Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

DatoFOR-2011-08-12-833
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse12.08.2011
Sist endretFOR-2016-04-18-387
EndrerFOR-1994-04-15-256, FOR-1994-07-15-691
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§10-42, LOV-1993-06-11-101-§10-43, LOV-1993-06-11-101-§13a-5, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort16.08.2011   kl. 14.30
Rettet14.10.2011 (forordning tilføyd, EØS-henvisningsfelt rettet).
KorttittelForskrift om lufttransporttjenester i EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 12. august 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 10-42, § 10-43, § 13a-5, § 15-4 og § 16-1, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
Endringer: Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 64a (forordning (EF) nr. 1008/2008).

1. Generelt

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1008/2008

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 64a (forordning (EF) nr. 1008/2008) om felles regler for drift av lufttransporttjenester i Fellesskapet (heretter kalt lufttransportforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i riket med unntak av Svalbard.

§ 3.Ansvarlige myndigheter for de enkelte delene av forskriften
(1) Luftfartstilsynet fører tilsyn med reglene i lufttrafikkforordningens kapittel II, og de utfyllende reglene i forskriftens kapittel 3. Herunder ilegger Luftfartstilsynet sanksjoner i medhold av bestemmelsene i lufttrafikkforordningen kapittel II.
(2) Forbrukerombudet fører som luftfartsmyndighet tilsyn med reglene i lufttrafikkforordningen artikkel 23, jf. sanksjonsbestemmelsene i forskriftens § 26.
(3) Samferdselsdepartementet forvalter alle de bestemmelsene i forordningen og forskriften som ikke er ikke er omfattet av (1) og (2).
§ 4.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

1.Tilbyder: Luftfartsselskap som gir tilbud.
2.Dry lease: Innleie av luftfartøy hvor innleier/selskap overtar det tekniske og operative ansvaret i leieperioden.
3.Kjøp etter forhandling: Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere tilbydere.
4.Kommersielt ansvar: Innleier skal bære hele det økonomiske ansvaret, det vil si at utleiers godtgjørelse skal være knyttet til en fast tidsenhet og ikke til fartøyets inntjening.
5.Operatør: Ethvert selskap som har gyldig lisens eller tilsvarende tillatelse.
6.Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet, underliggende organ eller den kommune eller fylkeskommune Samferdselsdepartementet har bestemt.
7.Wet lease: Innleie av luftfartøy med besetning, der luftfartøyet opereres av utleier på dennes tekniske og operative ansvar i leieperioden.
8.Anbudskonkurranse: Anskaffelsesprosedyre hvor forhandlinger ikke er tillatt.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.

2. Utfyllende regler om tildeling av driftstillatelse

§ 5.Forholdet til andre regler om driftstillatelse

For selskap som ikke er underlagt reglene om lisens i lufttrafikkforordningens kapittel II gjelder forskrift 25. april 1974 nr. 4166 om ervervsmessig luftfart med fly så langt det følger av virkeområdebestemmelsene i denne forskriften.

3. Utfyllende regler om leie av luftfartøy

§ 6.Godkjennelse av dry-lease
(1) Avtale om dry-lease sendes Luftfartstilsynet for godkjennelse jf. lufttransportforordning artikkel 13 nr. 1 og 2. Avtalen må være godkjent før leieforholdet trer i kraft.
(2) Leieavtalen, samt forsikringsbevis, skal vedlegges søknaden. Avtalen skal være datert, underskrevet av begge parter og minst inneholde følgende opplysninger:
a)Eier/utleier og innleier/operatørens navn.
b)Luftfartøytype, serienummer og registreringsmerke.
c)MTOW dersom luftfartøyet er innleid fra utlandet.
d)Leieperioden (fra dato til dato).
e)Innleiers/operatørens kommersielle ansvar/risiko for driften av luftfartøyet i innleieperioden.
f)Innleiers/operatørens ansvar vedrørende forsikring.
g)Gyldig avtale om framleie mellom eier og utleier dersom utleier ikke står som eier av luftfartøyet.
(3) Foruten de forhold som er omfattet av andre ledd må gjelder følgende vilkår som også må fremgå av søknaden:
a)Operative vilkår:
1.Operatøransvaret må entydig være tillagt innleier,
2.Luftfartøyet skal kun opereres av innleiers egne besetninger i ansettelsesforhold,
3.Nødvendig typeutsjekk/-rating av innleiers besetning,
4.Nødvendig «Difference list»-trening,
5.Type av operasjon, IFR/VFR (eventuelt begge),
6.Eventuell validering av besetningens sertifikater,
7.Innleiers Driftshåndbok dekkende for planlagt operasjon,
8.Overførings-/treningsprogram for besetningen,
9.Tilgjengelige og kvalifiserte instruktører,
10.Innleiers organisasjon må være tilstrekkelig for å ivareta utvidelsen, og
11.Base/stasjoneringssted må være avklart.
b)Teknisk vilkår: Innleier skal være godkjent for fartøytypen.
§ 7.Godkjennelse av wet-lease
(1) Avtale om wet-lease sendes Luftfartstilsynet for godkjennelse, jf. lufttrafikkforordningen artikkel 13 nr. 1 og 2. Avtalen må være godkjent før leieforholdet trer i kraft.
(2) For at søknaden skal kunne godkjennes kreves det at:
(a)utleier har gyldig lisens og AOC,
(b)at innleier opererer luftfartøy av samme kategori,
(c)at det operative og det tekniske ansvaret påhviler utleier, og
(d)at innleier har det kommersielle ansvaret.
(3) Både operativt og teknisk ansvar påhviler utleier, mens innleier har det kommersielle ansvaret.
§ 8.Registrering

