Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong

DatoFOR-2011-06-29-695
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endretFOR-2016-07-06-902 fra 01.09.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort01.07.2011   kl. 15.40
KorttittelForskrift om kjøkkenartikler fra Kina og Hongkong

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 29. juni 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 9, § 12 og § 14.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 284/2011).
Endringer: Endret ved forskrifter 27 jan 2014 nr. 67, 6 juli 2016 nr. 902.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter import av kjøkkenartikler i polyamid eller melamin plast, produsert i eller eksportert fra Kina og Hongkong, som faller inn under tolltariffnummeret 39.24.1002.

0Endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 67.
§ 2.Forordning (EU) nr. 284/2011

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 284/2011) om særlige betingelser og prosedyrer for import av kjøkkenredskaper i plast av polyamid og melamin med opprinnelse i eller sendt fra Kina eller Hong Kong gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I og II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Utpekte importsteder

Mattilsynets grensekontrollstasjoner ved Oslo lufthavn, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn utpekes som importsteder i henhold til forordning (EU) nr. 284/2011 artikkel 5.

Importør eller dennes representant skal fremstille forsendelsen for kontroll ved et av disse importstedene.

0Endret ved forskrift 6 juli 2016 nr. 902 (i kraft 1 sep 2016).
§ 4.Forhåndsmelding av import

Ved import av produkter omfattet av denne forskriften skal importør eller dennes representant sende melding til tilsynsmyndigheten på importstedet. Meldingen skal gis på den måten som er angitt av tilsynsmyndigheten og minst inneholde følgende opplysninger:

a)importørens navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer,
b)ankomsttid og bestemmelsessted,
c)avsenders navn og avsenderland,
d)varepartiets produksjonsland,
e)mengde varer og
f)varegruppe med angivelse av tolltariffens varenummer (åtte sifre) i henhold til inndeling i norsk tolltariff.
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 6.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2011.

Forordninger

Forordning (EU) nr. 284/2011 (dansk versjon)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011
af 22. marts 2011
om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes,1 særlig artikel 48, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I Kommissionens direktiv 2002/72/EF2 er der fastsat særlige bestemmelser om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, herunder krav til sammensætning samt restriktioner og specifikationer for stoffer, der må anvendes heri.
(2)Der er modtaget flere meddelelser og advarsler gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder i henhold til artikel 50 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20023 vedrørende materialer bestemt til kontakt med fødevarer, der importeres til Unionen fra Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt «Kina») og Det Særlige Administrative Område Hongkong i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt «Hongkong»), og som afgiver mængder af kemiske stoffer til fødevarer eller fødevaresimulatorer, som ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
(3)Disse meddelelser og advarsler vedrører først og fremmest plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin, som ikke overholder de krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer og formaldehyd til fødevarer, som er fastsat i henholdsvis del A i bilag V og afsnit A i bilag II til direktiv 2002/72/EF.
(4)Primære aromatiske aminer (i det følgende benævnt «PAA») er en gruppe af kemiske stoffer, hvoraf nogle er kræftfremkaldende, mens andre af disse forbindelser mistænkes for at være kræftfremkaldende. PAA kan opstå i materialer bestemt til kontakt med fødevarer på grund af indhold af urenheder eller nedbrydningsprodukter.
(5)Det er rapporteret, at plastkøkkenredskaber af polyamid med oprindelse i eller afsendt fra Kina og Hongkong afgiver et højt PAA-indhold til fødevarer.
(6)Direktiv 2002/72/EF tillader anvendelsen af formaldehyd ved fremstilling af plast, forudsat at denne plast ikke afgiver over 15 mg/kg formaldehyd til fødevarer (specifik migrationsgrænse (SMG), udtrykt som total formaldehyd og hexamethylentetramin).
(7)Det er rapporteret, at plastkøkkenredskaber af melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong afgiver mængder af formaldehyd til fødevarer, som er højere end de tilladte.
(8)For at øge kendskabet til de krav, der er fastsat i EU- lovgivningen vedrørende materialer bestemt til kontakt med fødevarer, som importeres til Unionen, har Kommissionen i de seneste år taget en række initiativer, heriblandt tilrettelæggelse af kurser for de kinesiske kontrolmyndigheder og den berørte industri.
(9)Trods disse initiativer har Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret ved kontrolbesøg i Kina og Hongkong i 2009 konstateret alvorlige mangler i det offentlige kontrolsystem vedrørende plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer, der skal importeres til Unionen, og en stor del af de plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina og Hongkong, der kontrolleres, opfylder stadig ikke kravene i EU-lovgivningen.
(10)I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/20044 er der fastsat særlige bestemmelser vedrørende materialer og genstande bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, herunder visse generelle og specifikke krav, som disse materialer og genstande skal opfylde. I henhold til artikel 24 skal medlemsstaterne gennemføre offentlig kontrol for at sikre, at denne forordning efterkommes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om offentlig fødevare- og foderstofkontrol. Disse bestemmelser er fastsat i forordning (EF) nr. 882/2004.
(11)Nærmere bestemt hedder det i artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004, at i den udstrækning betingelser og nærmere procedurer for import af produkter fra tredjelande ikke er fastsat i EU-lovgivningen, kan de om fornødent fastsættes af Kommissionen.
(12)I henhold til artikel 48, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 er der mulighed for at indføre særlige betingelser for import af specifikke produkter, der kommer fra visse tredjelande, under hensyntagen til de risici, der er forbundet med disse produkter.
(13)For at minimere de sundheds risici, der kan opstå i forbindelse med plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong, bør hver enkelt sending af disse produkter ledsages af passende dokumentation, herunder analyseresultater, der viser, at den opfylder kravene vedrørende afgivelse af henholdsvis PAA og formaldehyd, som fastsat i direktiv 2002/72/EF.
(14)For at sikre en mere effektiv tilrettelæggelse af kontrollen med plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong bør importørerne eller deres repræsentanter give forudgående meddelelse om disse sendingers ankomst og art. Medlemsstaterne bør ligeledes have mulighed for udpege særlige første indgangssteder, hvorigennem sendinger af disse artikler kan føres ind i Unionen. Disse oplysninger bør gøres offentligt tilgængelige.
(15)For at sikre en vis grad af ensartethed på unionsplan med hensyn til kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong bør proceduren for offentlig kontrol, som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, defineres i nærværende forordning. Denne kontrol bør omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol.
(16)I tilfælde af at der ved den fysiske kontrol konstateres manglende overholdelse, bør medlemsstaterne straks underrette Kommissionen herom via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder.
(17)Medlemsstaterne bør i særlige tilfælde have mulighed for at tillade videre transport af sendinger af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong fra det første indgangssted, forudsat at der med den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet er truffet foranstaltninger, der sikrer, at sendingerne kan spores, indtil resultaterne af den fysiske kontrol foreligger, for at give den kompetente myndighed mulighed for at håndtere importen af disse sendinger på en effektiv måde.
(18)Plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong bør først overgå til fri omsætning, når alle kontroller er gennemført, og resultaterne kendes. Derfor bør resultatet af kontrollen forelægges for toldmyndighederne, før varerne kan overgå til fri omsætning.
(19)Der bør etableres en procedure for registrering af de oplysninger, der tilvejebringes fra disse kontroller. Disse oplysninger bør regelmæssigt forelægges for Kommissionen.
(20)Bestemmelserne i denne forordning bør regelmæssigt tages op til revision, idet der tages hensyn til de oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne.
(21)Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed –
1EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.
2EET L 220 af 15.8.2002, s. 18.
3EET L 31 af 1.2.2002, s. 1.
4EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.
 

