Forskrift om lufttrafikkledelse

DatoFOR-2011-07-01-732
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse22.09.2011
Sist endretFOR-2016-10-06-1195 fra 10.11.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1999-12-10-1273, FOR-1999-12-10-1265
Kunngjort08.07.2011   kl. 15.50
Rettet13.11.2014 (veiledning fjernet)
KorttittelForskrift om lufttrafikkledelse

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 okt 2012 nr. 1035, 23 sep 2014 nr. 1242, 24 okt 2014 nr. 1340, 3 juni 2016 nr. 575, 6 okt 2016 nr. 1195.
Endres ved forskrift 14 des 2016 nr. 1579 (i kraft 12 okt 2017).
Rettelser: 13.09.2011 (veiledning tilføyd), 13.11.2014 (veiledning fjernet).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder for lufttrafikkledelse innenfor norsk område, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å utøve lufttrafikktjeneste.
(2) Forskriften gjelder for lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS/HFIS) som utøves til flyginger i bestemte deler av luftrommet, så langt den passer.
§ 2.Ansvarlig myndighet
(1) Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet (appropriate authority).
(2) Sertifisert lufttrafikktjenesteyter er ansvarlig ATS instans (appropriate ATS authority) hvis det ikke ut fra sammenhengen fremkommer at kompetansen er ment å skulle ligge til ansvarlig myndighet. I de tilfeller hvor ansvarlig ATS instans er tillagt kompetanse, kan denne ikke benyttes uten etter samtykke fra Luftfartstilsynet.

Kapittel 2. Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management, ICAO PANS-ATM Doc 4444

0Overskrift endret ved 18 okt 2012 nr. 1035 (i kraft 15 nov 2012).
§ 3.Gjennomføring av PANS-ATM Doc 4444

Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management, ICAO PANS-ATM Doc 4444 15. utgave 2007, inkludert endring 7 datert 10. november 2016, med de tilpasninger som følger av denne forskrift, gjelder som norsk forskrift.

0Endret ved forskrifter 18 okt 2012 nr. 1035 (i kraft 15 nov 2012), 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014), 6 okt 2016 nr. 1195 (i kraft 10 nov 2016).
§ 4.Norske særbestemmelser til PANS-ATM Doc 4444 kapittel 1 Definisjoner

I tillegg til definisjonene i kapittel 1, forstås i denne forskrift med:

a)AFIS-enhet (Aerodrome Flight Information Services unit): En enhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til luftfartøy før avgang, på manøvreringsområdet på en ikke-kontrollert flyplass, samt til luftfartøy innenfor en trafikkinformasjonssone og trafikkinformasjonsområde
b)Ansvarsområde (AoR) (Area of Responsibility (AoR)): Et luftrom av bestemte dimensjoner hvor en angitt lufttrafikktjenesteenhet er ansvarlig for utøvelse av lufttrafikktjeneste
c)HFIS-enhet (Helicopter Flight Information Services Unit): En lufttrafikktjenesteenhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til helikoptre ved landing og avgang fra et helikopterdekk og til luftfartøy innenfor en trafikksone for helikopter (HTZ).
d)Statlige luftfartøy (state aircraft): Luftfartøy som brukes i Forsvarets, Tollvesenets eller Politiets tjeneste
e)Trafikksone for helikopter (HTZ) (Helicopter Traffic Zone (HTZ)): Et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som vertikalt strekker seg fra havets overflate til en angitt høyde over middelvannstand. HTZ etableres rundt en innretning med landingsplattform på kontinentalsokkelen.
0Endret ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014).
§ 5.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 4 Generelle bestemmelser for lufttrafikktjenesten
(1) I tillegg til det som følger av punkt 4.2 bokstav a, skal flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste i luftrom under overliggende terminalområder normalt utøves av vedkommende tårn-/innflygingskontroll.
(2) I tillegg til det som følger av punkt 4.2, skal flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste innenfor TIA/TIZ/HTZ utføres av angjeldende AFIS-/HFIS-enhet, såfremt ikke ansvaret for utøvelse av slik tjeneste er tillagt en flygekontrollenhet som er tilfredsstillende utstyrt for formålet.
(3) I tillegg til det som følger av punkt 4.5.7.5.1, skal det ved landingsplasser der det ytes AFIS-/HFIS-tjeneste, som et minimum, følgende informasjon alltid leses tilbake:
a)samtlige deler av klareringer som formidles på vegne av overliggende kontrollenhet
b)«RWY FREE/OCCUPIED/AVAILABLE»
c)«RWY IN USE», høydemålerinnstilling, SSR-kode og gjennomgangsnivå.
(4) I tillegg til det som følger av punkt 4.5.7.5.2, skal flygeleder, ved tilbakelesing av vilkårsklareringer knyttet til bruk av rullebanen, bekrefte at tilbakelesingen er korrekt eller meddele at tilbakelesingen ikke er korrekt og gjenta klareringen.
(5) Punkt 4.11.3 gjøres gjeldende.
0Endret ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014).
§ 6.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 5 Atskillelsesmetoder og -minima
(1) Punkt 5.2.1.1 bokstav e gjøres gjeldende.
(2) I tillegg til det som følger av punkt 5.2.1.1 bokstav a til og med e, skal vertikal eller horisontal adskillelse etableres mellom VFR-flyginger og IFR-flyginger om natten i luftrom klasse D.
(3) Punkt 5.4.1.2.1.2 bokstav a og b utgår og erstattes av:

