Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften)

DatoFOR-2011-08-16-849
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2014-12-15-1831 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2003-12-11-1490, FOR-2007-03-29-361
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§12, LOV-2005-06-17-79-§24
Kunngjort19.08.2011   kl. 14.55
Rettet27.05.2015 (§ 25).
KorttittelNYTEK-forskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 16. august 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 12 og § 24.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 des 2011 nr. 1505, 17 des 2012 nr. 1282, 15 des 2014 nr. 1831.
Rettelser: 27.05.2015 (§ 25).

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.

§ 2.Forskriftens geografiske og personelle virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

Forskriften gjelder for enhver som driver akvakultur av fisk i flytende akvakulturanlegg uavhengig av formålet med akvakulturproduksjonen.

Forskriften gjelder for vare- og tjenesteleverandører, herunder akkrediterte organ, til akvakulturnæringen avgrenset til flytende akvakulturanlegg.

§ 3.Forskriftens saklige virkeområde

Forskriften gjelder for flytende akvakulturanlegg, for alle hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr til slike anlegg.

Forskriften gjelder for flåte kun når det er en slik forbindelse eller nærhet mellom flåten og det øvrige anlegget at teknisk svikt eller havari ved flåten kan føre til rømming. Fortøyning til flåte er alltid omfattet av forskriften.

Forskriften gjelder ikke for anlegg for oppbevaring av villfanget fisk i restitusjons- og mellomlagringsmerd eller fangsbasert akvakultur.

0Endret ved forskrift 15 des 2014 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2015).
§ 4.Henvisninger fra forskriften til krav fastsatt i NS-9415:2009

Når det i denne forskriften henvises til NS-9415:2009 menes Norsk Standard 9415:2009 - Flytende oppdrettsanlegg - eller europeisk eller internasjonal standard med tilsvarende sikkerhetsnivå som NS-9415:2009.

§ 5.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)brukerhåndbok: dokument som beskriver korrekt identifikasjon av deler, transport, lagring, håndtering, montering, grensesnitt, drift av og begrensninger til hovedkomponenter i akvakulturanlegget
b)ekstrautstyr: teknisk utstyr, fastmontert eller flyttbart, som brukes til å utføre operasjoner på et akvakulturanlegg, hvor svikt eller mangler ved utstyret kan føre til rømming
c)flytende akvakulturanlegg: flytende eller nedsenkbart anlegg for akvakultur av fisk
d)flytekrage: ramme som gir oppdrift og feste for en eller flere notposer
e)flåte: flytende arbeids- eller oppbevaringsstasjon
f)fortøyning: komplett system av liner og bunnfester for å holde flytekrage eller flåte i ønsket posisjon
g)hovedkomponent: flytekrage, flåte, not og fortøyning
h)konfigurasjon: et flytende akvakulturanleggs sammensetning av hovedkomponenter og ekstrautstyr
i)konstruksjonsdel til fortøyning: kjetting, sjakkel, kause, tau, bøye, koblingselement, bunnfeste med mer som kan inngå i fortøyning
j)leverandør: enhver som selger, leier ut eller på annen måte leverer komponenter, ekstrautstyr og tjenester til akvakulturnæringen
k)miljølast: last på et flytende akvakulturanlegg fra vind, strøm, bølger, havdønninger, springflo og is
l)verifisering: undersøkelse med formål å bekrefte og dokumenteresamsvar mot NS-9415:2009.

Kapittel 2. Krav om akkreditering av sertifiserings- og inspeksjonsorgan

§ 6.Krav til akkrediterte produktsertifiseringsorgan

Produktsertifiseringsorganer skal være akkreditert etter NS-EN-45011 Generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering - eller den til enhver tid gjeldende internasjonale standard med samme formål.

§ 7.Krav til akkrediterte inspeksjonsorgan

Inspeksjonsorganer som skal utføre lokalitetsundersøkelser, fortøyningsanalyse, utstede hovedkomponentbevis eller utstede anleggssertifikat skal være akkreditert etter NS-EN-ISO/IEC-17020 - Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner.

Akkrediterte inspeksjonsorganer må tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter NS-EN ISO/IEC 17020. Akkrediterte inspeksjonsorganer som utfører fortøyningsanalyse må tilfredsstille krav til uavhengighetstype C etter NS-EN ISO/IEC 17020.