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1 Genstand

I denne forordning fastsættes der særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt «Kina») og Det Særlige Administrative Område Hongkong i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt «Hongkong»).

Artikel 2 Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)«plastkøkkenredskaber»: plastmaterialer som beskrevet i artikel 1, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/72/EF og henhørende under KN-kode ex 3924 10 00
b)«sending»: et antal plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin, som er omfattet af det eller de samme dokumenter, og som befordres med samme transportmiddel og kommer fra samme tredjeland
c)«kompetente myndigheder»: medlemsstaternes kompetente myndigheder, som udpeges i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 882/2004
d)«første indgangssted»: det sted, hvor en sending føres ind i Unionen
e)«dokumentkontrol»: kontrol af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 3 i denne forordning
f)«identitetskontrol»: besigtigelse for at sikre, at de dokumenter, der ledsager sendingen, er i overensstemmelse med sendingens indhold
g)«fysisk kontrol»: udtagning af prøver til analyse og laboratorietest og enhver anden kontrol, der er nødvendig for at undersøge om kravene vedrørende afgivelse af PPA og formaldehyd i direktiv 2002/72/EF er overholdt.
Artikel 3 Importbetingelser
1. Plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong må kun importeres til medlemsstaterne, hvis importøren for hver enkelt sending forelægger en behørigt udfyldt erklæring for den kompetente myndighed om, at den opfylder de krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer og formaldehyd, der er fastsat i henholdsvis del A i bilag V og i afsnit A i bilag II til direktiv 2002/7 2/EF.
2. En model af den i stk. 1 omhandlede erklæring er fastsat i bilaget til denne forordning. Denne erklæring affattes på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor sendingen importeres til.
3. Den i stk. 1 omhandlede erklæring ledsages af en laboratorierapport, som indeholder:
a)for så vidt angår køkkenredskaber af polyamid, analyseresultater, der viser, at de ikke afgiver primære aromatiske aminer i detekterbare mængder til fødevarer eller fødevaresimulatorer. Detektionsgrænsen gælder for summen af primære aromatiske aminer. For så vidt angår analysen, fastsættes detektionsgrænsen for primære aromatiske aminer til 0, 01 mg/kg fødevarer eller fødevaresimulatorer
b)for så vidt angår køkkenredskaber af melamin, analyseresultater, der viser, at de ikke afgiver formaldehyd til fødevarer eller fødevaresimulatorer i en mængde, der overstiger 15 mg/kg fødevarer.
4. Den kompetente myndighed angiver i den erklæring, der er fastsat i bilaget til denne forordning, om varerne kan godkendes til overgang til fri omsætning eller ej, afhængigt af om de opfylder de vilkår og betingelser, der er fastsat i direktiv 2002/72/EF, jf. stk. 1.
Artikel 4 Forhåndsmeddelelse om sendinger

Importørerne eller deres repræsentanter giver mindst to arbejdsdage i forvejen den kompetente myndighed på det første indgangssted meddelelse om forventet dato og tidspunkt for den fysiske ankomst af sendingerne med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong.