Trekkatskillelse mellom luftfartøyer som benytter samme navigasjonshjelpemiddel oppnås ved å tildele luftfartøyer bestemte trekk som er atskilt slik:

a)ved bruk av VOR/DME, VORTAC eller TACAN er trekkatskillelse etablert når radialdivergensen er minst 20° og
i)det ene av 2 utgående luftfartøyer befinner seg 15 NM eller mer fra hjelpemidlet hvis flygehøyden ikke overstiger FL 100, eller 18 NM eller mer fra hjelpemidlet hvis flygehøyden overstiger FL 100,
ii)den ene av 2 luftfartøyer som henholdsvis beveger seg ut fra og inn mot hjelpemidlet, befinner seg 15 NM eller mer fra hjelpemidlet hvis flygehøyden ikke overstiger FL 100, eller 18 NM eller mer fra hjelpemidlet hvis flygehøyden overstiger FL 100,
iii)det ene av 2 innkommende luftfartøyer befinner seg 15 NM eller mer fra hjelpemidlet hvis flygehøyden ikke overstiger FL 100, eller 18 NM eller mer fra hjelpemidlet hvis flygehøyden overstiger FL 100.
b)ved bruk av VOR/DME, VORTAC eller TACAN er trekkatskillelse etablert når radialdivergensen er minst 30° og det ene av 2 utgående luftfartøyer befinner seg minst 10 NM fra hjelpemidlet og flygehøyden ikke overstiger FL 350,
c)ved bruk av VOR er trekkatskillelse etablert når radialdivergensen er minst 20° og det ene av 2 utgående luftfartøyer befinner seg 15 NM eller mer fra hjelpemidlet,
d)ved bruk av VOR er trekkatskillelse etablert når radialdivergensen er minst 50° og begge luftfartøyer er utgående og har rapportert at de er etablert på angjeldende radialer,
e)ved bruk av NDB er trekkatskillelse etablert når vinkelen mellom luftfartøyenes trekk er minst 30° og det ene av 2 utgående luftfartøyer befinner seg 15 NM eller mer fra hjelpemidlet.
(4) Bruk av atskillelsen som beskrevet i tredje ledd forutsetter at avstanden mellom den VOR- og DME-stasjon, eller mellom den VOR- og TACAN-stasjon som nyttes, ikke overstiger 0.5 NM.
(5) Figur 5-4 og figur 5-5 utgår.
(6) Punkt 5.4.1.2.1.9 utgår og erstattes av: Trekkatskillelse mellom luftfartøyer ved innflyging i luftrom over internasjonale havområder oppnås ved å tildele fartøyene spesifiserte trekk der disse, regnet fra samme VOR-stasjon, divergerer med minst 20°, og avstanden fra VOR-stasjonen er 15 NM eller mer, såfremt:
a)luftfartøyenes trekk fortsetter å divergere med minst 20° inntil slik sideatskillelse som er foreskrevet for bruk i luftrommet over havområdene er oppnådd, og
b)luftfartøyene har navigasjonsutstyr med egenskaper som er nødvendige for å sikre at spesifiserte trekk overholdes.
(7) I tillegg til det som følger av punkt 5.8.3.1 gjelder bestemmelsene også for samtidige avgående og ankommende luftfartøyer, samt operasjoner på motsatte rullebaner såfremt flygetraseene vil krysse hverandre.
0Endret ved forskrifter 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014), 3 juni 2016 nr. 575 (i kraft 15 september 2016).
§ 7.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 7 Prosedyrer for tårnkontrolltjeneste
(1) Tidsperioden som nevnt i punkt 7.4.1.1.4 og 7.4.1.1.5 fastsettes til 10 minutter.
(2) Bestemmelsene i punkt 7.6.3.2.2.2 gjelder også for overflyging av en rullebane i høyder lavere enn 500 FT.
(3) I tillegg til det som følger av punkt 7.6.3.2.2.2, skal vedkommende kontrollenhet når personell, inkludert fører av kjøretøy, har fått tillatelse til å oppholde seg på eller i nærheten av «rullebane i bruk», ha systemer eller metoder som gir en påminnelse om at rullebanen er opptatt.
(4) I tillegg til det som følger av punkt 7.10.2 gjelder følgende: Med mindre det ved flyplassen er etablert et godkjent system for samtidig og uavhengig bruk av kryssende rullebaner, skal det ved samtidig bruk av kryssende rullebaner ikke utstedes landingsklarering til et etterfølgende luftfartøy før det forangående landende luftfartøy:
