Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

DatoFOR-2011-11-09-1088
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 10
Ikrafttredelse09.11.2011
Sist endretFOR-2017-03-13-323
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§15, LOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort11.11.2011   kl. 14.05
Rettet07.03.2012 (petitteksten)
KorttittelForskrift om kulturhistoriske eiendommer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 9. november 2011 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 feb 2012 nr. 153, 15 nov 2012 nr. 1071, 15 feb 2013 nr. 210, 5 jan 2012 nr. 1453, 25 juni 2013 nr. 764, 19 juni 2013 nr. 1008, 18 juni 2014 nr. 771, 1 sep 2014 nr. 1120, 15 sep 2014 nr. 1174, 18 nov 2014 nr. 1448, 26 nov 2014 nr. 1461, 14 aug 2015 nr. 961, 14 aug 2015 nr. 962, 20 nov 2015 nr. 1333, 10 feb 2016 nr. 133, 19 juni 2016 nr. 787, 19 juni 2016 nr. 788, 8 aug 2016 nr. 958, 3 mars 2017 nr. 295, 13 mars 2017 nr. 323.
Rettelser: 22.02.2012 (petittekst flyttet til kap. 1), 07.03.2012 (petitteksten).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Formålet med fredning

Fredning etter forskriften har som formål å sikre og bevare et representativt utvalg kulturminner i form av byggverk og anlegg knyttet til statens virksomhet. Fredningen skal bidra til å

a)sikre at arkitektoniske eller kulturhistoriske verdier ved byggverkene og anleggene bevares
b)vise statlige sektorers historiske utvikling og deres betydning, for eksempel for samfunnsutviklingen, oppbyggingen av Norge som velferdsstat og forholdet til urfolk og minoriteter
c)sikre at representative eksempler fra ulike perioder av en utvikling bevares
d)formidle forståelse for de sektorer og tidsepoker de representerer
e)bevare byggverkene og anleggene som historiske referanser og kilde til kunnskap
f)bevare opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig verdi som representant for en historisk utvikling
g)sikre at byggverkenes og anleggenes innbyrdes sammenheng ivaretas
h)sikre at uteområdene bevares og at den funksjonelle og visuelle sammenhengen med de fredete kompleksene opprettholdes.
§ 1-2.Omfang

Fredningen omfatter byggverk og anlegg etter kapittel 2 flg.

Nærmere informasjon om byggverkene og anleggene fremgår av landsverneplanene for hver sektor og er tilgjengelig på Riksantikvarens nettside.

§ 1-3.Fredningsbestemmelser

Byggverk og anlegg som er fredet etter forskriften skal forvaltes på en slik måte at de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier de representerer, blir ivaretatt.

Det er ikke tillatt å foreta inngrep i fredete byggverk og anlegg så langt de er fredet. Med inngrep menes

a)å rive, skade, bygge om eller flytte
b)å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold
c)å skade eller permanent fjerne løst inventar som inngår i fredningen.

Med vanlig vedlikehold menes å ta vare på og reparere de eksisterende bygningselementer og detaljer som for eksempel dører, vinduer, listverk, gerikter og overflatebehandlingen. Vanlig vedlikehold skal skje i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk og på en måte som ikke reduserer arkitektoniske og kulturhistoriske verdier.

Annet ledd er ikke til hinder for ordinær skjøtsel i hage- og parkanlegg og annet grøntanlegg.

§ 1-4.Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten jf. § 1-7 kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet.

Ved avgjørelsen av hva som utgjør særlige tilfelle skal det legges vekt på i hvilken grad tiltaket er nødvendig av hensyn til formålet med fredningen, herunder

a)istandsetting og restaurering
b)utskiftning av ødelagt materiale og eller vegetasjon
c)tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og konstruksjoner under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag og i tråd med tradisjonelle metoder og materialbruk
d)brannsikringstiltak
e)andre tiltak som skal beskytte kulturminnet.

I vurderingen av hva som utgjør særlige tilfelle kan det også legges vekt på tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, som for eksempel hensyn til sikkerhet og andre forhold av vesentlig betydning.

§ 1-5.Forvaltningsplan

Vedkommende departement er ansvarlig for at det utarbeides forvaltningsplaner for fredete byggverk og anlegg det er ansvarlig for.

Forvaltningsplaner skal forelegges Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt, for å sikre at innholdet ivaretar formålet med fredningen.

§ 1-6.Avhending

Forskriften gjelder selv om deler av eller hele byggverk og anlegg som er fredet, går ut av statlig eie.

Eier er ansvarlig for at Riksantikvaren i god tid før overdragelsen underrettes om denne.

§ 1-7.Myndighet

For byggverk og anlegg i statlig eie er forvaltning av fredningsforskriften lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt. For byggverk og anlegg som er gått ut av statlig eie er forvaltning av fredningsforskriften lagt til regional kulturminneforvaltning.

§ 1-8.Brudd på bestemmelsene

Overtredelse av § 1-3 for fredete byggverk og anlegg etter kapittel 2 flg. straffes etter kulturminneloven § 27. 

For nærmere informasjon om de fredete byggverkene og anleggene vises det til landsverneplanene og vedtaksbrevet av 9. november 2011 som er tilgjengelig på Riksantikvarens hjemmeside: http://www.riksantikvaren.no. Landsverneplanene er ikke en del av forskriften.