Akkrediterte organer skal ha relevant kompetanse i henhold til krav fastsatt i NS-9415:2009 og de oppgaver organet skal utføre.

0Endret ved forskrift 28 des 2011 nr. 1505 (i kraft 1 jan 2012).
§ 8.Krav til akkreditering

Akkreditering som nevnt i § 6 og § 7 skal foretas av Norsk Akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land.

Kapittel 3. Lokalitetsundersøkelse

§ 9.Krav til lokalitetsundersøkelse

Før et flytende akvakulturanlegg kan utplasseres på en lokalitet skal det gjennomføres en lokalitetsundersøkelse som oppfyller krav fastsatt i NS-9415:2009.

Ved arealutvidelser må eksisterende lokalitetsundersøkelse oppdateres slik at det utvidede arealet omfattes av undersøkelsen.

For lokaliteter som er klarert for akvakultur før 1. januar 2012 skal det innhentes en lokalitetsundersøkelse som tilfredsstiller kravene i NS-9415:2009 innen 1. juli 2013. Eksisterende lokalitetsklassifisering i henhold til NS-9415:2003 må oppdateres slik at den tilfredsstiller krav til lokalitetsundersøkelse etter NS-9415:2009.

0Endret ved forskrift 17 des 2012 nr. 1282.
§ 10.Krav til organ som utfører lokalitetsundersøkelse

Lokalitetsundersøkelser og oppdateringer skal foretas av inspeksjonsorgan som er akkreditert for å foreta lokalitetsundersøkelser, jf. § 7.

Grunnlagsdokumentasjon til lokalitetsundersøkelse innhentet av andre kan brukes, dersom det akkrediterte inspeksjonsorganet har gjennomgått dokumentasjonen og verifisert at den oppfyller krav fastsatt i NS-9415:2009.

§ 11.Lokalitetsrapport

Lokalitetsundersøkelse skal dokumenteres skriftlig i en lokalitetsrapport i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009. Lokalitetsrapporten skal være tilgjengelig på akvakulturanlegget undersøkelsen gjelder for eller anleggets tilhørende landbase.

Kapittel 4. Krav til komponenter mv.

§ 12.Betingelse for bruk

Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr som faller inn under NS-9415:2009, skal oppfylle krav fastsatt i standarden dersom de er anskaffet fra leverandør etter 1. januar 2012. For not, flytekrage, flåte og konstruksjonsdeler til fortøyning gjelder i tillegg krav om produktsertifisering, jf. § 13.

§ 13.Krav om produktsertifisering

Not, flytekrage, flåte skal være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan, jf. § 6, og i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009.

Konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning og kan ha betydning for rømmingsfaren, skal være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan jf. § 6 og i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009. Dette gjelder kun for konstruksjonsdeler som leveres ny fra leverandør og tas i bruk etter 1. januar 2013.

Det er et vilkår for produktsertifisering at det foreligger brukerhåndbok som samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009.

Hovedkomponenter som vanskelig lar seg sertifisere etter NS-9415:2009 skal ha produktsertifikat med samme sikkerhetsnivå som NS-9415:2009 eller bedre.

§ 14.Krav om produktsertifiseringsbevis

Akkreditert produktsertifiseringsorgan skal i eget produktsertifiseringsbevis dokumentere at produktsertifiserte komponenter samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009. Produktsertifiseringsbevis skal utstedes til leverandøren.

Dokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

a)sertifiseringsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og underskrift,
b)produkttype og eventuelt produktnavn,
c)et unikt nummer for produktsertifiseringsdokumentet,
d)dato for produktsertifiseringen,
e)omfanget av produktsertifiseringen,
f)hvilken standard produktet er sertifisert etter,
g)pålitelighetsklasse og kriterier for gyldighet av produktsertifiseringen,
h)navn og adresse til leverandøren av det sertifiserte produktet og
i)akkrediteringsmerke til Norsk Akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan.
§ 15.Unntak fra krav om produktsertifisering - Hovedkomponentbevis

Flytekrage som var levert fra leverandør før 1. oktober 2004, og som ikke er produktsertifisert, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur etter 1. juli 2013.

Flåte, produsert og levert før 1. oktober 2004, og som ikke har produktsertifikat, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur etter 1. juli 2013.

Hovedkomponentbeviset skal skriftlig dokumentere at vilkårene i § 16 er oppfylt. I tillegg skal hovedkomponentbeviset:

a)gi en beskrivelse av hovedkomponenten beviset gjelder,
b)vise inspeksjonsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og underskrift,
c)ha et unikt nummer for hovedkomponentbeviset og

d) vise dato for utstedelse og utløpsdato.