a)har passert og er klar av kryssende rullebane, eller
b)det etter landing har stoppet utrullingen og har bekreftet mottakelsen av instruksjoner som sikrer at luftfartøyet ikke vil befinne seg nærmere kryssende rullebane enn den avstand som kreves for etablering av holdeposisjoner.
(5) I tillegg til det som følger av punkt 7.10.2 gjelder følgende: Når en rullebane brukes av et luftfartøy for taksing eller venting, og et annet luftfartøy blir klarert for overflyging av samme rullebane i høyder lavere enn 1000 FT over flyplassens nivå, skal det gis trafikkinformasjon til begge luftfartøyer. Slik overflyging tillates ikke utført i høyder lavere enn 500 FT over flyplassens nivå.
(6) I tillegg til det som følger av punkt 7.14.1.2 skal spesielle VFR-flyginger atskilles innbyrdes med de samme minima som er fastsatt for atskillelse av IFR-flyginger.
0Endret ved forskrift 23 sep 2014 nr. 1242 (i kraft 13 nov 2014).
§ 8.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 8 ATS overvåkingstjeneste
(1) Punkt 8.6.5.2 utgår og erstattes av: Ved vektorering av en IFR-flyging, samt når en IFR-flyging gis en direkteruting som tar luftfartøyet bort fra en ATS-rute, skal flygelederen utstede klareringer som sikrer at foreskrevet hinderfrihet blir opprettholdt inntil luftfartøyet kommer til et sted hvorfra flygeren gjenopptar ansvaret for terrengatskillelse. Når nødvendig skal angjeldende minstehøyder korrigeres for temperaturavvik.
-Når en IFR-flyging blir vektorert, kan fartøysjefen være ute av stand til nøyaktig å bestemme sin posisjon i forhold til hindringer i angjeldende område og følgelig den høyde som sikrer den nødvendige hinderfrihet. Detaljerte kriterier knyttet til hinderfrihet er beskrevet i PANS-OPS (Doc 8168), Volumes I og II, jf. PANS-ATM punkt 8.6.8.2.
-Det er yter av lufttrafikktjeneste sitt ansvar å sørge for at minstehøyder korrigert for temperatur er tilgjenglig for flygeleder.
-Utstedelse av klareringer som sikrer foreskrevet hinderfrihet til IFR-flyginger under vektorering, gjelder også i underveisfasen av flygingen. Resterende deler av punktet, herunder eventuelle korreksjoner for temperaturavvik gjelder kun innenfor norske TMA'er.
-Fremgangsmåten i denne bestemmelsen gjelder i forhold til de minstehøyder som er fastsatt i angjeldende luftrom.
(2) I tillegg til det som følger av punkt 8.7.2.10 kan atskillelse basert på radar og/eller ADS-B benyttes mellom luftfartøyer som venter i et ventemønster og andre luftfartøy. Den horisontale minsteavstand som da skal benyttes, skal være det dobbelte av gjeldende atskillelsesminima.
0Endret ved forskrifter 23 sep 2014 nr. 1242 (i kraft 13 nov 2014), 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014).
§ 9.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 8 ATS overvåkingstjeneste - Bruk av ATS overvåkingssystem i kombinert tårn- og innflygingskontrolltjeneste
(1) Når et ATS overvåkingssystem benyttes under utøvelse av kombinert tårn- og innflygingskontrolltjeneste i henhold til etterfølgende bestemmelser, skal dette skje slik at kravet til visuell overvåking av trafikk på og i nærheten av flyplassen blir oppfylt i henhold til punkt 7.1.1.2. Tilgjengelighet og bruk av overvåkingsinformasjon ved kombinert tårn- og innflygingskontrolltjeneste skal ikke medføre at visuell overvåking av trafikk på og i nærheten av flyplassen reduseres.
(2) Flygeleder som utøver kombinert tårn- og innflygingskontrolltjeneste kan benytte ATS overvåkingssystemet til følgende gjøremål:
a)flygebanemonitorering av luftfartøyer innenfor flygeleders ansvarsområde,
b)etablering av atskillelse mellom luftfartøyer innenfor flygelederes ansvarsområde,
c)yte navigasjonshjelp til VFR-flyginger,
d)overvåking av bakketrafikk som angitt i pkt. 8.10.2, og
e)vektorering av luftfartøy, med følgende begrensninger;
i)vektorering skal ikke benyttes for mer enn ett luftfartøy av gangen,
ii)vektorering skal ikke benyttes samtidig som andre luftfartøy befinner seg i avgangsfasen, landingsfasen eller i landingsrunden,
iii)vektorering skal ikke benyttes dersom man samtidig har trafikk på manøvreringsområdet, med unntak for tilfeller som nevnt i femte ledd, vektorering skal ikke benyttes når andre forhold, som definert lokalt, krever spesiell oppmerksomhet.
(3) Med «avgangsfasen» menes perioden fra luftfartøyet påbegynner sin avgang og frem til fartøyet er i luften og har passert enden av rullebanen. Med «landingsfasen» menes perioden fra luftfartøyet er nærmere enn 4 NM fra terskelen til rullebanen som skal benyttes til landingen og frem til luftfartøyet har landet.
(4) Det kan etableres lokale prosedyrer som tillater vektorering samtidig med begrenset ferdsel på definerte deler av manøvreringsområdet, samt nødvendig og begrenset ferdsel med kjøretøyer som utfører spesifikk bakketjeneste, for eksempel friksjonsmålinger, målinger av rullebanesikt og baneinspeksjoner.
(5) Den enkelte lufttrafikktjenesteenhet skal vurdere § 9 andre ledd bokstav a til d i forhold til prinsippene i første ledd og fastsette det maksimale antallet samtidige flybevegelser som tillates innenfor enhetens ansvarsområde. Videre skal enheten vurdere og fastsette ytterligere begrensninger av andre ledd bokstav a til og med e, med henblikk på faktorer som at flygeleder er alene på vakt, brøyting av manøvreringsområdet, redusert sikt, glatte baner, vanskelige vindforhold, operasjoner utenom dagslysperioden eller andre forhold som krever spesiell oppmerksomhet.
(6) Spesiell VFR-flyging skal ikke vektoreres såfremt ikke spesielle omstendigheter slik som nødsituasjoner tilsier dette.
(7) Når et ATS overvåkingsutstyr benyttes for å yte navigasjonshjelp til VFR-flyginger må spesiell forsiktighet utvises, slik at luftfartøyet ikke utilsiktet entrer IFR-forhold.
§ 10.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 9 Flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste
(1) Når trafikkinformasjon er gitt til et luftfartøy, skal flygekontrolltjenesten etter anmodning fra fartøysjef, i ATS-luftrom klasse C og D gi forslag til unnvikelsesmanøvrer. Forslag til unnvikelsesmanøvrer fritar ikke fartøysjefen fra sitt ansvar. Den endelige avgjørelse om hvilke manøvrer som velges ligger hos fartøysjefen.
(2) Punkt 9.2.1.2 utgår og erstattes av: Et luftfartøy kan, uten å være pålagt å sende posisjonsmeldinger, sende meldingen «Operations normal» på radio til en enhet av lufttrafikktjenesten for å indikere at flygingen fortsetter som planlagt. Slike meldinger skal sendes med 20 til 40 minutters mellomrom og skal foruten luftfartøyets kjennesignal også inneholde ordene «Operations normal».
(3) I tillegg til det som følger av punkt 9.2.1.3 skal opplysningene i en «Operations normal»-melding, inklusive tidspunkt, som mottas av en enhet av lufttrafikktjenesten, registreres/noteres av enheten på en trafikkstripp slik at de vil være tilgjengelige dersom det senere, i forbindelse med eventuell alarm- og redningstjeneste, skulle bli spørsmål om fartøyet har kommunisert med vedkommende enhet av lufttrafikktjenesten.
(4) Uteblivelse av å sende «Operations normal»-meldinger medfører ikke plikt for lufttrafikktjenesten til å iverksette «Uncertainty Phase».
0Endret ved forskrift 3 juni 2016 nr. 575 (i kraft 15 september 2016). Endres ved forskrift 14 des 2016 nr. 1579 (i kraft 12 okt 2017).
§ 11.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 10 Koordinering
(1) Punkt 10.1.4.1.3 utgår og erstattes av: Før kontrolltårn utsteder klarering til spesiell VFR-flyging, skal tillatelse innhentes fra enheten som utøver innflygingskontrolltjeneste, med mindre annet er beskrevet i lokale koordineringsavtaler eller lokale instrukser.
(2) Punkt 10.2.1 utgår og erstattes av: For å sikre at flygeinformasjonstjenesten videreføres skal koordinering mellom lufttrafikktjenesteenheter som utøver flygeinformasjonstjeneste i tilstøtende FIR/AoR finne sted for luftfartøyer på IFR-reiseplaner. Dette gjelder også for luftfartøyer på VFR-reiseplaner ved flyging innenfor særskilte områder eller langs særskilte ruter angitt av Luftfartstilsynet. Koordineringen skal utføres i samsvar med forhåndsavtaler mellom angjeldende lufttrafikktjenesteenheter.
§ 12.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 11 Lufttrafikktjenestemeldinger
(1) I tillegg til det som følger av punkt 11.4.2.2.2.2, skal reiseplaner og tilknyttede meldinger, for de delene av en flyging som utføres som IFR/GAT-flyging innenfor IFPS-sonen, adresseres som angitt i CFMU Handbook. Alle andre flyginger, eller deler av flyginger, adresseres i henhold til punkt 11.4.2.2.2.2.
(2) Punkt 11.4.2.2.2.3 utgår og erstattes av: Når en lufttrafikktjenesteenhet mottar en innlevert reiseplanmelding for en IFR-flyging med avgangsplass utenfor IFPS-sonen, eller for en VFR-flyging med annen avgangsplass enn der reiseplanen er innlevert, skal en FPL-melding sendes til meldekontoret på avgangsplassen. Her skal reiseplanen behandles som om den var innlevert lokalt.
(3) I tillegg til det som følger av punkt 11.4.2.2.6.1 gjelder CFMU Handbook for IFR-flyginger innenfor IFPS-sonen. For VFR-flyginger eller luftfartøy som planlegger flygningen som IFR/VFR eller VFR/IFR (Y eller Z i reiseplanens felt 8), skal DEP-melding sendes i henhold til punkt 11.4.2.2.6.1.
§ 13.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 12 Fraseologi
(1) I tillegg til det som følger av punkt 12.3.1.8 bokstav i gjelder følgende som alternativ:
a)NO SIGNIFICANT CLOUDS
(2) I tillegg til det som følger av punkt 12.3.1.8 bokstav a til og med o gjelder følgende:
a)WIND SHEAR FORECAST
b)WIND SHEAR FORECAST AND REPORTED
c)WIND SHEAR REPORTED
(3) I tillegg til det som følger av punkt 12.3.4.19 bokstav a til og med g gjelder følgende:
a)CAUTION ROTORWASH
(4) For annullering av IFR-flyging og avslutning av reiseplan kan følgende fraseologi benyttes:
a)*CANCELLING MY IFR FLIGHT
b)IFR FLIGHT CANCELLED AT (tid)
c)*CLOSING FLIGHT PLAN AT (tid)
d)FLIGHT PLAN CLOSED AT (tid)
(5) For spesiell VFR-flyging kan følgende fraseologi benyttes:
a)*REQUEST SPECIAL VFR (detaljer om rute etc.)
b)CLEARED SPECIAL VFR (restriksjoner etc.)
(6) For nattflyging i kontrollert luftrom i samsvar med visuelle flygeregler kan følgende fraseologi benyttes:
a)*REQUEST VFR NIGHT (rute, område, høyde etc.)
b)CLEARED VFR NIGHT (restriksjoner etc.)
(7) For anmodning om og angivelse av peilinger kan følgende fraseologi benyttes:
c)*REQUEST QTE (eller TRUE BEARING)
d)TRANSMIT FOR QTE (eller TRUE BEARING)
e)QTE (eller TRUE BEARING) (FROM) (sted) IS (antall grader)
f)*REQUEST QDR (eller MAGNETIC BEARING)
g)TRANSMIT FOR QDR (eller MAGNETIC BEARING)
h)QDR (eller MAGNETIC BEARING) (FROM) (sted) IS (antall grader)
i)*REQUEST QUJ (eller TRUE HEADING)
j)TRANSMIT FOR QUJ (eller TRUE HEADING)
k)QUJ (eller TRUE HEADING) (TO) (sted) IS (antall grader)
l)*REQUEST QDM (eller MAGNETIC HEADING)
m)TRANSMIT FOR QDM (eller MAGNETIC HEADING)
n)QDM (eller MAGNETIC HEADING) (TO) (sted) IS (antall grader)
(8) For å henlede oppmerksomheten på like kallesignaler på frekvensen kan følgende fraseologi benyttes:

CAUTION SIMILAR CALLSIGNS ON THE FREQUENCY

0Endret ved forskrifter 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014), 3 juni 2016 nr. 575 (i kraft 15 september 2016).
§ 14.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 12 Fraseologi - fraseologi ved flyplass der AFIS er etablert

Ved flyplass der AFIS er etablert skal AFIS benytte relevant fraseologi fra PANS-ATM kapittel 12 og denne forskrift. Ved formidling av klareringer skal alltid utsteders navn inkluderes, jf. PANS-ATM punkt 12.3.2.1 bokstav a. Krav knyttet til tilbakelesing følger av § 5 tredje ledd. I tillegg er følgende fraseologi tilgjengelig:

a) RUNWAY IN USE (rullebanenummer)RULLEBANE I BRUK (rullebanenummer)
b) RUNWAY FREERULLEBANEN ER KLAR
c) RUNWAY OCCUPIED (årsak)RULLEBANEN ER OPPTATT (årsak)
d) (årsak til at rullebanen ikke er klar) RUNWAY AVAILABLE FOR LINE UP (eller TAXI, eller TOWING)(årsak til at rullebanen ikke er klar) RULLEBANEN LEDIG FOR OPPSTILLING (eller TAKSING, eller TAUING)
e) REPORT POSITION (eller ALTITUDE, eller LEVEL)RAPPORTER POSISJON (eller HØYDE)
f) REPORT PASSING (høyde)RAPPORTER PASSERING AV (høyde)

Fraseologi i bokstav d) kan kun benyttes når:

1.hele manøvreringsområdet er synlig fra tårnet,
2.alle involverte på bakken er synlig fra tårnet, og
3.alle involverte på bakken er synlig for hverandre.
§ 15.Norsk særbestemmelse til PANS-ATM kapittel 12 Fraseologi - fraseologi ved helikopterlandingsplass der HFIS er etablert

Ved helikopterlandingsplass der HFIS er etablert skal HFIS benytte relevant fraseologi fra PANS-ATM kapittel 12 og denne forskrift.

§ 16.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 12 Fraseologi - fraseologi mellom lufttrafikktjenesteenheter og bakkepersonell
(1) Der hvor de angitte fraseologier ikke er dekkende for de meldinger som ønskes sendt mellom lufttrafikktjenesten og bakkepersonell som utfører tjeneste på ferdselsområdet til fots eller ved bruk av kjøretøy, skal andre kortfattede og passende uttrykk anvendes og formuleres på en måte som ikke gir grunn til misforståelser.
(2) Kommunikasjon mellom lufttrafikktjenesten og bakkepersonell skal foregå på norsk eller engelsk.
(3) Ved svikt i radiokommunikasjonen mellom lufttrafikktjenesten og bakkepersonell, skal bakkepersonell umiddelbart fjerne seg fra manøvreringsområdet og deretter kontakte lufttrafikktjenesten.
(4) Når forbindelse ønskes skal kommunikasjonen begynne med et anrop. Anropet skal inneholde kallesignalet til den stasjon man anroper, etterfulgt av eget kallesignal. Den som anroper skal som hovedregel vente på svar før hele meldingen sendes. Korte meldinger kan likevel sendes sammen med anrop.
(5) Det skal kvitteres med eget kallesignal for mottakelsen av alle meldinger. Ved mottak av melding angående tillatelse til å bevege seg på manøvreringsområde, skal mottaker lese tillatelsen tilbake med eget kallesignal som avslutning.
(6) Melding over radiokommunikasjonen bør inneholde angivelse av hvem man er (kallesignal) hvor man står (posisjon) og hva/hvor man vil (intensjon).
(7) Når det gis tillatelse til kjøring på eller kryssing av en rullebane skal det alltid gis en beskrivelse av hvor på rullebanen innkjøring kan foretas. Dersom en sjåfør hører at klarering til rullebanen gis via en annen posisjon enn det ble bedt om, skal sjåføren spørre på nytt og få riktig posisjon før det kjøres ut på rullebanen. Ordet RULLEBANEN skal alltid være med i klarering og tilbakelesing ved rullebaneoperasjoner.
(8) Kryssing av rullebane på flyplasser med én rullebane:

På flyplasser med flere rullebaner byttes RULLEBANEN (RUNWAY) ut med benevnelse på rullebanen.

a) **STÅR VED (benevnelse på posisjon). BER OM KRYSSING AV RULLEBANEN TIL (benevnelse på posisjon) [eller FRA (benevnelse på posisjon) TIL (benevnelse på posisjon)]**POSITION (benevnelse på posisjon). REQUEST TO CROSS RUNWAY AT (benevnelse på posisjon) [eller FROM (benevnelse på posisjon) TO (benevnelse på posisjon)]
b) KRYSS RULLEBANEN VED (benevnelse på posisjon) [eller FRA (benevnelse på posisjon) TIL (benevnelse på posisjon)]CROSS RUNWAY AT (benevnelse på posisjon) [eller FROM (benevnelse på posisjon) TO (benevnelse på posisjon)]
c) HOLD KLAR AV RULLEBANENHOLD SHORT OF RUNWAY
d) **KLAR AV RULLEBANEN VED (benevnelse på posisjon)**RUNWAY VACATED AT (benevnelse på posisjon)
(9) Kjøring på rullebane eller sikkerhetsområde ved flyplasser med én rullebane:

På flyplasser med flere rullebaner byttes RULLEBANEN (RUNWAY) ut med benevnelse på rullebanen.

