Forskrift om restriktive tiltak mot Syria

DatoFOR-2011-09-02-902
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse02.09.2011
Sist endretFOR-2017-03-23-373
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort07.09.2011   kl. 14.10
Rettet12.08.2016 (strukturfeil)
KorttittelForskrift om restriktive tiltak mot Syria

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. september 2011 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 okt 2011 nr. 1034, 26 mars 2012 nr. 301, 27 april 2012 nr. 372, 9 nov 2012 nr. 1062, 14 feb 2014 nr. 214 (forskriften endret i sin helhet), 25 april 2014 nr. 587, 28 juli 2014 nr. 1017, 7 mai 2015 nr. 487, 17 juli 2015 nr. 910, 27 juli 2016 nr. 945, 23 mars 2017 nr. 373.
Rettelser: 22.09.2011 (vedlegg 1 tilføyd), 16.04.2014 (tabell og lenker i forordning 36/2012), 12.08.2016 (strukturfeil).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) nr. 36/2012
(1) Forordning (EU) nr. 36/2012 av 18. januar 2012 om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Syria, med senere endringer, gjelder som forskrift i sin vedlagte form, med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge», med følgende unntak:
a)«EUs felles liste over militært materiell» skal forstås som henvisninger til «Liste I - forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I i forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester.
b)EU og EUs medlemsstater i artikkel 3, 18 og 19 skal forstås som også å omfatte Norge.
(3) Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfelle med referanser til vedlegg III, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4) Henvisningene til virkeområdet i artikkel 35 skal forstås som «forskriftens virkeområde slik dette er fastlagt i § 1».
(5) Det er forbudt å kjøpe varer og teknologi oppført i vedlegg I til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.
(6) Forbudene i artikkel 2a, 2b, 4, 8, 11, 11a, 11b og 12 mot å selge, levere, overføre eller eksportere visse varer og teknologi omfatter også forbud mot transport.
(7) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er også følgende artikler EU-interne og kommer ikke til anvendelse: 2, 23, 28, 30–37. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg III.
(8) I forskriftens Vedlegg II og IIa er listene i EU-forordningens Vedlegg II og IIa erstattet med lenker til EUs konsoliderte liste over listeførte personer og enheter underlagt restriktive tiltak.
0Endret ved forskrifter 14 feb 2014 nr. 214, 25 april 2014 nr. 587, 28 juli 2014 nr. 1017, 7 mai 2015 nr. 487, 17 juli 2015 nr. 910, 27 juli 2016 nr. 945, 23 mars 2017 nr. 373.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.
§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Syria.

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.
§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.
§ 6.Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg A

0Vedlegg A tilføyd ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214, endret ved forskrifter 25 april 2014 nr. 587, 7 mai 2015 nr. 487, 17 juli 2015 nr. 910, 27 juli 2016 nr. 945, 23 mars 2017 nr. 373.

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 36/2012
av 18. januar 2012
om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Syria samt om oppheving av forordning (EU) nr. 442/2011

KAPITTEL I
DEFINISJONER
Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«filial av en finans- eller kredittinstitusjon»: et forretningssted som utgjør en juridisk avhengig del av en finans- eller kredittinstitusjon, og som direkte utfører alle eller noen av transaksjonene som hører inn under finans- eller kredittinstitusjoners forretningsvirksomhet,
b)«formidlingstjenester»:
i)forhandling eller organisering av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi fra et tredjeland til et annet tredjeland, eller
ii)salg eller kjøp av varer og teknologi som befinner seg i tredjeland med henblikk på overføring til et annet tredjeland.
c)«kontrakt eller transaksjon»: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, spesielt finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som oppstår i henhold til eller i forbindelse med transaksjonen,
d)«kredittinstitusjon»: en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon, 1 herunder filialer innenfor eller utenfor EU,
e)«råolje og oljeprodukter»: produktene oppført i vedlegg IV,
f)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
g)«finansinstitusjon»:
i)et foretak som ikke er en kredittinstitusjon, og som utfører en eller flere av transaksjonene nevnt i nr. 2 til 12 og nr. 14 og 15 i vedlegg I til direktiv 2006/48/EF, herunder virksomhet som vekslekontor,
ii)et forsikringsselskap som har fått tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om livsforsikring,2 i den grad det utøver virksomhet som dekkes av dette direktivet,
iii)et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 punkt 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter,3
iv)et foretak for kollektiv investering som markedsfører sine enheter eller andeler,

eller

v)en forsikringsformidler som definert i artikkel 2 nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsformidling,4 med unntak av formidlerne nevnt i artikkel 2 nr. 7 i nevnte direktiv, når de utøver virksomhet med hensyn til livsforsikring og andre investeringsrelaterte tjenester,

herunder foretakenes filialer i og utenfor EU,

h)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
i)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
j)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter eller verdier påløpt eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev, og;
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
k)«varer»: produkter, materialer og utstyr,
l)«forsikring»: et tilsagn om eller en forpliktelse for en eller flere fysiske eller juridiske personer, mot betaling og i tilfelle forsikringsbegivenheten inntrer, å yte erstatning eller en fordel som presisert i tilsagnet eller forpliktelsen til en eller flere andre personer,
m)«gjenforsikring»: den form for virksomhet som består i å overta risikoer som overdras av et forsikringsselskap eller av et annet gjenforsikringsselskap, eller i tilfellet assurandørsammenslutningen Lloyds, den form for virksomhet som består i å overta risikoer som overdras av et medlem av Lloyds, av et forsikringsselskap eller et gjenforsikringsselskap som ikke er assurandørsammenslutningen Lloyds,
n)«syrisk kreditt- eller finansinstitusjon»:
i)alle kreditt- eller finansinstitusjoner hjemmehørende i Syria, herunder Syrias sentralbank,
ii)alle filialer eller datterselskaper som faller inn under virkeområdet til artikkel 35, av en kreditt- eller finansinstitusjon hjemmehørende i Syria,
iii)alle filialer eller datterselskaper som ikke faller inn under virkeområdet til artikkel 35, av en kreditt- eller finansinstitusjon hjemmehørende i Syria,
iv)alle kreditt- eller finansinstitusjoner som ikke er hjemmehørende i Syria, men som kontrolleres av en eller flere personer hjemmehørende i Syria,
o)«syrisk person, enhet eller organ»:
i)staten Syria eller offentlige myndigheter i landet,
ii)enhver fysisk person i eller med bopel i Syria,
iii)enhver juridisk person, ethvert selskap eller ethvert organ som er registrert som hjemmehørende i Syria,
iv)enhver juridisk person, enhver enhet eller ethvert organ, i eller utenfor Syria, som er eid eller direkte eller indirekte kontrollert av en eller flere av de ovennevnte personer eller organer,
p)«faglig bistand»: enhver form for faglig støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, samling, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for faglig tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand,
q)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte om kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder deres luftrom.
r)«EUs tollområde»: området definert i artikkel 3 i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks.5
1EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
2EUT L 345 av 19.12.2002, s. 1.
3EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
4EUT L 9 av 15.1.2003, s. 3.
5EUT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
KAPITTEL II
EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKSJONER
Artikkel 2
1. En medlemsstat kan forby eller kreve at det gis tillatelse til eksport, salg, levering eller overføring av utstyr som kan brukes til intern undertrykking, ut over det som er oppført i vedlegg IA eller vedlegg IX, uavhengig av om det har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria.
2. En medlemsstat kan forby eller kreve at det gis tillatelse til levering av faglig bistand, finansiering og finansiell bistand i tilknytning til utstyret nevnt i nr. 1, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria.
Artikkel 2a
1. Det er forbudt
a) å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr, varer eller teknologi som kan brukes til intern undertrykking, eller til produksjon og vedlikehold av produkter som kan brukes til intern undertrykking, og som er oppført i vedlegg IA, uavhengig av om det har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
b) forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a).
2. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til at det gjennomføres en transaksjon som gjelder utstyr, varer eller teknologi som er oppført i vedlegg IA, på betingelse av at utstyret, varene eller teknologien er ment for matvarer, landbruksformål, medisinske eller andre humanitære formål eller på FN-personell eller personell fra EU eller medlemsstatene.
3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til salg, levering, overføring eller eksport av utstyr, varer eller teknologi oppført i vedlegg IA som gjennomføres i samsvar med punkt 10 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2118 (2013) og relevante beslutninger fra eksekutivrådet i Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), i samsvar med formålet med konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt ødeleggelse av slike våpen (konvensjonen om kjemiske våpen) og i samråd med OPCW.
Artikkel 2b
1. Det skal kreves forhåndstillatelse til å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr, varer eller teknologi som kan brukes til intern undertrykking, eller til produksjon og vedlikehold av produkter som kan brukes til intern undertrykking, og som er oppført i vedlegg IX, uavhengig av om det har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
2. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, skal ikke gi tillatelse til salg, levering, overføring eller eksport av utstyret, varene eller teknologien oppført i vedlegg IX dersom det er skjellig grunn til å fastslå at utstyret, varene eller teknologien som salget, leveringen, overføringen eller eksporten gjelder, brukes eller kan brukes til intern undertrykking eller til produksjon og vedlikehold av produkter som kan brukes til intern undertrykking.
3. Tillatelsen skal gis av de kompetente myndigheter i medlemsstaten der eksportøren er etablert, og skal være i samsvar med de detaljerte reglene fastsatt i artikkel 11 i rådsforordning (EF) nr. 428/2009 av 5. mai 2009 om en fellesskapsordning for kontroll med eksport, overføring, formidling og transitt av flerbruksvarer.6 Tillatelsen skal gjelde i hele Den europeiske union.
Artikkel 2c
1. Reglene om plikten til å gi forhåndsopplysninger som fastsatt i de relevante bestemmelsene om summariske deklarasjoner samt tolldeklarasjoner i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 og i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om fastsettelse av regler for gjennomføringen av rådsforordning (EØF) nr. 2913/927 gjelder for alle varer som forlater EUs tollområde på vei til Syria.

Personen eller enheten som gir opplysningene, skal også legge fram eventuelle tillatelser som kreves i denne forordning.

2. Utstyr, varer og teknologi som det er forbudt å levere, selge, overføre eller eksportere i henhold til artikkel 2a i denne forordning, kan, i samsvar med nasjonal lovgivning eller en beslutning fra en kompetent myndighet, beslaglegges og avhendes for den persons eller enhets regning som er nevnt i nr. 1, eller, dersom det ikke er mulig å få disse kostnadene dekket av denne personen eller enheten, kan kostnadene i samsvar med nasjonal lovgivning kreves dekket av enhver person eller enhet som er ansvarlig for transport av varene eller utstyret i forsøket på ulovlig levering, salg, overføring eller eksport.
Artikkel 3
1. Det er forbudt
a) å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand og formidlingstjenester knyttet til utstyr, varer eller teknologi som kan brukes til intern undertrykking, eller til produksjon og vedlikehold av produkter som kan brukes til intern undertrykking, og som er oppført i vedlegg IA, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
b) å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi oppført i vedlegg IA, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring samt forsikring og gjenforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter eller ved levering av tilknyttet faglig bistand til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
c) forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a) og b) ovenfor.
[2. Slettet.]
3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til at det ytes faglig bistand og formidlingstjenester, eller finansiering eller finansiell bistand, i tilknytning til utstyr, varer eller teknologi som er oppført i vedlegg IA, på betingelse av at utstyret, varene eller teknologien er ment for matvarer, landbruksformål, medisinske eller andre humanitære formål eller på FN-personell eller personell fra EU eller medlemsstatene.

Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen innen fire uker om tillatelser som er gitt i henhold til første ledd.

4. Forhåndstillatelse fra den kompetente myndigheten i vedkommende medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, er påkrevd for yting av følgende tjenester:
a)faglig bistand og formidlingstjenester knyttet til utstyr, varer eller teknologi oppført i vedlegg IX, og i forbindelse med levering, produksjon, vedlikehold og bruk av utstyret, varene og produktene, direkte eller indirekte, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
b)finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi nevnt i vedlegg IX, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring samt forsikring og gjenforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter og slik teknologi eller ved levering av tilknyttet faglig bistand til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria.

De kompetente myndigheter skal ikke gi tillatelse til transaksjonene nevnt i første ledd dersom det er skjellig grunn til å fastslå at disse transaksjonene er eller kan være ment å bidra til intern undertrykking eller til produksjon og vedlikehold av produkter som kan brukes til intern undertrykking.

5. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) og b) kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til yting av faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til utstyr, varer eller teknologi oppført i vedlegg IA dersom den faglige bistanden, formidlingstjenestene, finansieringen eller den finansielle bistanden ytes i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slikt utstyr, slike varer eller slik teknologi som gjennomføres i samsvar med punkt 10 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2118 (2013) og relevante beslutninger fra OPCWs eksekutivråd, i samsvar med formålet med konvensjonen om kjemiske våpen og i samråd med OPCW.
Artikkel 3a

Det er forbudt

a)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varene og teknologien oppført i EUs felles liste over forsvarsutstyr, herunder særlig finansielle derivater, samt forsikring og gjenforsikring og formidlingstjenester som gjelder forsikring og gjenforsikring for kjøp, import eller transport av slike artikler dersom de har sitt opphav i Syria eller eksporteres fra Syria til et annet land,
b)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a).
Artikkel 3b

Artikkel 3a gjelder ikke yting av finansiering eller finansiell bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og gjenforsikring og formidlingstjenester knyttet til forsikring og gjenforsikring ved import eller transport av varer og teknologi oppført i EUs felles liste over forsvarsutstyr dersom de har sitt opphav i Syria eller eksporteres fra Syria til et annet land, som gjennomføres i samsvar med punkt 10 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2118 (2013) og relevante beslutninger fra OPCWs eksekutivråd, i samsvar med formålet med konvensjonen om kjemiske våpen.