Kapittel 2. Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

0Tilføyd ved forskrift 16 feb 2012 nr. 153.
§ 2-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Halden sykehusgnr./bnr. 66/811Halden kommuneVedlegg 1
Kolstadgnr./bnr. 2057/4Sarpsborg kommuneVedlegg 2
SSE Nevroklinikken Sandvikagnr./bnr. 5/1Bærum kommuneVedlegg 3
Bjerketungnr./bnr. 59/10Bærum kommuneVedlegg 4
Bærum sykehusgnr./bnr. 84/241Bærum kommuneVedlegg 5
Dikemark sykehusgnr./bnr. 89/1Asker kommuneVedlegg 6
Nedre Vardåsengnr./bnr. 89/1Asker kommuneVedlegg 7
Diakonhjemmet avd. Vindern psykiatriske klinikkgnr./bnr. 42/130Oslo kommuneVedlegg 8
Ullvin, Sognsveien 9Agnr./bnr. 47/342Oslo kommuneVedlegg 9
Storgata 36Cgnr./bnr. 208/934Oslo kommuneVedlegg 10
Aker sykehusgnr./bnr. 85/265, 85/280, 85/281, 85/282Oslo kommuneVedlegg 11
Gaustad sykehusgnr./bnr. 42/175, 42/176, 42/179, 42/181, 42/185, 42/188, 42/189, 42/190Oslo kommuneVedlegg 12
SSBU Statens senter for barne- og ungdomspsykiatrignr./bnr. 42/132Oslo kommuneVedlegg 13
Josefinesgate 30gnr./bnr. 214/176Oslo kommuneVedlegg 14
Geitmyrsveien 67gnr./bnr. 220/44Oslo kommuneVedlegg 15
Ullevål sykehusgnr./bnr. 47/330, 47/349, 47/350, 47/351, 47/352, 47/354, 47/355Oslo kommuneVedlegg 16
Folkehelseinstituttet, Oslognr./bnr. 220/49Oslo kommuneVedlegg 17
Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestadgnr./bnr. 6/3Stange kommuneVedlegg 18
Elverum – Heimengnr./bnr. 30/102Elverum kommuneVedlegg 19
Habiliteringsavdelingen, Valbrottveiengnr./bnr. 116/637Drammen kommuneVedlegg 20
Hovedkompleks somatikk – Drammengnr./bnr. 114/1500Drammen kommuneVedlegg 21
Kongsberg sykehusgnr./bnr. 8443/8Kongsberg kommuneVedlegg 22
SiV – Sykehuset i Vestfold – Tønsberggnr./bnr. 1009/202Tønsberg kommuneVedlegg 23
SiV – Sykehuset i Vestfold – Kysthospitalet i Staverngnr./bnr. 4040/5Larvik kommuneVedlegg 24
Faretgnr./bnr. 217/31, 217/73, 218/1Skien kommuneVedlegg 25
SSHF - Sørlandet sykehus avd. Arendal (SSA)gnr./bnr. 503/8, 503/10, 503/66, 503/84, 503/110, 503/209, 503/210, 503/222, 503/237Arendal kommuneVedlegg 26
SSHF – Sørlandet sykehus avd. Kristiansand (SSK)gnr./bnr. 150/1768Kristiansand kommuneVedlegg 27
Haukeland universitetssjukehusgnr./bnr. 162/913Bergen kommuneVedlegg 28
Stord sjukehusgnr./bnr. 27/86, 27/506, 27/526, 27/586, 27/588Stord kommuneVedlegg 29
Valen sjukehusgnr./bnr. 185/182, 185/185Kvinnherad kommuneVedlegg 30
Jonatunetgnr./bnr. 31/13Jondal kommuneVedlegg 31
Askviknes Voksenpsykiatrisk Sentergnr./bnr. 24/6Os kommuneVedlegg 32
Kysthospitalet i Hagevik (KiH)gnr./bnr. 33/138Os kommuneVedlegg 33
Psykiatrisk klinikk avd. Tronvikgnr./bnr. 48/23Høyanger kommuneVedlegg 34
Førde sentralsjukehus (FSS)gnr./bnr. 43/85Førde kommuneVedlegg 35
St. Olavs Hospitalgnr./bnr. 404/333Trondheim kommuneVedlegg 36
St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøsetgnr./bnr. 51/3, 51/7Trondheim kommuneVedlegg 37
St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarkagnr./bnr. 413/122, 413/124Trondheim kommuneVedlegg 38
Nordlandssykehuset Rønvikgnr./bnr. 38/659, 38/697, 38/286, 38/287Bodø kommuneVedlegg 39
Helgelandssykehuset Sandnessjøengnr./bnr. 37/1072Alstahaug kommuneVedlegg 40
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgårdgnr./bnr. 118/1561Tromsø kommuneVedlegg 41
Helse Finnmark Kirkenesgnr./bnr. 27/9, gnr./bnr./fnr. 27/9/16Sør-Varanger kommuneVedlegg 42
0Tilføyd ved forskrift 16 feb 2012 nr. 153, endret ved forskrifter 15 feb 2013 nr. 210, 3 mars 2017 nr. 295.
§ 2-2.Tiltak i fredet utomhusområde

For følgende eiendommer kan det tillates oppført mindre frittliggende bygninger innenfor fredet utomhusområde:

a)Dikemark sykehus, gnr./bnr. 89/1, Asker kommune
b)SSBU Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, gnr./bnr. 42/132, Oslo kommune.

Ny bebyggelse skal tilpasses i utforming og volum til eksisterende bebyggelse på eiendommen. Tiltak skal på forhånd godkjennes av forvaltningsmyndigheten jf § 1-7.

