Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

DatoFOR-2011-12-06-1358
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2016-12-22-1860 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-3, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§3-2, LOV-2005-06-17-62-§4-4, LOV-2005-06-17-62-§4-5
Kunngjort28.12.2011   kl. 14.05
Rettet24.01.2017 (vedlegg 5 tabell 5.1)
KorttittelForskrift om tiltaks- og grenseverdier

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3 tredje ledd, § 1-4 første ledd, § 3-1 siste ledd, § 3-2 siste ledd, § 4-4 siste ledd og § 4-5 siste ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 3a (direktiv 91/322/EØF), nr. 14a (direktiv 2004/37/EF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16h (direktiv 98/24/EF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16j (direktiv 2000/39/EF), nr. 16ja (direktiv 2002/44/EF), nr. 16jb (direktiv 2003/10/EF), nr. 16jc (direktiv 2013/35/EU), nr. 16jd (direktiv 2006/15/EF), nr. 16je (direktiv 2006/25/EF) og nr. 16jf (direktiv 2009/161/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1376, 7 jan 2013 nr. 12, 30 des 2013 nr. 1718, 22 des 2014 nr. 1885, 26 juni 2015 nr. 799, 21 juni 2016 nr. 760, 22 des 2016 nr. 1860.
Rettelser: 19.01.2013 (§ 1-4), 24.01.2017 (vedlegg 5 tabell 5.1).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Formålet med forskriften er å beskytte arbeidstakerne mot farer på grunn av fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer i virksomheten ved å angi grenseverdier, tiltaksverdier og smitterisikogrupper.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomheter hvor arbeidstakere kan utsettes for fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer.

Forskriftens kapittel 2 om støy gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013).
§ 1-3.Hvem forskriften retter seg mot

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført.

Forskriftens kapitler 1, 4, 5 og 6 gjøres gjeldende for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Forskriftens kapitler 2 og 3 skal også gjennomføres av virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere når det gjelder virksomhet

-i bygge- og anleggsvirksomhet
-i landbruket.

Forskriften gjelder også leverandør av pusteluft.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013).
§ 1-4.Definisjoner - støy

I denne forskriften menes med:

a)Daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : ekvivalentnivå (LpAeq,T ) for en arbeidsdag normalisert til 8 timer i henhold til internasjonal standard ISO 1999:1990 punkt 3.5 og 3.6. Dette omfatter all støy på arbeidsplassen,
b)Grenseverdier: verdier for støyeksponering som ikke skal overskrides,
c)Gruppe I: arbeidsforhold hvor det stilles store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale og i spise- og hvilerom,
d)Gruppe II: arbeidsforhold hvor det er viktig å føre samtale eller vedvarende store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet,
e)Gruppe III: arbeidsforhold med støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går inn under arbeidsgruppe I og II,
f)Toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak : høyeste observerte C-veide lydtrykknivå målt i løpet av måletiden med målerinnstilling «peak»,
g)Tiltaksverdier: verdier for eksponering som krever iverksetting av tiltak for å redusere helserisikoen og uheldig belastning til et minimum.
§ 1-5.Definisjoner - vibrasjoner

I denne forskriften menes med:

a)Daglig eksponeringsverdi: energiekvivalent middelverdi av den frekvensveide akselerasjonen gjennom arbeidsdagen korrigert til en referansetid på 8 timer (A(8)). A(8) = A(T)√T/8 hvor A(T) er daglig vibrasjonseksponering gjennom en arbeidsdag med samlet varighet T timer. For hånd- og armvibrasjoner fastsettes A(T) etter NS-EN-ISO-5349-1, kapittel 4 og 5 og vedlegg A. For helkroppsvibrasjoner fastsettes A(T) etter NS-ISO-2631-1, kapittel 5 til 7 og vedlegg A og B som verdien for daglig vibrasjonseksponering i den akseretningen som gir høyest verdi når k-faktorer for sittende eller stående person benyttes,
b)Grenseverdi for daglig eksponering (A((8)): daglig eksponeringsverdi som ikke skal overskrides,
c)Helkroppsvibrasjoner: mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen og medfører risiko for helseskade, særlig i ryggraden, og som også kan innebære en sikkerhetsrisiko,
d)Hånd- og armvibrasjoner: mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd eller arm og medfører risiko for skade på blodkar, skjelett, ledd, nerver eller muskler, og som også kan innebære en sikkerhetsrisiko,
e)Tiltaksverdi for daglig eksponering (A(8)): daglig eksponeringsverdi som krever iverksetting av tiltak for å redusere risikoen til et minimum.
0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).
§ 1-6.Definisjoner - kjemikalier