Artikkel 4
1. Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr, teknologi eller programvare som er oppført i vedlegg V, uavhengig av om det har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria, med mindre den relevante medlemsstatens kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, har gitt forhåndstillatelse til dette.
2. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, skal ikke gi tillatelse i henhold til nr. 1 dersom det er skjellig grunn til å fastslå at utstyret, teknologien eller programvaren ville bli brukt av Syrias regjering eller på dens vegne til overvåking eller avlytting av telekommunikasjoner eller Internett-forbindelser i Syria.
3. Vedlegg V inneholder en liste over utstyr, teknologi eller programvare som kan brukes til overvåking eller avlytting av Internett-forbindelser eller telekommunikasjoner.
4. Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkel, senest fire uker etter at tillatelsen er gitt.
Artikkel 5
1. Det er forbudt
a)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand og formidlingstjenester i tilknytning til utstyr, teknologi og programvare som er oppført i vedlegg V, eller i tilknytning til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av utstyr og teknologi som er oppført i vedlegg V, eller til levering, installering, drift eller oppdatering av programvare som er oppført i vedlegg V, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
b)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til utstyr, teknologi og programvare som er oppført i vedlegg V, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
c)å yte enhver form for tjeneste som gjelder overvåking eller avlytting av telekommunikasjoner eller Internett-forbindelser, til eller til direkte eller indirekte fordel for staten Syria, den syriske regjeringen, dens offentlige organer, foretak og etater eller til personer eller enheter som handler på deres vegne eller deres instruks, og
d)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a), b) eller c) ovenfor,

med mindre den relevante medlemsstatens kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, har gitt forhåndstillatelse på det grunnlag som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2.

2. Med «overvåking eller avlytting av telekommunikasjoner eller Internett-forbindelser» i artikkel 1 bokstav c) menes tjenester som, særlig ved hjelp av utstyr, teknologi eller programvare oppført i vedlegg V, gir tilgang til og utlevering av innholdet i en persons innkommende og utgående telekommunikasjoner og trafikkdata med sikte på uttrekk, avkoding, opptak, behandling, analyse og lagring eller enhver annen tilhørende aktivitet.
Artikkel 6

Det er forbudt

a)å importere råolje eller oljeprodukter til EU dersom de
i)har opprinnelse i Syria, eller
ii)er eksportert fra Syria,
b)å kjøpe råolje eller oljeprodukter som befinner seg eller har opprinnelse i Syria,
c)å transportere råolje eller oljeprodukter dersom de har opprinnelse i Syria eller eksporteres fra Syria til et annet land,
d)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og gjenforsikring som gjelder forbudene fastsatt i bokstav a),
da)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og gjenforsikring som gjelder forbudene fastsatt i bokstav b) og c), og
e)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning direkte eller indirekte å omgå forbudene fastsatt i bokstav a), b), c), d) eller da).
Artikkel 6a
1. Forbudene fastsatt i artikkel 6 bokstav b), c) og e) kommer ikke til anvendelse på kjøp eller transport i Syria av oljeprodukter eller dertil tilknyttet yting av finansiering eller finansiell bistand foretatt av offentlige organer eller av juridiske personer, enheter eller organer som mottar offentlig finansiering fra EU eller medlemsstatene for å yte humanitær hjelp eller bistand til sivilbefolkningen i Syria, forutsatt at slike produkter kjøpes eller transporteres alene med det formål å yte humanitær hjelp i Syria eller bistand til sivilbefolkningen i Syria.
2. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 bokstav b), c) og e) kan den kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsiden oppført i vedlegg III, i tilfeller som ikke omfattes av nr. 1 i denne artikkel, gi tillatelse, på de alminnelige og særskilte vilkår den finner hensiktsmessige, til kjøp og transport i Syria av oljeprodukter eller til yting av dertil tilknyttet finansiering eller finansiell bistand, forutsatt at slikt kjøp og transport
a)alene har til formål å yte humanitær hjelp i Syria eller bistand til sivilbefolkningen i Syria, og
b)ikke er i strid med noen av forbudene fastsatt i denne forordning.

Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen innen to uker om enhver tillatelse som er gitt i henhold til dette ledd. Underretningen skal inneholde opplysninger om den juridiske personen, enheten eller organet som har fått tillatelse, og om vedkommendes humanitære virksomhet i Syria.

3. Ingen bestemmelse i denne artikkel skal berøre overholdelse av rådsforordning (EF) nr. 2580/2001, rådsforordning (EF) nr. 881/2002 eller rådsforordning (EU) 2016/1686.
Artikkel 6b

Forbudene fastsatt i artikkel 6 bokstav b), c) og e) kommer ikke til anvendelse på kjøp eller transport i Syria av oljeprodukter eller dertil tilknyttet yting av finansiering eller finansiell bistand foretatt av en utenriksstasjon, forutsatt at produktene kjøpes eller transporteres for stasjonens offisielle formål.

Artikkel 7

Forbudene i artikkel 6 gjelder ikke

a)oppfyllelse på eller innen 15. november 2011 av en forpliktelse som følger av kontrakter inngått før 2. september 2011, forutsatt at den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som ønsker å oppfylle forpliktelsen, senest syv arbeidsdager før oppfyllelsen har underrettet den kompetente myndighet i medlemsstaten der den er etablert, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, om aktiviteten eller transaksjonen som skal utføres, eller
b)kjøp av råolje eller oljeprodukter som ble eksportert fra Syria før 2. september 2011, eller der eksporten ble foretatt i henhold til bokstav a), på eller innen 15. november 2011.
Artikkel 7a
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, jetdrivstoff og drivstofftilsetninger oppført i vedlegg Va til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
b)å yte finansiering eller finansiell bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og gjenforsikring i tilknytning til salg, levering, overføring eller eksport av jetdrivstoff og drivstofftilsetninger oppført i vedlegg Va til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria,
c)å yte formidlingstjenester i tilknytning til salg, levering, overføring eller eksport av jetdrivstoff og drivstofftilsetninger oppført i vedlegg Va til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria.
2. Vedlegg Va omfatter jetdrivstoff og drivstofftilsetninger.
3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, på de vilkår de finner hensiktsmessige, gi tillatelse til salg, levering, overføring eller eksport av jetdrivstoff og drivstofftilsetninger og yting av finansiering eller finansiell bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og gjenforsikring og formidlingstjenester i tilknytning til salg, levering, overføring eller eksport av jetdrivstoff og drivstofftilsetninger oppført i vedlegg Vb til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria når det er fastslått at FN, eller organer som opptrer på FNs vegne, har behov for jetdrivstoffet og drivstofftilsetningene til humanitære formål, som å yte eller legge til rette for yting av bistand, herunder medisinsk utstyr, matvarer eller transport av humanitære hjelpearbeidere og tilhørende bistand, eller til evakuering fra eller inne i Syria.
4. Vedkommende medlemsstater skal innen fire uker underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om enhver tillatelse som gis i henhold til denne artikkel.
5. Forbudet fastsatt i nr. 1 gjelder ikke
a)jetdrivstoff og drivstofftilsetninger oppført i vedlegg Vb som utelukkende brukes av ikke-syriske sivile luftfartøyer som lander i Syria, forutsatt at de er beregnet på og benyttes kun til å fortsette flygningen med luftfartøyet de er lastet inn i,
b)jetdrivstoff og drivstofftilsetninger oppført i vedlegg Vb som utelukkende brukes av et syrisk luftfartsselskap som er oppført i vedlegg II eller IIa og benyttes til evakuering fra Syria i samsvar med artikkel 16 bokstav h),
c)jetdrivstoff og drivstofftilsetninger oppført i vedlegg Vb som utelukkende brukes av et ikke-listeført syrisk luftfartsselskap som benyttes til evakuering fra eller inne i Syria.
Artikkel 8
1. Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr eller teknologi som er oppført i vedlegg VI, til personer, enheter eller organer i Syria eller til bruk i Syria.
2. Vedlegg VI inneholder en liste over nøkkelutstyr og -teknologi til følgende sektorer i olje- og gassindustrien i Syria:
a)leting etter råolje og naturgass,
b)utvinning av råolje og naturgass,
c)raffinering,
d)kondensering av naturgass.
3. Vedlegg VI skal ikke omfatte artikler som er oppført på EUs felles liste over forsvarsutstyr.
Artikkel 9

Det er forbudt

a)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand og formidlingstjenester i tilknytning til utstyr og teknologi som er oppført i vedlegg VI, eller i tilknytning til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av varer som er oppført i vedlegg VI, til syriske personer, enheter eller organer eller til bruk i Syria,
b)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til utstyr og teknologi som er oppført i vedlegg VI, til syriske personer, enheter eller organer eller til bruk i Syria, og
c)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a) eller b).
Artikkel 9a
1. Som unntak fra artikkel 8 og 9 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til salg, levering, overføring eller eksport av nøkkelutstyr eller -teknologi som er oppført i vedlegg VI, eller til yting av tilhørende faglig bistand og formidlingstjenester, eller finansiering eller finansiell bistand, forutsatt at
a)den kompetente myndigheten, på grunnlag av tilgjengelige opplysninger, herunder opplysninger fra personen, enheten eller organet som søker om tillatelsen, har fastslått at det er rimelig å konkludere med at
i)formålet med den aktuelle virksomheten er å levere bistand til den syriske sivilbefolkningen, særlig med sikte på å oppfylle humanitære behov, bidra til yting av grunnleggende tjenester, gjenoppbygging eller gjenoppretting av næringsvirksomhet eller andre sivile formål,
ii)den aktuelle virksomheten ikke innebærer at penger eller formuesgoder stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller er til fordel for personer, enheter eller organer nevnt i artikkel 14,
iii)den aktuelle virksomheten ikke er i strid med noen av bestemmelsene fastsatt i denne forordning,
b)den berørte medlemsstaten på forhånd har kontaktet personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria når det gjelder blant annet
i)den kompetente myndighetens avgjørelse etter bokstav a) i) og ii),
ii)eventuelle tilgjengelige opplysninger som antyder at den aktuelle virksomheten kan innebære at penger eller formuesgoder stilles til rådighet, direkte eller indirekte, eller kan være til fordel for personer, enheter eller organer nevnt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 2580/2001 eller i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 881/2002, og personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria har lagt frem sine synspunkter for vedkommende medlemsstat.
c)Dersom den kompetente myndigheten ikke har mottatt noen synspunkter fra personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria senest 30 dager etter at forespørselen ble fremlagt, kan den kompetente myndigheten gå videre med beslutningen om tillatelsen skal gis eller ikke.
2. Når den kompetente myndigheten anvender betingelsene i nr. 1 bokstav a) og b), skal den be om tilfredsstillende opplysninger om hvordan tillatelsen skal brukes, herunder opplysninger om sluttbrukeren og det endelige bestemmelsesstedet for leveransen.
3. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen innen to uker om tillatelser som er gitt i henhold til denne artikkel.
Artikkel 10
1. Forbudene i artikkel 8 og 9 gjelder ikke oppfyllelsen av en forpliktelse som følger av en kontrakt som ble tildelt eller inngått innen 19. januar 2012, forutsatt at personen eller enheten som ønsker å påberope seg denne artikkel, minst 21 kalenderdager på forhånd har underrettet den kompetente myndighet i medlemsstaten der de er etablert, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, om dette.
2. I denne artikkel anses en kontrakt som tildelt en person eller enhet dersom det er sendt uttrykkelig skriftlig bekreftelse på tildelingen av kontrakten til denne personen eller enheten av den annen kontraktspart etter at en formell anbudsprosess er gjennomført.
Artikkel 11

Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, nye banksedler og mynter i syrisk valuta som er trykket eller preget i EU, til Syrias sentralbank.

Artikkel 11a
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, gull, edle metaller og diamanter som er oppført i vedlegg VIII, uavhengig av om de har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til Syrias regjering, dens offentlige organer, foretak og etater, Syrias sentralbank og personer, enheter eller organer som handler på deres vegne eller på deres instruks, eller enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem,
b)å kjøpe, importere eller transportere, direkte eller indirekte, gull, edle metaller og diamanter som er oppført i vedlegg VIII, uavhengig av om de har sin opprinnelse i Syria eller ikke, fra Syrias regjering, dens offentlige organer, foretak og etater, Syrias sentralbank og personer, enheter eller organer som handler på deres vegne eller på deres instruks, eller enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem, og
c)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand og formidlingstjenester, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varene nevnt i bokstav a) og b) til Syrias regjering, dens offentlige organer, foretak og etater, Syrias sentralbank og personer, enheter eller organer som handler på deres vegne eller på deres instruks, eller enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem.
2. Vedlegg VIII inneholder en liste over gull, edle metaller og diamanter som omfattes av forbudene nevnt i nr. 1.
Artikkel 11b
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, luksusvarer som er oppført i vedlegg X til Syria,
b)forsettlig å delta i aktiviteter som direkte eller indirekte har som formål eller følge å omgå forbudet nevnt i bokstav a).
2. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) skal forbudet som der er nevnt, ikke gjelde varer av ikke-kommersiell art til personlig bruk i reisendes bagasje.
Artikkel 11c
1. Det er forbudt å importere, eksportere, overføre eller yte formidlingstjenester knyttet til import, eksport eller overføring av syriske kulturgjenstander og andre gjenstander av arkeologisk, historisk, kulturell, sjelden vitenskapelig eller religiøs betydning, herunder de som er oppført i vedlegg XI, dersom det er skjellig grunn til å tro at gjenstandene er ført ut fra Syria uten den rettmessige eierens samtykke, eller er ført ut i strid med syrisk lovgivning eller folkeretten, særlig dersom gjenstandene utgjør en integrert del av de offentlige samlingene oppført i syriske museer, arkiver eller bibliotekers eller syriske religiøse institusjoners kataloger.
2. Forbudet i nr. 1 gjelder ikke dersom det bevises at
a)gjenstandene ble eksportert fra Syria før 15. mars 2011, eller

b) gjenstandene returneres trygt til sine rettmessige eiere i Syria.

6EUT L 134 av 29.5.2009, s. 1.
7EUT L 253 av 11.10.1993, s. 1.
KAPITTEL III
RESTRIKSJONER PÅ DELTAKELSE I INFRASTRUKTURPROSJEKTER
Artikkel 12
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere utstyr eller teknologi som er oppført i vedlegg VII som skal brukes til bygging eller installering av nye kraftverk for strømproduksjon i Syria,
b)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand, finansiering eller finansiell bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring eller gjenforsikring i forbindelse med prosjekter som nevnt i bokstav a).
2. Dette forbudet gjelder ikke for oppfyllelsen av en forpliktelse som følger av en kontrakt eller avtale som ble inngått innen 19. januar 2012, forutsatt at personen eller enheten som ønsker å påberope seg denne artikkel, minst 21 kalenderdager på forhånd har underrettet den kompetente myndighet i medlemsstaten der de er etablert, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, om dette.
KAPITTEL IV
RESTRIKSJONER PÅ FINANSIERING AV BESTEMTE FORETAK
Artikkel 13
1. Det er forbudt
a)å yte lån eller kreditt til syriske personer, enheter eller organer nevnt i nr. 2,
b)å erverve eller utvide en andel i syriske personer, enheter eller organer nevnt i nr. 2,
c)å opprette fellesforetak med syriske personer, enheter eller organer nevnt i nr. 2,
d)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a), b) eller c) ovenfor.
2. Forbudene i nr. 1 gjelder alle syriske personer, enheter eller organer som er involvert i
a)leting etter, utvinning av eller raffinering av råolje, eller
b)bygging eller installering av nye kraftverk for strømproduksjon.
3. Følgende definisjoner gjelder utelukkende i nr. 2:
a)«leting etter råolje» omfatter leting og prospektering etter og forvaltning av råoljereserver samt yting av geologiske tjenester i forbindelse med slike reserver,
b)«raffinering av råolje» omfatter prosessering, kondisjonering og klargjøring av oljen til, i siste instans, endelig salg av brensel.
4. Forbudene i nr. 1
a)gjelder med forbehold for forpliktelser som følger av kontrakter eller avtaler i forbindelse med
i)leting etter, utvinning av eller raffinering av råolje som er inngått før 23. september 2011,
ii)bygging eller installering av nye kraftverk for strømproduksjon som er inngått før 19. januar 2012,
b)skal ikke forhindre utvidelse av en andel i forbindelse med
i)leting etter, utvinning av eller raffinering av råolje, dersom en slik utvidelse er en forpliktelse i henhold til en avtale inngått før 23. september 2011,
ii)bygging eller installering av nye kraftverk for strømproduksjon, dersom en slik utvidelse er en forpliktelse i henhold til en avtale inngått før 19. januar 2012.
Artikkel 13a
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 13 nr. 1 kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å yte lån eller kreditt til eller erverve eller utvide en andel i eller opprette fellesforetak med syriske personer, enheter eller organer nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a), forutsatt at
a)den kompetente myndigheten, på grunnlag av tilgjengelige opplysninger, herunder opplysninger fra personen, enheten eller organet som søker om tillatelsen, har fastslått at det er rimelig å konkludere med at
i)formålet med den aktuelle virksomheten er å levere bistand til den syriske sivilbefolkningen, særlig med sikte på å oppfylle humanitære behov, bidra til yting av grunnleggende tjenester, gjenoppbygging eller gjenoppretting av næringsvirksomhet eller andre sivile formål,
ii)den aktuelle virksomheten ikke innebærer at penger eller formuesgoder stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller er til fordel for personer, enheter eller organer nevnt i artikkel 14,
iii)den aktuelle virksomheten ikke er i strid med noen av bestemmelsene fastsatt i denne forordning,
b)den berørte medlemsstaten på forhånd har kontaktet personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria når det gjelder blant annet
i)den kompetente myndighetens avgjørelse etter bokstav a) i) og ii),
ii)eventuelle tilgjengelige opplysninger som antyder at den aktuelle virksomheten kan innebære at penger eller formuesgoder stilles til rådighet, direkte eller indirekte, eller kan være til fordel for personer, enheter eller organer nevnt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 2580/2001 eller i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 881/2002,

og personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria har kommet med sine synspunkter til vedkommende medlemsland.

c)Dersom den kompetente myndigheten ikke har mottatt noen synspunkter fra personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria senest 30 dager etter at forespørselen ble fremlagt, kan den kompetente myndigheten gå videre med beslutningen om tillatelsen skal gis eller ikke.
2. Når den kompetente myndigheten anvender betingelsene i nr. 1 bokstav a) og b), skal den be om tilfredsstillende opplysninger om hvordan tillatelsen skal brukes, herunder opplysninger om formålet med og motpartene i transaksjonen.
3. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen innen to uker om tillatelser som er gitt i henhold til denne artikkel.
KAPITTEL V
FRYSING AV PENGER OG FORMUESGODER
Artikkel 14
1. Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene oppført i vedlegg II eller IIa, skal fryses.
2. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg II og IIa.
3. Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som direkte eller indirekte har som formål eller følge å omgå tiltakene nevnt i nr. 1 og 2.
Artikkel 15
1. Vedlegg II og IIa inneholder følgende:
a)Vedlegg II inneholder en liste over fysiske eller juridiske personer, enheter og organer som, i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i beslutning 2011/782/FUSP, av Rådet er identifisert som personer eller enheter som er ansvarlige for den voldelige undertrykkingen av sivilbefolkningen i Syria, personer og enheter som drar fordel av eller støtter regimet, og fysiske eller juridiske personer og enheter som er knyttet til dem, og som ikke omfattes av bestemmelsene i artikkel 21 i denne forordning,
b)Vedlegg IIa inneholder en liste over enheter som, i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i beslutning 2011/782/FUSP, av Rådet er identifisert som enheter knyttet til personer eller enheter som er ansvarlige for den voldelige undertrykkingen av sivilbefolkningen i Syria, eller til personer og enheter som drar fordel av eller støtter regimet, og som omfattes av bestemmelsene i artikkel 21 i denne forordning.
1a. Listen i vedlegg II skal også omfatte fysiske eller juridiske personer, enheter og organer som, i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i rådsbeslutning 2013/255/FUSP, av Rådet er identifisert som tilhørende en av følgende kategorier:
a)fremstående næringsdrivende som driver virksomhet i Syria,
b)medlemmer av Assad- eller Makhlouf-familien,
c)ministre i den syriske regjeringen som har vært i stillingen etter mai 2011
d)medlemmer av de syriske væpnede styrker med graden oberst eller tilsvarende eller høyere, som har vært i tjeneste etter mai 2011,
e)medlemmer av de syriske sikkerhets- og etterretningstjenestene som har vært i tjeneste etter mai 2011,
f)medlemmer av militser med tilknytning til regimet,
g)personer, enheter, avdelinger, agenturer, organer eller institusjoner som opererer innenfor området spredning av kjemiske våpen,

samt fysiske eller juridiske personer og enheter som er tilknyttet dem, og som ikke omfattes av bestemmelsene i artikkel 21 i denne forordning.

1b. Personer, enheter og organer som hører inn under en av kategoriene nevnt i nr. 1a, skal ikke oppføres eller bli stående på listen over personer, enheter og organer i vedlegg II dersom det foreligger tilstrekkelige opplysninger om at de ikke, eller ikke lenger, er tilknyttet regimet eller utøver innflytelse på det eller ikke utgjør en reell risiko for omgåelse.
2. Vedlegg II og IIa inneholder begrunnelsen for at de berørte personer, enheter og organer er listeført.
3. Vedlegg II og IIa inneholder også, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.
Artikkel 16

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene

a)er nødvendige for å dekke de grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II eller IIa og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder,
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at vedkommende kompetente myndighet minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheter og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at en bestemt tillatelse bør gis,
e)i tilfeller som ikke omfattes av artikkel 16b, skal betales til eller fra kontoen til en utenriksstasjon eller en internasjonal organisasjon som har immunitet i henhold til folkeretten, såfremt hensikten er å bruke betalingene til utenriksstasjonens eller den internasjonale organisasjonens offisielle formål.
f)- - -
g)er nødvendige av hensyn til personsikkerheten eller miljøet,
h)er nødvendige for evakuering fra Syria,
i)kun er ment for betalinger fra syriske statseide enheter eller Syrias sentralbank, som oppført i vedlegg II eller IIa, på vegne av Den syriske arabiske republikk, til OPCW for virksomhet knyttet til OPCWs overvåkingsoperasjon og destruksjonen av syriske kjemiske våpen, herunder særlig betalinger til OPCWs fond for destruksjon av syriske kjemiske våpen utenfor Den syriske arabiske republikks territorium.

Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkel, senest fire uker etter at tillatelsen er gitt.

Article 16a
1. Forbudet i artikkel 14 nr. 2 kommer ikke til anvendelse på penger eller formuesgoder som stilles til rådighet av offentlige organer eller av juridiske personer, enheter eller organer som mottar offentlig finansiering fra EU eller medlemsstatene for å yte humanitær hjelp i Syria eller bistand til sivilbefolkningen i Syria, forutsatt at pengene eller formuesgodene stilles til rådighet i samsvar med artikkel 6a nr. 1.
2. I tilfeller som ikke omfattes av nr. 1 i denne artikkel, og som unntak fra artikkel 14 nr. 2, kan den kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de alminnelige og særskilte vilkår den finner hensiktsmessige, at visse penger eller formuesgoder stilles til rådighet, forutsatt at pengene eller formuesgodene er nødvendige alene for det formål å yte humanitær hjelp i Syria eller bistand til sivilbefolkningen i Syria.
3. Som unntak fra artikkel 14 nr. 1 kan medlemsstatens kompetente myndighet, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder på de alminnelige og særskilte vilkår den finner hensiktsmessige, forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er nødvendige alene for det formål å yte humanitær hjelp i Syria eller bistand til sivilbefolkningen i Syria, og
b)pengene eller formuesgodene frigis til FN med det formål å levere eller legge til rette for levering av bistand i Syria i samsvar med den humanitære responsplanen for Syria (Syrian Humanitarian Response Plan) eller eventuelle etterfølgende planer som koordineres av FN.
4. Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen innen to uker om enhver tillatelse som er gitt i henhold til nr. 2 og 3 i denne artikkel.
Artikkel 16b

Forbudet i artikkel 14 nr. 2 kommer ikke til anvendelse på penger eller formuesgoder som stilles til rådighet fra kontoen til en utenriksstasjon, forutsatt at pengene eller formuesgodene stilles til rådighet for utenriksstasjonens offisielle formål i samsvar med artikkel 6b.

Artikkel 17

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene er nødvendige for den syriske sivilbefolkningens grunnleggende energibehov, forutsatt at vedkommende kompetente myndighet minst fire uker tidligere, for hver enkelt kontrakt, har underrettet de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheter og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at en bestemt tillatelse bør gis.

Artikkel 18
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 14 ble listeført i vedlegg II eller IIa, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i EU, eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, før eller etter denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ som er oppført i vedlegg II eller IIa,
d)anerkjennelse av beslutningen ikke er i strid med vedkommende medlemsstats offentlige orden.
2. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om tillatelser som er gitt i henhold til denne artikkel.
Artikkel 19
1. Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller andre former for avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før datoen da kontoen ble omfattet av denne forordning,

når disse rentene, avkastningene eller betalingene er frosset i henhold til artikkel 14 nr. 1.

c)beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er fattet i en medlemsstat, eller som er rettskraftige i vedkommende medlemsstat.
2. Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 2 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i EU i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
Artikkel 20

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, i tilfeller der personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II eller IIA skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende personer, enheter eller organer har inngått eller pådratt seg før datoen for listeføringen av dem, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom betalingen ikke direkte eller indirekte mottas av en person eller enhet nevnt i artikkel 14.

Artikkel 20a

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til overføringer ved eller gjennom et finansforetak oppført i vedlegg II eller IIa av penger eller formuesgoder, dersom overføringen gjelder en betaling fra en person eller enhet som ikke er oppført i vedlegg II eller IIa, i forbindelse med levering av finansiell støtte til syriske statsborgere som tar utdanning, får yrkesopplæring eller driver akademisk forskning i EU, forutsatt at den relevante medlemsstatens kompetente myndigheter i hvert enkelt tilfelle har fastslått at betalingen ikke direkte eller indirekte vil gå til en person eller enhet oppført i vedlegg II eller IIa.

Artikkel 21

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 kan en enhet oppført i vedlegg IIa i en periode på to måneder fra datoen da den ble listeført, foreta en utbetaling fra frosne penger eller formuesgoder som ble mottatt av enheten etter listeføringsdatoen, på følgende vilkår:

a)Betalingen forfaller i henhold til en handelskontrakt, og
b)den relevante medlemsstatens kompetente myndigheter har fastslått at betalingen ikke direkte eller indirekte vil gå til en person eller enhet oppført i vedlegg II eller IIa.
Artikkel 21a
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til følgende transaksjoner:
a)en overføring fra eller gjennom Syrias sentralbank av penger eller formuesgoder som er mottatt eller frosset etter listeføringsdatoen, dersom overføringen gjelder en betaling i forbindelse med en bestemt handelskontrakt, eller
b)en overføring av penger eller formuesgoder til eller gjennom Syrias sentralbank dersom overføringen gjelder en betaling i forbindelse med en bestemt handelskontrakt,

forutsatt at den relevante medlemsstatens kompetente myndigheter i hvert enkelt tilfelle har fastslått at betalingen ikke direkte eller indirekte vil gå til en person eller enhet oppført i vedlegg II eller IIa, og forutsatt at overføringen ikke ellers er forbudt i henhold til denne forordning.

2. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til en overføring fra eller gjennom Syrias sentralbank av frosne penger eller formuesgoder for å gi finansinstitusjoner som er innenfor medlemsstatenes jurisdiksjon, likviditet til å finansiere handel.
Artikkel 21b

Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 2 skal ikke forhindre at det gjennomføres handlinger eller transaksjoner overfor Syrian Arab Airlines utelukkende med det formål å evakuere EU-borgere og deres familiemedlemmer fra Syria.

