Forskrift om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker

DatoFOR-2011-08-12-835
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse01.09.2011
Sist endretFOR-2012-03-30-265
EndrerFOR-2005-12-21-1611, FOR-1991-11-08-727
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§93c, LOV-1981-05-22-25-§109a, LOV-1981-05-22-25-§185
Kunngjort16.08.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om fjernmøter og fjernavhør

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. august 2011 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 93c annet ledd, § 109a annet ledd og § 185 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 30 mars 2012 nr. 265.

§ 1.Gjennomføring av fjernmøte

Fjernmøter gjennomføres ved at de aktørene som ikke er fysisk til stede i domstolen, deltar i rettsmøtet ved bruk av videokonferanseteknikk fra det stedet der vedkommende er pålagt å befinne seg.

Når rettsmøtet holdes som fjernmøte, skal deltagelse fortrinnsvis skje fra domstol, politistasjon, lensmannskontor eller fra fengsel. Deltagelse kan også foregå fra sykehus, sykehjem, pleiehjem eller aldershjem dersom det er nødvendig av helsemessige årsaker og finnes hensiktsmessig. Når retten finner det ubetenkelig, kan deltagelse skje fra annet sted.

De alminnelige reglene om rettsmøter gjelder tilsvarende.

§ 2.Gjennomføring av fjernavhør

Fjernavhør skjer ved bildeavhør av vitner eller sakkyndige som ikke er fysisk til stede i rettsmøtet. Er utstyr for bildeavhør ikke tilgjengelig, kan det i stedet foretas lydavhør hvis vilkårene for fjernavhør ellers er oppfylt, jf. straffeprosessloven § 109a. Retten bestemmer hvor avhøret skal foretas.

Retten kan på samme vilkår som i straffeprosessloven § 109a beslutte at bruk av tolk i avhør kan skje ved hjelp av fjernmøteteknologi.

Når avhøret gjennomføres som fjernavhør, bør avhøret fortrinnsvis skje fra domstol, politistasjon, lensmannskontor eller fra fengsel. Avhør kan også skje fra sykehus, sykehjem, pleiehjem eller aldershjem dersom det er nødvendig av helsemessige årsaker og finnes hensiktsmessig. Når retten finner det ubetenkelig, kan avhøret skje fra annet sted.

De alminnelige reglene om avhør av vitner gjelder tilsvarende.

§ 3.Innkalling til fjernavhør og fjernmøte samt aktørenes møteplikt mv.

De alminnelige reglene om innkalling av siktede, vitner og sakkyndige samt deres møte- og forklaringsplikt, gjelder også ved fjernmøte og fjernavhør. Innkallingen skal oppgi virkningene av å utebli og så vidt mulig inneholde tid og sted for fremmøte.

Retten kan beslutte at siktede, vitner og sakkyndige skal ta med legitimasjon. Et pålegg om å ta med legitimasjon skal fremgå av innkallingen.

En siktet som møter til oppgitt sted for fjernmøtet, skal anses å ha møtt til rettsmøtet.

Ved fjernmøter kan siktedes forsvarer delta i rettsmøtet i domstolen eller sammen med siktede på oppgitt sted for fjernmøtet, med mindre retten finner det betenkelig at forsvareren ikke møter sammen med siktede på oppgitt sted for fjernmøtet.

§ 4.Fornærmede, etterlatte og deres representanters deltakelse i rettsmøte ved fjernmøte eller mottak av lyd- og bildeoverføring

Bestemmelsene i § 1 til § 3 gjelder tilsvarende så langt de passer for fornærmede, etterlatte og deres representanters deltakelse ved fjernmøte eller ved mottak av lyd- og bildeoverføring når retten har besluttet deltakelse som nevnt i straffeprosessloven § 93c andre ledd første punktum.

0Tilføyd ved forskrift 30 mars 2012 nr. 265.
§ 5.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. september 2011. Fra samme tid oppheves forskrift 21. desember 2005 nr. 1611 om prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i straffesaker og forskrift 8. november 1991 nr. 727 om fjernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker.

0Endret ved forskrift 30 mars 2012 nr. 265 (tidligere § 4).