Forskrift om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller (bingoterminaler)

DatoFOR-2011-06-24-644
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endretFOR-2013-04-12-358 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§10
Kunngjort28.06.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om fordeling av bingooverskudd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2011 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 10 annet ledd. Fremmet av Kulturdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 12 april 2013 nr. 358.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt av Norsk Tipping AS i bingohaller, jf. lov om pengespill § 1 første ledd c).

§ 2.Fordeling av overskudd

Overskuddet fra utbetalingsautomater skal fordeles slik at 25 % av overskuddet tilfaller organisasjoner og foreninger (formålene), 35 % av overskuddet tilfaller bingoentreprenør og 40 % av overskuddet tilfaller Norsk Tipping AS.

Med overskudd menes brutto omsetning etter fradrag for gevinster.

0Endret ved forskrift 12 april 2013 nr. 358 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3.Nærmere om gjennomføringen

Norsk Tipping AS skal overføre bingoentreprenørs del av overskuddet til bingoentreprenør minimum én gang pr. måned. I tillegg skal Norsk Tipping AS overføre den del av overskuddet som tilfaller formålene til bingoentreprenør én gang per halvår.

Lotteritilsynet kan i særlige tilfeller instruere Norsk Tipping AS om å overføre andel av overskudd direkte til formålene.

0Tilføyd ved forskrift 12 april 2013 nr. 358 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2011.

0Endret ved forskrift 12 april 2013 nr. 358 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 3).