Article 21c
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til følgende transaksjoner:
a)en overføring fra eller gjennom Commercial Bank of Syria av penger eller økonomiske ressurser fra et sted utenfor EUs territorium som er frosset etter listeføringsdatoen, dersom overføringen gjelder en betaling i forbindelse med en bestemt handelskontrakt om medisinsk utstyr, matvarer, innlosjering, sanitæranlegg eller hygiene til sivil bruk, eller
b)en overføring av penger eller formuesgoder fra et sted utenfor EUs territorium til eller gjennom Commercial Bank of Syria dersom overføringen gjelder en betaling i forbindelse med en bestemt handelskontrakt som har som formål å oppfylle grunnleggende behov hos sivilbefolkningen, herunder medisinsk utstyr, matvarer, innlosjering, sanitæranlegg eller hygiene til sivil bruk,

forutsatt at den relevante medlemsstatens kompetente myndigheter i hvert enkelt tilfelle har fastslått at betalingen ikke direkte eller indirekte vil gå til en person eller enhet oppført i vedlegg II eller IIa, og forutsatt at overføringen ikke ellers er forbudt i henhold til denne forordning.

2. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen innen fire uker om tillatelser som er gitt i henhold til denne artikkel.
Artikkel 22

Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.

KAPITTEL VI
RESTRIKSJONER PÅ FINANSIELLE TJENESTER
Artikkel 23

Den europeiske investeringsbanken (EIB) skal

a)ikke ha anledning til å foreta utbetalinger i henhold til eller i forbindelse med eksisterende låneavtaler inngått mellom staten Syria eller syriske offentlige myndigheter og EIB, og
b)midlertidig oppheve alle eksisterende tjenesteavtaler om faglig bistand som gjelder prosjekter finansiert gjennom låneavtalene nevnt i bokstav a), og som direkte eller indirekte er til fordel for staten Syria eller landets offentlige myndigheter.
Artikkel 24

Det er forbudt

a)å selge eller kjøpe syriske statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner utstedt etter 19. januar 2012, direkte eller indirekte, til eller fra følgende:
i)staten Syria eller dens regjering samt dens offentlige organer, foretak og etater,
ii)syriske kreditt- eller finansinstitusjoner,
iii)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som opptrer på vegne av eller på instruks fra juridiske personer, enheter eller organer nevnt i nr. i) eller ii),
iv)juridiske personer, enheter eller organer som eies eller kontrolleres av personer, enheter eller organer nevnt i nr. i), ii) eller iii),
b)å yte formidlingstjenester når det gjelder syriske statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner utstedt etter 19. januar 2012 til personer, enheter eller organer nevnt i bokstav a),
c)å bistå personer, enheter eller organer nevnt i bokstav a) med å utstede syriske statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner, ved å yte formidlingstjenester, markedsføringstjenester eller andre tjenester knyttet til slike obligasjoner.
Artikkel 25
1. Det er forbudt for kreditt- og finansinstitusjoner som faller inn under virkeområdet til artikkel 35,
a)å åpne en ny bankkonto hos syriske kreditt- eller finansinstitusjoner,
b)å opprette en ny korrespondentbankforbindelse med syriske kreditt- eller finansinstitusjoner,
c)å åpne et nytt representasjonskontor i Syria eller etablere en ny filial eller et nytt datterselskap i Syria,
d)å opprette et nytt fellesforetak med syriske kreditt- eller finansinstitusjoner.
2. Det er forbudt
a)å gi tillatelse til at det åpnes et representasjonskontor eller opprettes en filial eller et datterselskap i Den europeiske union av syriske kreditt- eller finansinstitusjoner,
b)å inngå avtaler for eller på vegne av syriske kreditt- eller finansinstitusjoner om åpning av et representasjonskontor eller oppretting av en filial eller et datterselskap i Den europeiske union,
c)å gi et representasjonskontor, en filial eller et datterselskap av en syrisk kreditt- eller finansinstitusjon tillatelse til å starte opp og utøve virksomhet som kreditt- eller finansinstitusjon eller enhver annen virksomhet som krever forhåndstillatelse, dersom representasjonskontoret, filialen eller datterselskapet ikke var i drift innen 19. januar 2012,
d)for en syrisk kreditt- eller finansinstitusjon, å kjøpe eller utvide en andel eller å kjøpe andre eierskapsinteresser i en kreditt- eller finansinstitusjon nevnt i artikkel 35.
Artikkel 25a
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 25 nr. 1 bokstav a) og c) kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til at det åpnes en ny bankkonto eller et nytt representasjonskontor eller opprettes en ny filial eller et nytt datterselskap, forutsatt at
a)den kompetente myndigheten, på grunnlag av tilgjengelige opplysninger, herunder opplysninger fra personen, enheten eller organet som søker om tillatelsen, har fastslått at det er rimelig å konkludere med at
i)formålet med den aktuelle virksomheten er å levere bistand til den syriske sivilbefolkningen, særlig med sikte på å oppfylle humanitære behov, bidra til yting av grunnleggende tjenester, gjenoppbygging eller gjenoppretting av næringsvirksomhet eller andre sivile formål,
ii)den aktuelle virksomheten ikke innebærer at penger eller formuesgoder stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller er til fordel for personer, enheter eller organer nevnt i artikkel 14,
iii)den aktuelle virksomheten ikke er i strid med noen av bestemmelsene fastsatt i denne forordning,
b)den berørte medlemsstaten på forhånd har kontaktet personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria når det gjelder blant annet
i)den kompetente myndighetens avgjørelse etter bokstav a) i) og ii),
ii)eventuelle tilgjengelige opplysninger som antyder at den aktuelle virksomheten kan innebære at penger eller formuesgoder stilles til rådighet, direkte eller indirekte, eller kan være til fordel for personer, enheter eller organer nevnt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 2580/2001 eller i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 881/2002,

og personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria har kommet med sine synspunkter til vedkommende medlemsland.

c)Dersom den kompetente myndigheten ikke har mottatt noen synspunkter fra personen, enheten eller organet utpekt av Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria senest 30 dager etter at forespørselen ble fremlagt, kan den kompetente myndigheten gå videre med beslutningen om tillatelsen skal gis eller ikke.
2. Når den kompetente myndigheten anvender betingelsene i nr. 1 bokstav a) og b), skal den be om tilfredsstillende opplysninger om hvordan tillatelsen skal brukes, herunder opplysninger om formålet med og motpartene i den aktuelle virksomheten.
3. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen innen to uker om tillatelser som er gitt i henhold til denne artikkel.
Artikkel 26
1. Det er forbudt
a)å yte forsikring eller gjenforsikring til
i)staten Syria eller dens regjering samt dens offentlige organer, foretak eller etater, eller
ii)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som opptrer på vegne av eller etter instruks fra juridiske personer, enheter eller organer nevnt i nr. i),
b)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a).
2. Bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) gjelder ikke levering av obligatorisk forsikring eller ansvarsforsikring til syriske personer, enheter eller organer som er basert innenfor EU, eller levering av forsikring til syriske utenriksstasjoner i EU.
3. Bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) ii) gjelder ikke yting av forsikringstjenester, herunder helse- og reiseforsikring, til enkeltpersoner som handler som privatpersoner, og gjenforsikring av slike tjenester.

Bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) ii) skal ikke være til hinder for at det gis forsikring eller gjenforsikring til eieren av et fartøy, luftfartøy eller kjøretøy som chartres av personer, enheter eller organer som er nevnt i nr. 1 bokstav a) i), og som ikke er oppført i vedlegg II eller IIa.

I nr. 1 bokstav a) ii) skal personer, enheter eller organer anses som ikke å handle på instruks fra personer, enheter eller organer nevnt i nr. 1 bokstav a) i) dersom denne instruksen gjelder dokking, lasting, lossing eller sikker transitt av et fartøy eller luftfartøy som midlertidig befinner seg i syrisk farvann eller luftrom.

4. Denne artikkel forbyr forlenging eller fornying av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler inngått før 19. januar 2012 (unntatt der det allerede foreligger en kontraktsmessig forpliktelse for forsikrings- eller gjenforsikringsgiveren til å godta en forlenging eller fornying av en polise), men, med forbehold om bestemmelsene i artikkel 14 nr. 2, er den ikke til hinder for at kontrakter inngått før denne datoen overholdes.
KAPITTEL VIA
RESTRIKSJONER PÅ TRANSPORT
Artikkel 26a
1. I samsvar med folkeretten er det forbudt å akseptere eller gi adgang til flyplasser i EU for rene fraktflyginger som drives av Syrian Arab Airlines, unntatt dersom
a)luftfartøyet brukes i ikke regelbundne internasjonale luftfartstjenester og landingen har ikke-trafikkmessige formål eller gjelder ikke-kommersiell luftfartsvirksomhet, eller
b)luftfartøyet brukes i regelbundne internasjonale luftfartstjenester og landingen har ikke-trafikkmessige formål,

som fastsatt i Chicago-overenskomsten om internasjonal sivil luftfart eller den internasjonale transittavtalen om lufttrafikk.

2. Bestemmelsene i nr. 1 gjelder ikke flyginger som utelukkende gjennomføres for å evakuere EU-borgere og deres familiemedlemmer fra Syria.
3. Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudet nevnt i nr. 1.
KAPITTEL VII
GENERELLE BESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 27
1. Ingen krav skal imøtekommes i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der oppfyllelse eller gjennomføring er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, dersom kravene fremsettes av
a)personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg II eller IIa,
b)andre syriske personer, enheter eller organer, herunder den syriske regjeringen,
c)personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av personer, enheter eller organer omtalt i bokstav a) eller b).
2. Ved en eventuell rettssak om tvangsfullbyrdelse av krav skal personen som søker å få kravet tvangsfullbyrdet, bære bevisbyrden for at innfrielsen av kravet ikke er forbudt i henhold til nr. 1.
3. Denne artikkel berører ikke den rett personer, enheter og organer omtalt i nr. 1 har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forordning.
Artikkel 27a

Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå bestemmelsene i artikkel 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 og 26a.

Artikkel 28

Forbudene fastsatt i denne forordning skal ikke medføre noen form for ansvar for de pågjeldende fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene dersom de ikke hadde kjennskap til eller skjellig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med disse forbudene.

Artikkel 29
1. Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 14, til de kompetente myndigheter i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, og gi opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstatene, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med denne kompetente myndigheten om verifiseringen av opplysningene.
2. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal bare brukes til det formål den gis eller mottas for.
Artikkel 30

Medlemsstatene og Kommisjonen skal umiddelbart underrette hverandre om tiltakene de treffer i henhold til denne forordning, og skal gi hverandre alle andre relevante tilgjengelige opplysninger i forbindelse med denne forordning, særlig om problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser fra nasjonale domstoler.

Artikkel 31

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg III på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 32
1. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 14, skal vedlegg II eller IIa endres tilsvarende.

2. Rådet skal gi melding om beslutning om listeføring som nevnt i nr. 1 i denne artikkel, herunder begrunnelsen for listeføringen, til angjeldende person, enhet eller organ, enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, slik at personen, enheten eller organet gis mulighet til å fremsette merknader. I særdeleshet, personer, enheter eller organer som er listeført i vedlegg II på grunnlag av at de hører inn under en av kategoriene i artikkel 15 nr. 1a, kan fremlegge bevis for og komme med merknader om hvorfor de anser oppføringen på listen som uberettiget, til tross for at de hører inn under en av kategoriene.

3. Dersom det kommer merknader eller fremlegges vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4. Listene i vedlegg II og IIa skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver 12. måned.
Artikkel 33
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter 19. januar 2012 og om alle senere endringer.
Artikkel 34

Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg III benyttes.

Artikkel 35

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter eller organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 36

Forordning (EU) nr. 442/2011 oppheves.

Artikkel 37

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg I. (Opphevet)

0Vedlegg I opphevet ved forskrift 25 april 2014 nr. 587.

Vedlegg Ia.
Annex Ia: List of equipment, goods and technology referred to in article 2a 

Part 1 

Introductory Notes

1. This Part comprises goods, software and technology listed in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.1
2. Unless otherwise stated, the reference numbers used in the column below entitled «No» refer to the control list number and the column below entitled «Description» refers to the control descriptions of dual-use items set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
3. Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item.
4. Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
1Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transits of dual-use items (OJ L 134, 29.5.2009, p. 1).
 

General Notes

1. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.

NB: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured.

2. The items specified in this Annex include both new and used goods. 

General Technology Note (GTN)

(To be read in conjunction with Section B of this Part)

1. The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Sections A, B, C and D of this Part, is controlled in accordance with the provisions of Section E.
2. The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods.
3. Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with this Regulation.
4. Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. 