Hovedkomponentbevis er gyldig i tre år fra utstedelsesdato.

Hovedkomponentbeviset skal være tilgjengelig på det anlegget komponentene brukes på, eller på anleggets tilhørende landbase.

0Endret ved forskrift 17 des 2012 nr. 1282.
§ 16.Vilkår for hovedkomponentbevis

Hovedkomponentbevis skal utstedes av inspeksjonsorgan akkreditert for å utstede hovedkomponentbevis, jf. § 7.

Hovedkomponentbeviset kan bare utstedes dersom:

a)det foreligger en brukerhåndbok for hovedkomponenten som oppfyller kravene fastsatt i NS-9415:2009,
b)det verifiseres at hovedkomponenten er i forsvarlig teknisk stand,
c)det er fastsatt hvilke miljølaster hovedkomponenten tåler og
d)det gjennom analyser dokumenteres at hovedkomponenten tilfredsstiller funksjonskravene i NS-9415:2009 ved relevante miljøforhold.

Kapittel 5. Krav til fortøyningsanalyse og utlegg av fortøyning

§ 17.Krav til fortøyningsanalyse

Før fortøyning legges ut, skal det foretas en fortøyningsanalyse i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009 av et inspeksjonsorgan akkreditert for å foreta fortøyningsanalyser, jf. § 7.

Fortøyningsanalyse kan ikke foretas før det foreligger en lokalitetsundersøkelse, jf. § 9.

Fortøyningsanalysen skal:

a)inneholde en vurdering som viser at fortøyningen samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009,
b)bygge på resultatene fra lokalitetsundersøkelsen og
c)ta hensyn til det flytende akvakulturanlegget som skal plasseres på lokaliteten.

For fortøyning som er lagt ut før 1. januar 2004 skal fortøyningsanalyse foreligge innen 1. juli 2013.

0Endret ved forskrift 17 des 2012 nr. 1282.
§ 18.Dokumentasjon av fortøyningsanalyse

Fortøyningsanalysen skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

a)hvilken lokalitet analysen gjelder,
b)vurderinger i henhold til § 17, tredje ledd punkt a–c,
c)resultatet av analysen og de krav som oppstilles til fortøyningen,
d)en beskrivelse av hele fortøyningssystemet i henhold til NS-9415:2009,
e)en skisse eller et kart av hele fortøyningen hvor alle hovedkomponenter i anlegget er tegnet inn,
f)gi en beskrivelse av hvilke type utstyr og konfigurasjon analysen gjelder for og
g)pålitelighetsklasse.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på akvakulturanlegget analysen gjelder for, eller på anleggets tilhørende landbase.

§ 19.Krav til utlegg av fortøyning og fortøyningsinspeksjon

Fortøyning til flytende akvakulturanlegg skal legges ut, og til enhver tid være i samsvar med, krav oppstilt i fortøyningsanalysen. Avvik fra fortøyningsanalysen må dokumenteres og påføres fortøyningsrapporten. Ved vesentlige avvik må det gjøres en ny fortøyningsanalyse.

Det må gjøres en ny fortøyningsanalyse ved endringer av anlegget som har betydning for lastene som overføres fra anlegg til fortøyning.

Fortøyning som legges ut etter 1. januar 2013 skal senest to måneder etter utlegg inspiseres ved hjelp av undervannskamera, fjernstyrt miniubåt eller tilsvarende teknologi.

Tidspunkt for og resultater av inspeksjon skal dokumenteres skriftlig i en egen rapport for fortøyningsinspeksjon. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på akvakulturanlegget inspeksjonen gjelder for eller anleggets tilhørende landbase.

Kapittel 6. Krav til leverandør av hovedkomponenter mv.

§ 20.Krav til produktsertifikat

Leverandør av sertifiserte produkter etter kapittel 4 skal sammen med produktet levere et produktsertifikat.

Følgende opplysninger skal fremgå av produktsertifikatet:

a)produsentens navn, logo, adresse og underskrift,
b)produktsertifiseringsbevisets unike nummer,
c)hvilket organ som har utstedt produktsertifiseringsbeviset til leverandør,
d)dato for utstedelse av produktsertifikatet og kriterier for gyldighet,
e)unikt produktnummer eller serienummer til produktet,
f)hvilke miljølaster produktet skal tåle,
g)pålitelighetsklasse etter NS-9415:2009 og
h)hvilke standard produktet er sertifisert i henhold til.

