Forskrift om nasjonalt kjøretøyregister for det nasjonale jernbanenettet

DatoFOR-2011-12-05-1187
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 12
Ikrafttredelse05.12.2011
Sist endretFOR-2013-06-17-652 fra 01.01.2014
EndrerFOR-2008-06-06-550
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort09.12.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om nasjonalt jernbanekjøretøyregister

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 5. desember 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 femte og sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37da (vedtak 2007/756/EF som endret ved beslutning 2011/107/EU og 2012/757/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 17 juni 2013 nr. 652.

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37da (beslutning 2007/756/EF som endret ved beslutning 2011/107/EU og 2012/757/EU om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrift 17 juni 2013 nr. 652 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. juni 2008 nr. 550 om gjennomføring av vedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale vognregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF.

Rettsakter 

For å lese vedtak 2007/756/EF i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese vedtak 2011/107/EU i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese vedtak 2011/107/EU i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif