Forskrift om eksamen ved fengselsbetjentutdanningen

DatoFOR-2011-06-23-854
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2015-09-04-1050
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2002-02-22-183-§2-2, LOV-2001-05-18-21-§5, FOR-2002-02-22-182
Kunngjort30.08.2011   kl. 15.35
KorttittelForskr om eksamen ved fengselsbetjentutdanningen

Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (nå Kriminalomsorgsdirektoratet) 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift 22. februar 2002 nr. 183 til lov om straffegjennomføring § 2-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 des 2011 nr. 1175, 4 sep 2015 nr. 1050 (hele forskriften gjengitt på nytt).

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter alle eksamener, prøver, bedømmelser, arbeidskrav, vurderinger og lignende innenfor alle emner, delemner og kurs når resultatet framgår på karakterutskrift eller vitnemål, eller inngår som beregningsgrunnlag for disse.

Vurderingene og karakteren i tjenstlig forhold kommer i tillegg til karakterene som inngår i utdanningen av fengselsbetjenter.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050.
§ 2.Eksamen

Eksamen regnes som del av utdanningsopplegget, spesifikk oppmelding er ikke nødvendig.

Som eksamen regnes vurderingsformer som gir grunnlag for fastsetting av selvstendig karakter på vitnemålet. Følgende vurderingsformer kan benyttes individuelt eller i gruppe:

a)skriftlig eksamen med tilsyn
b)muntlig eksamen
c)skriftlig eksamen uten tilsyn, for eksempel fagartikkel, hjemmeeksamen, prosjekt- eller semesteroppgave.

Som eksamen regnes også bedømmelse av framføringer eller praktiske oppgaver når resultatet inngår på vitnemålet.

Eksamensform og vurderingskriterier i det enkelte faget framgår av studieplanen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050.
§ 3.Ordinær eksamen

Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050.
§ 4.Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er eksamen for aspiranter som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050.
§ 5.Ny eksamen

Eksamen for aspiranter som ikke bestod ved siste ordinære eksamen (kontinuasjon). Ny eksamen kan tas samtidig som det arrangeres utsatt eksamen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050.
§ 6.Ulike vurderingsformer

Det kan gis forskjellige prøver i tillegg til dem som har innflytelse på endelige karakterer på vitnemålet. Det kan være prøveeksamener, tentamener, innleveringer, arbeidskrav, forprøver og andre betegnelser. Slike vurderingsformer skal omtales i studieplanen senest fra studieårets begynnelse hvis resultatet også kan være avgjørende for aspirantenes adgang til å gå opp til ordinær eksamen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050.
§ 7.Rammeplan

Rammeplan er en nasjonal plan som beskriver mål, omfang, innhold, organisering og vurderingsordning i et studium. Rammeplan for fengselsbetjentutdanningen fastsettes av Kriminalomsorgsdirektoratet.

0Tilføyd ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050.
§ 8.Studieplan

Studieplan er en helhetlig beskrivelse av et studieprogram ved en høyskole. Studieplanen gir en nærmere konkretisering av faglig innhold i alle emnene i et studieprogram og beskriver organiseringen av studiet, studieprogresjon, arbeids- og undervisningsformer, eventuelle praksisformer og forholdet mellom teori og praksis og vurderingsordningene.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 7).
§ 9.Emnebeskrivelse

Emnebeskrivelse er betegnelsen på den detaljerte delen av en studieplan som gjelder ett avsluttende emne/delemne. Emnebeskrivelsen er en konkretisering av emnet, og gir opplysninger om emnets mål, innhold, arbeids- og undervisningsformer og om eksamens-/vurderingsordningen i emnet. Hvis det er flere deleksamener i et emne, skal den innbyrdes vektingen eller sammenhengen mellom deleksamenene oppgis. Pensumlitteratur skal oppgis.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 8).
§ 10.Aspirant

Aspirant er en person som er tilsatt med plikt til å gjennomgå en nærmere bestemt utdanning som kvalifiserer vedkommende for fast tilsetting i kriminalomsorgen, jf. forskrift til lov om straffegjennomføring § 2-2 og forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen. En aspirant skal delta i undervisningen på heltid.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 9).
§ 11.Studiepoeng

Omfanget av et fag, emne eller kurs i universitets- og høyskolesystemet måles i studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års normal arbeidsinnsats på heltid for en aspirant, jf. forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 10).
§ 12.Kandidatnummer

Alle aspirantene som er meldt opp til en eksamen, får tildelt et kandidatnummer. Kandidatnummeret tildeles før eksamensoppgaven deles ut. Aspirantene får nytt kandidatnummer til hver eksamen. Nummeret er tilfeldig valgt og bestemt før eksamen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 11).
§ 13.Klagenemnd

Kriminalomsorgsdirektoratet oppretter en klagenemnd som skal behandle klage over formelle feil ved eksamen etter § 23.

Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være aspiranter.

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 12).
§ 14.Fusk

Fusk foreligger når en aspirant har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller reglene om kildebruk.

Som fusk regnes forsøk på samarbeid med eller å få opplysninger fra andre personer når slikt samarbeid ikke er angitt som eksamensform. Det regnes også som fusk å benytte stoff som helt eller delvis er kopi, utdrag eller avskrift av andres publiserte eller upubliserte arbeider som f.eks. bøker, artikler, prosjekter eller oppgaver, også inkludert arbeider lagt ut på Internett, uten å angi kilder som nedenfor. Når større eller mindre deler av oppgaven bygger på andres eller egne tidligere arbeider, skal kildene oppgis. Når aspirantene har tilgang til kilder, skal de også gi fullstendige og korrekt angitte referanser til alle kilder og annen litteratur som er benyttet.

