Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt etter reindriftsloven

DatoFOR-2011-11-07-1082
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 10
Ikrafttredelse07.11.2011
Sist endretFOR-2013-12-18-1598 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§76
Kunngjort11.11.2011   kl. 14.05
KorttittelForskrift om tvangsmulkt etter reindriftslov

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. november 2011 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 76.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder reindriftsstyrets og fylkesmannens fastsettelse av tvangsmulkt med hjemmel i reindriftsloven § 76.

Med pålegg menes et påbud om eller forbud mot å foreta en nærmere bestemt handling. Med tvangsmulkt menes et økonomisk virkemiddel som kan anvendes for å gjennomtvinge et pålegg.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Utmåling av tvangsmulkt

Ved utmåling av tvangsmulkt skal det særlig legges vekt på

a)hvilken type pålegg som ikke er etterkommet,
b)hvor alvorlig unnlatelsen av å etterkomme pålegget er i forhold til de hensyn som pålegget skal ivareta,
c)hvor byrdefullt det vil være for den ansvarlige å etterkomme pålegget,
d)vedkommendes økonomiske evne,
e)eventuelle fordeler ved ikke å etterkomme pålegget.
§ 3.Forhøyet tvangsmulkt

Dersom et pålegg ikke blir etterkommet til tross for fastsatt tvangsmulkt, kan tvangsmulkten forhøyes i kombinasjon med fastsettelse av ny frist.

§ 4.Forfallstidspunkt

For fastsettelse av forfallstidspunkt gjelder følgende:

a)Der hvor tvangsmulkten er fastsatt i daglige terminer påløper tvangsmulkten per dag frem til pålegget blir oppfylt. Tvangsmulkten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav.
b)Der hvor tvangsmulkten er fastsatt i ukentlige terminer påløper tvangsmulkten per uke frem til pålegget blir oppfylt. Tvangsmulkten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav.
c)Der hvor tvangsmulkten er fastsatt i månedlige terminer påløper tvangsmulkten per måned frem til pålegget blir oppfylt. Tvangsmulkten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav.
§ 5.Forholdet til forvaltningsloven og klage

Forvaltningslovens bestemmelser for enkeltvedtak gjelder ved saksbehandlingen.

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til overordnet organ etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.