I denne forskriften menes med:

a)Fibre: Partikler med lengde større enn 5 mikrometer, med diameter mindre eller lik 3 mikrometer, og med forholdet lengde:diameter større eller lik 3:1.
b)Grenseverdi: Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
c)Kjemikalie: Grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike, enten de forekommer i naturlig tilstand eller er industrielt fremstilt eller brukes eller frigjøres, ved enhver arbeidsoperasjon, uavhengig av om fremstillingen er tilsiktet eller ikke. Dette gjelder uavhengig av om kjemikaliene er tilgjengelige på markedet eller ikke.
0Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013), 22 des 2014 nr. 1885 (i kraft 1 jan 2015).
§ 1-7.Definisjoner - biologiske faktorer

I denne forskriften menes med:

a)Biologiske faktorer: levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker.
b)Levende biologiske faktorer: en cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale.
§ 1-8.Definisjoner – stråling

I denne forskrift menes med:

a)Elektromagnetisk felt: statisk elektrisk, statisk magnetisk og tidsvarierende elektrisk, magnetisk og elektromagnetisk felt med frekvenser opp til 300 GHz,
b)Grenseverdi: verdier fastsatt ut fra biofysiske og biologiske hensyn, spesielt på bakgrunn av de vitenskapelig veletablerte korttids- og akutte direkte effekter som termiske effekter og elektrisk stimulering av vev, som ikke skal overskrides,
c)Grenseverdi for helsemessige virkninger: de grenseverdier som kan gi utsatte arbeidstakere helseskadelige virkninger som oppvarming og stimulering av nerve- og muskelvev, som ikke skal overskrides,
d)Grenseverdi for sensoriske virkninger: de grenseverdier som kan gi utsatte arbeidstakere forbigående sanseforstyrrelser og mindre endringer i hjernefunksjonene, som ikke skal overskrides,
e)Ikke-koherent optisk stråling: kunstig optisk stråling, unntatt laserstråling,
f)Ioniserende stråling: røntgenstråling, partikkelstråling, eller stråling fra radioaktivt stoff i bølgelengdeområde 0,01–10 nm,
g)Kunstig optisk stråling: elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 100 nm–1 mm som ikke emitteres fra solen. Det optiske strålingsspekteret inndeles i ultrafiolett stråling, synlig stråling (lys) og infrarød stråling,

Ultrafiolett stråling: optisk stråling i bølgelengdeområde 100 nm–400 nm. Området oppdeles videre i UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) og UVC (100–280 nm),

Synlig stråling: optisk stråling i bølgelengdeområde 380 nm–780 nm,

Infrarød stråling: optisk stråling i bølgelengdeområdet 780 nm–1 mm. Området deles videre i IR-A (780–1400 nm), IR-B (1400–3000 nm) og IR-C (3000 nm–1 mm),

h)Tiltaksverdi: verdier for eksponering som krever iverksetting av tiltak for å redusere helserisikoen og uheldig belastning til et minimum.
0Endret ved forskrifter 22 des 2014 nr. 1885 (i kraft 1 jan 2015), 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).
§ 1-9.Dispensasjon

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kan på sine områder gi dispensasjon fra forskriften dersom det foreligger særlige grunner, det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig og det ikke strider mot EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013).

Kapittel 2. Støy

§ 2-1.Tiltaksverdier

Tiltaksverdiene for støyeksponering er:

a)nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe I:LEX,1h = 55 dB
b)nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe II:LEX,1h = 70 dB
c)nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe III:LEX,8h = 80 dB
d)øvre tiltaksverdier:LEX,8h = 85 dB og LpC,peak = 130 dB

For arbeidsforhold i gruppene I og II skal støy fra egen aktivitet ikke inngå i vurderingen i forhold til nedre tiltaksverdi såfremt arbeidstakeren kan avbryte støyen. For spise- og hvilerom skal kun bakgrunnsstøy fra installasjoner, tilstøtende lokaler og omgivelser inngå i vurderingen.

§ 2-2.Grenseverdier for støy

Grenseverdier for støyeksponering er:

a)daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : 85 dB
b)toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak : 130 dB

Ved fastleggingen av arbeidstakerens faktiske eksponering, skal det tas hensyn til den effektive dempingsvirkningen av påbudt personlig hørselsvern som arbeidstakeren skal bruke.

