Forskrift om avgift ved brudd på bruksregler etter reindriftsloven

DatoFOR-2011-11-07-1083
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 10
Ikrafttredelse07.11.2011
Sist endretFOR-2013-12-18-1598 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§77
Kunngjort11.11.2011   kl. 14.05
Rettet14.11.2011 (tittel)
KorttittelForskrift om avgift ved brudd på bruksregler

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. november 2011 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 77.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder avgift ved brudd på bruksregler i henhold til reindriftsloven § 77.

Reindriftsstyret eller fylkesmannen kan ilegge avgift ved brudd på bruksregler i følgende tilfeller, jf. reindriftsloven § 57 annet ledd:

1.Ved beiting i strid med bruksreglenes regler om beitebruk, jf. reindriftsloven § 57 annet ledd punkt 1.
2.Ved overskridelse av bruksreglenes regler om høyeste lovlige reintall, jf. reindriftsloven § 57 annet ledd punkt 2, jf. § 60 tredje ledd.
3.Ved brudd på eventuelle regler i bruksreglene om slakte- og produksjonskrav, jf. § 57 annet ledd punkt 8.
0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Vedtak om avgift

Avgift etter denne forskrift kan ilegges av reindriftsstyret eller fylkesmannen etter skriftlig anmodning av distriktsstyret, siidastyret eller leder av siidaandel. Avgift kan også ilegges av reindriftsstyret eller fylkesmannen av eget tiltak.

Vedtak om avgift rettes mot leder av siidaandel.

Ved vurderingen av hvorvidt avgift skal ilegges skal det legges vekt på graden av skyld. Dersom overtredelsen ikke kan legges vedkommende til last, skal som hovedregel avgift ikke ilegges.

Reindriftsstyret og fylkesmannen kan helt eller delvis frafalle en ilagt avgift når sterke grunner taler for det.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Utmåling

Følgende satser skal gjelde:

1.Ved beiting i strid med regler om beitebruk, jf. § 1 annet ledd punkt 1: kr 4,- pr. ulovlig beitende rein pr. dag.
2.Ved overskridelse av høyeste lovlige reintall, jf. § 1 annet ledd punkt 2: kr 2,- pr. rein pr. dag for antall rein som overstiger det reintall siidaen skal redusere til i henhold til § 60 tredje ledd.

Ved brudd på regler som nevnt i denne forskriften § 1 annet ledd punkt 3 fastsettes avgiften skjønnsmessig.

Reindriftsstyret eller fylkesmannen kan også for punktene 1 og 2 fastsette avgift skjønnsmessig dersom særlige grunner taler for det.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Forholdet til forvaltningsloven og klage

Forvaltningslovens bestemmelser for enkeltvedtak gjelder ved saksbehandlingen.

Vedtak om avgift kan påklages til overordnet organ etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.