Forskrift om framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering

DatoFOR-2011-10-04-994
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse04.10.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort07.10.2011   kl. 13.40
Rettet07.01.2014 (korrigert pdf-versjon vedtak 2010/713/EU, norsk).
KorttittelForskrift om vurdering av EF-verifisering mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 4. oktober 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dd (vedtak 2010/713/EU).
Rettelser: 14.01.2014 (korrigert pdf-versjon vedtak 2010/713/EU, norsk).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dd (vedtak 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.

Vedtak

For å lese engelsk versjon av vedtak 2010/713/EU se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk versjon av vedtak 2010/713/EU se her: pdf.gif