Kapittel 3. Vibrasjoner

§ 3-1.Tiltaksverdier

Tiltaksverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):

a)for hånd- og armvibrasjoner: 2,5 m/s² ,
b)for helkroppsvibrasjoner: 0,5 m/s² .
§ 3-2.Grenseverdier

Grenseverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):

a)for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s² ,
b)for helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s² .

Kapittel 4. Stråling

§ 4-1.Grenseverdier for ioniserende stråling

Følgende grenseverdier skal ikke overskrides:

a)Grenseverdien for arbeidstakere over 18 år er 20 mSv per kalenderår.
b)Stråledosen til øyelinsen skal ikke overstige 20 mSv per kalenderår.
c)Stråledosen til hud, hender og føtter skal ikke overstige 500 mSv per kalenderår.
d)For lærlinger mellom 16 og 18 år som bruker strålekilder som ledd i sin utdannelse, gjelder i stedet for dosene angitt under a–c dosegrenser på henholdsvis 5, 15 og 150 mSv per kalenderår.
e)For gravide kvinner skal dosen til fosteret ikke overstige 1 mSv for den resterende delen av svangerskapet, dvs. etter at graviditet er kjent.
0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1860 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4-2.Grenseverdier for kunstig optisk stråling

Grenseverdier for eksponering for kunstig optisk stråling, unntatt laserstråling, er fastsatt i vedlegg 3. Grenseverdier for eksponering for laserstråling er fastsatt i vedlegg 4.

§ 4-3.Tiltaks- og grenseverdier for elektromagnetisk felt

Tiltaks- og grenseverdier ved eksponering for elektromagnetisk felt er fastsatt i vedlegg 5, 6 og 7.

Eksponering kan overskride grenseverdiene dersom eksponeringen skjer i forbindelse med installering, utprøving, bruk, utvikling, vedlikehold eller forskning i tilknytning til magnetisk resonansbildedannelse (MRI)-utstyr til pasienter i helsesektoren, dersom følgende er oppfylt:

a)risikovurderingen viser at grenseverdiene er overskredet,
b)samtlige tekniske og organisatoriske tiltak er innført,
c)omstendighetene begrunner overskridelsen av grenseverdiene,
d)arbeidsplassens, arbeidsutstyrets eller arbeidsmetodens særlige karakter er tatt i betraktning, og
e)arbeidsgiveren påviser at arbeidstakerne fortsatt er beskyttet mot helseskadelige virkninger og sikkerhetsrisiko, herunder sikrer at de instrukser for sikker bruk som produsenten av utstyret har gitt har blitt fulgt.

Eksponering kan overskride grenseverdiene midlertidig i bestemte sektorer eller i forbindelse med bestemte aktiviteter som ikke er omfattet av andre ledd, dersom følgende er oppfylt:

a)risikovurderingen viser at grenseverdiene er overskredet,
b)samtlige tekniske og organisatoriske tiltak er innført,
c)arbeidsplassens, arbeidsutstyrets eller arbeidsmetodens særlige karakter er tatt i betraktning, og
d)arbeidsgiveren påviser at arbeidstakerne fortsatt er beskyttet mot helseskadelige virkninger og sikkerhetsrisiko, herunder ved å benytte sammenlignbare, mer spesifikke og internasjonalt anerkjente standarder og retningslinjer.
0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 5. Kjemikalier

§ 5-1.Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

Grenseverdier ved forurensning i arbeidsatmosfæren er gitt i vedlegg 1 til forskriften.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1885 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5-2.Biologiske grenseverdier
a)Grenseverdi for bly er 0,5 μmol/l per liter blod for kvinner i fertil alder og 1,5 μmol/l per liter blod for øvrige arbeidstakere
b)Grenseverdi for kvikksølv i urin er 30 μg Hg/g kreatinin.
0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013).
§ 5-3.Krav til sand og annet blåsemiddel som blir brukt til sandblåsing

Sand og annet blåsemiddel som blir brukt til sandblåsing skal ikke være kreftfremkallende.

Blåsemidler skal ikke inneholde bly eller blyforbindelser, biologisk tilgjengelig nikkel eller mer enn 1 vektprosent kvarts eller andre krystallinske silika.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5-4.Krav til sement og sementholdige stoffblandinger

Det skal ikke brukes sement og sementholdige stoffblandinger som i hydrert form inneholder mer enn 2 mg løselig seksverdig krom pr. kg. tørr sement.