Luftfartøy innleid for mer enn 6 måneder skal være registrert i Norge. Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra denne bestemmelsen inntil 6 måneder.

§ 9.Utleie
(1) Luftfartstilsynet skal notifiseres når norskregistrert fartøy dry-leases til utenlandsk operatør, samt når leieforholdet avsluttes og fartøyet tilbakeleveres eier. Leieavtalen skal vedlegges notifikasjonen.
(2) Utleier skal be Luftfartstilsynet om å anmode utenlandsk myndighet om å overta tilsynsansvar.

4. Utfyllende regler om fastsettelse av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse og gjennomføring av anskaffelser

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 10.Myndighet til å fastsette forpliktelse til offentlig tjenesteytelse

Samferdselsdepartementet har alene myndighet til å fastsette forpliktelse til offentlig tjenesteytelse for ruter i, til eller fra Norge i overensstemmelse med lufttransportforordningen artikkel 16. Andre som ønsker nye eller endrede forpliktelser til offentlig tjenesteyting må rette søknad om dette til departementet.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 11.Tildeling av enerett til å fly rute etter konkurranse

Lufttransportforordningen artikkel 16 nr. 10 krever at tildeling av enerett til å betjene en flyrute skal skje etter konkurranse i tråd med reglene i samme forordning artikkel 17. Bestemmelsene i kapitlet her utfyller de kravene til valg og gjennomføring av prosedyren som følger av lufttransportforordningen. Oppdragsgiver har i tillegg adgang til å oppstille ytterligere prosedyreregler i konkurransegrunnlaget for anskaffelsen.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 12.Krav til tilbyder

Den som tildeles enerett må ha gyldig lisens utstedt av lisensutstedende myndighet i tråd med kravene i lufttransportforordningen kapittel II. Dersom lisens ikke foreligger ved tilbudsfristens utløp, har oppdragsgiver rett til å anmode tilbyderen om å ettersende denne innen en kort tilleggsfrist, i henhold til § 23.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 13.Valg av anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen skal skje ved at det gjennomføres en anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. Ved begge konkurranseformene kan oppdragsgiver beslutte å gjennomføre en prekvalifisering av leverandører, hvor det bare er de leverandører som anses kvalifisert og blir invitert av oppdragsgiver, som har adgang til å gi tilbud.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 14.Kunngjøring
(1) Oppdragsgiver skal kunngjøre konkurransen i Den Europeiske Unions Tidende.
(2) Kunngjøringen i Den Europeiske Unions Tidende skal utformes og i sin helhet offentliggjøres på ett av Den Europeiske Unions offisielle språk.
(3) Dersom en forutgående anbudskonkurranse er mislykket, kan det gjennomføres en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, under forutsetning av at det ikke gjøres vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget. En anbudskonkurranse skal anses mislykket der det ikke foreligger noen tilbud, eller der det foreligger kun ett tilbud, eller der det gjenstår ett eller ingen tilbud etter at de øvrige tilbudene avvises.
(4) Kontrahering uten forutgående kunngjøring kan også benyttes dersom det oppstår et nødstilfelle, jf. lufttransportforordningen artikkel 16 nr. 12.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 15.Krav til innholdet i kunngjøringen

