Forskrift om samordning av alderspensjoner fra tjenestepensjonsordning etter samordningsloven § 7 når en eller flere av alderspensjonene er levealdersjustert

DatoFOR-2011-10-20-1038
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse20.10.2011, med virkning fra og med 01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort21.10.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om samordning av alderspensjoner

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 20. oktober 2011 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) § 30.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder ved samordning av alderspensjoner fra tjenestepensjonsordning etter samordningsloven § 7 når en eller flere av pensjonene er levealdersjustert ved bruk av forholdstall.

§ 2.Fastsetting av pensjon som inngår i samordningsberegningen

Det er alderspensjon etter levealdersjustering som skal legges til grunn ved samordningsberegningen.

Det beløp som den samlede pensjon ikke kan overstige skal levealdersjusteres ved bruk av forholdstallet på samordningstidspunktet.

Ved levealdersjusteringen skal det likevel ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2011.