Kravet i første ledd gjelder ikke for bruk i forbindelse med kontrollerte, lukkede og helautomatiserte prosesser, hvor sement og sementholdige stoffblandinger utelukkende behandles maskinelt, og det ikke er mulighet for kontakt med huden.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5-5.Krav til pusteluft fra fyllingsanlegg

Trykkluft fra fyllingsanlegget skal være mest mulig fri for forurensninger og fri for lukt og smak.

Følgende verdier skal ikke overskrides:

a)10 ppm (11 mg/m³ ) karbonmonoksid (CO)
b)500 ppm (900 mg/m³ ) karbondioksid (CO₂ )
c)1 mg/m³ olje
d)50 mg/m³ vann for flasker med fyllingstrykk 200 bar og 30 mg/m³ vann for flasker med fyllingstrykk 300 bar

O₂ -innholdet skal være 21,0 % +/- 0,5 %.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5-6.Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier

Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier fremgår av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12 og forskrift om utførelse av arbeid kapittel 3 og 4.

Kapittel 6. Klassifisering av biologiske faktorer

§ 6-1.Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)

Som grunnlag for beskyttelsestiltak mot biologiske farekilder skal arbeidsgiveren anvende listen i vedlegg 2 ved vurderingen av den risiko som biologiske faktorer utgjør.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

§ 7-2.Overtredelsesgebyr

Dersom noen som har handlet på vegne av virksomheten har overtrådt bestemmelser i forskriften her eller vedtak gitt i medhold av denne, kan virksomheten ilegges overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven § 18-10.

0Tilføyd ved forskrift 30 des 2013 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7-3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 7-3), 30 des 2013 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7-2).

Vedlegg 1: Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

For petroleumsvirksomhet til havs gjelder grenseverdiene med sikkerhetsfaktorer som angitt i aktivitetsforskriften § 36. For virksomheten på landanlegg, jf. rammeforskriften § 6 e, skal det prosjekteres med en sikkerhetsfaktor i forhold til grenseverdi.

Listen inneholder følgende anmerkninger (anm):

A:Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
E:EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.
G:EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.
H:Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.
K:Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
M:Kjemikalier som skal betraktes som mutagene.
R:Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske.
S:Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.
T:Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.
 
