Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften)

DatoFOR-2011-10-28-1053
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse28.10.2011
Sist endretFOR-2016-12-13-1577 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§13, LOV-1963-06-21-23-§16, LOV-1963-06-21-23-§62, FOR-2011-10-28-1052
Kunngjort28.10.2011   kl. 14.55
KorttittelVegsikkherhetsforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2011 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) § 62 jf. § 13 og § 16. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 28. oktober 2011 nr. 1052.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17i (direktiv 2008/96/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 nov 2011 nr. 1067, 13 des 2016 nr. 1577.

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften har som formål å bedre sikkerheten i veginfrastrukturen gjennom å sette krav til sikkerhetsforvaltning av vegnettet, herunder trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalyser, trafikksikkerhetsrevisjoner, sikkerhetsrangering av vegnettet og sikkerhetsinspeksjoner.

Forskriften gjelder for veger i det transeuropeiske vegnettet i Norge (TEN-T-vegnettet), uansett om de er i planfasen, prosjekteringsfasen, under anlegg eller i bruk.

For riksveger utenom dette vegnettet avgjør Vegdirektoratet om forskriften skal gjelde.

Forskriften gjelder ikke for vegtunneler som omfattes av forskrift 15. mai 2007 nr. 517 om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften).

§ 2.Definisjoner

I forskriften forstås med:

a)vegprosjekt: et veginfrastrukturprosjekt som omfatter anlegg av ny vegstrekning eller en vesentlig endring av det eksisterende vegnettet, og som påvirker trafikkstrømmen,
b)rangering av vegstrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon: en metode for å kartlegge, analysere og rangere strekninger i vegnettet som har vært i bruk i mer enn tre år, og der det har inntruffet et stort antall dødsulykker i forhold til trafikkmengden,
c)retningslinjer: prosedyrer og metoder som vedtas og som fastsetter de trinnene som skal følges og de faktorene det skal tas hensyn til ved anvendelsen av de sikkerhetsforanstaltninger som er fastsatt i forskriften, herunder analyser, revisjoner og inspeksjoner,
d)sikkerhetsinspeksjon: en ordinær periodisk kontroll og gjennomgang av forhold og mangler som av sikkerhetsårsaker krever at det utføres vedlikeholdstiltak eller lignende tiltak,
e)sikkerhetsrangering av vegnettet: en metode for å kartlegge, analysere og klassifisere deler av det eksisterende vegnettet ut fra mulighetene for å forbedre sikkerheten og redusere ulykkeskostnadene,
f)TEN-T-vegnettet: vegnettet som er definert i vedtak 661/2010/EU av 7. juli 2010 om Unionens retningslinjer for utvikling av det Trans-Europeiske transportnettverket og illustrert med kart eller beskrevet i vedlegg til vedtaket,
g)trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse: en strategisk sammenlignende analyse av de virkninger en ny veg eller en vesentlig endring av det eksisterende vegnettet vil få for vegnettets sikkerhetsnivå,
h)trafikksikkerhetsrevisjon: en uavhengig, detaljert, systematisk og teknisk sikkerhetskontroll av et vegprosjekts utformingsmessige egenskaper, som omfatter alle faser fra prosjektering til innledende bruk.
§ 3.Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse av vegprosjekter

Regionvegkontoret og et statlig utbyggingsselskap for veg skal sørge for at det gjennomføres en trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse i forbindelse med alle vegprosjekter som de har ansvaret for.

Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen skal gjennomføres i den innledende planfasen før vegprosjektet er vedtatt og i tråd med de vedtatte retningslinjer.

Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen skal angi de trafikksikkerhetsmessige vurderingene som har bidratt til valget av den foreslåtte løsningen.

Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen skal inneholde alle relevante opplysninger som er nødvendige for å foreta en nytte- og kostnadsanalyse av de ulike alternativene som er analysert.

0Endret ved forskrift 13 des 2016 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Trafikksikkerhetsrevisjoner av vegprosjekter

Regionvegkontoret og et statlig utbyggingsselskap for veg skal sørge for at det gjennomføres trafikksikkerhetsrevisjoner i forbindelse med gjennomføring av alle vegprosjekter som de har ansvaret for.

Trafikksikkerhetsrevisjonene skal gjennomføres i tråd med de vedtatte retningslinjer.