Kunngjøring av konkurranse skal inneholde:

a)oppdragsgivers navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.
b)angivelse av hvor interesserte leverandører skal henvende seg for å få tilgang til konkurransegrunnlaget med all relevant dokumentasjon, med mindre dette gjøres elektronisk tilgjengelig via selve kunngjøringen.
c)ruteangivelse og ruteområdets eller rutens geografiske beliggenhet.
d)frist og angivelse av tid og sted for innlevering av tilbud, herunder den adressen tilbudet skal sendes til.
e)kontraktens gyldighetsperiode og tidspunkt for oppstart.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 16.Krav til innholdet i konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget skal minst inneholde:

a)kravene knyttet til forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse.
b)bestemmelser vedrørende endring og opphør av kontrakten, særlig vedrørende uforutsette endringer.
c)kontraktens gyldighetsperiode og tidspunkt for oppstart.
d)sanksjoner ved mislighold av kontrakten.
e)objektive og gjennomsiktige parametere som danner grunnlag for beregning av et eventuelt krav om kompensasjon for ivaretakelse av forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 17.Tilbudets utforming

Tilbudet skal være skriftlig og avgis enten direkte eller per post. Tilbudet kan også avgis med elektronisk middel forutsatt at konkurransegrunnlaget åpner for det, og

a)tilbudet inneholder alle nødvendige opplysninger,
b)fortrolighet om tilbudet bevares frem til vurderingen skal skje,
c)tilbudet av bevishensyn om nødvendig snarest bekreftes skriftlig eller ved oversendelse av en bekreftet gjenpart, og
d)tilbudet først åpnes etter utløpet av tilbudsfristen.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 18.Avvising av for sent innkomne tilbud
(1) Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp kan avvises.
(2) Det gjelder likevel ikke tilbud som kommer inn etter fristen, men før tilbudsåpningen, dersom det tydelig fremgår av postsendingen at tilbudet er postlagt så tidlig at det ved normal postgang burde vært kommet frem før fristen, eller vedkommende tilbyder kan godtgjøre dette ved hjelp av kvittering fra det postselskapet tilbudet har blitt levert til, før tilbudsåpning er foretatt.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 19.Prosedyre ved tilbudsåpning
(1) Rettidig mottatt tilbud vil bli åpnet etter tilbudsfristens utløp av to representanter for oppdragsgiver. Tilbyderne har ikke rett til å være til stede ved tilbudsåpningen.
(2) Oppdragsgiver skal føre en protokoll ved tilbudsåpningen, hvor følgende informasjon skal fremgå:
a)Dato og klokkeslett for tilbudsåpningen
b)Hvem som er til stede ved tilbudsåpningen
c)Tilbyderens navn
d)Hvilke ruteområder eller ruter tilbudet omfatter
e)Tilbudets krav til kompensasjon
f)Eventuell avvisning av tilbydere eller tilbud.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 20.Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
(1) Et tilbud skal avvises når:
a)det ikke er levert i samsvar med § 17,
b)det inneholder vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget, også etter at eventuelle forhandlinger er gjennomført, eller
c)det på grunn av forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, også etter at eventuelle forhandlinger er gjennomført.
(2) Et tilbud kan avvise dersom:
a)tilbudet ikke inneholder alle de opplysningene som det er stilt krav om,
b)tilbudet inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget, eller
c)kravet om kompensasjon i tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen. Før et tilbud kan avvises på dette grunnlaget, skal oppdragsgiver skriftlig forlange en redegjørelse om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve denne på grunnlag av de opplysninger som er blitt gitt. Oppdragsgiver kan ta hensyn til opplysninger om for eksempel besparelser ved utførelsen av tjenesten, tekniske løsninger eller uvanlig fordelaktige vilkår som er tilgjengelig for leverandøren, eller nyskapning.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 21.Avvisning på grunn av forhold ved tilbyderen
(1) Oppdragsgiveren skal avvise tilbud fra tilbydere som;
a)ikke har gyldig lisens, jf. § 12, eller
b)ikke tilfredsstiller krav som er stilt til tilbyderne i konkurransegrunnlaget.
(2) Oppdragsgiveren kan avvise tilbydere som:
a)er konkurs, under gjeldsforhandling eller under avvikling, eller som har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover eller forskrifter,
b)er begjært konkurs hvor det er begjært åpning av gjeldsforhandling eller begjært tvangsoppløsning eller liknende prosess med hjemmel i nasjonale lover eller forskrifter,
c)ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,
d)i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje,
e)ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller
f)har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves etter konkurransegrunnlaget, etter paragrafen her eller etter § 12.
(3) Når oppdragsgiveren krever bevis for at tilbyderen ikke er i en situasjon som nevnt i annet ledd bokstav a), b) c), e) eller f), kan følgende dokumentasjon godtas som tilstrekkelig bevis:
a)for så vidt gjelder forhold nevnt i bokstav a), b) eller c): utdrag fra politiregister eller konkursregister. I mangel av dette, et tilsvarende dokument som viser at kravene er tilfredsstilt, utstedt av en retts- eller forvaltningsmyndighet i anbyderens hjemstat eller nåværende oppholdsstat, eller
b)For så vidt gjelder bokstav e) eller f): attest utstedt av vedkommende myndighet i den berørte staten.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 22.Avvisning på grunn av forventet mislighold