CAS-nr.Navnppmmg/m³ anm.Sist endret
75-07-0Acetaldehyd2545K
60-35-5Acetamid1025K
67-64-1Aceton125295E
75-05-8Acetonitril3050HE2007
Acetylentetrabromid se 1,1,2,2-tetrabrometan
Acetylentetraklorid se 1,1,2,2-tetrakloretan
50-78-2Acetylsalisylsyre5
AES-ull0,5 fiber/cm³2007
Akrolein se akrylaldehyd
107-02-8Akrylaldehyd0,10,25
79-06-1Akrylamid0,03HKM
107-13-1Akrylnitril24H K
79-10-7Akrylsyre1030
309-00-2Aldrin0,25H
Allylalkohol se 2-propen-1-ol
107-11-9Allylamin25
Allyl (2,3-epoksipropyl) eter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan
Allylglycidyleter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan
Allylklorid se 3-klorpropen
106-92-31-allyloksy-2,3-epoksypropan522TA
2179-59-1Allylpropyldisulfid212
7429-90-5Aluminiumpulver (pyroteknikk)5
Aluminiumløselige salter (beregnet som Al)2
Aluminiumalkyler2
1344-28-1Aluminiumoksid101
Aluminium sveiserøyk5
141-43-52-aminoetanol12,5HE2007
2-aminopropan se 2-propylamin
504-29-02-aminopyridin0,52
Ammat se ammoniumsulfamat
7664-41-7Ammoniakk1511E22012
5036S
12125-02-9Ammoniumklorid101
7773-06-0Ammoniumsulfamat101
Amorf silisiumdioksid
Respirabelt støv1,5
625-16-1tert-amylacetat50260E
iso-amylalkohol se 3-metyl-1-butanol
62-53-3Anilin14HK
o- og p-Anisidin se 2- og 4-metoksyanilin
Anon se sykloheksanon
Antimon og antimonforb. (beregnet som Sb)0,5K
7803-52-3Antimonhydrid0,050,25K
Antu se 1-naftyltiourea
Arsen og uorg. arsenforb. (unntatt arsenhydrid) (beregnet som As)0,01K
7784-42-1Arsenhydrid0,0030,01K
Arsin se arsenhydrid
Asbest, alle former0,1 fiber/cm³GK
8052-42-4Asfalt (røyk)5
1912-24-9Atrazin5K
111-40-03-azapentan-1,5-diamin14HA
3-azapentan-1,5-diol se 2,2'-iminodietanol
86-50-0Azinfosmetyl0,2H
Aziridin se Etylenimin
Barium og bariumforb. (unntatt bariumsulfat) (beregnet som Ba)0,5E
17804-35-2Benomyl0,8101
71-43-2Benzen13GHK
1,2-benzendiamin se o-fenylendiamin
108-46-31,3-benzendiol1045E2007
108-98-5Benzentiol0,52
1,2,4-benzentrikarboksylsyre-1,2-anhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid
552-30-7Benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid0,0050,04A
106-51-41,4-benzokinon0,10,4
94-36-0Benzoylperoksid5A
85-68-7Benzylbutylftalat (BBP)1RE2007
Benzylklorid se α-klortoluen
Beryllium og berylliumforb. (beregnet som Be)0,001K
92-52-4Bifenyl0,21
Bis (2,3-epoksypropyl) eter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran
80-05-7Bisfenol A, inhalerbar10ARE2011
Bis (2-kloretyl) se 2,2'-diklordietyleter
Bis-klormetyleter se 1,1'-diklormetyleter
Bly og uorg. blyforb. (beregnet som Pb) (støv og røyk)0,05GR
301-04-2Blyacetat (beregnet som Pb)0,05KR
7446-27-7Blyfosfat (beregnet som Pb)0,05KR
7758-97-6Blykromat (beregnet som Cr(VI))0,005KR2010
1335-32-6Blysubacetat (beregnet som Pb)0,05KR
Blytetraetyl se tetraetylbly
Blytetrametyl se tetrametylbly
Blåsyre se hydrogencyanid
Bomullstøv, totalstøv0,23
Boraks se natriumtetraborat dekahydrat
1303-86-2Boroksid101
10294-33-4Bortribromid110T
7637-07-2Bortrifluorid13T
7726-95-6Brom0,10,7E
74-96-4Brometan522H
Bromoform se tribrommetan
Brometylen se vinylbromid
74-97-5Bromklormetan100525
2-brom-2-klor-1,1,1-trifluoretan se halotan
74-83-9Brommetan520HK
7789-30-2Brompentafluorid0,10,7
75-63-8Bromtrifluormetan5003050
106-99-01,3-butadien12,2K
106-97-8Butan250600
71-36-3Butan-1-ol2575HT2007
78-92-2Butan-2-ol2575HT2007
431-03-82, 3-butandion0,10,42010
Butanol (alle isomere)2575HT2007
78-93-3Butanon75220E
1338-23-42-butanonperoksid1T
109-79-5Butantiol0,51,5
2-butenal se (E)-2-butenal
123-73-9(E)-2-butenal26H