A. EQUIPMENT

NoDescription
I.B.1A004Protective and detection equipment and components, other than those specified in military goods controls, as follows:
a.Gas masks, filter canisters and decontamination equipment therefore, designed or modified for defence against any of the following, and specially designed components therefor:
1.Biological agents «adapted for use in war»;
2.Radioactive materials «adapted for use in war»;
3.Chemical warfare (CW) agents; or
4. .«Riot control agents», including:
a.α-Bromobenzeneacetonitrile, (Bromobenzyl cyanide) (CA) (CAS 5798-79-8);
b.[(2-chlorophenyl) methylene] propanedinitrile, (o-Chlorobenzylidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
c.2-Chloro-1-phenylethanone, Phenylacyl chloride (ω-chloroacetophenone) (CN) (CAS 532-27-4);
d.Dibenz-(b,f)-1,4-oxazephine (CR) (CAS 257-07-8);
e.10-Chloro-5,10-dihydrophenarsazine, (Phenarsazine chloride), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
f.N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);
b.Protective suits, gloves and shoes, specially designed or modified for defence against any of the following:
1.Biological agents «adapted for use in war»;
2.Radioactive materials «adapted for use in war»; or
3.Chemical warfare (CW) agents;
c.Detection systems, specially designed or modified for detection or identification of any of the following, and specially designed components therefor:
1.Biological agents «adapted for use in war»;
2.Radioactive materials «adapted for use in war»; or
3.Chemical warfare (CW) agents;
d.Electronic equipment designed for automatically detecting or identifying the presence of «explosives» residues and utilising «trace detection» techniques (e.g. surface acoustic wave, ion mobility spectrometry, differential mobility spectrometry, mass spectrometry).
Technical Note:
«Trace detection» is defined as the capability to detect less than 1 ppm vapour, or 1 mg solid or liquid.
Note 1:1A004.d. does not control equipment specially designed for laboratory use.
Note 2:1A004.d. does not control non-contact walk-through security portals.
Note:1A004 does not control:
a.Personal radiation monitoring dosimeters;
b.Equipment limited by design or function to protect against hazards specific to residential safety or civil industries, including:
1.mining;
2.quarrying;
3.agriculture;
4.pharmaceutical;
5.medical;
6.veterinary;
7.environmental;
8.waste management;
9.food industry.
Technical Notes:
1A004 includes equipment and components that have been identified, successfully tested to national standards or otherwise proven effective, for the detection of or defence against radioactive materials «adapted for use in war», biological agents «adapted for use in war», chemical warfare agents, «simulants» or «riot control agents», even if such equipment or components are used in civil industries such as mining, quarrying, agriculture, pharmaceuticals, medical, veterinary, environmental, waste management, or the food industry.
«Simulant» is a substance or material that is used in place of toxic agent (chemical or biological) in training, research, testing or evaluation.

I.B.9A012«Unmanned aerial vehicles» («UAVs»), associated systems, equipment and components, as follows:
a.«UAVs» having any of the following:
1.An autonomous flight control and navigation capability (e.g. an autopilot with an Inertial Navigation System); or
2.Capability of controlled-flight out of the direct vision range involving a human operator (e.g. televisual remote control);
b.Associated systems, equipment and components, as follows:
1.Equipment specially designed for remotely controlling the «UAVs» specified in 9A012.a.;
2.Systems for navigation, attitude, guidance or control, other than those specified in 7A in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 and specially designed to provide autonomous flight control or navigation capability to «UAVs» specified in 9A012.a.;
3.Equipment and components, specially designed to convert a manned «aircraft» to a «UAV» specified in 9A012.a.;
4.Air breathing reciprocating or rotary internal combustion type engines, specially designed or modified to propel «UAVs» at altitudes above 50 000 feet (15 240 metres).

I.B.9A350Spraying or fogging systems, specially designed or modified for fitting to aircraft, «lighter-than-air vehicles» or unmanned aerial vehicles, and specially designed components therefor, as follows:
Complete spraying or fogging systems capable of delivering, from a liquid suspension, an initial droplet «VMD» of less than 50 µm at a flow rate of greater than two litres per minute;
Spray booms or arrays of aerosol generating units capable of delivering, from a liquid suspension, an initial droplet «VMD» of less than 50 µm at a flow rate of greater than two litres per minute;
Aerosol generating units specially designed for fitting to systems specified in 9A350.a. and b.
Note:Aerosol generating units are devices specially designed or modified for fitting to aircraft such as nozzles, rotary drum atomisers and similar devices.
Note:9A350 does not control spraying or fogging systems and components that are demonstrated not to be capable of delivering biological agents in the form of infectious aerosols.
Technical Notes:
1.Droplet size for spray equipment or nozzles specially designed for use on aircraft, «lighter-than-air vehicles» or unmanned aerial vehicles should be measured using either of the following:
a.Doppler laser method;
b.Forward laser diffraction method.
2.In 9A350 «VMD» means Volume Median Diameter and for water-based systems this equates to Mass Median Diameter (MMD).

 

B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

NoDescription
I.B.2B350Chemical manufacturing facilities, equipment and components, as follows:
a.Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with total internal (geometric) volume greater than 0,1 m³ (100 litres) and less than 20 m³ (20 000 litres), where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
3.Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining);
4.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
5.Tantalum or tantalum «alloys»;
6.Titanium or titanium «alloys»;
7.Zirconium or zirconium «alloys»; or
8.Niobium (columbium) or niobium «alloys»;
b.Agitators for use in reaction vessels or reactors specified in 2B350.a.; and impellers, blades or shafts designed for such agitators, where all surfaces of the agitator that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
3.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
4.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
5.Tantalum or tantalum «alloys»;
6.Titanium or titanium «alloys»;
7.Zirconium or zirconium «alloys»; or
8.Niobium (columbium) or niobium «alloys»;
c.Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m³ (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
3.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
4.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
5.Tantalum or tantalum «alloys»;
6.Titanium or titanium «alloys»;
7.Zirconium or zirconium «alloys»; or
8.Niobium (columbium) or niobium «alloys»;
d.Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,15 m², and less than 20 m² ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
3.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
4.Graphite or «carbon graphite»;
5.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
6.Tantalum or tantalum «alloys»;
7.Titanium or titanium «alloys»;
8.Zirconium or zirconium «alloys»;
9.Silicon carbide;
10.Titanium carbide; or
11.Niobium (columbium) or niobium «alloys»;
e.Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0,1 m; and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors designed for such distillation or absorption columns, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
.2.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
3.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
4.Graphite or «carbon graphite»;
5.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
6.Tantalum or tantalum «alloys»;
7.Titanium or titanium «alloys»;
8.Zirconium or zirconium «alloys»; or
9.Niobium (columbium) or niobium «alloys»;
f.Remotely operated filling equipment in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; or
2.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight; 0
g.Valves with «nominal sizes» greater than 10 mm and casings (valve bodies) or preformed casing liners designed for such valves, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
3.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
4.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
5.Tantalum or tantalum «alloys»;
6.Titanium or titanium «alloys»;
7.Zirconium or zirconium «alloys»;
8.Niobium (columbium) or niobium «alloys»; or
9.Ceramic materials as follows:
a.Silicon carbide with purity of 80 % or more by weight;
b.Aluminium oxide (alumina) with purity of 99,9 % or more by weight;
c.Zirconium oxide (zirconia);
Technical Note:
The «nominal size» is defined as the smaller of the inlet and outlet diameters.
h.Multi-walled piping incorporating a leak detection port, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
3.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
4.Graphite or «carbon graphite»;
5.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
6.Tantalum or tantalum «alloys»;
7.Titanium or titanium «alloys»;
8.Zirconium or zirconium «alloys»; or
9.Niobium (columbium) or niobium «alloys»;
i.Multiple-seal and seal-less pumps, with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6 m³ /hour, or vacuum pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 5 m³ /hour (under standard temperature (273 K (0 °C)) and pressure (101,3 kPa) conditions); and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Ceramics;
3.Ferrosilicon (high silicon iron alloys);
4.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
5.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
6.Graphite or «carbon graphite»;
7.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
8.Tantalum or tantalum «alloys»;
9.Titanium or titanium «alloys»;
10.Zirconium or zirconium «alloys»; or
11.Niobium (columbium) or niobium «alloys»;
j.Incinerators designed to destroy chemicals specified in entry 1C350, having specially designed waste supply systems, special handling facilities and an average combustion chamber temperature greater than 1 273 K (1 000 °C), in which all surfaces in the waste supply system that come into direct contact with the waste products are made from or lined with any of the following materials:
1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2.Ceramics; or
3.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight.
Technical Notes:
1.«Carbon graphite» is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is eight percent or more by weight.
2.For the listed materials in the above entries, the term «alloy» when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element.

I.B.2B351Toxic gas monitoring systems and their dedicated detecting components, other than those specified in 1A004, as follows; and detectors; sensor devices; and replaceable sensor cartridges therefor:
a.Designed for continuous operation and usable for the detection of chemical warfare agents or chemicals specified in 1C350, at concentrations of less than 0,3 mg/m³ ; or
b.Designed for the detection of cholinesterase-inhibiting activity.

I.B.2B352Equipment capable of use in handling biological materials, as follows:
a.Complete biological containment facilities at P3, P4 containment level;
Technical Note:
P3 or P4 (BL3, BL4, L3, L4) containment levels are as specified in the WHO Laboratory Biosafety manual (3rd edition Geneva 2004).
b.Fermenters capable of cultivation of pathogenic «micro-organisms», viruses or capable of toxin production, without the propagation of aerosols, and having a total capacity of 20 litres or more;
Technical Note:Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.
c.Centrifugal separators, capable of continuous separation without the propagation of aerosols, having all the following characteristics:
1.Flow rate exceeding 100 litres per hour;
2.Components of polished stainless steel or titanium;
3.One or more sealing joints within the steam containment area; and
4.Capable of in-situ steam sterilisation in a closed state;
Technical Note:
Centrifugal separators include decanters.
d.Cross (tangential) flow filtration equipment and components as follows:
1.Cross (tangential) flow filtration equipment capable of separation of pathogenic «micro-organisms», viruses, toxins or cell cultures, without the propagation of aerosols, having all of the following characteristics:
a.A total filtration area equal to or greater than 1 m² ; and
b.Having either of the following characteristics:
1.Capable of being sterilised or disinfected in-situ; or
2.Using disposable or single-use filtration components;
Technical Note:
In 2B352.d.1.b. sterilised denotes the elimination of all viable microbes from the equipment through the use of either physical (e.g. steam) or chemical agents. Disinfected denotes the destruction of potential microbial infectivity in the equipment through the use of chemical agents with a germicidal effect. Disinfection and sterilisation are distinct from sanitisation, the latter referring to cleaning procedures designed to lower the microbial content of equipment without necessarily achieving elimination of all microbial infectivity or viability.
2.Cross (tangential) flow filtration components (e.g. modules, elements, cassettes, cartridges, units or plates) with filtration area equal to or greater than 0,2 m² for each component and designed for use in cross (tangential) flow filtration equipment specified in 2B352.d.;
Note:2B352.d. does not control reverse osmosis equipment, as specified by the manufacturer.
e.Steam sterilisable freeze drying equipment with a condenser capacity exceeding 10 kg of ice in 24 hours and less than 1 000 kg of ice in 24 hours;
f.Protective and containment equipment, as follows:
1.Protective full or half suits, or hoods dependent upon a tethered external air supply and operating under positive pressure;
Note:2B352.f.1. does not control suits designed to be worn with self-contained breathing apparatus.
2.Class III biological safety cabinets or isolators with similar performance standards;
Note:In 2B352.f.2., isolators include flexible isolators, dry boxes, anaerobic chambers, glove boxes and laminar flow hoods (closed with vertical flow).
g.Chambers designed for aerosol challenge testing with «micro-organisms», viruses or «toxins» and having a capacity of 1 m³ or greater.

 