0Tilføyd ved forskrift 16 feb 2012 nr. 153.
§ 2-3.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av år 2013.

0Tilføyd ved forskrift 16 feb 2012 nr. 153.

Kapittel 3. Fredning av Nasjonalgalleriet med forhage

0Tilføyd ved forskrift 5 jan 2012 nr. 1453.
§ 3-1.Omfang

Fredningen omfatter følgende eiendom:

Nasjonalgalleriet med forhage mot Universitetsgaten, Universitetsgaten 13, gnr. 209, bnr. 394, Oslo kommune.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredet interiør omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og eldre arkitektoniske detaljer (dører, vinduer, listverk, overflater, dekor etc.). Underetasjens interiør er ikke omfattet av fredningen. Representative rom har særskilte bestemmelser, jf. § 3-3 pkt. 2 og plantegninger med merking. 

sf-20111109-1088-k3-01-01.png 

sf-20111109-1088-k3-02-01.png

Fredningsomfang, interiør, 1. etasje; Hele etasjen fredet. Rom uten gråtone (representative rom) har særlige bestemmelser, jf. § 3-3 pkt. 2. 

sf-20111109-1088-k3-03-01.png

Fredningsomfang, interiør, 2. etasje; Hele etasjen fredet, rom uten gråtone (representative rom) har særlige bestemmelser, jf. § 3-3 pkt 2. 

Fredningsomfang, interiør, 3. etasje; Hele etasjen fredet.

0Tilføyd ved forskrift 5 jan 2012 nr. 1453.
§ 3-2.Formålet med fredningen

Formålet med å bevare Nasjonalgalleriet er både kulturhistorisk og arkitekturhistorisk begrunnet. Fredningen skal sikre et sentralt verk av to av våre fremste arkitekter fra andre del av 1800-tallet, Heinrich Ernst Schirmer (1814–1887) og Adolf Schirmer (1850–1930). Syd- og nordfløyen ble oppført senere med Ingvar Hjorth (1862–1927) som arkitekt, men etter forelegg av Adolf Schirmer. Bygningen er også et sentralt verk innen nyrenessansen i Norge, samt et sentralt norsk museum knyttet til forskning og formidling av billedkunst. Nasjonalgalleriet må også ses som ledd i utviklingen og konsolideringen av nasjonalstaten. Nasjonalgalleriets midtre del ble bygget i 1880–81, sydfløyen ble ferdigstilt i 1907 og nordfløyen stod ferdig i 1924.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningens interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er opprinnelig fra byggeåret eller ombygget på en helhetlig måte som tjener den opprinnelige arkitekturen.

Formålet med å frede forhagen er å sikre denne som en integrert del av et helhetlig anlegg, planlagt i sammenheng.

0Tilføyd ved forskrift 5 jan 2012 nr. 1453.
§ 3-3.Særbestemmelser

For Nasjonalgalleriet med forhage gjelder følgende særbestemmelser:

-Romstruktur i utstillingsrommene kan endres ved tilføyelser og endringer i overflate. Disse rommene er farget grå i plantegningene. Det vises her til formålet for fredningen.
-Tekniske oppgraderinger kan gjennomføres etter dispensasjon fra kulturminnemyndigheten jf. § 1-7.
0Tilføyd ved forskrift 5 jan 2012 nr. 1453.

Kapittel 4. Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for egne eiendommer

0Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 210.
§ 4-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Sikkilsdalen Hesteavlssetergnr./bnr. 216/2Nord-Fron kommuneVedlegg 1
Staur Gårdgnr./bnr. 75/1Stange kommuneVedlegg 2
Veterinærinstituttetgnr./bnr. 220/87Oslo kommuneVedlegg 3
0Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 210.
§ 4-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2013.

0Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 210.

Kapittel 5. Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

0Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 210.
§ 5-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Bioforsk Øst, Løkengnr./bnr. 34/1, 53/1Øystre Slidre kommuneVedlegg 1
Bioforsk Nord, Tjøttagnr./bnr. 84/1Alstahaug kommuneVedlegg 2
Bioforsk Jord og Miljø, Svanhovdgnr./bnr. 20/71, 19/1Sør-Varanger kommuneVedlegg 3
0Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 210.
§ 5-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2014.

0Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 210.

Kapittel 6. Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2013 nr. 764.
§ 6-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Jeløgata 2gnr./bnr. 2/1250Moss kommuneVedlegg 1
Tollbodbrygga 2gnr./bnr. 300/1290Fredrikstad kommuneVedlegg 2
Kjørbo gårdgnr./bnr. 52/80, 152, 153, 157, 158Bærum kommuneVedlegg 3
Cort Adelers gate 30gnr./bnr. 209/21Oslo kommuneVedlegg 4
Henrik Ibsens gate 110gnr./bnr. 211/47Oslo kommuneVedlegg 5
Kristian Augusts gate 21gnr./bnr. 209/164Oslo kommuneVedlegg 6
Schweigaards gate 15gnr./bnr. 234/20Oslo kommuneVedlegg 7
Tollbugata 1 Agnr./bnr. 207/242Oslo kommuneVedlegg 8
Wergelandsveien 29gnr./bnr. 209/428Oslo kommuneVedlegg 9
Hans Kiærs gate 1 B–Cgnr./bnr. 111/247Drammen kommuneVedlegg 10
Storgata 19 Agnr./bnr. 3020/1985Larvik kommuneVedlegg 11
Storgata 162gnr./bnr. 200/2563Porsgrunn kommuneVedlegg 12
Langbrygga 1gnr./bnr. 300/2526Skien kommuneVedlegg 13
Gamle Kragerøvei 9gnr./bnr. 32/267Kragerø kommuneVedlegg 14
Vestre Strandgate 21gnr./bnr. 150/1484, 1486Kristiansand kommuneVedlegg 15
Skansegaten 2gnr./bnr. 55/1215Stavanger kommuneVedlegg 16
Kalfarveien 31gnr./bnr. 166/1121Bergen kommuneVedlegg 17
Strømgaten 1gnr./bnr. 166/950Bergen kommuneVedlegg 18
Tollbodallmenningen 2 Agnr./bnr. 165/454Bergen kommuneVedlegg 19
Brattørkaia 13 Bgnr./bnr. 439/18Trondheim kommuneVedlegg 20
Erling Skakkes gate 60/Kongens gate 85gnr./bnr. 403/227, 289Trondheim kommuneVedlegg 21
0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2013 nr. 764.
§ 6-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen 1. juli 2015.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2013 nr. 764.
§ 6-3.Tiltak på fredet bygning