111-76-22-butoksyetanol1050HE
2426-08-61-butoksy-2,3-epoksypropan527A
112-34-52-2(butoksyetoksy)etanol1068E2007
112-07-22-butoksyetylacetat1065HE
Butylacetat (alle isomere)75355
141-32-2Butylakrylat211AE2007
Butylamin (alle isomere)515HT
Butyletylketon se 3-heptanon
Butyl (2,3-epoksypropyl) eter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan
Butylglycidyleter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan
Butylglykol se 2-butoksyetanol
1189-85-1tert-butylkromat (beregnet som CrO₃ )0,1HT
138-22-7Butyllaktat525
Butylmerkaptan se butantiol
97-88-1Butylmetakrylat1059A2007
1634-04-4tert-butylmetyleter (MTBE)50183,5E2011
100367S
p-tert-butyltoluen se 1-metyl-4-tert-butylbenzen
2425-06-1Captafol0,1
133-06-2Captan5K
1333-86-4Carbon Black (lampesot)3,5
Cellosolve se 2-etoksyetanol
Cellosolveacetat se 2-etoksyetylacetat
21351-79-1Cesiumhydroksid2
420-04-2Cyanamid0,61HE2007
Cyanider (beregnet som CN)5H
506-77-4Cyanogenklorid0,250,6T
13121-70-5Cyheksatin5
Cyklo- se syklo
50-29-3DDT1K
17702-41-9Dekaboran0,050,3H
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner40275
8065-48-3Demeton0,010,1H
867-27-6Demeton-O-metyl0,050,5H
57041-67-5Desfluran5352010
Diacetonalkohol se 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon
1,2-diaminobenzen se o-fenylendiamin
1,3-diaminobenzen se m-fenylendiamin
1,4-diaminobenzen se p-fenylendiamin
Diatoméjord (naturlig kieselguhr)
Respirabelt støv1,5
333-41-5Diazinon0,1H
334-88-3Diazometan0,20,4K
Dibenzoylperoksid se benzoylperoksid
19287-45-7Diboran0,10,1
Dibrom se dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretylfosfat
75-61-6Dibromdifluormetan50430
106-93-41,2-dibrometan0,11K
102-81-82-(dibutylamino)etanol214H
Dibutylfosfat (alle isomere)15
84-74-2Dibutylftalat3
460-19-5Dicyan1022
60-57-1Dieldrin0,25
Dietanolamin se 2,2'-iminodietanol315
109-89-7Dietylamin515E2007
100-37-82-(dietylamino)etanol1050H
111-96-6Dietylenglykoldimetyleter-HR
Dietylentriamin se 3-zapentan-1,5-diamin2000
60-29-7Dietyleter100300E2007
84-66-2Dietylftalat3
117-81-7Di-2-etylheksylftalat (DEHP)1R2007
Dietylketon se pentan-3-on
Difenyl se bifenyl
122-39-4Difenylamin5
101-84-8Difenyleter17
101-68-8Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI)0,0050,05A4
Difluordibrommetan se dibromdifluormetan
75-71-8Difluordiklormetan5002475
75-45-6Difluorklormetan5001750E
76-12-01,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan2502085
1314-56-3Difosfor(V)oksid1E
Diglycidyleter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran
120-80-91,2-dihydroksybenzen520
1,3-dihydrokybenzen se 1,3-benzendiol
Diisobutylketon se 2,6-dimetyl-4-heptanon
Diisocyanater0,005A4
108-18-9Diisopropylamin520H
108-20-3Diisopropyleter125525
7572-29-4Dikloracetylen0,10,4T
95-50-11,2-diklorbenzen20122HE2012
50306S
106-46-71,4-diklorbenzen20122KE2012
50306S
111-44-42,2'-diklordietyleter530HK
542-88-11,1'-diklordimetyleter0,0010,005K
118-52-51,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin0,2
75-34-31,1-dikloretan50200HE
107-06-21,2-dikloretan14HK
75-35-41,1-dikloreten14
540-59-01,2-dikloreten100395
1,2-dikloretylen se 1,2-dikloreten
94-75-72,4-diklorfenoksyeddiksyre5
136-78-72(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat5
75-09-2Diklormetan1550HK2000
Diklormonofluormetan se fluordiklormetan
594-72-91,1-diklor-1-nitroetan212HT
78-87-51,2-diklorpropan40185
75-99-02,2-diklorpropansyre16
542-75-61,3-diklorpropen15H
2,2-diklorpropionsyre se 2,2-diklorpropansyre
1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan
62-73-7Diklorvos0,11HK
85-00-7Diquatdibromid0,5
109-87-5Dimetoksymetan5001550
127-19-5N,N-dimetylacetamid1035HE
124-40-3Dimetylamin24E2000
121-69-7N,N-Dimetylanilin525H
108-84-91,3-dimetylbutyl acetat25150
300-76-5Dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretyl fosfat3
115-10-6Dimetyleter200384E2007
598-56-1Dimetyletylamin26
68-12-2N,N-dimetylformamid515HRE2011
1030S
N,N-dimetylmetanamid se N,N-dimetylformamid
131-11-3Dimetylftalat3
108-83-82,6-dimetyl-4-heptanon20120
57-14-71,1-dimetylhydrazin0,010,02HAK
1,2-dimetylhydrazin0,010,02HK
77-78-1Dimetylsulfat0,010,05HK
Dinitrobenzen (alle isomere)0,151H
10024-97-2Dinitrogenoksid5090R2000
534-52-14,6-dinitro-o-kresol0,2H
Dinitrotoluen (alle isomere)0,15HK
123-91-11,4-dioksan518HKE2011
1036S
117-84-0Dioktylftalat3
138-86-3Dipenten25140A
Dipropylenglykolmetyleter se (2-metoksymetyletoksy)-propanol
Dipropylketon se heptan-4-on
Disul se 2-(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat
97-77-8Disulfiram2
10025-67-9Disvoveldiklorid16
5124-30-1Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat0,0050,05A4
77-73-6Disyklopentadien530
298-04-4Disyston0,1H
330-54-1Diuron5K
Divinylbenzen (alle isomere)1053
Dursban se klorpyrifos
64-19-7Eddiksyre1025E
108-24-7Eddiksyreanhydrid520T
Ekstraksjonsbensin (vesentlig n-heksan)50175
Ekstraksjonsbensin (uspesifisert)100500
115-29-7Endosulfan0,1H
72-20-8Endrin0,1H
13838-16-9Enfluran0,32,3R2000
Epiklorhydrin se 1-klor-2,3-epoksypropan
EPN se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat
1,2-epoksy-3-fenoksypropan se fenylglycidyleter
1,2-epoksypropan se 1,2-propylenoksid
556-52-52,3-epoksy-1-propanol2575A
2,3-epoksypropyl fenyleter se fenylglycidyleter
4016-14-22,3-epoksypropyl isopropyleter25120
64-17-5Etanol500950
Etanolamin se 2-aminoetanol
107-21-11,2-etandiol2052HE52012
40104S
628-96-61,2-etandioldinitrat0,030,18H
75-08-1Etantiol0,51
Eter se dietyleter
110-80-52-etoksyetanol28HRE2011
111-15-92-etoksyetylacetat211HRE2011
141-78-6Etylacetat150550
140-88-5Etylakrylat521HAKE2011
1042S
75-04-7Etylamin24E2000
Etyl-sek-amylketon se 5-metyl-3-heptanon
100-41-4Etylbenzen520HKE2000
Etylbromid se brometan
107-15-3Etylendiamin1025A
Etylendibromid se 1,2-dibrometan
Etylendiklorid se 1,2-dikloretan
Etylenglykol se 1,2-etandiol
Etylenglykoldinitrat se 1,2-etandioldinitrat
Etylenglykolmonobutyleter se 2-butoksyetanol
Etylenglykolmonoetyleter se 2-etoksyetanol
Etylenglykolmonoetyleteracetat se 2-etoksyetylacetat
Etylenglykolmonometyleter se 2-metoksyetanol
Etylenglykolmonometyleteracetat se 2-metoksyetylacetat
151-56-4Etylenimin0,51HK
Etylenklorhydrin se 2-kloretanol
75-21-8Etylenoksid1K
109-94-4Etylformiat50150
Etylglykol se 2-etoksyetanol
Etylglykolacetat se 2-etoksyetylacetat
Etylidenklorid se 1,1-dikloretan
16219-75-35-etyliden-2-norbornen525T
Etylklorid se kloretan
97-63-2Etylmetakrylat50250A
Etylmerkaptan se etantiol
Etylmetanoat se etylformiat
100-74-3N-etylmorfolin523H
O-etyl-O-(4-nitrofenyl) fenylmonotiofosfonat se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat
2104-64-5O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat0,5H
78-10-4Etylsilikat1085
108-95-2Fenol14HE2011
312S
92-84-2Fenotiazin5H
1,2-fenylendiamin se o-fenylendiamin
1,3-fenylendiamin se m-fenylendiamin
1,4-fenylendiamin se p-fenylendiamin
Fenyleter se difenyleter
108-45-2m-fenylendiamin0,1HA
95-54-5o-fenylendiamin0,1HAK
p-fenylendiamin0,1HA
638-21-1Fenylfosfin0,050,25T
122-60-1Fenylglycidyleter15A
100-63-0Fenylhydrazin0,6A