C. MATERIALS

NoDescription
I.B.1C350Chemicals, which may be used as precursors for toxic chemical agents, as follows, and «chemical mixtures» containing one or more thereof:
NB: SEE ALSO MILITARY GOODS CONTROLS AND 1C450.
1.Thiodiglycol (111-48-8);
2.Phosphorus oxychloride (10025-87-3);
3.Dimethyl methylphosphonate (756-79-6);
4.SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR Methyl phosphonyl difluoride (676-99-3);
5.Methyl phosphonyl dichloride (676-97-1);
6.Dimethyl phosphite (DMP) (868-85-9);
7.Phosphorus trichloride (7719-12-2);
8.Trimethyl phosphite (TMP) (121-45-9);
9.Thionyl chloride (7719-09-7);
10.3-Hydroxy-1-methylpiperidine (3554-74-3);
11.N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride (96-79-7);
12.N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol (5842-07-9);
13.3-Quinuclidinol (1619-34-7);
14.Potassium fluoride (7789-23-3);
15.2-Chloroethanol (107-07-3);
16.Dimethylamine (124-40-3);
17.Diethyl ethylphosphonate (78-38-6);
18.Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidate (2404-03-7);
19.Diethyl phosphite (762-04-9);
20.Dimethylamine hydrochloride (506-59-2);
21.Ethyl phosphinyl dichloride (1498-40-4);
22.Ethyl phosphonyl dichloride (1066-50-8);
23.SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR Ethyl phosphonyl difluoride (753-98-0);
24.Hydrogen fluoride (7664-39-3);
25.Methyl benzilate (76-89-1);
26.Methyl phosphinyl dichloride (676-83-5);
27.N,N-Diisopropyl-(beta)-amino ethanol (96-80-0);
28.Pinacolyl alcohol (464-07-3);
29.SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR O-Ethyl-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonite (QL) (57856-11-8);
30.Triethyl phosphite (122-52-1);
31.Arsenic trichloride (7784-34-1);
32.Benzilic acid (76-93-7);
33.Diethyl methylphosphonite (15715-41-0);
34.Dimethyl ethylphosphonate (6163-75-3);
35.Ethyl phosphinyl difluoride (430-78-4);
36.Methyl phosphinyl difluoride (753-59-3);
37.3-Quinuclidone (3731-38-2);
38.Phosphorus pentachloride (10026-13-8);
39.Pinacolone (75-97-8);
40.Potassium cyanide (151-50-8);
41.Potassium bifluoride (7789-29-9);
42.Ammonium hydrogen fluoride or ammonium bifluoride (1341-49-7);
43.Sodium fluoride (7681-49-4);
44.Sodium bifluoride (1333-83-1);
45.Sodium cyanide (143-33-9);
46.Triethanolamine (102-71-6);
47.Phosphorus pentasulphide (1314-80-3);
48.Di-isopropylamine (108-18-9);
49.Diethylaminoethanol (100-37-8);
50.Sodium sulphide (1313-82-2);
51.Sulphur monochloride (10025-67-9);
52.Sulphur dichloride (10545-99-0);
53.Triethanolamine hydrochloride (637-39-8);
54.N,N-Diisopropyl-(Beta)-aminoethyl chloride hydrochloride (4261-68-1);
55.Methylphosphonic acid (993-13-5);
56.Diethyl methylphosphonate (683-08-9);
57.N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride (677-43-0);
58.Triisopropyl phosphite (116-17-6);
59.Ethyldiethanolamine (139-87-7);
60.O,O-Diethyl phosphorothioate (2465-65-8);
61.O,O-Diethyl phosphorodithioate (298-06-6);
62.Sodium hexafluorosilicate (16893-85-9);
63.Methylphosphonothioic dichloride (676-98-2).
Note 1:For exports to «States not Party to the Chemical Weapons Convention», 1C350 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 and .63 in which no individually specified chemical constitutes more than 10 % by the weight of the mixture.
Note 2:1C350 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 and .62 in which no individually specified chemical constitutes more than 30 % by the weight of the mixture.
Note 3:1C350 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use.
I.B.1C351Human pathogens, zoonoses and «toxins», as follows:
a.Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Andes virus;
2.Chapare virus;
3.Chikungunya virus;
4.Choclo virus;
5.Congo-Crimean haemorrhagic fever virus;
6.Dengue fever virus;
7.Dobrava-Belgrade virus;
8.Eastern equine encephalitis virus;
9.Ebola virus;
10.Guanarito virus;
11.Hantaan virus;
12.Hendra virus (Equine morbillivirus);
13.Japanese encephalitis virus;
14.Junin virus;
15.Kyasanur Forest virus;
16.Laguna Negra virus;
17.Lassa fever virus;
18.Louping ill virus;
19.Lujo virus;
20.Lymphocytic choriomeningitis virus;
21.Machupo virus;
22.Marburg virus;
23.Monkey pox virus;
24.Murray Valley encephalitis virus;
25.Nipah virus;
26.Omsk haemorrhagic fever virus;
27.Oropouche virus;
28.Powassan virus;
29.Rift Valley fever virus;
30.Rocio virus;
31.Sabia virus;
32.Seoul virus;
33.Sin nombre virus;
34.St Louis encephalitis virus;
35.Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis virus);
36.Variola virus;
37.Venezuelan equine encephalitis virus;
38.Western equine encephalitis virus;
39.Yellow fever virus;
b.Rickettsiae, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Coxiella burnetii;
2.Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3.Rickettsia prowasecki;
4.Rickettsia rickettsii;
c.Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Bacillus anthracis;
2.Brucella abortus;
3.Brucella melitensis;
4.Brucella suis;
5.Chlamydia psittaci;
6.Clostridium botulinum;
7.Francisella tularensis;
8.Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
9.Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10.Salmonella typhi;
11.Shigella dysenteriae;
12.Vibrio cholerae;
13.Yersinia pestis;
14.Clostridium perfringens epsilon toxin producing types;
15.Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing serotypes;
d.«Toxins», as follows, and «sub-unit of toxins» thereof:
1.Botulinum toxins;
2.Clostridium perfringens toxins;
3.Conotoxin;
4.Ricin;
5.Saxitoxin;
6.Shiga toxin;
7.Staphylococcus aureus toxins;
8.Tetrodotoxin;
9.Verotoxin and shiga-like ribosome inactivating proteins;
10.Microcystin (Cyanginosin);
11.Aflatoxins;
12.Abrin;
13.Cholera toxin;
14.Diacetoxyscirpenol toxin;
15.T-2 toxin;
16.HT-2 toxin;
17.Modeccin;
18.Volkensin;
19.Viscum album Lectin 1 (Viscumin);
Note:1C351.d. does not control botulinum toxins or conotoxins in product form meeting all of the following criteria:
1.Are pharmaceutical formulations designed for human administration in the treatment of medical conditions;
2.Are pre-packaged for distribution as medical products;
3.Are authorised by a state authority to be marketed as medical products.
e.Fungi, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Coccidioides immitis;
2.Coccidioides posadasii.
Note:1C351 does not control «vaccines» or «immunotoxins».

I.B.1C352Animal pathogens, as follows:
a.Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.African swine fever virus;
2.Avian influenza virus, which are:
a.Uncharacterised; or
b.Defined in Annex I(2) to Directive 2005/94/EC2 as having high pathogenicity, as follows:
1.Type A viruses with an IVPI (intravenous pathogenicity index) in six-week-old chickens of greater than 1,2; or
2.Type A viruses of the subtypes H5 or H7 with genome sequences codified for multiple basic amino acids at the cleavage site of the haemagglutinin molecule similar to that observed for other HPAI viruses, indicating that the haemagglutinin molecule can be cleaved by a host ubiquitous protease;
3.Bluetongue virus;
4.Foot and mouth disease virus;
5.Goat pox virus;
6.Porcine herpes virus (Aujeszky's disease);
7.Swine fever virus (Hog cholera virus);
8.Lyssa virus;
9.Newcastle disease virus;
10.Peste des petits ruminants virus;
11.Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus);
12.Rinderpest virus;
13.Sheep pox virus;
14.Teschen disease virus;
15.Vesicular stomatitis virus;
16.Lumpy skin disease virus;
17.African horse sickness virus;
b.Mycoplasmas, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony);
2.Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.
Note:1C352 does not control «vaccines».

I.B.1C353Genetic elements and genetically modified organisms, as follows:
a.Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity of organisms specified in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 or 1C354;
b.Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences coding for any of the «toxins» specified in 1C351.d. or «sub-units of toxins» thereof.
Technical Notes:
1.Genetic elements include, inter alia, chromosomes, genomes, plasmids, transposons and vectors whether genetically modified or unmodified.
2.Nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of any of the micro-organisms specified in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 or 1C354 means any sequence specific to the specified micro- organism that:
a.In itself or through its transcribed or translated products represents a significant hazard to human, animal or plant health; or
b.Is known to enhance the ability of a specified micro-organism, or any other organism into which it may be inserted or otherwise integrated, to cause serious harm to humans, animals or plant health.
Note:1C353 does not apply to nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing strains, other than those coding for the verotoxin, or for its sub-units.

I.B.1C354Plant pathogens, as follows:
a.Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Potato Andean latent tymovirus;
2.Potato spindle tuber viroid;
b.Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Xanthomonas albilineans;
2.Xanthomonas campestris pv. citri including strains referred to as Xanthomonas campestris pv. citri types A,B,C,D,E or otherwise classified as Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia or Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
3.Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4.Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);
5.Ralstonia solanacearum Races 2 and 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 and 3 or Burkholderia solanacearum Races 2 and 3);
c.Fungi, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:
1.Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2.Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3.Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4.Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);
5.Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6.Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450Toxic chemicals and toxic chemical precursors, as follows, and «chemical mixtures» containing one or more thereof:
NB: SEE ALSO ENTRY 1C350, 1C351.d. AND MILITARY GOODS CONTROLS.
a.Toxic chemicals, as follows:
1.Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate (78-53-5) and corresponding alkylated or protonated salts;
2.PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene (382-21-8);
3.SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (6581-06-2);
4.Phosgene: Carbonyl dichloride (75-44-5);
5.Cyanogen chloride (506-77-4);
6.Hydrogen cyanide (74-90-8);
7.Chloropicrin: Trichloronitromethane (76-06-2);
Note 1:For exports to «States not Party to the Chemical Weapons Convention», 1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C450.a.1. and .a.2. in which no individually specified chemical constitutes more than 1 % by the weight of the mixture.
Note 2:1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C450.a.4., .a.5., .a.6. and .a.7. in which no individually specified chemical constitutes more than 30 % by the weight of the mixture.
Note 3:1C450 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use.
b.Toxic chemical precursors, as follows:
1.Chemicals, other than those specified in the Military Goods Controls or in 1C350, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms;
Note:1C450.b.1 does not control Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate (944-22-9);
2.N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] phosphoramidic dihalides, other than N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride;
NB: See 1C350.57. for N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride.
3.Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] N,N-dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)]-phosphoramidates, other than Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidate which is specified in 1C350;
4.N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride or N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride hydrochloride which are specified in 1C350;
5.N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethanol (96-80-0) and N,N-Diethylaminoethanol (100-37-8) which are specified in 1C350;
Note:1C450.b.5. does not control the following:
a.N,N-Dimethylaminoethanol (108-01-0) and corresponding protonated salts;
b.Protonated salts of N,N-Diethylaminoethanol (100-37-8).
6.N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol which is specified in 1C350;
7.See 1C350 for ethyldiethanolamine (139-87-7);
8.Methyldiethanolamine (105-59-9).
Note 1:For exports to «States not Party to the Chemical Weapons Convention», 1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. and .b.6. in which no individually specified chemical constitutes more than 10 % by the weight of the mixture.
Note 2:1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entry 1C450.b.8. in which no individually specified chemical constitutes more than 30 % by the weight of the mixture.
Note 3:1C450 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use.
2Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza (OJ L10, 14.1.2006, p. 16).
 

D. SOFTWARE

NoDescription
I.B.1D003«Software» specially designed or modified to enable equipment to perform the functions of equipment specified in 1A004.c. or 1A004.d.
I.B.2D351«Software», other than that specified in 1D003, specially designed for «use» of equipment specified in 2B351.
I.B.9D001«Software» specially designed or modified for the «development» of equipment or «technology», specified in 9A012.
I.B.9D002«Software» specially designed or modified for the «production» of equipment specified in 9A012.
 

E. TECHNOLOGY

NoDescription
I.B.1E001«Technology» according to the General Technology Note for the «development» or «production» of equipment or materials specified in 1A004, 1C350 to 1C354 or 1C450.
I.B.2E001«Technology» according to the General Technology Note for the «development» of equipment or «software» specified in 2B350, 2B351, 2B352 or 2D351.
I.B.2E002«Technology» according to the General Technology Note for the «production» of equipment specified in 2B350, 2B351 or 2B352.
I.B.2E301«Technology» according to the General Technology Note for the «use» of goods specified in 2B350 to 2B352.
I.B.9E001«Technology» according to the General Technology Note for the «development» of equipment or «software», specified in 9A012 or 9A350.
I.B.9E002«Technology» according to the General Technology Note for the «production» of equipment specified in 9A350.
I.B.9E101«Technology» according to the General Technology Note for the «production» of «UAVs» specified in 9A012.
Technical Note:
In 9E101.b. «UAV» means unmanned aerial vehicle systems capable of a range exceeding 300 km.
I.B.9E102«Technology» according to the General Technology Note for the «use» «UAVs» specified in 9A012.
Technical Note:
In 9E101.b. «UAV» means unmanned aerial vehicle systems capable of a range exceeding 300 km.
 

PART 2

Introductory Notes

1. Unless otherwise stated, reference numbers used in the column below entitled «Description» refer to the descriptions of dual-use items set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
2. A reference number in the column below entitled «Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009» means that the characteristics of the item described in the «Description» column lie outside the parameters set out in the description of the dual-use entry referred to.
3. Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item.
4. Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. 

General Notes

1. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.
NB: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured.
2. The items specified in this Annex include both new and used goods. 

General Technology Note (GTN)

(To be read in conjunction with Section B of Part 1)

1. The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Section I.C.A of this Part, is controlled in accordance with the provisions of Section I.C.B of this Part.
2. The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods.
3. Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with this Regulation.
4. Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. 

I.C.A. GOODS

(Materials and chemicals)

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.C.A.001Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows:
1.Ethylene dichloride, (CAS 107-06-2)

I.C.A.002Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows:
1.Nitromethane, (CAS 75-52-5)
2.Picric acid, (CAS 88-89-1)

I.C.A.003Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows:
1.Aluminum chloride, (CAS 7446-70-0)
2.Arsenic, (CAS 7440-38-2)
3.Arsenic trioxide, (CAS 1327-53-3)
4.Bis(2-chloroethyl)ethylamine hydrochloride, (CAS 3590-07-6)
5.Bis(2-chloroethyl)methylamine hydrochloride, (CAS 55-86-7)
6.Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride, (CAS 817-09-4)

 

TECHNOLOGY

B.001«Technology» required for the «development», «production» or «use» of the items in Section I.C.A.
Technical Note:
The term «technology» includes «software».
0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg II.
Annex II: List of natural and legal persons, entities or bodies referred to in Articles 14, 15(1)(a) and 15(1a).

EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») SYR er listeført under denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 14 feb 2014 nr. 214, 28 juli 2014 nr. 1017, 7 mai 2015 nr. 487, 17 juli 2015 nr. 910, 27 juli 2016 nr. 945.

Vedlegg IIa.
Annex IIa: List of entities and bodies referred to in articles 14 and 15(1)(b)

EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») SYR er listeført under denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 14 feb 2014 nr. 214, 27 juli 2016 nr. 945.

Vedlegg III.
Annex III: Websites for information on the competent authorities and address for notifications to the European Commission

[Lenker er gjengitt som i Utenriksdepartementets kunngjøring i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.]

A. Competent authorities in each Member State: 

Belgium 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

Bulgaria 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

Czech Republic 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

Denmark 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

Germany 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

Estonia 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

Ireland 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

Greece 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

Spain 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

France 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

Italy 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

Cyprus 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

Latvia 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

Lithuania 

http://www.urm.lt/sanctions 

Luxembourg 

http://www.mae.lu/sanctions 

Hungary 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

Malta 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

Netherlands 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

Austria 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

Poland 

http://www.msz.gov.pl 

Portugal 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

Romania 

http://www.mae.ro/node/1548 

Slovenia 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

Slovakia 

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu 

Finland 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

Sweden 

http://www.ud.se/sanktioner 

United Kingdom 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Address for notifications to, or other communication with, the European Commission: 

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg IV.
Annex IV: List of «crude oil and petroleum products» referred to in article 6

Part ACRUDE OIL
HS CodeDescription
2709 00Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.
Part BPETROLEUM PRODUCTS
HS CodeDescription
2710Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils (save that the purchase, in Syria, of kerosene jet fuel of CN code 2710 19 21 is not prohibited provided that it is intended and used solely for the purpose of the continuation of the flight operation of the aircraft into which it is loaded).
2712Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.
2713Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.
2714Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil-shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.
2715 00 00Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).
0Endret ved forskrifter 14 feb 2014 nr. 214, 23 mars 2017 nr. 373.