Produktsertifikatet skal være tilgjengelig akvakulturanlegget produktet er i bruk på eller anleggets tilhørende landbase.

§ 21.Krav til brukerhåndbok

Leverandør av sertifiserte produkter etter kapittel 4, skal sammen med produktet levere brukerhåndbok som tilfredsstiller krav fastsatt i NS-9415:2009.

Leverandør av ekstrautstyr skal sammen med produktet levere brukerhåndbok som minimum inneholder beskrivelse av montering, drift og vedlikehold.

Brukerhåndboken skal være tilgjengelig på det akvakulturanlegget produktet eller ekstrautstyret brukes på, eller på anleggets tilhørende landbase.

§ 22.Krav til sporbarhet

Leverandør av flytende akvakulturanlegg, samt hovedkomponenter, konstruksjonsdeler og ekstrautstyr skal ha system for å sikre sporbarhet og avvikshåndtering, slik at plikten etter § 23 kan ivaretas.

§ 23.Plikt til å iverksette tiltak ved avvik, varslingsplikt mv.

Dersom leverandør av produkter eller tjenester til akvakulturnæringen har, eller burde ha, kjennskap til avvik ved egne produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk, plikter leverandøren uten ugrunnet opphold å iverksette egnede tiltak for å lukke avvikene. Leverandøren skal straks melde fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til mottakere av produktet eller tjenesten.

Kapittel 7. Anleggssertifikat

§ 24.Krav om anleggssertifikat

Alle flytende akvakulturanlegg skal innen 1. juli 2013 ha anleggssertifikat utstedt av inspeksjonsorgan akkreditert for å utstede anleggssertifikat, jf. § 7. Anleggssertifikatet utstedes for ett flytende akvakulturanlegg på én lokalitet.

Flytende akvakulturanlegg som ikke har anleggssertifikat kan ikke brukes til akvakultur etter dette tidspunkt.

For flytende akvakulturanlegg som legges ut på lokalitet etter forskriftens ikrafttredelse, skal anleggssertifikat være utstedt før anlegget tas i bruk.

0Endret ved forskrift 17 des 2012 nr. 1282.
§ 25.Vilkår for å få anleggssertifikat

Før anleggssertifikat kan utstedes:

a)må nødvendige produktsertifikat jf. § 20 og hovedkomponentbevis jf. § 15 foreligge,
b)for flåte må det vurderes om det er en slik nærhet eller forbindelse mellom flåte og det øvrige anlegg som nevnt i § 3, 2. ledd,
c)lokalitetsrapport, fortøyningsanalyse og rapport etter fortøyningsinspeksjon må foreligge før anleggssertifikat kan utstedes.

Anleggssertifikatet kan ikke utstedes før det er foretatt en fysisk inspeksjon av det flytende akvakulturanlegget som sertifikatet gjelder for. Ved gjennomgangen skal det verifiseres at:

a)hovedkomponentene og ekstrautstyret er i forsvarlig teknisk stand,
b)hovedkomponentene passer sammen, og er montert i henhold til brukerhåndbøkene,
c)ekstrautstyr er montert forsvarlig og i samsvar med brukerhåndbøker,
d)de aktuelle hovedkomponentene tåler miljølastene på lokaliteten.

Dette skal vurderes ut fra lokalitetsundersøkelsen og produktsertifikat eller hovedkomponentbevis.

§ 26.Krav til anleggssertifikatet

Anleggssertifikatet skal dokumentere at vilkårene i § 25 er oppfylt. Følgende skal også framgå av anleggssertifikatet:

a)inspeksjonsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og underskrift,
b)akkrediteringsmerke til Norsk Akkreditering eller tilsvarende anerkjent akkrediteringsorgan,
c)dato for utstedelse av sertifikatet og utløpsdato,
d)unikt lokalitetsnummer for lokaliteten som akvakulturanlegget er utplassert på.
§ 27.Dokumentasjon av anleggskonfigurasjon

Anleggssertifikatet skal også beskrive det flytende akvakulturanleggets nåværende eller mulige fremtidige konfigurasjon. Opplysninger i anleggssertifikatet om anleggets mulige fremtidige konfigurasjon er et vilkår for at det kan gjøres endringer på akvakulturanlegget uten at nytt anleggssertifikat må utstedes. Anleggets konfigurasjon skal beskrives i henhold til kravene i bokstav a-e.

