Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet

DatoFOR-2011-12-05-1188
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 12
Ikrafttredelse05.12.2011
Sist endretFOR-2016-06-07-589
EndrerFOR-2010-07-02-1063
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort09.12.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om kjøretøykrav for jernbanenettet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 5. desember 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dc og 37de (vedtak 2009/965/EF (som endret ved beslutning (EU) 2015/2299) og vedtak 2011/155/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 27 feb 2012 nr. 179, 7 juni 2016 nr. 589.

§ 1.Følgende deler av EØS-avtalen gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:
1.Vedlegg XIII nr. 37dc (vedtak 2009/965/EF vedrørende referansedokument referert til i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem som endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299).
2.Vedlegg XIII nr. 37de (vedtak 2011/155/EU om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem).
0Endret ved forskrift 7 juni 2016 nr. 589.
§ 2.Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet som nevnt i vedtak 2011/155/EU.

Statens jernbanetilsyn godkjenner det nasjonale referansedokumentet som nevnt i artikkel 4 i vedtak 2011/155/EU.

0Endret ved forskrift 27 feb 2012 nr. 179.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juli 2010 nr. 1063 om gjennomføring av kommisjonsvedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 vedrørende referansedokument referert til i artikkel 27(4) i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem.

Rettsakter 

For å lese vedtak 2009/965/EF i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese vedtak 2009/965/EF i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese vedtak 2011/155/EU i engelsk versjon se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese vedtak 2011/155/EU i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 7 juni 2016 nr. 589.