Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste

DatoFOR-2011-06-27-654
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endretFOR-2014-07-15-981
EndrerFOR-2002-12-03-1342
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-1, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort28.06.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om kommunikasjonstjeneste m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 27. juni 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-1, § 7-4 og § 9-1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrift 15 juli 2014 nr. 981.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste i Norge, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte slik tjeneste, herunder på Svalbard.

§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med

a)kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste: tjeneste som har ansvar for installasjon, idriftsettelse, vedlikehold og/eller drift av anlegg for kommunikasjon, navigasjon og overvåking.
b)kontrollområde (control area): et kontrollert luftrom som strekker seg vertikalt oppover fra en nærmere angitt høyde over jordoverflaten.
c)terminalområde (TMA) (terminal control area): et kontrollområde, vanligvis etablert der flere ATS-ruter løper sammen i nærheten av en eller flere større flyplasser.
d)major TMA: TMA med mer enn 100 000 flybevegelser per år.
e)medium TMA: TMA med mellom 18 000 og 100 000 flybevegelser per år.
f)minor TMA: TMA med færre enn 18 000 flybevegelser per år.
g)spesial CATegory I instrument approaches (SCAT-I): satellittbasert landingssystem som benytter bakkereferanse til forbedring av GNSS data, for at landinger ned til ILS kategori I landingskriterier kan gjennomføres.
h)vurderingsområde: et større område utenfor det kritiske og det følsomme området der oppføring av bygninger, heisekraner eller andre konstruksjoner vil kunne gi uakseptable forstyrrelser på det utstrålte signalet. Området hindrer at større objekter blir permanent eller midlertidig plassert slik at de kan påvirke anleggets signalkvalitet.
§ 3.Krav til organisasjon

Opplæringsprogram skal aksepteres av Luftfartstilsynet.

§ 4.SCAT-I

Krav fastsatt i Specification for Special Category I Instrument Approaches on Differential Global Positioning System (DGPS) in Norwegian Airspace (SCAT-I), based on FAA Order 8400.11, version 1 February 15 2002, gjelder som norsk forskrift.

§ 5.(Opphevet ved forskrift 15 juli 2014 nr. 981.)
§ 6.Restriksjonsområder
(1) Det skal etableres restriksjonsområde for
a)retningsfyr (LLZ),
b)glidebane (GP),
c)merkefyr (MRK),
d)avstandsmåler (DME),
e)peiler (VDF/UDF),
f)rundtstrålende radiofyr (NDB),
g)VHF-retningsbestemmende radiofyr (VOR),
h)SCAT-I.
(2) Anlegg skal ikke oppføres før en faginstans har gjennomført en radioteknisk vurdering og dokumentert at
a)anleggene ikke fysisk påvirker hverandre med refleksjoner eller skygging,
b)anleggene ikke påvirker hverandre elektronisk med innslag i monitorer, fjernkontroll, fjernovervåkning eller andre funksjoner,
c)anleggenes frekvenser ikke skaper intermodulasjonsprodukter som kan gi uheldig innvirkning på eget eller annet radioteknisk utstyr i området.
(3) Ferdsel med kjøretøy og anleggsmaskiner i kritisk område er ikke tillatt uten avtale med lufttrafikktjenesten.
(4) Ingen objekter med de fysiske egenskaper som følsomt område er fastsatt i forhold til må befinne seg i det angitte følsomme området når et anlegg for kommunikasjon, navigasjon og overvåking er i operativ bruk. Området skal merkes med skilt i følge skiltplan og angis på restriksjonskart.
(5) Flyplasseier skal utarbeide og vedlikeholde et BRA-kart (Building Restriction Area) som viser maksimal tillatt bygghøyde på ethvert sted innenfor et gitt geografisk område. Flyplasseier er ansvarlig for at lokale myndigheter er gjort kjent med BRA-kartet. Dersom bygg eller konstruksjoner planlegges oppført i vurderingsområdet skal det foretas en radioteknisk vurdering av faginstans som har kompetanse på anleggenes utstrålingsmønstre.

Radioteknisk vurdering skal blant annet inneholde en vurdering av hvorvidt det planlagte objektets plassering, størrelse og utforming kan påvirke signalkvaliteten ved eksisterende anlegg.

§ 7.Kontrollflyging

Yter av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste er ansvarlig for at anlegg som krever kontrollflyging blir kontrollfløyet innenfor fastsatte tidsintervaller, jf. vedlegg 1 om tidsintervaller for kontrollflyging.

§ 8.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når det anses særlig samfunnsnyttig og det ikke medfører at flysikkerheten reduseres.

§ 9.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. juli 2011.
(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. desember 2002 nr. 1342 om flynavigasjonstjenesten (BSL G 6-1).

Vedlegg til forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste

Kontrollflyintervaller

Utstyr/prosedyrerType kontrollIntervallIntervalltoleranseKommentar
NDBK, S
DMEK, SFrittstående anlegg
DMEK, P, SSom for det system DME-en er knyttet til
LLZ + DME/MRKK, P, S180 dager21 dager
VORK, P, S365 dager21 dager
ILS CAT IK, P, S180 dager21 dager
ILS CAT II/IIIK, P, S90 dager21 dagerNedgraderes automatisk til CAT I
VDFK, P, S365 dager21 dager
RadarK, S
PSR/MSSR sensorerK, S
ADS-BK,S
MLATK,S
PANS OPS / RNAVK, SInn- og utflygingsprosedyrer
SCAT-IK, P,S365 dager21 dager180 dagers intervall første driftsår
SBASK, S
GBASK, S
 

S = Spesialkontroll etter modifikasjon.

K = Kommisjonering.

P = Periodisk kontroll.

0Endret ved forskrift 15 juli 2014 nr. 981.