Forskrift om forsøksprosjekt om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv

DatoFOR-2011-09-30-978
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse01.11.2011
Sist endretFOR-2013-09-24-1129
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-05-18-21-§5, LOV-2001-05-18-21-§4, FOR-2002-02-22-182
Kunngjort04.10.2011   kl. 13.40
KorttittelForskrift om forsøksprosjekt kartlegging av domfeltes behov

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 30. september 2011 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 5, jf. § 4.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 22. februar 2002 nr. 182.
Endringer: Endret ved forskrift 24 sep 2013 nr. 1129.

I

§ 1.Grunnlag for behandlingen, formål og målgruppe

Det skal opprettes et personregister for forsøksprosjektet. Personopplysningsloven og konsesjon gitt av Datatilsynet 10. februar 2011 gjelder for behandlingen av personopplysningene.

Alle domfelte kan gis tilbud om behovskartlegging mens de gjennomfører straff. I tilbudet om behovskartlegging skal det likevel gis prioritet til domfelte som gjennomfører lengre straffer og som skal oppholde seg i Norge etter gjennomført straff.

Formålet med kartleggingen er å avklare domfeltes behov knyttet til bolig, utdannelse, arbeid, helsehjelp, hjelp til å ordne sin økonomi og andre tiltak som har betydning for domfeltes tilbakeføring til samfunnet.

Kartleggingen skal bidra til et styrket samarbeid med forvaltningssamarbeidsparter og andre som har ansvar for tiltak knyttet til bolig, arbeid, utdanning, helse, økonomi mv.

For å sikre kunnskap om i hvilken grad kartleggingen lykkes i å bidra til tilbakeføring og for statistiske formål, kan opplysningene også brukes i forskningsøyemed. Det er et vilkår at opplysningene gjøres anonyme.

§ 2.Vilkår

For å bli behovskartlagt etter forskriften her må den domfelte gi et skriftlig samtykke på eget skjema. Det er ingen plikt til å delta i kartleggingen. I skjemaet skal det gå fram at det ikke skal ha noen negative konsekvenser for straffegjennomføringen dersom vedkommende ikke ønsker å delta, jf. straffegjennomføringsloven § 4. Den domfelte skal også gjøres oppmerksom på muligheten for å trekke seg fra kartleggingen.

Den domfelte skal i skjemaet samtykke til utlevering av nødvendige opplysninger til forvaltningssamarbeidsparter, jf. § 5 nr. 4 i forskriften her.

Det skal framgå i samtykkeskjemaet at opplysningene ikke kan nyttes til andre formål enn de som er nevnt i § 1. Dette gjelder likevel ikke opplysninger som den domfelte gir om:

a)planer om å unndra seg straffegjennomføringen,
b)utøvd vold eller trusler mot ansatte eller andre innsatte eller planer om dette,
c)utøvd vold eller trusler mot nærstående eller andre personer utenfor kriminalomsorgen eller planer om dette.

Disse opplysningene skal meddeles enhetsledelsen.

Det skal også framgå av samtykkeskjemaet at opplysninger som domfelte gir under kartleggingen også kan meddeles til politiet, jf. forvaltningsloven § 13b nr. 6 og meldeplikt etter straffeloven § 139.

§ 3.Samarbeid med forvaltningssamarbeidsparter

For å sikre at domfeltes behov for oppfølging blir fulgt opp av forvaltningssamarbeidsparter, skal relevante kartleggingsopplysninger utleveres til dem innenfor rammene i § 5 nr. 4. Arbeids- og velferdsforvaltningen, helsetjenesten og skoleverket skal alltid involveres i samarbeidet dersom domfelte har behov for bistand fra disse.

§ 4.Hvem kan gjennomføre kartlegging

Bare tilsatte i kriminalomsorgen som er godkjent som kartleggere og som har fått opplæring, kan gjennomføre behovskartlegging. De skal bare ha tilgang til opplysninger som er innhentet i kartlegging de selv har deltatt i, eller skal delta i, se likevel § 5 nr. 3.

§ 5.Personvern

For å ivareta personvernet skal følgende gjelde:

1.De svar som den domfelte avgir, skal gjennomgås og gis en vurdering av kriminalomsorgen. Domfelte skal få se vurderingene og gis mulighet til å imøtegå dem.
2.Den domfelte kan når som helst trekke tilbake samtykket til å delta.
3.Bare tilsatte i kriminalomsorgen som har tjenstlig behov, kan gis tilgang til kartleggingsopplysninger. Kriminalomsorgens retningslinjer for tilgangskontroll gjelder tilsvarende.
4.Det skal bare utleveres kartleggingsinformasjon etter § 3 som forvaltningssamarbeidsparten, innenfor sitt arbeidsområde, trenger for å gi den domfelte best mulig oppfølging. Forvaltningssamarbeidsparten skal skriftlig forplikte seg til å oppfylle kravene til informasjonssikkerhet etter personopplysningsforskriften, jf. personopplysningsforskriften § 2-15 første, fjerde og femte ledd.
5.Kriminalomsorgens regler om sperring og sletting/kassasjon av informasjon gjelder. Etter de frister som er fastsatt i kriminalomsorgens bevarings- og kassasjonsregler, skal arkivverdig materiale overleveres Riksarkivet, jf. arkivloven § 9 og forvaltningsloven § 13d. Materiale som ikke er arkivverdig, skal slettes når det ikke lenger er bruk for det.
§ 6.Innholdet i kartleggingsverktøyet

Kartlegging skal foretas ved hjelp av et IKT-verktøy. Verktøyet skal gi mulighet til å behandle og lagre informasjon som er relevante for å oppnå formålene som er nevnt i § 1. Spørsmålene kan ta sikte på å avdekke kriminell bakgrunn og tidligere dommer, boforhold, utdanningsnivå, arbeidsforhold, økonomi, nettverk, narkotika- og alkoholbruk.

Følgende områder kan også inngå:

-erfaring fra og holdning til å la seg behandle for misbruk av narkotika og alkohol,
-lovbrudd vedkommende er dømt for,
-fysisk og psykisk helsetilstand,
-vurdering av egen aggresjon og bruk av vold og som offer for vold, og
-egen vurdering av framtidsmulighetene.

Dersom det skal legges til nye spørsmål i spørreskjemaet, må disse i sin helhet være relevante for formålet som nevnt i § 1. Endringer må godkjennes av Kriminalomsorgsdirektoratet.

0Endret ved forskrift 24 sep 2013 nr. 1129.
§ 7.Innhenting av opplysninger fra andre

Dersom det skal innhentes opplysninger fra andre enn den domfelte til bruk i kartleggingen, skal den domfelte samtykke til dette.

§ 8.Virkeområde

Forskriften gjelder forsøksprosjekt som etableres ved de fengsler og friomsorgskontorer som Kriminalomsorgsdirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 24 sep 2013 nr. 1129.

II

Forskriften trer i kraft 1. november 2011.