Fusk anses som brudd på arbeidskontrakten og medfører at aspirantens skikkethet som fengselsbetjent skal vurderes. Aspirantnemnda avgjør hvilke følger fusk skal få etter reglene i forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 13).
§ 15.Særordninger

Aspiranter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, kan søke studieadministrasjonen om dette.

Aspiranter som har et varig behov, må søke snarest etter studiestart. Dersom det oppstår akutte behov, må aspiranten søke raskest mulig. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) eller unntaksvis annen relevant dokumentasjon og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen.

Ordningen gjelder normalt ikke muntlige prøver og heller ikke ved gruppeeksamener, hjemmeeksamener eller prosjektoppgaver.

Særordninger kan være spesiell fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen, eller i spesielle tilfeller alternativ eksamensform. Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) fastsetter utfyllende bestemmelser etter § 23.

Tilleggstid kan gis med inntil 25 %, maksimum en time.

Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 14).
§ 16.Sykdom under eksamen

Kandidater som er forhindret fra å ta eksamen på grunn av sykdom, skal informere KRUS snarest og levere legeerklæring umiddelbart.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 15).
§ 17.Vilkår for å få gå opp til eksamen

Aspiranter som ikke har levert eller fått godkjent obligatoriske innleveringer der krav om godkjenning er fastsatt i studieplanen, gis ikke adgang til å gå opp til eksamen i emnet. Hvis kandidaten ut fra normal studieprogresjon skulle ha tatt eksamen, regnes dette likevel som første forsøk med strykkarakter som resultat.

Ny eksamen (kontinuasjon) regnes som annet (siste) forsøk, jf. § 21.

Aspiranten har oppmøteplikt til all undervisning ved KRUS. Ved fravær over 20 % i det enkelte emne, må aspiranten søke om å få anledning til å avlegge eksamen.

KRUS gir utfyllende bestemmelser om fravær som følge av utførelsen av vervet som tillitsvalgt for tjenestemannsorganisasjonene, jf. § 24.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 16).
§ 18.Sensur

I alle emner kan det engasjeres en ekstern sensor. Ved ny sensurering etter klage, jf. § 5-2 og § 5-3 i lov om universiteter og høyskoler, benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst n ekstern.

Sensur skal foreligge senest 3 uker fra eksamens- eller prøvedato. KRUS kan i særlige tilfeller beslutte en lengre frist, eksempelvis når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensur innen 3 uker.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 17).
§ 19.Karakterer

Endelig karakter i emne og delemne som ut fra studieplanen skal på vitnemålet, fastsettes på grunnlag av eksamener, deleksamener og/eller andre vurderingsordninger slik studieplanen angir.

Studieplanen angir for hver eksamen om bestått/ikke bestått eller gradert skala skal brukes.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 18).
§ 20.Kunngjøring av eksamensresultater

Tid for kunngjøring av eksamensresultatene skal fastsettes på forhånd. Kunngjøringen skjer ved oppslag på fastsatt sted. Karakterlistene skal være anonymisert ved bruk av kandidatnummer.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 19).
§ 21.Oppsigelse, utsatt eksamen

Aspiranter som har strøket to ganger i samme emne, skal sies opp fra sin stilling, jf. lov om statens tjenestemenn m.m. § 8 nr. 3.

Aspirantnemnda treffer vedtaket om oppsigelse, jf. forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen § 22 første ledd. Vedtaket om oppsigelse kan påklages etter reglene i samme forskrift § 22 fjerde ledd.

For aspiranter som har hatt lovlig fravær, eller som ikke har bestått ved siste ordinære eksamen i et emne, arrangeres det utsatt og ny eksamen i emnet (kontinuasjonseksamen).

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 20).
§ 22.Begrunnelse for og klage på karakterfastsetting

Aspirantene har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må et eventuelt krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremmes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, og aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for kandidatene etter at karakterer er fastsatt. En aspirant kan klage skriftlig på karakteren for sine egne prestasjoner senest tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort eller senest tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Besvarelsen sensureres på nytt, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (5). Endring kan skje til gunst eller ugunst for klageren.

Bedømmelse av muntlig eksamen, praktisk prøve eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Formelle feil ved gjennomføringen av muntlig eller praktisk eksamen kan likevel påklages, se § 23.

Klage som gjelder gruppeeksamen, kan bare fremmes hvis hele gruppen samtykker i det. Klagen skal være undertegnet av alle i gruppen. Eventuelt endret karakter gjelder hele gruppen.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 21).
§ 23.Klage over formelle feil ved eksamen

Den som har vært oppe til eksamen, kan klage skriftlig over formelle feil innen tre uker etter at vedkommende er eller burde ha vært kjent med det forholdet som ligger til grunn for klagen. Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

Klage over formelle feil ved eksamen skal være begrunnet og stiles til KRUS.

Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren.

Klagenemnda vurderer spørsmålet om det som oppgis som formelle feil, kan ha påvirket prestasjonen under eksamen eller sensuren av prestasjonen for aspiranten som klaget. Hvis Klagenemnda ikke kan se at forholdet har hatt betydning for resultatet, kan klagen avvises. I motsatt fall skal KRUS gi ny eksamen eller ny sensur på samme prøven. KRUS må vurdere hvorvidt feilen kan ha hatt betydning for hele kullet. Sensuren eller eksamensforsøket annulleres i tilfelle for hele kullet.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 22).
§ 24.Utfyllende bestemmelser

KRUS kan fastsette utfyllende bestemmelser, instrukser og rutinebeskrivelser.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 23).
§ 25.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

0Endret ved forskrifter 2 des 2011 nr. 1175, 4 sep 2015 nr. 1050 (tidligere § 24).