Det skal utnevnes en revisor til å revidere vegprosjektets utformingsmessige egenskaper. Revisoren skal være godkjent i samsvar med bestemmelsene i § 8. Dersom revisjonen gjennomføres av en gruppe, skal minst ett medlem av gruppen være en godkjent revisor.

Trafikksikkerhetsrevisjoner skal utgjøre en integrert del av utformingen av vegprosjektet under prosjekteringen, i fasen umiddelbart før vegen tas i bruk, samt i den innledende bruksfasen.

Revisoren skal angi de elementene i utformingen som er avgjørende for sikkerheten i en revisjonsrapport for hver fase av vegprosjektet. Dersom det avdekkes farlige forhold under revisjonen, men utformingen ikke utbedres, skal årsakene til dette angis i et vedlegg til revisjonsrapporten.

På bakgrunn av revisjonsrapporten nevnt i femte ledd, skal det gis egnede anbefalinger fra et sikkerhetssynspunkt.

0Endret ved forskrifter 1 nov 2011 nr. 1067, 13 des 2016 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Sikkerhetsrangering og sikkerhetsforvaltning av det eksisterende vegnettet

Regionvegkontoret og et statlig utbyggingsselskap for veg skal sørge for at det på grunnlag av undersøkelse av driften av vegnettet som de har ansvaret for utarbeides en rangering av vegstrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon og en sikkerhetsrangering av vegnettet. Rangeringene skal følge de gitte retningslinjene.

Disse rangeringene skal gjennomføres minst hvert tredje år. Vegstrekninger som bør prioriteres høyere i henhold til resultatene fra rangeringen av vegstrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon og fra sikkerhetsrangeringen av vegnettet skal vurderes av ekspertgrupper gjennom besøk på stedet. Minst ett medlem av ekspertgruppen skal oppfylle kravene fastsatt i § 8.

Utbedringstiltak skal rettes inn mot vegstrekningene nevnt i andre ledd. Det skal legges vekt på de tiltakene som gir det beste forholdet mellom nytte og kostnader.

0Endret ved forskrift 13 des 2016 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Sikkerhetsinspeksjoner

Regionvegkontoret og et statlig utbyggingsselskap for veg skal sørge for at det gjennomføres sikkerhetsinspeksjoner av veger som de har ansvaret for og som er i bruk, for å kartlegge egenskaper som har betydning for trafikksikkerheten, og for å forebygge ulykker.

Sikkerhetsinspeksjonene skal omfatte periodiske inspeksjoner av vegnettet og undersøkelser av de mulige virkningene av vegarbeider på trafikksikkerheten.

Inspeksjonene skal foretas tilstrekkelig ofte til å garantere at den berørte veginfrastrukturen har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Uten at det berører retningslinjene som fastsettes i henhold til § 9, skal det fastsettes ordninger for midlertidige sikkerhetstiltak i forbindelse med vegarbeider. Det skal etableres en ordning for sikkerhetsinspeksjoner av midlertidig vegarbeider.

0Endret ved forskrift 13 des 2016 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Behandling av data

Regionvegkontoret og et statlig utbyggingsselskap for veg utarbeider ulykkesrapport for hver dødsulykke som inntreffer på vegnett som de har ansvaret for i tråd med vedtatte retningslinjer.

Samferdselsdepartementet skal sørge for at det beregnes gjennomsnittlige sosiale kostnader ved en dødsulykke og den gjennomsnittlige sosiale kostnaden ved en alvorlig ulykke. Kostnadssatsene kan spesifiseres ytterligere, og satsene skal ajourføres minst hvert femte år.

0Endret ved forskrift 13 des 2016 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Opplæring og godkjenning av revisorer

Vegdirektoratet sørger for at det utarbeides utdanningsplaner for trafikksikkerhetsrevisorer.

Trafikksikkerhetsrevisorer som utfører oppgaver i henhold til forskriften skal ha en grunnopplæring som bekreftes med tildeling av et kompetansebevis, og at revisorene regelmessig deltar i videreopplæring.

Trafikksikkerhetsrevisorer som utfører oppgaver i henhold til denne forskriften, skal ha relevant erfaring eller utdannelse i vegutforming, tekniske trafikksikkerhetsløsninger og ulykkesanalyse. Vegdirektoratet godkjenner revisorene.

Revisorene skal ikke på revisjonstidspunktet være involvert i utformingen eller driften av infrastrukturprosjektet de er satt til å revidere.

§ 9.Hjemmel for retningslinjer

Vegdirektoratet gir retningslinjer for gjennomføringen av denne forskriften.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.