Forskrift om overgangsregler for Høgskolen i Oslo og Akershus

DatoFOR-2011-09-01-948
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse01.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8
Kunngjort23.09.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om overgangsregler for HiOA

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 1. september 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-5, § 3-8, § 3-9 § 3-10, § 3-11, § 4-5, § 4-7 og § 4-8.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at gjeldende regelverk for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus per 31. juli 2011, videreføres så langt det passer ved Høgskolen i Oslo og Akershus inntil nytt felles regelverk trer i kraft.

§ 2.Regelverk

Følgende forskrifter, og retningslinjer som følger av disse og andre sentrale forskrifter, skal gjelde ved Høgskolen i Oslo og Akershus inntil nye felles forskrifter og retningslinjer trer i kraft:

a.Forskrift 13. september 2005 nr. 1088 om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo.
b.Forskrift 1. desember 2005 nr. 1434 om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo.
c.Forskrift 1. desember 2005 nr. 1795 om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo.
d.Forskrift 31. januar 2007 nr. 221 om opptak til studier ved Høgskolen i Akershus.
e.Forskrift om opptak til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Oslo. Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo 10. mai 2007.
f.Forskrift 25. februar 2009 nr. 402 for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Akershus.
g.Forskrift 11. juni 2009 nr. 652 om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo.
h.Forskrift 18. juni 2010 nr. 841 om studier og eksamen ved Høgskolen i Akershus.
§ 3.Delegering av myndighet

Hvis bestemmelser om delegering av myndighet til interne organer mv. i forskriftene er i strid med nyere delegeringsvedtak, gjelder disse vedtakene foran bestemmelser i forskriftene.

§ 4.Studenter med opptak og studierett ved HiO og HiAK

Studenter skal i en overgangsperiode følge regelverket som gjelder ved den høgskolen de er tatt opp på.

Studenter ved studiested Kjeller skal følge regelverket til Høgskolen i Akershus. Studenter ved studiested Pilestredet skal følge regelverket til Høgskolen i Oslo.

En student som har fått opptak ved HiOA, skal følge det regelverket som gjelder for øvrige studenter på samme studium/emne.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. september 2011.