Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

DatoFOR-2011-09-29-973
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
IkrafttredelseTilskuddsåret 2012
Sist endretFOR-2016-08-30-1278 fra 10.11.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets bevilgningsvedtak
Kunngjort30.09.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 29. september 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1757, 30 aug 2016 nr. 1156, 30 aug 2016 nr. 1278.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker. Tilskuddsordningen skal stimulere miljøaktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tilskuddsordningen gjelder for frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

§ 2.Frivillige miljøorganisasjoner som kan motta tilskudd

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner

a)med demokratisk valgte styringsorganer og hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder
b)med bredt medlemsgrunnlag og geografisk spredning på medlemsmassen
c)som er registrert i Frivillighetsregisteret
d)som har et register over minst 5000 tellende medlemmer (3000 for barne- og ungdomsorganisasjoner) som oppfyller kravene i § 10.

Organisasjonen skal ha vedtekter som klargjør

a)formål, selvstendighet, organisasjonsform og organisatorisk oppbygging med sentral organisasjon og eventuelle lokallag eller andre organisasjonsledd mellom lokallag og den sentrale organisasjon
b)at organisasjonen har en demokratisk oppbygging som sikrer alle medlemmer lik møte-, tale-, forslags- og stemmerett og rett til å la seg velge som representant
c)at organisasjonen har et landsmøte minst hvert tredje år der representanter valgt av og blant medlemmene i organisasjonen har stemmerett
d)at organisasjonen har et sentral-/hovedstyre valgt av landsmøtet og har ledelsen av organisasjonen mellom landsmøtene
e)at organisasjonen avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Tilskudd kan også gis til demokratisk styrt sammenslutning av frivillige organisasjoner der hver medlemsorganisasjon har lik stemme og oppfyller kravene i første og annet ledd.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016).
§ 3.Allmennyttige miljøstiftelser som kan motta tilskudd

Tilskudd kan gis til allmennyttige stiftelser

a)med hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder
b)som ikke har fortjeneste som formål
c)som har faglig spisskompetanse av nasjonal betydning
d)som er registrert i Stiftelsesregisteret
e)som avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016).
§ 4.Nye søkere

En organisasjon eller stiftelse som søker tilskudd for første gang, må ha eksistert i minst fire år og skal kunne beskrive virksomheten i årsberetninger for de siste fire år før søknadsåret.

§ 5.Krav til revisjon

Organisasjoner og stiftelser som mottar tilskudd, skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Lokallag og fylkeslag som inngår i registreringsgrunnlaget og i bokføringen for sentralorganisasjonen, skal omfattes av revisjonen etter bestemmelsene i første ledd.

Lokallag og fylkeslag som er organisert og registrert som selvstendige juridiske enheter i Frivillighetsregisteret, må utarbeide regnskaper og være underlagt samme revisjon som sentralorganisasjonen.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016).
§ 6.Deling av tilskuddet

Før beregning av tilskuddet til de enkelte organisasjoner og stiftelser, deles tilskuddsbevilgningen i to. Den ene delen, del for frivillige medlemsorganisasjoner, utgjør 77 prosent av den samlede tilskuddsbevilgning, mens den andre delen, del for allmennyttige miljøstiftelser og sammenslutning av organisasjoner utgjør 23 prosent av den samlede tilskuddsbevilgningen.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016).
§ 7.Beregning av tilskuddet til frivillige organisasjoner

Tilskuddet fordeles etter forholdstallet mellom summen av mottakerens poeng og summen av alle tilskuddsmottakeres poeng. Den enkelte mottakers poeng beregnes som summen av følgende poengelementer:

a)For organisasjoner multipliseres summen av antall tellende medlemmer, oppgitt i 1000, med summen av medlemsinntekter, oppgitt i millioner kroner. En organisasjon kan maksimalt oppnå 100 poeng.

Et tellende medlem er per 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, (for barne- og ungdomsorganisasjoner: Er under fylte 26 år), står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge. Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og gjelde for maksimalt et kalenderår. Ved bruk av familie- eller søskenmedlemsskap, teller hvert medlem som individuelt medlem og kontingenten per familie- eller søskenmedlemsskap skal ikke være mindre enn 100 kroner. Fulle demokratiske rettigheter er stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant.

b)Frivillige organisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner gir 100 poeng.
c)Organisasjonens samlede antall lokallag gir følgende poeng:
Over 200200 poeng
199–190190 poeng
189–180180 poeng
179–170170 poeng
169–160160 poeng
159–150150 poeng
149–140140 poeng
139–130130 poeng
129–120120 poeng
119–110110 poeng
109–100100 poeng
99–9090 poeng
89–8080 poeng
79–7070 poeng
69–6060 poeng
59–5050 poeng
49–4040 poeng
39–3030 poeng
29–2020 poeng
19–1010 poeng
9–55 poeng
4–00 poeng

Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst fem medlemmer, et styre valgt av og blant medlemmene og ha aktivitet i tråd med formålet med ordningen. Fylkeslag som fungerer som lokallag, regnes som lokallag.

d)Organisasjonens samlede antall fylkeslag gir følgende poeng:
Over 16100 poeng
15–1360 poeng
12–630 poeng
5–110 poeng

Et fylkeslag er en selvstendig geografisk avgrenset enhet i organisasjonen og et organisasjonsledd mellom lokallag og den sentrale organisasjon. Fylkeslaget skal bestå av minst tre lokallag, ha vedtekter, eget styre valgt av og blant lokallagene og ha aktivitet i tråd med formålet med ordningen.

Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende medlemmer, lokallag og fylkeslag som oppfyller kravene.

0Endret ved forskrifter 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016), 30 aug 2016 nr. 1278 (i kraft 10 nov 2016).
§ 8.Beregning av tilskuddet til allmennyttige miljøstiftelser og sammenslutninger av organisasjoner

23 prosent av den totale bevilgningen fordeles til allmennyttige miljøstiftelser og sammenslutninger av organisasjoner. Allmennyttige miljøstiftelser tildeles tilskudd på basis av gjennomsnittlig tildelt bevilgning i 2014–2016. Sammenslutninger av organisasjoner fordeles med like stort tilskudd. Samlet tildeling skal være på 2016-nivå.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016).
§ 9.Generelt om dokumentasjon

Organisasjonen og stiftelsen skal kunne dokumentere opplysningene gitt i søknad. Dokumentasjonen skal oppbevares i fem år regnet fra 1. januar i søknadsåret. Kravet medfører ingen begrensninger i dokumentasjonskravet og oppbevaringsplikten etter bokføringsloven.

§ 10.Registrering og dokumentasjon av tellende medlemmer og lokallag

Som dokumentasjon på tellende medlemmer kreves et sentralt medlemsregister. Registeret kan være en samling av oversikter fra lokallagene. Registeret skal inneholde navn, kontaktinformasjon, (for barne- og ungdomsorganisasjoner: Fødselsdato), eventuell tilknytning til lokallag og informasjon om betalt kontingent for hvert medlem per 31. desember i grunnlagsåret. Registeret skal skille mellom tellende og andre medlemmer, og oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av registeret. Medlemmenes demokratiske rettigheter skal framgå av organisasjonens vedtekter.

Som dokumentasjon på tellende lokallag kreves årlig rapport sendt til sentralleddet med navn på styremedlemmer, opplysninger om når de er valgt og orientering om aktivitet. Årsmøtereferat kan brukes som rapport hvis det inneholder nødvendig informasjon. Antall medlemmer i lokallaget dokumenteres med opplysning om lokallagstilknytning i det sentrale medlemsregisteret.

Som dokumentasjon på tellende fylkeslag kreves årsmøtereferat sendt til sentralleddet som viser valg av styremedlemmer, av og blant lokallagene, når de er valgt og inneholder orientering om aktivitet. Årsmøtereferat kan brukes som rapport hvis det inneholder nødvendig informasjon.

Organisasjonen må kunne gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for kontroll.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016).
§ 11.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger og på Miljødirektoratets nettsider.

Søknad som sendes inn etter fristen, kan avvises.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016, tidligere § 12).
§ 12.Opplysningsplikt

Organisasjonene plikter uoppfordret og løpende å gi Miljødirektoratet alle opplysninger som har betydning for fastsettelsen av tilskuddet til organisasjonen.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016, tidligere § 13).
§ 13.Tilskuddsbrev

Miljødirektoratet fatter vedtak om tilskudd innen 1. februar hvert år.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016, tidligere § 16).
§ 14.Utbetaling

Tilskudd under 500 000 kroner utbetales halvårlig, mellom kroner 500 000 og 3 500 000 kroner kvartalsvis og over 3 500 000 kroner månedlig.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016, tidligere § 17).
§ 15.Krav til bruk av tilskuddet

Tilskuddet kan bare brukes til tilskuddsmottakers utgifter til gjennomføring av organisasjonens eller stiftelsens formål og administrative utgifter.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016, tidligere § 18).
§ 16.Tilsyn

Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet kan føre tilsyn med at tilskuddsmottaker oppfyller kravene i forskriften, at opplysningene i søknaden er riktige og at organisasjonen drives i henhold til sine vedtekter. Riksrevisjonen kan også gjennomføre slik kontroll.

Tilsynet kan føres med et utvalg tilskuddsmottakere som trekkes ut for særskilt tilsyn. Medlemsregistre kan ikke kreves utlevert, men Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet kan kreve innsyn hos tilskuddsmottaker.

Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet kan utføre tilsynet selv eller ved en representant, f.eks. revisor. Tilskuddsmottaker plikter å samarbeide ved tilsynet, blant annet ved å innhente og systematisere informasjon som er nødvendig for tilsynet. Utlånt materiale skal returneres eller makuleres etter kontroll.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016, tidligere § 19).
§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2011 med virkning for søknader om tilskudd for tilskuddsåret 2012.

0Endret ved forskrift 30 aug 2016 nr. 1156 (i kraft 6 okt 2016, tidligere § 20).