Oppdragsgiver har rett til å avvise tilbud fra tilbydere som ikke kan forventes å oppfylle kontrakten på en tilfredsstillende måte.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 23.Ettersending av opplysninger og dokumentasjon

Oppdragsgiver kan anmode tilbydere om å ettersende, supplere, klargjøre eller utdype mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen inneholder eller synes å inneholde feil eller mangler, eller dersom bestemte dokumenter mangler. Dette gjelder både ved anbudskonkurranser og ved konkurranser med forhandling.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 24.Gjennomføring av konkurranse med forhandling

Ved konkurranser med forhandling har oppdragsgiver rett, men ikke plikt til å forhandle med tilbyderne. Dersom det gjennomføres forhandlinger, har oppdragsgiver rett til å redusere det antall tilbud som det skal forhandles om. Reduksjonen skal skje på bakgrunn av tildelingskriteriene. Oppdragsgiver skal i forhandlingene ikke uten samtykke gi øvrige tilbydere tilgang til opplysninger som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Oppdragsgiver skal for øvrig gjennomføre forhandlingene basert på et prinsipp om likebehandling.

0Tilføyd ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 25.Avlysning av konkurransen og totalforkastelse
(1) Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen, eller deler av konkurransen, med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn.
(2) Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.
(3) Saklig grunn skal blant annet anses å foreligge i tilfeller der det foreligger ingen eller bare ett gyldig tilbud, eventuelt etter at andre tilbud er avvist, tilfeller der samtlige tilbud overstiger budsjettet for anskaffelsen og tilfeller der det er tatt konkrete forbehold vedrørende avlysning i konkurransegrunnlaget.
(4) Oppdragsgiver skal informere alle som har deltatt i konkurransen om beslutning fattet i henhold til denne paragrafen, og om det vil bli gjennomført ny konkurranse.
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387 (tidligere § 24).
§ 26.Kriterier for valg av tilbud

Oppdragsgiver skal basere tildelingen av en kontrakt enten på hvilket tilbud som har det laveste kompensasjonskrav eller på hvilket tilbud som samlet sett er økonomisk mest fordelaktig. Dersom oppdragsgiver baserer tildelingen av kontrakten på det tilbudet som er det økonomisk mest fordelaktige, kan det blant annet benyttes slike kriterier som kompensasjonskrav, billettpriser, kapasitet, tjenestekvalitet, billettsystemer og miljøvennlighet. Tildelingskriteriene skal oppgis i konkurransegrunnlaget.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387 (tidligere § 25).
§ 27.Omgjøring av tildelingsbeslutningen

Tildelingsbeslutningen kan omgjøres dersom oppdragsgiver finner at den er fattet i strid med denne forskriften eller lufttransportforordningen.

0Tilføyd ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.
§ 28.Kontraktsinngåelse

Kontrakt anses inngått når begge parter har signert kontrakten.

0Tilføyd ved forskrift 18 april 2016 nr. 387.

5. Sanksjoner

§ 29.Brudd på reglene om informasjon til og likebehandling av passasjerer

Person eller foretak som ikke etterlever forpliktelsene til å gi opplysninger om priser, skatter, avgifter, tillegg, gebyrer og andre vilkår som nevnt i lufttransportforordningen artikkel 23 nr. 1 kan ilegges tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr som nevnt i luftfartsloven § 10-42 fjerde ledd og § 10-43. Det samme gjelder personer eller foretak som ikke overholder forbudet mot forskjellsbehandling i samme forordning artikkel 23 nr. 2.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387 (tidligere § 26).

6. Avsluttende bestemmelser

§ 30.Oppheving og endring av andre forskrifter
(1) Forskrift 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse oppheves.
(2) I forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område gjøres følgende endringer: - - -
0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387 (tidligere § 27).
§ 31.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriftens bestemmelser gjelder også for kontrakter som er inngått før den trådte i kraft og for tillatelser som er gitt i medhold av de forordningene som erstattes av lufttransportforordningen.

0Endret ved forskrift 18 april 2016 nr. 387 (tidligere § 28).

Forordning (EF) nr. 1008/2008 

For å lese forordning (EF) nr. 1008/2008 se her: pdf.gif

0Forordning tilføyd 14 okt 2011.