For Kristian Augusts gate 21, gnr./bnr. 209/164, Oslo kommune, kan det tillates sammenkobling med en eventuell ny bygning på den fredete bygningens fasade mot nordøst (mot bakgård).

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2013 nr. 764.

Kapittel 7. Fredete eiendommer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets landsverneplan

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2013 nr. 1008.
§ 7-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Vien-senteretgnr./bnr. 4/4Hamar kommuneVedlegg 1
Iras husgnr./bnr. 58/45Tønsberg kommuneVedlegg 2
Munk & Klemgnr./bnr. 223/338Skien kommuneVedlegg 3
Eikhaugen/Nylignr./bnr. 507/2303Arendal kommuneVedlegg 4
Villa Rødgnr./bnr. 56/1558Stavanger kommuneVedlegg 5
Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønesgnr./bnr. 20/823Bergen kommuneVedlegg 6
Helgeland ungdomssentergnr./bnr. 8/124Alstahaug kommuneVedlegg 7
Røvika ungdomssenterGnr./bnr. 44/8Fauske kommuneVedlegg 8
0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2013 nr. 1008.
§ 7-2.Frist for forvaltningsplaner

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av år 2016.

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2013 nr. 1008.

Kapittel 8. Fredning av scenebygg for Den Norske Opera og Ballett med uteområde

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2012 nr. 1071.
§ 8-1.Omfang

Fredningen omfatter følgende eiendom:

Scenebygg for Den Norske Opera og Ballett, Kirsten Flagstads plass 1, gnr. 207, bnr. 167, bygn. nr. 81770859, Oslo kommune. Fredningen omfatter bygningens eksteriør, deler av interiør og uteområdet innenfor eiendomsgrensen. Anlegget og avgrensing av fredningen er vist på kart:

sf-20111109-1088-k8-01-01.png 

Fredningen av eksteriør og deler av interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor mv. Fredningen av eksteriøret innbefatter den integrerte utsmykning «U.T.» i marmor av Kalle Grude, Jorunn Sannes og Kristian Blystad og «U.T.» i aluminium av Astrid Løvaas og Kirsten Marie Wagle.

Fast inventar er fredet som del av interiøret.

Fredningen av interiøret omfatter publikumsarealer for plan 1, 2, 3 og 4 samt to publikumsheiser. De fredete delene av interiøret er merket med blått på plantegninger i forskriften.

For interiører plan 1 omfatter fredningen:

a.Foajé med billettluke, to faste bardisker, kunstnerisk utsmykning av tre frittstående toalettkuber med integrert utsmykning «The other wall» av Olafur Eliasson, toalettkubenes interiører samt grunnstein i gulvet «Hyperovertyre» av Linus Elmes og Ludvig Löfgren
b.Publikumsgarderobe
c.Hovedscenens parkett med orkestergravens front, prosceniet og sceneteppe «Metafoil» av Pae White.

Fredningen omfatter ikke billettlukens interiør, restaurantlokale mot nord, butikkinnredning i foajé, interiør i tekniske rom foajeens kuber, interiør i teknisk rom parkett og orkestergravens interiør.

sf-20111109-1088-k8-02-01.png

Plan 1 fredete interiører merket med blå skravering. 

For interiører plan 2 omfatter fredningen:

a.Publikumsgalleri med toaletter, bardisk, ganger, trapperom og trapper
b.Mottagelsesrom («Gunnar Brunvoll» og «Kirsten Flagstad») med fast inventar
c.1. balkong hovedscene.

Fredningen omfatter ikke teknisk rom.

sf-20111109-1088-k8-03-01.png

Plan 2 fredete interiører merket med blå skravering. 

For interiører plan 3 omfatter fredningen:

a.Publikumsgalleri med toaletter, bardisk, ganger, trapperom og trapper
b.2. balkong hovedscene.

sf-20111109-1088-k8-04-01.png

Plan 3 fredete interiører merket med blå skravering. 

For interiører plan 4 omfatter fredningen:

a.Publikumsgalleri med toaletter, bardisk, ganger, trapperom og trapper
b.3. balkong hovedscene.

sf-20111109-1088-k8-05-01.png

Plan 4 fredete interiører merket med blå skravering. 

Fredningen av interiøret omfatter også lysekrone og lydhimling i hovedscenens sal samt hovedkonstruksjon og fargesetting i loft over.

Fredningen av uteareal omfatter plassrom, del av gangbro, del av kanal og del av kanalfront med brygge inkludert materialbruk, overflatebehandling og detaljering som del av det helhetlig utformete anlegget. Øvrig areal innenfor tomtegrensen i nord, øst og sør inngår i fredningen.

