbyr studiet som gir grunnlag for en bachelorgrad, avgjør spørsmål om fritak etter § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler.

§ 5.Reduksjon i studiepoeng

Overlapping i faginnhold mellom fag/emner/emnegrupper/studieprogram som inngår i grunnlaget for bachelorgraden, kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. Overlapping ut over 10 studiepoeng må kompenseres.

§ 6.Gradstildeling, vitnemål og vitnemålstillegg

For høgskolens egne bachelorprogram skal faglig innhold fremgå av studieprogrammets navn. Styret fastsetter betegnelsen ved godkjenning av bachelorprogrammet. Styret fastsetter, i utfyllende bestemmelser til denne forskrift, hvordan faglig innhold skal angis på vitnemål som utstedes på grunnlag av annet utdanningsprogram.

Bachelorvitnemål skal skrives ut på norsk. Et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høgre utdanningssystemet.

For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra Høgskolen i Vestfold må eksamen i fag/emner/emnegrupper/studieprogram av et samlet omfang på minst 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen. Emner av inntil 30 studiepoengs omfang, avlagt ved utenlandsk universitet eller høgskole som en del av en utvekslingsavtale med Høgskolen i Vestfold, kan inngå i nevnte 60 studiepoengs krav. Tilsvarende vil også kunne være gjeldende innenfor aktuelle fagfelt, der Høgskolen i Vestfold har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med et annet universitet/høgskole i Norge.

Gradstildeling ved vitnemål for oppnådd bachelorgrad etter høgskolens egne bachelorprogram utstedes automatisk til de kandidater som gjennom normert studieløp oppfyller kravene. Vitnemål for oppnådd bachelorgrad på annen måte utstedes etter søknad. Søkeren må selv dokumentere at kravene er oppfylt.

Kandidater som har vitnemål for utdanning med et omfang av 180 studiepoeng eller mer kan ikke få tildelt bachelorgrad på i hovedsak samme fagområde. Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra universitet eller høgskole.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad utstedes én gang.

§ 7.Utfyllende bestemmelser

Styret for Høgskolen i Vestfold kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskrift.

Dispensasjon fra denne forskrift kan bare gis av styret selv.

§ 8.Klagebehandling

Eventuell klage på avslag på søknad om vitnemål for oppnådd bachelorgrad fremmes overfor høgskolens klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse er endelig.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2011. Forskrift 22. juni 2005 nr. 732 om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Vestfold, oppheves fra samme tidspunkt.