Vedlegg V.
Annex V: Equipment, technology and software referred to in article 4 

General Note

Notwithstanding the contents of this Annex, it shall not apply to:

(a)equipment, technology or software which are specified in Annex I to Council Regulation (EC) 428/20091 or the Common Military List; or
(b)software which is designed for installation by the user without further substantial support by the supplier and which is generally available to the public by being sold from stock at retail selling points, without restriction, by means of:
(i)over the counter transactions;
(ii)mail order transactions;
(iii)electronic transactions; or
(iv)telephone order transactions; or
(c)software which is in the public domain.

The categories A, B, C, D and E refer to the categories referred to in Regulation (EC) No 428/2009.

The «equipment, technology and software» referred to in Article 4 is: 

A. List of equipment

-Deep Packet Inspection equipment
-Network Interception equipment including Interception Management Equipment (IMS) and Data Retention Link Intelligence equipment
-Radio Frequency monitoring equipment
-Network and Satellite jamming equipment
-Remote Infection equipment
-Speaker recognition/processing equipment
-IMSI,2 MSISDN,3 IMEI,4 TMSI5 interception and monitoring equipment
-Tactical SMS6 /GSM7 /GPS8 /GPRS9 /UMTS10 /CDMA11 /PSTN12 interception and monitoring equipment
-DHCP13 /SMTP14,GTP15 information interception and monitoring equipment
-Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment
-Remote Forensics equipment
-Semantic Processing Engine equipment
-WEP and WPA code breaking equipment
-Interception equipment for VoIP proprietary and standard protocol
1Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (OJ L 134, 29.5.2009, p. 1).
2IMSI stands for International Mobile Subscriber Identity. It is a unique identification code for each mobile telephony device, integrated in the SIM card and which allows identification of such SIM via GSM and UMTSf networks.
3MSISDN stands for Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. It is a number uniquely identifying a subscriptiond in a GSM or a UMTS mobile network. Simply put, it is the telephone number to the SIM card in a mobile phone and therefore it identifies a mobile subscriber as well as IMSI, but to route calls through him.
4IMEI stands for International Mobile Equipment Identity. It is a number, usually unique to identify GSM, WCDMA and IDEN mobile phones asr well as some satellite phones. It is usually found printed inside the battery compartment of the phone. interception (wiretapping) can be specified by its IMEI number as well as IMSI and MSISDN.
5TMSI stands for Temporary Mobile Subscriber Identity. It isM the identity that is most commonly sent between the mobile and the network.
6SMS stands for Short Message System.
7GSM stands for Global System for Mobile Communications.
8GPS stands for Global Positioning System.
9GPRS stands for General Package Radio Service.
10UMTS stands for Universal Mobile Telecommunication System.
11CDMA stands for Code Division Multiple Access.
12PSTN stands for Public Switch Telephone Networks.
13DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol.
14SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol.
15GTP stands for GPRS Tunnelling Protocol.
 

B. Not used 

C. Not used 

D. «Software» for the «development», «production» or «use» of the equipment specified in A above. 

E. «Technology» for the «development», «production» or «use» of the equipment specified in A above.

Equipment, technology and software falling within these categories is within the scope of this Annex only to the extent that it falls within the general description «internet, telephone and satellite communications interception and monitoring systems».

For the purpose of this Annex «monitoring» means acquisition, extraction, decoding, recording, processing, analysis and archiving call content or network data.

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg Va.
Annex Va: Jet fuel and fuel additives as referred to in article 7a(1)

No.DescriptionCN Code
(1)Jet fuel (other than kerosene):
Spirit type jet fuel (light oils)2710 12 70
Other than kerosene (medium oils)2710 19 29
(2)Kerosene type jet fuel (medium oils)2710 19 21
(3)Kerosene type jet fuel blended with biodiesel12710 20 90
(4)Oxidation inhibitors
Oxidation inhibitors used in additives for lubricating oils:
- oxidation inhibitors containing petroleum oils:3811 21 00
- other oxidation inhibitors:3811 29 00
Oxidation inhibitors used for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(5)Static dissipater additives
Static dissipater additives for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Static dissipater additives for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(6)Corrosion inhibitors
Corrosion inhibitors for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Corrosion inhibitors for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(7)Fuel system icing inhibitors (anti-icing additives)
Fuel system icing inhibitors for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Fuel system icing inhibitors for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(8)Metal de-activators
Metal de-activators for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Metal de-activator for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(9)Biocide additives
Biocide additives for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Biocide additives for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(10)Thermal stability improver additives
Thermal stability improver for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Thermal stability improver for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
1Provided it still contains 70 % or more by weight of petroleum oils or bituminous mineral oils.
 
0Vedlegg Va tilføyd ved forskrift 7 mai 2015 nr. 487.

Vedlegg Vb.
Annex Vb: Jet fuel and fuel additives as referred to in article 7a(3)

No.DescriptionCN Code
(1)Jet fuel (other than kerosene):
Spirit type jet fuel (light oils)2710 12 70
Other than kerosene (medium oils)2710 19 29
(2)Kerosene type jet fuel (medium oils)2710 19 21
(3)Kerosene type jet fuel blended with biodiesel12710 20 90
(4)Oxidation inhibitors
Oxidation inhibitors used in additives for lubricating oils:
- oxidation inhibitors containing petroleum oils:3811 21 00
- other oxidation inhibitors:3811 29 00
Oxidation inhibitors used for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(5)Static dissipater additives
Static dissipater additives for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Static dissipater additives for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(6)Metal de-activators
Metal de-activators for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Metal de-activator for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(7)Biocide additives
Biocide additives for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Biocide additives for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
(8)Thermal stability improver additives
Thermal stability improver for lubricating oils:
- containing petroleum oils:3811 21 00
- other:3811 29 00
Thermal stability improver for other liquids used for the same purpose as mineral oils:3811 90 00
1Provided it still contains 70 % or more by weight of petroleum oils or bituminous mineral oils.
 
0Vedlegg Vb tilføyd ved forskrift 7 mai 2015 nr. 487.

Vedlegg VI.
Annex VI: List of key equipment and technology referred to in article 8 

General notes

1.The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.

N.B.: In judging whether the prohibited component or components are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the prohibited component or components as the principal element of the goods being procured.

2.The goods specified in this Annex include both new and used goods.
3.Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item.
4.Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. 

General Technology Note (GTN)

1.The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of prohibited goods remains under prohibition even when applicable to non- prohibited goods.
2.Prohibitions do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not prohibited or the export of which has been authorised in accordance with this Regulation.
3.Prohibitions on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. 

Exploration and production of crude oil and natural gas 

1.A Equipment

1.Geophysical survey equipment, vehicles, vessels and aircraft specially designed or adapted to acquire data for oil and gas exploration and specially designed components therefor.
2.Sensors specially designed for downhole well operations in oil and gas wells, including sensors used for measurement whilst drilling and the associated equipment specially designed to acquire and store data from such sensors.
3.Drilling equipment designed to drill rock formations, specifically for the purpose of exploring for, or producing oil, gas and other naturally occurring, hydrocarbon materials.
4.Drill bits, drill pipes, drill collars, centralisers and other equipment, specially designed for use in and with oil and gas well drilling equipment.
5.Drilling wellheads, «blowout preventers» and «Christmas or production trees» and the specially designed components thereof, meeting the «API and ISO specifications» for use with oil and gas wells. 

Technical Notes:

a.A «blowout preventer» is a device typically used at ground level (or if drilling underwater, at the seabed) during drilling to prevent the uncontrolled escape of oil and/or gas from the well.
b.A «Christmas tree or production tree» is a device typically used to control flow of fluids from the well when it is complete and oil and/or gas production has started.
c.For the purpose of this item, «API and ISO specifications» refers to the American Petroleum Institute specifications 6A, 16A, 17D and 11IW and/or the International Standards Organisation specifications 10423 and 13533 for blowout preventers, wellhead and Christmas trees for use on oil and/or gas wells.
6.Drilling and production platforms for crude oil and natural gas.
7.Vessels and barges incorporating drilling and/or petroleum processing equipment used for producing oil, gas and other naturally occurring flammable materials.
8.Liquid/gas separators meeting API specification 12J, specially designed to process the production from an oil or gas well, to separate the petroleum liquids from any water and any gas from the liquids.
9.Gas compressor with a design pressure of 40 bar (PN 40 and/or ANSI 300) or more and having a suction volume capacity of 300 000 Nm³ /h or more, for the initial processing and transmission of natural gas, excluded gas compressors for CNG (Compressed Natural Gas) filling stations, and specially designed components therefor.
10.Subsea production control equipment and the components thereof meeting «API and ISO specifications» for use with oil and gas wells. 

Technical Note:

For the purposes of this entry, «API and ISO specifications» refers to the American Petroleum Institute specification 17 F and/or the International Standards Organisation specification 13268 for subsea production control systems.

11.Pumps, typically high capacity and/or high pressure (in excess of 0,3 m³ per minute and/or 40 bar), specially designed to pump drilling muds and/or cement into oil and gas wells. 

1.B Test and inspection equipment

1.Equipment specially designed for sampling, testing and analysing the properties of drilling mud, oil well cements and other materials specially designed and/or formulated for use in oil and gas wells.
2.Equipment specially designed for sampling, testing and analysing the properties of rock samples, liquid and gaseous samples and other materials taken from an oil and/or gas well either during or after drilling, or from the initial processing facilities attached thereto.
3.Equipment specially designed for collecting and interpreting information about the physical and mechanical condition of an oil and/or gas well, and for determining the in situ properties of the rock and reservoir formation. 

1.C Materials

1.Drilling mud, drilling mud additives and the components thereof, specially formulated to stabilise oil and gas wells during drilling, to recover drill cuttings to the surface and to lubricate and cool the drilling equipment in the well.
2.Cements and other materials meeting the «API and ISO specifications» for use in oil and gas wells. 

Technical Note:

«API and ISO specification» refers to the American Petroleum Institute specification 10A or the International Standards Organisation specification 10426 for oil well cements and other materials specially formulated for use in the cementing of oil and gas wells.

3.Corrosion inhibiting, emulsion treatment, defoaming agents and other chemicals specially formulated to be used in the drilling for, and the initial processing of, petroleum produced from an oil and/or gas well. 

1.D Software

1.«Software» specially designed to collect and interpret data acquired from seismic, electromagnetic, magnetic or gravity surveys for the purpose of establishing oil or gas prospectivity.
2.«Software» specially designed for storing, analysing and interpreting information acquired during drilling and production to assess the physical characteristics and behaviour of oil or gas reservoirs.
3.«Software» specially designed for the «use» of petroleum production and processing facilities or specific sub-units of such facilities. 

1.E Technology

1.«Technology» «required» for the «development», «production» and «use» of equipment specified in 1.A.01–1.A.11. 

Refining of crude oil and liquefaction of natural gas 

2.A Equipment

1.Heat exchangers as follows and specially designed components therefor:
a.Plate-fin heat exchangers with a surface/volume ratio greater than 500 m² /m³, specially designed for pre-cooling of natural gas;
b.Coil-wound heat exchangers specially designed for liquefaction or sub-cooling of natural gas.
2.Cryogenic pumps for the transport of media at a temperature below–120 °C having a transport capacity of more than 500 m 3 /h and specially designed components therefor.
3.«Coldbox» and «coldbox» equipment not specified by 2.A.1. 

Technical Note:

«Coldbox equipment» refers to a specially designed construction, which is specific for LNG plants and incorporates the process stage of liquefaction. The «coldbox» comprises heat exchangers, piping, other instrumentation and thermal insulators. The temperature inside the «coldbox» is below –120 °C (conditions for condensation of natural gas). The function of the «coldbox» is the thermal insulation of the above described equipment.

4.Equipment for shipping terminals of liquefied gases having a temperature below –120 °C and specially designed components therefor.
5.Flexible and non-flexible transfer line having a diameter greater than 50 mm for the transport of media below –120 °C.
6.Maritime vessels specially designed for the transport of LNG.
7.Electrostatic desalters specially designed to remove contaminants such as salts, solids and water from crude oil and specially designed components therefor.
8.All crackers, including hydrocrackers, and cokers, specially designed for conversion of vacuum gas oils or vacuum residuum, and specially designed components therefor.
9.Hydrotreaters specially designed for desulphurisation of gasoline, diesel cuts and kerosene and specially designed components therefor.
10.Catalytic reformers specially designed for conversion of desulphurised gasoline into high-octane gasoline, and specially designed components therefor.
11.Refinery units for C5–C6 cuts isomerisation, and refinery units for alkylation of light olefins, to improve the octane index of the hydrocarbon cuts.
12.Pumps specially designed for the transport of crude oil and fuels, having a capacity of 50 m³ /h or more and specially designed components therefor.
13.Tubes with an outer diameter of 0,2 m or more and made from any of the following materials:
a.Stainless steels with 23 % chromium or more by weight;
b.Stainless steels and nickel bases alloys with a «Pitting resistance equivalent» number higher than 33. 

Technical Note:

«Pitting resistance equivalent» (PRE) number characterises the corrosion resistance of stainless steels and nickel alloys to pitting or crevice corrosion. The pitting resistance of stainless steels and nickel alloys is primarily determined by their compositions, primarily: chromium, molybdenum, and nitrogen. The formula to calculate the PRE number is:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.«Pigs» (Pipeline Inspection Gauge(s)) and specially designed components therefor. 

Technical Note:

«Pig» is a device typically used for cleaning or inspection of a pipeline from inside (corrosion state or crack formation) and is propelled by the pressure of the product in the pipeline.

15.Pig launchers and pig catchers for the integration or removing of pigs.
16.Tanks for the storage of crude oil and fuels with a volume greater than 1 000 m³ (1 000 000 litres) as follows, and specially designed components therefor:
a.fixed roof tanks;
b.floating roof tanks.
17.Subsea flexible pipes specially designed for the transportation of hydrocarbons and injection fluids, water or gas, having a diameter greater than 50 mm.
18.Flexible pipes used for high pressure for topside and subsea application.
19.Isomeration equipment specially designed for production of high-octane gasoline based on light hydrocarbons as feed, and specially designed components therefor. 