Fredningen omfatter ikke lysgården og lysgårdens fasader i operabyggets østre del.

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2012 nr. 1071.
§ 8-2.Formålet med fredningen

Fredningen skal ivareta bygningens arkitektoniske utforming og kulturhistoriske verdi som monumentalt formet offentlig kulturbygg fra første del av 21. århundre. Formålet er å sikre det helhetlige anleggets arkitektur med materialbruk og detaljer, og hindre svekkelse av det arkitektoniske uttrykket i eksteriør og fredete deler av interiøret. Den visuelle og funksjonelle sammenheng mellom operaanlegget som helhet og de enkelte elementene i anlegget skal opprettholdes. Fredningen av uteareal skal ivareta plassrom, gangbro, kanalfront og brygge som del av det helhetlige anlegget. Fredning av øvrig areal innenfor tomtegrense skal ivareta opplevelse og virkning av arkitekturen.

Fredningen skal ikke være til hinder for driften som scenebygg for ballett og opera.

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2012 nr. 1071.
§ 8-3.Særbestemmelse

Tekniske oppgraderinger kan gjennomføres etter dispensasjon fra kulturminnemyndigheten.

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2012 nr. 1071.
§ 8-4.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal være utarbeidet innen 31. desember 2013.

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2012 nr. 1071.

Vedlegg 8 

For å lese vedlegg 8 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2012 nr. 1071.

Kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 18 juni 2014 nr. 771.
§ 9-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Høgskolen i Finnmark, Altagnr./bnr. 28/5Alta kommuneVedlegg 1
Høgskolen i Harstadgnr./bnr. 61/338Harstad kommuneVedlegg 2
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstadgnr./bnr. 274/1Levanger kommune Vedlegg 3
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Bispegatagnr./bnr. 403/54Trondheim kommune Vedlegg 4
Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveitgnr./bnr. 21/1Stord kommuneVedlegg 5
Høgskolen i Hedmark, Elverum–Lærergnr./bnr. 28/95Elverum kommune Vedlegg 6
Høgskolen i Hedmark, Elverum–Sykepleiergnr./bnr. 30/984Elverum kommune Vedlegg 7
NMBU, Norges veterinærhøgskolegnr./bnr. 220/87, 55/22 og 220/87Oslo kommuneVedlegg 8
Norges idrettshøgskolegnr./bnr. 51/14Oslo kommuneVedlegg 9
Nordlysobservatorietgnr./bnr. 118/49Tromsø kommuneVedlegg 10
Tromsø Museumgnr./bnr. 119/1-1Tromsø kommuneVedlegg 11
NTNU, Kalvskinnetgnr./bnr. 403/43, 44 og 403/134, 238, 248Trondheim kommuneVedlegg 12
NTNU, Gløshaugengnr./bnr. 62/400, 405/177Trondheim kommuneVedlegg 13
UiB, Allégaten 70gnr./bnr. 164/732Bergen kommuneVedlegg 14
UiB, Samfunnsvitenskapelig Fakultetgnr./bnr. 164/1148, 1150, 1152, 621Bergen kommune Vedlegg 15
UiB, De kulturhistoriske samlingergnr./bnr. 164/465Bergen kommuneVedlegg 16
UiB, Adm. avd. Langesgate 1–3gnr./bnr. 164/523, 521Bergen kommune Vedlegg 17
UiB, Universitetsadm. Muséplass 1 m.fl.gnr./bnr. 164/517, 1153Bergen kommuneVedlegg 18
UiB, Muséplass 3, De naturhistoriske samlingergnr./bnr. 164/519Bergen kommuneVedlegg 19
UiB, Fastings Mindegnr./bnr. 164/364Bergen kommuneVedlegg 20
UiB, Parkveiengnr./bnr. 164/533Bergen kommuneVedlegg 21
UiB, Sydneshaugkvartaletgnr./bnr. 164/495, 498, 500, 493, 492, 496, 513, 514, 578, 576Bergen kommuneVedlegg 22
UiB, Villaveiengnr./bnr. 164/471Bergen kommuneVedlegg 23
UiB, Tingvikagnr./bnr. 108/26-30Ullensvang heradVedlegg 24
UiB, Realfagbyggetgnr./bnr. 164/715, 548, 549, 682, 713, 721, 725, 726Bergen kommuneVedlegg 25
UiB, Universitetsbiblioteketgnr./bnr. 164/364Bergen kommuneVedlegg 26
UiB, Psykologibygget, Bjørn Christiansens husgnr./bnr. 164/1145Bergen kommuneVedlegg 27
UiB, Sydneshaugen skolegnr./bnr. 164/510Bergen kommuneVedlegg 28
Andre Bygg UiOgnr./bnr. 86/897Frogn kommuneVedlegg 29
UiO, Blinderngnr./bnr. 38/4, 46/109, 46/102, 44/85, 44/3, 44/254, 38/287, 38/289Oslo kommuneVedlegg 30
UiO, Sentrumgnr./bnr. 209/44, 211/196Oslo kommuneVedlegg 31
UiO, Tøyengnr./bnr. 229/110, 165, 166 og 999/261Oslo kommuneVedlegg 32
NMBUgnr./bnr. 42/1Ås kommuneVedlegg 33
Sem Øvregnr./bnr. 20/2Asker kommuneVedlegg 34
Nedre Gausen, Holmestrandgnr./bnr. 129/91Holmestrand kommuneVedlegg 35
Skådalen Kompetansesentergnr./bnr. 35/60Oslo kommuneVedlegg 36
Bredtvetveien 4-6-8-10, Oslognr./bnr. 91/141Oslo kommuneVedlegg 37
Langnesveien 3b, Tromsøgnr./bnr. 119/410Tromsø kommuneVedlegg 38
Dømmesmoengnr./bnr. 9/1Grimstad kommune Vedlegg 39
St. Olavsgt. 32gnr./bnr. 209/268Oslo kommune Vedlegg 40
§ 9-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2017.

