Midlertidig forskrift om unntak fra autorisasjonsplikten etter regnskapsførerloven for revisorer som utarbeider årsregnskap for andre enn egne revisjonsklienter

DatoFOR-2011-11-24-1134
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 11
Ikrafttredelse24.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-18-109-§1
Kunngjort29.11.2011   kl. 14.15
KorttittelForskrift om unntak fra autorisasjonsplikten

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 24. november 2011 med hjemmel i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere § 1 annet ledd.

§ 1.Revisorer som er godkjent av Finanstilsynet, og som oppfyller kravene til ansvarlig revisor i lov 15. januar 1999 nr. 2 (revisorloven) § 3-7, kan utarbeide årsregnskap for regnskapsåret 2011 uten å ha autorisasjon som regnskapsfører.

Tilsvarende gjelder for godkjente revisjonsselskaper etter revisorloven § 3-5, under forutsetning av at selskapet utpeker en ansvarlig revisor eller en autorisert regnskapsfører som ansvarlig for oppdraget.

§ 2.For utarbeidelse av årsregnskap etter denne forskrift gjelder:
a.Regnskapsførerloven § 2 annet ledd og regnskapsførerforskriften § 3-1 annet og tredje ledd
c.Regnskapsførerloven § 3 og regnskapsførerforskriften § 3-2
d.Regnskapsførerloven § 9
e.Regnskapsførerloven § 10
f.Regnskapsførerloven § 12
g.Regnskapsførerloven § 14.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.