Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

DatoFOR-2011-07-01-733
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse22.09.2011
Sist endret
EndrerFOR-2002-12-10-1782
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort08.07.2011   kl. 15.50
Rettet13.09.2011 (veiledning tilføyd)
KorttittelForskrift om radiotelefoniprosedyrer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endres ved forskrift 14 des 2016 nr. 1579 (i kraft 12 okt 2017).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle norske luftfartsstasjoner innenfor norsk område, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å utøve lufttrafikktjeneste. Forskriften gjelder luftfartsstasjoner som utøver mobil kommunikasjonstjeneste for luftfarten samt for enhver luftfartøystasjon som gjør bruk av eller har mulighet for å gjøre bruk av slik tjeneste.

Forskriften gjelder også radiokommunikasjon mellom bakkepersonell og lufttrafikktjenesten, med unntak av de bestemmelser som spesifikt gjelder radiokommunikasjon mellom luftfartsstasjon og luftfartøystasjon.

§ 2.Norske særbestemmelser til ICAO Annex 10 Volume II

Forskriften gir norske særbestemmelser til relevante standarder i ICAO Annex 10 Volume II.

§ 3.Norske særbestemmelser til Annex 10 Volume II, kapittel 5, punkt 5.2.1.3

I tillegg til det som følger av figur 5-1 skal følgende ord og fonetisk uttale benyttes ved bokstavering:

ÆÆgir'æ'gir
ØØrnulf'ørnulf
ÅÅgot'å'got
§ 4.Norske særbestemmelser til Annex 10 Volume II, kapittel 5, punkt 5.2.1.4.1.1 

Punkt 5.2.1.4.1.1 utgår og erstattes av:

Alle siffergrupper skal sendes ved å uttale hvert enkelt siffer for seg. Alle siffergrupper brukt i sending og som inneholder hele hundre og hele tusentall skal sendes ved å uttale hvert siffer i antallet av hundretall eller tusentall etterfulgt av ordet HUNDRE (HUNDRED) eller TUSEN (THOUSAND). Kombinasjoner av tusentall og hele hundretall skal sendes ved å uttale hvert siffer i antallet av tusentall etterfulgt av ordet TUSEN (THOUSAND) og deretter sifferet i antallet av hundretall, etterfulgt av ordet HUNDRE (HUNDRED).

0Oppheves ved forskrift 14 des 2016 nr. 1579 (i kraft 12 okt 2017).
§ 5.Norske særbestemmelser til Annex 10 Volume II, kapittel 5, punkt 5.2.1.7

I tillegg til det som følger av punkt 5.2.1.7.1.2 kan følgende tjeneste og betegnelse benyttes:

Vektorering for sluttinnlegget - DIRECTOR

I tillegg til det som følger av punkt 5.2.1.7 gjelder følgende for kallesignal på radiotelefoni for kjøretøy og bakkepersonell:

a)Den enkelte lufthavn skal utarbeide et system for kallesignal for identifisering av kjøretøy og bakkepersonell som skal ha radiokommunikasjon med lufttrafikktjenesten.
b)Kallesignal for kjøretøy og bakkepersonell skal ikke forkortes.
§ 6.Norske særbestemmelser til Annex 10 Volume II, kapittel 5, punkt 5.2.2.1.2 og 5.2.2.1.3

I tillegg til det som følger av punktene 5.2.2.1.2 og 5.2.2.1.3 skal Luftfartsstasjoner, når de er åpne, holde lyttevakt på de kanaler som er kunngjort for vedkommende stasjon.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 22. september 2011.

Fra samme dato oppheves forskrift 10. desember 2002 nr. 1782 om flytelefoniprosedyrer.

Veiledning til forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1 

For å lese veiledningen se her: pdf.gif

0Veiledning tilføyd 13 sept 2011.