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2014 nr. 771.
§ 9-3.Tiltak på fredet bygning

På følgende bygning kan det tillates eksteriørmessige og volummessige endringer, for eksempel tilbaketrukne etasjer:

a) Universitetet i Oslo - Blindern - BL03 Frederikke, gnr./bnr. 44/85, Oslo kommune. Tiltak som reduserer omfanget av utomhusfredningen av Frederikkeplassen tillates ikke. Tiltak skal på forhånd godkjennes av forvaltningsmyndigheten, jf. § 1-7.

På følgende bygninger kan det tillates eksteriørmessige endringer:

Sem Øvre a) Driftsbygning/Låve, b) Korntørke, c) Redskapshus og d) Sauefjøs, gnr./bnr. 20/2 - Asker kommune. Endringene kan tillates utført på fasadene som vender mot Semsvannet og eksempelvis være åpning/endring av fasade. Tiltak skal på forhånd godkjennes av forvaltningsmyndigheten, jf. § 1-7.

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2014 nr. 771.

Kapittel 10. Fredete eiendommer i justissektorens landsverneplan

0Tilføyd ved forskrift 18 nov 2014 nr. 1448.
§ 10-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstaltgnr./bnr. 28/2Bærum kommuneVedlegg 1
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstaltgnr./bnr. 91/1Oslo kommuneVedlegg 2
Grefsenkollen alarmplassgnr./bnr. 75/1Oslo kommuneVedlegg 3
Høyesteretts hus, Oslognr./bnr. 208/266Oslo kommuneVedlegg 4
Oslo fengselgnr./bnr. 230/2, 230/100 og 230/104Oslo kommuneVedlegg 5
Politihøgskolen, Oslognr./bnr. 38/8Oslo kommuneVedlegg 6
Rytterkorpsets bygningergnr./bnr. 207/161 og 207/447Oslo kommuneVedlegg 7
Bastøy fengselgnr./bnr. 16/1Horten kommuneVedlegg 8
Sem fengselgnr./bnr. 51/1/8 og 9522/1Tønsberg kommuneVedlegg 9
Søndre Vestfold fengsel, Berg avdelinggnr./bnr. 56/1Tønsberg kommuneVedlegg 10
Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdelinggnr./bnr. 3020/771Larvik kommuneVedlegg 11
Magasin Skiengnr./bnr. 300/2027Skien kommuneVedlegg 12
Bergen tinghusgnr./bnr. 165/173Bergen kommuneVedlegg 13
Hordaland sivilforsvarsleir Espelandgnr./bnr. 290/159 og
290/1–6, 8–9, 41
Bergen kommuneVedlegg 14
Ravneberget kommandoplass, utkikkskioskgnr./bnr. 161/49Bergen kommuneVedlegg 15
Hardanger tingrett, Sjogardengnr./bnr. 73/14Ullensvang heradVedlegg 16
Vik fengselgnr./bnr. 2/3Vik kommuneVedlegg 17
Møre og Romsdal sivilforsvarsleir, Isfjordengnr./bnr. 53/26-28Rauma kommuneVedlegg 18
Kriminalasylet i Trondheimgnr./bnr. 403/231Trondheim kommuneVedlegg 19
Trondheim fengsel, Kongens gate avdelinggnr./bnr. 403/231 og 403/289Trondheim kommuneVedlegg 20
Trondheim fengsel, Leira avdelinggnr./bnr. 92/16Trondheim kommuneVedlegg 21
Utkikkskiosk Kuhaugengnr./bnr. 411/2Trondheim kommuneVedlegg 22
Sama Harstad kommandoplassgnr./bnr. 62/6, 62/301, 62/310, 62/317, 62/391, 61/54, 61/57, 61/58 og 61/466Harstad kommuneVedlegg 23
Sommervann/Geassejávrignr./bnr. 16/1/5Tana kommuneVedlegg 24
Nyrud politistasjongnr./bnr. 15/3Sør-Varanger kommuneVedlegg 25
0Tilføyd ved forskrift 18 nov 2014 nr. 1448.
§ 10-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2015.

0Tilføyd ved forskrift 18 nov 2014 nr. 1448.

Kapittel 11. Fredning av Eidsvollsbygningen med to sidebygninger og hageanlegg

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 1 sep 2014 nr. 1120.
§ 11-1.Omfang

Fredningen omfatter følgende eiendom:

Eidsvollsbygningen med to sidebygninger, og hage (anlegg) på gnr. 97, bnr. 4, Eidsvoll kommune.

Fredningen omfatter bygningenes eksteriører og interiører. Fredete interiører i alle tre bygninger omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og eldre arkitektoniske detaljer (dører, vinduer, listverk, overflater, dekor etc.). I fredningen inngår også alle tilbakeførte/kopierte arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk, overflater, dekor etc. 

sf-20111109-1088-k11-01-01.jpg

0Tilføyd ved forskrift 1 sep 2014 nr. 1120.
§ 11-2.Formålet med fredningen

Formålet med å bevare Eidsvollsbygningen med to sidebygninger og hageanlegg på gnr./bnr. 97/4, er både kulturhistorisk og arkitekturhistorisk begrunnet. Fredningen skal sikre et sentralt arkitektonisk verk og sted, knyttet til konstitusjonen av Norge som nasjon med egen grunnlov. Formålet med fredningen er videre å opprettholde den museale bruk av bygninger og anlegg i statlig eie som nasjonalt minnesmerke.

