Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

DatoFOR-2011-06-24-726
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2011, 01.01.2014, 01.07.2015, 01.01.2019
Sist endretFOR-2017-02-03-120
EndrerFOR-1999-03-11-301
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§10-6, FOR-1990-12-07-959-§9-1
Kunngjort08.07.2011   kl. 15.50
KorttittelEndr. i forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 24. juni 2011 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 bokstav i, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 jan 2012 nr. 75. 19 juni 2013 nr. 663, 12 juni 2015 nr. 705, 3 feb 2017 nr. 120.

I

I forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende endringer: - - - 

Nytt kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4. Avanserte måle- og styringssystem 

Ny § 4-1 skal lyde:

§ 4-1. Plikt til å installere AMS

Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS.

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:

a)forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart,
b)installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i særlige tilfeller. 

- - - 

Ny § 4-3 skal lyde:

§ 4-3. Måleverdier

Måleverdiene skal registreres og lagres i måleren inntil måleverdiene er overført til nettselskapet og minst frem til forfallsdato for inneværende fakturaperiode.

Måleverdiene skal overføres til avregningsansvarlig innen kl. 07.00 etter at driftsdøgnet er avsluttet, jf. § 3-8. 

Ny § 4-4 skal lyde:

§ 4-4. Display

Nettselskapet skal legge til rette for at de sluttbrukerne som ønsker dette skal kunne tilknytte et display, jf. § 4-2 b).

Kraftleverandør skal kunne sende prisinformasjon til displayet. Nettselskapet skal kunne sende tariffinformasjon til displayet, jf. § 4-2 f). 

---

0Endret ved forskrifter 16 jan 2012 nr. 75 (i kraft 20 jan 2012), 12 juni 2015 nr. 705 (i kraft 1 juli 2015).

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2011, med unntak av ny § 4-1 og nye § 4-3 og § 4-4, som trer i kraft 1. januar 2019, § 4-5 og § 4-6 som trer i kraft 1. juli 2015, og ny § 4-8 som trer i kraft 1. januar 2014.

0Endret ved forskrifter 16 jan 2012 nr. 75 (i kraft 20 jan 2012), 19 juni 2013 nr. 663 (i kraft 1 juli 2013), 3 feb 2017 nr. 120.