a)For not; opplysinger om dimensjonsklasse, innfestingspunkt til flytekrage, fysisk utforming, soliditet, utspilingssystem og styrke.
b)For flytekrage; opplysinger om fysisk utforming, materiale, antall flytekrager og plassering av flytekragene i anlegget.
c)For flåte; opplysninger om plassering på lokalitet, avstand til nærmeste flytekrage og om flåten har separat fortøyningssystem eller er fortøyd sammen med det øvrige anlegget.
d)For fortøyning; opplysinger om hele fortøyningssystemet dokumentert ved en skisse eller kart hvor alle hovedkomponenter i anlegget er tegnet inn.
e)For ekstrautstyr; opplysninger om bruk og plassering.

Innehaver av akvakulturtillatelse plikter å føre journal over samtlige hovedkomponenter som byttes inn og ut på lokaliteten.

Anleggssertifikat og journal over hovedkomponenter skal være tilgjengelig på akvakulturanlegget anleggssertifikatet gjelder for eller på anleggets tilhørende landbase.

§ 28.Anleggssertifikatets gyldighet

Anleggssertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Ved endringer av akvakulturanlegget utover den beskrevne konfigurasjonen, kan den endrede delen av anlegget ikke kan tas i bruk før nytt anleggssertifikat er innhentet etter § 24 og § 25.

§ 29.Rapportering

Inspeksjonsorgan, som utsteder anleggssertifikat i henhold til dette kapittelet, skal senest to uker etter utstedelsen elektronisk sende inn kopi avanleggssertifikatet og grunnlagsdata for utstedelse av sertifikatet til Fiskeridirektoratet på den måte direktoratet bestemmer.

Kapittel 8. Bruk og vedlikehold

§ 30.Montering og tilpasning

Innehaver av akvakulturtillatelse skal påse at hovedkomponenter, konstruksjonsdeler og ekstrautstyr som inngår i det flytende akvakulturanlegget til enhver tid er montert riktig sammen og tilpasset hverandre i samsvar med krav oppstilt i NS-9415:2009, brukerhåndbøker og anleggssertifikat.

§ 31.Bruk, vedlikehold og varslingsplikt

Innehaver av akvakulturtillatelse skal påse at det flytende akvakulturanlegget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand.

Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning, ekstrautstyr og andre produktsertifiserte komponenter skal brukes og vedlikeholdes i samsvar med krav oppstilt i brukerhåndbok og NS-9415:2009.

Dersom innehaver av akvakulturtillatelse har, eller burde ha, kjennskap til avvik ved produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk, plikter vedkommende uten ugrunnet opphold å iverksette egnet tiltak for å hindre eller begrense rømming. Innehaveren skal melde fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til leverandøren av produktet eller tjenesten.

§ 32.Ettersyn og reparasjon av notposer

Ettersyn og reparasjon av not skal foretas av serviceverksted som er sertifisert av et akkreditert produktsertifiseringsorgan i henhold til krav i NS-9415:2009. Sertifiseringen skal dokumenteres i et eget sertifiseringsdokument for serviceverkstedet som inneholder:

a)verkstedets navn, adresse og organisasjonsnummer,
b)sertifiseringsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og underskrift,
c)et unikt nummer for sertifiseringsdokumentet,
d)dato for sertifiseringen og
e)den standarden verkstedet er sertifisert etter.

Ettersyn og reparasjoner skal tilfredsstille krav oppstilt i NS-9415:2009 og brukerhåndbok. Reparasjoner skal dokumenteres i servicekort og inneholde:

a)verkstedets navn, adresse og underskrift,
b)sertifiseringsdokumentets nummer for serviceverkstedet,
c)notposens identifikasjon,
d)beskrivelse av skadens plassering og omfang og
e)beskrivelse av reparasjonen.

Lokale og midlertidige utbedringer som er nødvendige for å hindre rømming av fisk mens noten er i bruk, anses ikke som reparasjon etter bestemmelsen.

Kapittel 9. Sluttbestemmelser

§ 33.Dispensasjonsadgang

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 34.Straff og andre reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

§ 35.Ikrafttredelse og oppheving av forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes til akvakultur.

I forskrift 29. mars 2007 nr. 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven gjøres følgende endringer: - - -