Fredningen av bygningenes eksteriører skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av hovedbygningens og sidebygningenes interiører er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er opprinnelig fra byggeåret eller ombygget på en helhetlig måte som tjener den opprinnelige arkitekturen.

Formålet med fredningen av hageanlegget på gnr./bnr. 97/4 er å sikre den opprinnelige arrondering rundt bygningene på den del som er i statlig eie.

0Tilføyd ved forskrift 1 sep 2014 nr. 1120.
§ 11-3.Særbestemmelser

For Eidsvollsbygningen gjelder følgende særbestemmelser:

-Tekniske oppgraderinger kan gjennomføres etter dispensasjon fra kulturminnemyndigheten jf. § 1-7.
-Ved ytterligere tilbakeføring av hageanleggets opprinnelige karakter, kan vognskjul, oppført i siste halvdel av 1900-tallet, rives etter dispensasjon fra kulturminnemyndigheten.
0Tilføyd ved forskrift 1 sep 2014 nr. 1120.

Kapittel 12. Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll- og avgiftsetaten

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1174.
§ 12-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Gravningsund tidligere tollstasjongnr./bnr. 29/14, 30/27Hvaler kommuneVedlegg 1
Herføl tidligere tollstasjongnr./bnr. 30/24Hvaler kommuneVedlegg 2
Otteid tidligere tollstasjongnr./bnr. 128/9Marker kommuneVedlegg 3
Larkollen tidligere tollstasjongnr./bnr. 34/405Rygge kommuneVedlegg 4
Årøysund tidligere tollstasjongnr./bnr. 42/5, 12, 42/85,Nøtterøy kommuneVedlegg 5
Sandøsund tidligere tollstasjongnr./bnr. 31/3, 31/133Tjøme kommuneVedlegg 6
Borøy tidligere tollstasjongnr./bnr. 76/104Tvedestrand kommuneVedlegg 7
Hesnes tidligere tollstasjongnr./bnr. 33/15Grimstad kommuneVedlegg 8
Brekkestø tidligere tollstasjongnr./bnr. 6/25, 6/26Lillesand kommuneVedlegg 9
Møvik tidligere tollstasjongnr./bnr. 7/585Kristiansand kommuneVedlegg 10
Ny-Hellesund tidligere tollstasjongnr./bnr. 21/55Søgne kommuneVedlegg 11
Vauldalen tidligere tollstasjongnr./bnr. 95/2Røros kommuneVedlegg 12
0Tilføyd ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1174.
§ 12-2.Frist for forvaltningsplan1

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2015.

0Tilføyd ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1174.
1Jf. § 1-6.

Kapittel 13. Fredning av Historisk museum, Frederiks gate 2, Oslo

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1461.
§ 13-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendom:

Historisk museum, Frederiks gate 2, Oslognr./bnr. 209/43Oslo kommuneVedlegg 1
0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1461.
§ 13-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal være utarbeidet innen utgangen av juni 2016.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1461.

Kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 14 aug 2015 nr. 961.
§ 14-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Auglend-Vandringshavn, Eigersundgnr./bnr. 11/3Eigersund kommuneVedlegg 1
Høgevarden, Skjernøy, Mandalgnr./bnr. 23/27Mandal kommuneVedlegg 2
Kjeholmen, Fitjargnr./bnr. 15/1,3Fitjar kommuneVedlegg 3
Kongsvold fjellstue, Oppdalgnr./bnr. 62/1Oppdal kommuneVedlegg 4
Penne, Farsundgnr./bnr. 44/16Farsund kommuneVedlegg 5
Portør, Kragerøgnr./bnr. 7/29Kragerø kommuneVedlegg 6
Sildevika, Porsgrunngnr./bnr. 27/12Porsgrunn kommuneVedlegg 7
Sognli Forsøksgård, Orkdalgnr./bnr. 248/1, 266/7Orkdal kommuneVedlegg 8
Sotåsen, Randesund, Kristiansandgnr./bnr. 80/7Kristiansand kommuneVedlegg 9
Stangnes, Kragerøgnr./bnr. 6/23Kragerø kommuneVedlegg 10
Vernebygget, Hamargnr./bnr. 1/870Hamar kommuneVedlegg 11
Vingen LVO, Vakthytte, Bremangergnr./bnr. 78/3Bremanger kommuneVedlegg 12
Årosveten, Søgnegnr./bnr. 20/13Søgne kommuneVedlegg 13
0Tilføyd ved forskrift 14 aug 2015 nr. 961.
§ 14-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2018.

0Tilføyd ved forskrift 14 aug 2015 nr. 961.

Kapittel 15. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet - eiendommene på Røros

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 14 aug 2015 nr. 962.
§ 15-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Krutthuset, Rørosgnr./bnr. 135/115Røros kommuneVedlegg 1
Malmplassen, Rørosgnr./bnr. 135/115, 137/1, 136/ 1, 136/51, 136/71Røros kommuneVedlegg 2
Nedre Storwartz, Rørosgnr./bnr. 141/6Røros kommuneVedlegg 3
Olavsgruva, Rørosgnr./bnr. 141/6, 141/7Røros kommuneVedlegg 4
Øvre Storwartz, Rørosgnr./bnr. 141/6, 141/7Røros kommuneVedlegg 5
0Tilføyd ved forskrift 14 aug 2015 nr. 962.
§ 15-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2018.