Artikel 5 Meddelelse om det første indgangssted

Hvis medlemsstaterne beslutter at udpege særlige første indgangssteder for sendinger med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong, offentliggør de på internettet en ajourført liste over disse steder og meddeler Kommissionen internetadressen.

Der skal på Kommissionens websted til orientering være links til de nationale lister over særlige første indgangssteder.

Artikel 6 Kontrol på det første indgangssted
1. Den kompetente myndighed på det første indgangssted gennemfører:
a)dokumentkontrol af alle sendinger inden for to arbejdsdage efter deres ankomst
b)identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser af 10 % af sendingerne på en sådan måde, at importørerne eller deres repræsentanter ikke kan forudsige, om en bestemt sending vil blive underkastet en sådan kontrol; resultaterne af den fysiske kontrol skal være tilgængelige så hurtigt som teknisk muligt.
2. Hvis der ved de i stk. 1, litra b), omhandlede laboratorieundersøgelser konstateres manglende overholdelse, underretter de kompetente myndigheder straks Kommissionen om resultaterne via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, som er indført ved artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002.
Artikel 7 Videre transport

Den kompetente myndighed på det første indgangssted kan give tilladelse til videre transport af sendinger med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong, før resultaterne af den kontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), foreligger.

Hvis den kompetente myndighed udsteder den i stk. 1 omhandlede tilladelse, meddeler den den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet dette og forelægger en kopi af den i bilaget fastsatte erklæring i behørigt udfyldt stand, jf. artikel 3, og resultaterne af den kontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), så snart disse foreligger.

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at sendingerne forbliver under de kompetente myndigheders konstante kontrol og på ingen måde kan ændres, indtil resultaterne af den kontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), foreligger.

Artikel 8 Overgang til fri omsætning

Plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i Kina eller Hongkong overgår først til fri omsætning, når den i bilaget fastsatte erklæring i behørigt udfyldt stand er blevet forelagt toldmyndighederne, jf. artikel 3.

Artikel 9 Rapportering til Kommissionen
1. Når de kompetente myndigheder gennemfører den kontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, skal de registrere følgende oplysninger:
a)oplysninger om hver enkelt kontrolleret sending, herunder:
i)størrelsen angivet som antal artikler
ii)oprindelsesland
b)antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse
c)resultaterne af den i artikel 6 nævnte kontrol.
2. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en rapport med de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, inden udgangen af den måned, der følger efter hvert kvartal.
Artikel 10 Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2011. 

På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
 
BILAG

Erklæring, der afgives for hver sending af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina

Navn og fuldstændig adresse (herunder telefonnr. eller e-mail- adresse) på den fysiske eller juridiske person, der udsteder denne erklæring
Navn og fuldstændig adresse (herunder telefonnr. eller e-mail- adresse) på den eller de virksomheder, der fremstiller de plastkøkkenredskaber, der indgår i sendingen
Navn og fuldstændig adresse (herunder telefonnr. eller e-mail- adresse) på den virksomhed, der er ansvarlig for sendingens første indførsel til Unionen
Identifikation af sendingen:
Type og antal artikler i sendingen:
Sendingen indeholder plastkøkkenredskaber fremstillet af:
☐ polyamid- Der er gennemført analytiske undersøgelser, der viser, at artiklerne ikke afgiver PPA i detekterbare mængder.
- Detektionsgrænsen for den anvendte metode er .................... .. .........................
- Resultaterne af disse undersøgelser samt beskrivelsen af den anvendte analysemetode er vedlagt dette dokument.
☐ melamin- Der er gennemført analytiske undersøgelser, der viser, at artiklerne ikke afgiver formaldehyd i en mængde, der overstiger den specifikke migrationsgrænse (SMG) på 15 mg/kg.
- Resultaterne af disse undersøgelser samt beskrivelsen af den anvendte analysemetode er vedlagt dette dokument.
Liste over vedlagte dokumenter, der bekræfter, at sendingen opfylder de krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer eller formaldehyd, der er fastsat i direktiv 2002/72/EF:
Undertegnede importør til Unionen af sendingen bekræfter, at denne sending opfylder de krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer eller formaldehyd, der er fastsat i direktiv 2002/72/EFSted og dato
Underskriverens navn
Underskrift
Fuldstændig adresse (herunder telefonnr. og e-mailadresse)
Den kompetente myndigheds erklæring om sendingen:Kan sendingen godkendes til overgang til fri omsætning:
☐ Kan godkendes
☐ Kan ikke godkendes
Sted og dato
Underskriverens navn
Underskrift
Fuldstændig adresse (herunder telefonnr. og e-mailadresse)