Forskrift om anvendelse av forholdstall når et medlem av Statens pensjonskasse og enkelte andre pensjonsordninger blir innvilget uførepensjon etter fylte 67 år

DatoFOR-2011-10-20-1039
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse20.10.2011, med virkning fra og med 01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§24, LOV-1953-06-26-11-§8a, LOV-1962-06-22-12-§10a
Kunngjort21.10.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om anvend av forholdstall ved uførepensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 20. oktober 2011 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 24 sjuende ledd, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 8a sjuende ledd og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere (sykepleierpensjonsloven) § 10a sjuende ledd.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for et medlem av Statens pensjonskasse, pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og pensjonsordning for sykepleiere som blir innvilget uførepensjon med virkningstidspunkt etter fylte 67 år.

§ 2.Fastsetting av forholdstallet ved omregning til alderspensjon ved aldersgrensen

Ved omregning fra uførepensjon til alderspensjonen ved aldersgrensen, skal alderspensjonen levealdersjusteres med forholdstallet på virkningstidspunktet for uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000.

§ 3.Bruk av forholdstall i garantiberegningen

Ved garantiberegningen etter lov om Statens pensjonskasse § 24a sjette ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 8b sjette ledd og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 10b sjette ledd for et medlem som nevnt i § 1 skal den alderspensjon fra folketrygden som inngår i garantiberegningen beregnes som basispensjon dividert med forholdstallet på virkningstidspunktet for uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2011.