0Tilføyd ved forskrift 14 aug 2015 nr. 962.

Kapittel 16. Baroniet Rosendal

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 20 nov 2015 nr. 1333.
§ 16-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer: 

Baroniet Rosendalgnr./bnr. 85/43, 87/1, 87/4, 87/5, 87/59, 87/60, 88/1.Kvinnherad kommuneVedlegg 1
0Tilføyd ved forskrift 20 nov 2015 nr. 1333.
§ 16-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2017.

0Tilføyd ved forskrift 20 nov 2015 nr. 1333.
§ 16-3.Tiltak på fredet bygning

På Avlsgård, driftsbygningens østre fløy – Baroniet Rosendal, gnr. 88, bnr. 1 kan det tillates eksteriørmessige endringer. Tiltak skal på forhånd godkjennes av forvaltningsmyndigheten, jf. § 1-7.

0Tilføyd ved forskrift 20 nov 2015 nr. 1333.

Kapittel 17. Fredning av Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger

0Tilføyd ved forskrift 10 feb 2016 nr. 133.
§ 17-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendom: 

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavangergnr./bnr. 55/191, 194 og 1814Stavanger kommuneVedlegg 1
0Tilføyd ved forskrift 10 feb 2016 nr. 133.

Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2016 nr. 787.
§ 18-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø, Brodtkorpsg. 1gnr./bnr. 20/197.Vardø kommuneVedlegg 18.1
Norges Banks tidligere avdelingskontor i Tromsø, Bankgata 9/11gnr./bnr. 200/96Tromsø kommuneVedlegg 18.2
Norges Banks tidligere avdelingskontor i Lillehammer, Stortorget 1gnr./bnr. 200/135Lillehammer kommuneVedlegg 18.3
Norges Banks tidligere avdelingskontor i Kristiansand, Dronningens gate 30gnr./bnr. 150/42Kristiansand kommuneVedlegg 18.4
0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2016 nr. 787.

Kapittel 19. Fredning av Samtidskunstmuseet, Bankplassen 4, Oslo

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2016 nr. 788.
§ 19-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendom:

Samtidskunstmuseet, Bankplassen 4, Oslognr./bnr. 209/43Oslo kommuneVedlegg 19.1
0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2016 nr. 788.
§ 19-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal være utarbeidet innen medio 2017.

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2016 nr. 788.

Kapittel 20. Fredete eiendommer i Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur

0Tilføyd ved forskrift 8 aug 2016 nr. 958.
§ 20-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Brattestø fiskerihavngnr./bnr. 38/1, 19, 130Hvaler kommuneVedlegg 1
Gitmertangen lyktergnr./bnr. 224/2, 167Arendal kommuneVedlegg 2
Heia vardekoordinaterHvaler kommuneVedlegg 3
Hekkingen vardegnr./bnr. 109/1Lenvik kommuneVedlegg 4
HelgelandsflesakoordinaterSømna kommuneVedlegg 5
Hesnes båkekoordinaterGrimstad kommuneVedlegg 6
Husholmen fyrlyktkoordinaterVågan kommuneVedlegg 7
Kjøttvikvardengnr./bnr. 3/1Hammerfest kommuneVedlegg 8
Laagebarden vardekoordinaterSelje kommuneVedlegg 9
Mærdø fyrlyktgnr./bnr. 209/25Arendal kommuneVedlegg 10
Merdø loshyttegnr./bnr. 209/86Arendal kommuneVedlegg 11
Nesland støgnr./bnr. 41/7, 19Flakstad kommuneVedlegg 12
Nordøyan fiskerihavngnr./bnr. 55/6Vikna kommuneVedlegg 13
Papperhavn fyrlyktgnr./bnr. 48/135Hvaler kommuneVedlegg 14
Ryvingen vardegnr./bnr. 23/1, 3–6, 9–10, 35, 25Mandal kommuneVedlegg 15
Sandøy båkegnr./bnr. 78/151Tvedestrand kommuneVedlegg 16
Silda fiskerihavngnr./bnr. 96/2, 3, 51Vågsøy kommuneVedlegg 17
Skjærvær fiskerihavngnr./bnr. 32/1, 2Vega kommuneVedlegg 18
Turøyvardengnr./bnr. 60/9Fjell kommuneVedlegg 19
Tønsberg Tønnegnr./bnr. 101/84Sandefjord kommuneVedlegg 20
Vardø bymoloergnr./bnr. 19/353, 486, gnr./bnr. 20/109, 127Vardø kommuneVedlegg 21
0Tilføyd ved forskrift 8 aug 2016 nr. 958.
§ 20-2.Frist for forvaltningsplan

Forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen utgangen av 2019.

0Tilføyd ved forskrift 8 aug 2016 nr. 958.

Kapittel 21. Fredning av tidligere Rikstrygdeverket, Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17, Oslo

0Tilføyd ved forskrift 13 mars 2017 nr. 323.
§ 21-1.Omfang og vedlegg

Fredningen omfatter følgende eiendom:

Tidligere Rikstrygdeverket, Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17, Oslognr./bnr. 211/73, 211/248, 999/873Oslo kommuneVedlegg 1
0Tilføyd ved forskrift 13 mars 2017 nr. 323.

Kapittel X. Ikraftsetting

§ x-1.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.