a) **BER OM Å FÅ KJØRE UT PÅ RULLEBANEN VIA (benevnelse på posisjon)**REQUEST TO ENTER RUNWAY VIA (benevnelse på posisjon)
b) KJØR UT PÅ RULLEBANEN VIA (benevnelse på posisjon)ENTER RUNWAY VIA (benevnelse på posisjon)
c) HOLD KLAR AV RULLEBANENHOLD SHORT OF RUNWAY
d) STOPP OG HOLD POSISJONENSTOP AND HOLD POSITION
e) FORLAT RULLEBANEN [VIA (benevnelse på posisjon)]VACATE RUNWAY [VIA (benevnelse på posisjon)]
f) **FORLATER RULLEBANEN [VIA (benevnelse på posisjon)]**VACATING RUNWAY [VIA (benevnelse på posisjon)]
g) **KLAR AV RULLEBANEN [VED (benevnelse på posisjon)]**RUNWAY VACATED [AT (benevnelse på posisjon)]
h) **BER OM Å FÅ KJØRE PÅ (spesifisert blokkområde)**REQUEST TO OPERATE ON AREA (spesifisert blokkområde)
i) KJØR PÅ (spesifisert blokkområde)OPERATE ON (spesifisert blokkområde)
(10) Kjøring på andre deler av manøvreringsområdet enn rullebane og sikkerhetsområde:
a) **BER OM Å FÅ KJØRE (benevnelse på taksebane eller annen rute) FRA (benevnelse på posisjon) TIL (benevnelse på posisjon)**REQUEST TO PROCEED (benevnelse på taksebane eller annen rute) FROM (benevnelse på posisjon) TO (benevnelse på posisjon)
b) KJØR [VIA/PÅ (rute som skal følges)] TIL (benevnelse på posisjon)PROCEED [VIA/ON (rute som skal følges)] TO (benevnelse på posisjon)
c) FORLAT (benevnelse på taksebane) [VIA (benevnelse på posisjon)]VACATE [benevnelse på taksebane] [VIA (benevnelse på posisjon)]
d) **KLAR AV (benevnelse på taksebane)**(benevnelse på taksebane) VACATED
e) HOLD POSISJONENHOLD POSITION
f) STOPP OG HOLD POSISJONENSTOP AND HOLD POSITION
g) HOLD KLAR AV (benevnelse på taksebane)HOLD SHORT OF (benevnelse på taksebane)
h) **BER OM Å FÅ KJØRE PÅ (spesifisert blokkområde)**REQUEST TO OPERATE ON AREA (spesifisert blokkområde)
i) KJØR PÅ (spesifisert blokkområde)OPERATE ON (spesifisert blokkområde)
§ 17.Norsk særbestemmelse til PANS-ATM kapittel 13 Automatisk posisjonsovervåking - kontrakt (ADS-C)

«Modified Automatic Dependant Surveillance» (M-ADS) kan kun brukes i utøvelse av alarmtjeneste og flygeinformasjonstjeneste etter godkjenning av Luftfartstilsynet.

§ 18.Norske særbestemmelser til PANS-ATM kapittel 15 Prosedyrer for nødsituasjoner, kommunikasjonssvikt og uforutsette hendelser
(1) I tillegg til det som følger av punkt 15.1.3.3.1 bokstav d nr. 1 til og med 3 gjelder følgende: Berørt lufttrafikktjenesteenhet skal varsle i henhold til lokal instruks.
(2) Når en enhet av lufttrafikktjenesten mottar et nødpeilesendersignal, skal peileravlesning og tidspunkt for mottak nedtegnes så raskt som mulig. Dette for å unngå at informasjonen går tapt ved kortvarig mottak av signalet.
§ 19.Norsk særbestemmelse til PANS-ATM kapittel 16 Diverse prosedyrer

Punkt 16.3 utgår.

§ 20.Norske særbestemmelser til PANS-ATM Vedlegg 2 og 4
(1) I Vedlegg 2 Flight Plan Item 8 Type of Flight, skal «M» benyttes ved flyging i forsvarets, tollvesenets eller politiets tjeneste.
(2) Vedlegg 4 Air Traffic Incident Report utgår.

Kapittel 3. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse

0Endret ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014, tidligere kapittel 4).
§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 22. september 2011.

0Endret ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1340 (i kraft 13 nov 2014, tidligere § 23).