Forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen

DatoFOR-2011-09-09-930
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse15.10.2011, 12.03.2012
Sist endretFOR-2016-08-29-1014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-09-1-§6a, FOR-1998-06-05-572, FOR-2009-06-25-904-§6, FOR-2009-06-25-904-§7
Kunngjort16.09.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om forbudte skytevåpen m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Politidirektoratet 9. september 2011 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 6a, jf. delegeringsvedtak 5. juni 1998 nr. 572, jf. forskrift 25. juni 2009 nr. 904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) § 6 og § 7.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 12 mars 2012 nr. 212, 18 april 2013 nr. 407, 29 aug 2016 nr. 1014.

§ 1.Forbudte skytevåpen

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha følgende typer skytevåpen, jf. våpenforskriften § 6:

a)rifler i kaliber 50 bmg/12,7 x 99 mm,
b)pistoler og revolvere med kaliber hvor kulediameteren er større enn kaliber .455, med unntak av svartkruttvåpen, og
c)repeter- og pumpehagler som har ett eller flere av egenskapene som nevnt i § 3 første ledd bokstav a til d.

Hagler som nevnt i første ledd bokstav c kan likevel etter en konkret vurdering av Politidirektoratet godkjennes for erverv, eie og inneha.

Våpen som nevnt i første ledd bokstav a–c lovlig ervervet før forskriftens ikrafttredelse, kan beholdes av nåværende eier. Dette gjelder likevel ikke pumpehagler med egenskaper som nevnt i § 3 bokstav c.

Boltrepeterhagler som oppfyller kravene til minimum total- og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, med egenskap som nevnt i denne forskrift § 3 bokstav d, omfattes ikke av forbudet i første ledd bokstav c.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 18 april 2013 nr. 407.
§ 2.Godkjente halvautomatiske pistoler

Halvautomatiske pistoler er godkjent for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, med unntak av pistoler som har to eller flere av følgende egenskaper:

a)magasin som monteres utenfor pistolens grep,
b)gjenget pipe hvor det kan monteres pipeforlenger, flammedemper, fremre pistolgrep eller lyddemper,
c)hylse montert til pipen som helt eller delvis dekker denne og gjør det mulig å holde våpenet med dårligste hånd uten å bli brent,
d)vekt fra fabrikk på mer enn 1 400 gram, eller
e)våpen påmontert folde-, teleskop- eller lang stokk.

Pistoler som nevnt i første ledd bokstav a til e kan etter en konkret vurdering av Politidirektoratet godkjennes for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd.

§ 3.Godkjente halvautomatiske hagler

Halvautomatiske hagler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, er godkjent for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, med unntak av hagler som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

a)bare pistolgrep uten skulderstøtte,
b)pistolgrep frittstående fra kolben under våpenet,
c)våpen påmontert rørmagasin eller magasinforlenger med mulighet for større magasinkapasitet enn 5 patroner i tillegg til patronen i kammeret, eller
d)tillater bruk av avtakbare boksmagasiner.

Hagler som nevnt i første ledd bokstav a til d kan etter en konkret vurdering av Politidirektoratet godkjennes for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd.

§ 4.Godkjente halvautomatiske rifler til øvelses- og konkurranseskyting

Følgende halvautomatiske rifler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, er godkjent for erverv, eie og inneha til øvelses- og konkurranseskyting, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet ved fabrikk er produsert til bare å kunne avfyre halvautomatisk ild:

1.Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986,
2.SIG SG 550 SP,
3.Steyr AUG sivil modell,
4.Valmet M76/78A2,
5.Galil AR,
6.HK-94,
7.Bushmaster mod. XM15,
8.Olympic Arms AR-15 H-bar,
9.Heckler & Koch modell SL 8,
10.DPMS Panther Bull 24/DPMS Panther Bull 24 Spesial (inkl. «Southpaw» mod),
11.Oberland Arms (OA) 15,
12.Izhmash Saiga sport 520,
13.Izhmash Saiga sport 555,
14.Tiger mod 03,
15.DPMS Panther mod LR-308 (inkl «Southpaw» mod),
16.Armalite AR 10,
17.Armalite AR 10T,
18.Arsenal SAR-M1,
19.Heckler & Koch MR 223,
20.Heckler & Koch MR 308,
21.JP Enterprise CTR-02,
22.Armalite M 15,
23.STAG 15,
24.Smith & Wesson M&P-15,
25.Benelli MR 1,
26.JP Enterprises LRP-07.
27.Johnson mod 1941,
28.Ljungman mod AG 42,
29.Tokarev mod SVT 38,
30.Gewehr G-43/K43.
0Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 18 april 2013 nr. 407, 29 aug 2016 nr. 1014.
§ 5.Godkjente halvautomatiske rifler til jakt

Følgende halvautomatiske rifler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, er godkjent for erverv, eie og inneha til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet ved fabrikk er produsert til bare å kunne avfyre halvautomatisk ild:

1.Winchester M/100,
2.Browning BAR (med unntak av Browning BAR M/1918),
3.Remington Modell four,
4.Remington modell 7400,
5.Remington 742 Woodmaster,
6.Ruger mini 14,
7.Ruger mini 30,
8.Heckler & Koch modell 2000,
9.Marlin modell 45,
10.Marlin modell 9 camp carabine,
11.Valmet Petra,
12.Valmet Hunter,
13.Voere modell 2185,
14.Vepr Super,
15.Vepr Pioneer,
16.Vepr Hunter,
17.Benelli Argo,
18.Sauer mod 303,
19.Carl Gustav 2000 light/Carl Gustav 2000 Classic Vapen,
20.Merkel SR 1,
21.Remington 750, og
22.Heckler & Koch modell 770.
23.Garand mod M 1,
24.Garand mod M 1 C,
25.Garand mod M 1 D,
26.Mauser mod G-41,
27.Walther mod G-41.

Halvautomatiske rifler som første gang var lovlig ervervet før 6. mai 2004 og som kunne lovlig benyttes til jakt er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd.

Halvautomatiske rifler i kaliber .22 long rifle som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet har vært lovlig omsatt før ikrafttredelse av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 29 aug 2016 nr. 1014.
§ 6.Godkjenning av halvautomatiske rifler til samling

Halvautomatiske rifler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, kan godkjennes for erverv, eie og inneha til samling, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet ved fabrikk er produsert til bare å kunne avfyre halvautomatisk ild.

§ 7.Godkjente halvautomatiske rifler til andre behov og annen rimelig grunn

Halvautomatiske rifler som nevnt i § 4 og § 5 er godkjent for erverv, eie og inneha til andre behov enn øvelses- og konkurranseskyting og jakt, og annen rimelig grunn, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, med mindre det følger begrensninger av det enkelte tillatelsesgrunnlaget.

§ 8.Dispensasjon for erverv av forbudte skytevåpen til samling

Politidirektoratet kan gi dispensasjon for erverv av skytevåpen som er forbudt etter eller i medhold av våpenforskriften § 5 til § 7 i henhold til reglene som nevnt i våpenforskriften § 16 fjerde ledd.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. oktober 2011, med unntak av § 4 til § 8 som trer i kraft 12. mars 2012.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 12 mars 2012 nr. 212.