Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard

DatoFOR-2011-07-01-755
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse01.09.2011
Sist endretFOR-2016-03-09-234
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§47
Kunngjort12.07.2011   kl. 15.20
KorttittelForskrift om fiske med bunnredskap i NØS mv.

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 36 og § 47.
Endringer: Endret ved forskrift 9 mars 2016 nr. 234.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare bunnhabitat, og gjelder ved fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, inklusive fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen.
b)eksisterende fiskeområder, områder som er grunnere enn 1000 meter dybde jf. virkeområdet § 1. Kart over disse områdene finnes på hjemmesidene til Fiskeridirektoratet; www.fiskeridir.no.
c)nye fiskeområder, områder som er dypere enn 1000 meter dybde, jf. virkeområdet § 1.
d)sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 30 kilogram levende koraller og/eller 400 kilogram levende svamp.
0Endret ved forskrift 9 mars 2016 nr. 234.
§ 3.Fiske i eksisterende fiskeområder

Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare bunnhabitat, som levende koraller og levende svamp.

Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

a)rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og berørt naturtype fremgår, og
b)stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare bunnhabitat.
§ 4.Fiske i nye fiskeområder

Fartøy må ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for å fiske i nye fiskeområder.

Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse:

a)en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeredskap, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og
b)en plan for å unngå skade på sensitive marine økosystem, og
c)en plan for dagbokføring og rapportering, og
d)en plan for innsamling av data om sårbare bunnhabitat.

Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare bunnhabitat, som levende koraller og levende svamp.

Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

a)rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og berørt naturtype fremgår, og
b)stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare bunnhabitat.

Fiskeridirektoratet kan stille krav om at fartøyet ved fiske i nye fiskeområder skal ha observatør om bord. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyeier.

Dersom det kan legges frem tilstrekkelig informasjon som kan dokumentere et bunnfiskeri i områder som er dypere enn 1000 m, kan disse områdene, etter søknad til Fiskeridirektoratet, bli klassifisert som eksisterende område.

§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser for å beskytte sårbare bunnhabitater eller for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 6.Straffeansvar

Den som fortsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 2011.