2.B Test and inspection equipment

1.Equipment specially designed for testing and analysing of quality (properties) of crude oil and fuels.
2.Interface control systems specially designed for controlling and optimising of the desalting process. 

2.C Materials

1.Diethyleneglycol (CAS 111-46-6), Triethylene glycol (CAS 112-27-6).
2.N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolane (CAS 126-33-0).
3.Zeolites, of natural or synthetic origin, specially designed for fluid catalytic cracking or for the purification and/or dehydration of gases, including natural gases.
4.Catalysts for the cracking and conversion of hydrocarbons as follows:
a.Single metal (platinum group) on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic reforming process;
b.Mixed metal species (platinum in combination with other noble metals) on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic reforming process;
c.Cobalt and nickel catalysts doped with molybdenum on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic desulphurisation process;
d.Palladium, nickel, chromium and tungsten catalysts on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic hydrocracking process.
5.Gasoline additives specially formulated for increasing the octane number of gasoline. 

Note:

This entry includes Ethyl tertiary butyl ether(ETBE) (CAS 637-92-3) and Methyl tertiary butyl ether (MTBE) CAS 1634-04-4). 

2.D Software

1.«Software» specially designed for the «use» of LNG plants or specific sub-units of such plants.
2.«Software» specially designed for the «development», «production» or «use» of plants (including their sub-units) for oil refining. 

2.E Technology

1.«Technology» for the conditioning and purification of raw natural gas (dehydration, sweetening, removal of impurities).
2.«Technology» for the liquefaction of natural gas, including «technology» required for the «development», «production» or «use» of LNG plants.
3.«Technology» for the shipment of liquefied natural gas.
4.«Technology» «required» for the «development», «production» or «use» of maritime vessels specially designed for the transport of liquefied natural gas.
5.«Technology» for storage of crude oil and fuels.
6.«Technology»«required» for the «development», «production» or «use» of a refinery plant, such as:
6.1.«Technology» for conversion of light olefin to gasoline;
6.2.Catalytic reforming and isomerisation technology;
6.3.Catalytic and thermal cracking technology. 
0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg VII.
Annex VII: Equipment and technology referred to in article 12

8406 81Steam turbines of an output exceeding 40 MW.
8411 82Gas turbines of an output exceeding 5 000 kW.
ex 8501All electric motors and generators of an output exceeding 3 MW or 5 000 kVA.
0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg VIII.
Annex VIII: List of gold, precious metals and diamonds referred to in article 11a

HS CodeDescription
7102Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set.
7106Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.
7108Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.
7109Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured.
7110Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.
7111Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured.
7112Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal.
0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg IX.
Annex IX: List of equipment, goods and technology referred to in article 2b 

Introductory Notes

1.Unless otherwise stated, reference numbers used in the column below entitled «Description» refer to the descriptions of dual-use items set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
2.A reference number in the column below entitled «Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009» means that the characteristics of the item described in the «Description» column lie outside the parameters set out in the description of the dual-use entry referred to.
3.Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item.
4.Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. 

General Notes

1.The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.

NB: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured.

2.The items specified in this Annex include both new and used goods. 

General Technology Note (GTN)

(To be read in conjunction with Section B of this Annex)

1.The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Section IX.A of this Annex, is controlled in accordance with the provisions of Section B.
2.The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods.
3.Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with this Regulation.
4.Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. 

IX.A. GOODS

IX.A1. Materials, chemicals, «micro-organisms» and «toxins»

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
IX.A1.001Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows:
Tributylphosphite, (CAS 102-85-2)
Isocyanatomethane, (CAS 624-83-9)
Quinaldine, (CAS 91-63-4)
2-bromochloroethane, (CAS 107-04-0)
IX.A1.002Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows:
Benzil, (CAS 134-81-6)
Diethylamine, (CAS 109-89-7)
Diethyl ether, (CAS 60-29-7)
Dimethyl ether, (CAS 115-10-6)
Dimethylaminoethanol, (CAS 108-01-0)
IX.A1.003Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows:
2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)
Butyrylcholinesterase (BCHE)
Diethylenetriamine, (CAS 111-40-0)
Dichloromethane, (CAS 75-09-3)
Dimethylanaline, (CAS 121-69-7)
Ethyl bromide, (CAS 74-96-4)
Ethyl chloride, (CAS 75-00-3)
Ethylamine, (CAS 75-04-7)
Hexamine, (CAS 100-97-0)
Isopropyl bromide, (CAS 75-26-3)
Isopropyl ether, (CAS 108-20-3)
Methylamine, (CAS 74-89-5)
Methyl bromide, (CAS 74-83-9)
Monoisopropylamine, (CAS 75-31-0)
Obidoxime chloride, (CAS 114-90-9)
Potassium bromide, (CAS 7758-02-3)
Pyridine, (CAS 110-86-1)
Pyridostigmine bromide, (CAS 101-26-8)
Sodium bromide, (CAS 7647-15-6)
Sodium metal, (CAS 7440-23-5)
Tributylamine, (CAS 102-82-9)
Triethylamine, (CAS 121-44-8)
Trimethylamine, (CAS 75-50-3)
 

IX.A2. Materials Processing

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
IX.A2.001Floor-mounted fume hoods (walk-in-style) with a minimum nominal width of 2,5 meters.

IX.A2.002Full face-mask air-purifying and air-supplying respirators other than those specified in 1A004 or 2B352f1.1A004.a

IX.A2.003Class II biological safety cabinets or isolators with similar performance standards.2B352.f.2

IX.A2.004Batch centrifuges with a rotor capacity of 4 litres or greater, usable with biological materials.

IX.A2.005Fermenters capable of cultivation of pathogenic «micro-organisms», viruses or for toxin production, without the propagation of aerosols, having a capacity of 5 litres or more but less than 20 litres.2B352.b
Technical Note:
Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.

IX.A2.007Conventional or turbulent air-flow clean-air rooms and self contained fan-HEPA or ULPA filter units that may be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containments facilities.2B352.a

IX.A2.008Chemical manufacturing facilities, equipment and components, other than those specified in 2B350 or A2.009 as follows:2B350.a–e
2B350.g
2B350.i
a. Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with total internal (geometric) volume greater than 0,1 m³ (100 litres) and less than 20 m³ (20 000 litres), where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:
1. Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon;
b. Agitators for use in reaction vessels or reactors specified in 2B350.a.; where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:
1. Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon;
c. Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m³ (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:
1. Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon;
d. Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,05 m², and less than 30 m² ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials:
1. Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon;
Technical Note:
The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the heat exchanger.
e. Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0,1 m; where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials:
1. Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon;
f. Valves with «nominal sizes» greater than 10 mm and casings (valve bodies) designed for such valves where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:
1. Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon;
Technical Note:
1. The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the valve.
2. The «nominal size» is defined as the smaller of the inlet and outlet diameters.
g. Multiple-seal and seal-less pumps, with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6 m³ /hour, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:
1. Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon.
h. Vacuum pumps with a manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 1 m³ /h (under standard temperature (273 K (0 °C)) and pressure (101,3 kPa) conditions), and casings (pump bodies) and preformed casing-liners, impellers, rotors and jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemicals being processed are made from any of the following materials:
1. «Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2. Ceramics;
3. «Ferrosilicon»;
4. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
5. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
6. Graphite or «carbon graphite»;
7. Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight;
8. Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;
9. Tantalum or tantalum «alloys»;
10. Titanium or titanium «alloys»;
11. Zirconium or zirconium «alloys»; or
12. Niobium (columbium) or niobium «alloys».
Technical Notes:
1. The materials used for diaphragms or gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the pump.
2. «Carbon graphite» is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is 8 % or more by weight.
3. «Ferrosilicons» are silicon iron alloys with more than 8 % silicon by weight or more.

For the listed materials in the above entries, the term «alloy» when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element.

IX.A2.009Chemical manufacturing facilities, equipment and components, other than specified in 2B350 or A2.008 as follows:
Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m³ (100 litres) and less than 20 m³ (20 000 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:

Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

Agitators for use in reaction vessels or reactors specified in a. where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:

Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m³ (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:

Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,05 m², and less than 30 m² ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials:

Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

Technical Note:
The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the heat exchanger.

Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0,1 m; and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:

Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

Valves having a nominal diameter of 10 mm or more, and casings (valve bodies), balls or plugs designed for such valves, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the following materials:

Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

Technical note:
The «nominal size» is defined as the smaller of the inlet and outlet port diameters.

Multiple-seal and seal-less pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6 m³ /hour (measured under standard temperature (273 K or 0 °C) and pressure (101,3 kPa) conditions); and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:

Ceramics;

Ferrosilicon (silicon iron alloys with more than 8 % silicon by weight or more);

Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

Technical Notes:
The materials used for diaphragms or gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the pump.
For the listed materials in the above entries, the term «alloy» when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element.

 

B. TECHNOLOGY 

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
IX.B.001«Technology» required for the «development», «production» or «use» of the items in Section IX.A.
Technical Note:
The term «technology» includes «software»
.
 
0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

Vedlegg X.
Annex X: List of luxury goods referred to in article 11b

1. Pure-bred horses

CN Codes: 0101 21 00 

2. Caviar and caviar substitutes; in the case of caviar substitutes, if the sales prices exceed 20 € per 100 grams

CN Codes: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00 

3. Truffles

CN Codes: 2003 90 10 

4. Wines (including sparkling wines) exceeding a sales price of 50 € per litre, spirits exceeding and spirituous beverages exceeding a sales price of 50 € per litre

CN Codes: ex 2204 21 to ex 2204 29, ex 2208, ex 2205 

5. Cigars and cigarillos exceeding a sales price of 10 € each cigar or cigarillo

CN Codes: ex 2402 10 00 

6. Perfumes and toilet waters exceeding a sales price of 70 € per 50 ml and cosmetics, including beauty and make-up products exceeding a sales price of 70 € each

CN Codes: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401 

7. Leather, saddlery and travel goods, handbags and similar articles exceeding a sales price of 200 € each

CN Codes: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90 

8. Garments, clothing accessories and shoes (regardless of their material) articles exceeding a sales price of 600 € per item

CN Codes: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00 

9. Pearls, precious and semi-precious stones, articles of pearls, jewellery, gold or silversmith articles

CN Codes: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116 

10. Coins and banknotes, not being legal tender

CN Codes: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90 

11. Cutlery of precious metal or plated or clad with precious metal

CN Codes: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307 

12. Tableware of porcelain, china, stone- or earthenware or fine pottery exceeding a sales price of 500 € each

CN Codes: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 

13. Lead crystal glassware exceeding a sales price of 200 € each

CN Codes: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91 

14. Luxury vehicles for the transport of persons on earth, air or sea, as well as their accessories; in the case of new vehicles, if the sales prices exceeds 25 000 €; in the case of used vehicles, if the sales price exceeds 15 000 €

CN Codes: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903 

15. Clocks and watches and their parts if the individual item exceeds a sales price of 500 €

CN Codes: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114 

16. Works of art, collectors' pieces and antiques

CN Codes: 97 

17. Articles and equipment for skiing, golf and water sports, if the individual item exceeds a sales price of 500 €

CN Codes: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507 

18. Articles and equipment for billiard, automatic bowling, casino games and games operated by coins or banknotes, if the individual item exceeds a sales price of 500 €

CN Codes: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 214.

VEDLEGG XI
ANNEX XI: List of categories of goods referred to in Article 11c

ex CN codeProduct description
9705 00 001. Archaeological objects more than 100 years old which are the products of:
9706 00 00- excavations and finds on land or under water
- archaeological sites
- archaeological collections
9705 00 00
9706 00 00
2. Elements forming an integral part of artistic, historical or religious monuments which have been dismembered, of an age exceeding 100 years
97013. Pictures and paintings, other than those included in category 4 or 5, executed entirely by hand in any medium and on any material1
97014. Water-colours, gouaches and pastels executed entirely by hand on any materialw1
6914 97015. Mosaics in any material executed entirely by hand, other than those falling in category 1 or 2, and drawings in any medium executed entirely by hand on any material1
Chapter 49
9702 00 00
8442 50 80
6. Original engravings, prints, serigraphs and lithographs with their respective plates and original posters1
9703 00 007. Original sculptures or statuary and copies produced by the same process as the original1 other than those in category 1
3704
3705
3706
4911 91 00
8. Photographs, films and negatives thereof1
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9. Incunabula and manuscripts, including maps and musical scores, singly or in collections1
9705 00 00
9706 00 00
10. Books more than 100 years old, singly or in collections
9706 00 0011. Printed maps more than 200 years old
3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
12. Archives, and any elements thereof, of any kind or any medium which are more than 50 years old
9705 00 0013.
(a) Collections2 and specimens from zoological, botanical, mineralogical or anatomical collections;
9705 00 00(b) Collections2 of historical, palaeontological, ethnographic or numismatic interest
9705 00 00
Chapters 86–89
14. Means of transport more than 75 years old
15. Any other antique items not included in categories 1 to 14
(a) between 50 and 100 years old:
Chapter 95- toys, games
7013- glassware
7114- articles of goldsmiths' or silversmiths' wares
Chapter 94- furniture
Chapter 90- optical, photographic or cinematographic apparatus
Chapter 92- musical instruments
Chapter 91- clocks and watches and parts thereof
Chapter 44- articles of wood
Chapter 69- pottery
5805 00 00- tapestries
Chapter 57- carpets
4814- wallpaper
Chapter 93- arms
9706 00 00(b) more than 100 years old.
1Which are more than 50 years old and do not belong to their originators.
2As defined by the Court of Justice in its judgment in Case 252/84 as follows: 'Collectors' pieces within the meaning of heading No 97.05 of the Common Customs Tariff are articles which possess the requisite characteristics for inclusion in a collection, that is to say, articles which are relatively rare, are not normally used for their original purpose, are the subject of special transactions outside the normal trade in similar utility articles and are of high value.
 
0Vedlegg XI tilføyd ved forskrift 25 april 2014 nr. 587.