Fenylmerkaptan se benzentiol
98-83-92-fenylpropen50240E
14484-64-1Ferbam5
12604-58-9Ferrovanadium1
7782-41-4Fluor0,10,2E
Fluorider (beregnet som F) se uorganiske fluorider
Fluormonoksid se oksygendifluorid
75-43-4Fluordiklormetan1042
75-69-4Fluortriklormetan5002800
Fluss-syre se hydrogenfluorid
298-02-2Forat0,05H
50-00-0Formaldehyd0,50,6AK
11,2T
75-12-7Formamid1018H
Fosdrin se mevinfos
7803-51-2Fosfin0,10,15E
7723-14-0Fosfor (gult)0,1
Forforoksyklorid se fosforylklorid
10026-13-8Fosforpentaklorid1E
Forforpentaoksid se difosfor(V)oksid
1314-80-3Fosforpentasulfid1E
7664-38-2Fosforsyre1E
Fosforsyreanhydrid se difosfor(V)oksid
7719-12-2Fosfortriklorid0,21,5
10025-87-3Fosforylklorid0,10,6
75-44-5Fosgen0,050,2TE2012
Freon 11 se fluortriklormetan
Freon 12 se difluordiklormetan
Freon 21 se fluordiklormetan
Freon 22 se difluorklormetan
Freon 112 se
1,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan
Freon 113 se 1,2,2-trifluor-1,1,2-trikloretan
Freon 114 se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan
626-17-5m-ftalodinitril5
85-44-9Ftalsyreanhydrid2A
98-01-12-furaldehyd28H
Furfural se 2-furaldehyd
98-00-0Furfurylalkohol520H
7782-65-2Germaniumtetrahydrid0,20,6
Glassfiber/polyester, totalstøv5
Glimmer
Totalstøv6
Respirabelt støv3
111-30-8Glutaraldehyd0,20,8AT
Glutaraldehyd (alkalisk aktivert)0,25T
55-63-0Glyceroltrinitrat0,030,27H
Glycidol se 2,3-epoksy-1-propanol
Grafitt, naturlig
Totalstøv5
Respirabelt støv2
Grafitt, syntetisk
Totalstøv10
Respirabelt støv4
7440-58-6Hafnium0,5
151-67-7Halotan0,020,2R2000
HDI se heksan-1,6-diisocyanat
684-16-2Heksafluoraceton0,10,7H
Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,s-triazin
se perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
87-68-3Heksaklorbutadien0,020,24H
67-72-1Heksakloretan110H
1335-87-1Heksaklornaftalen0,2H
77-47-4Heksaklorsyklopentadien0,010,1
Heksametylendiisocyanat se heksan-1,6-diisocyanat
100-97-0Heksametylentetramin3
110-54-3n-heksan2072RE2007
Heksan (unntatt n-heksan)2501050
124-09-4Heksandiamin0,51HT2007
822-06-0Heksan-1,6-diisocyanat0,0050,035A4
2-heksanon se heksan-2-on
591-78-6Heksan-2-on14H
sek-heksylacetat se 1,3-dimetylbutyl acetat
4Heksylenglykol se 2-metyl-2,4-pentandiol
76-44-8Heptaklor0,5H
142-82-5Heptan200800E
123-19-3Heptan-4-on25115
110-43-02-heptanon25115HE
106-35-43-heptanon2095E2014
50250S
4-heptanon se heptan-4-on
302-01-2Hydrazin0,010,01HAK
10035-10-6Hydrogenbromid27STE2014
74-90-8Hydrogencyanid55HT
Hydrogenerte terfenyler0,44,4
7664-39-3Hydrogenfluorid0,5HE2010
1,81,5S
Hydrogenfosfid se fosfin
7647-01-0Hydrogenklorid57TE
7722-84-1Hydrogenperoksid11,4
7783-07-5Hydrogenselenid0,010,05E
7783-06-4Hydrogensulfid57E2011
1014T
123-31-9Hydrokinon0,5AK
868-77-92-hydroksyetylmetakrylat211A2007
123-42-24-hydroksy-4-metyl-2-pentanon25120
999-61-12-hydroksypropylakrylat0,52,9HA
Ildfaste keramiske fibrer0,1 fiber/cm³K2007
111-42-22,2'-iminodietanol315
2,2'-iminodi(etylamin) se 3-azapentan-1,5-diamin
95-13-6Inden1045
Indium og indiumforb. (beregnet som In)0,1
Isoamylacetat se (3-metylbutyl)acetat
Isoamylalkohol se 3-metyl-1-butanol
Isobutylacetat se butylacetat (alle isomere)
97-86-9Isobutylmetakrylat50300A
Isocyanater se diisocyanater
26675-46-7Isofluran215R2010
78-59-1Isoforon525T
4098-71-9Isoforondiisocyanat0,0050,045A4
26952-21-6Isooktan-1-ol25135
Isooktylalkohol se isooktan-1-ol
78-78-4Isopentan250750E2007
123-92-2Isopentylacetat50260E
Isopropanol se 2-propanol
109-59-12-isopropoksyetanol2080
2-isopropoksypropan se diisopropyleter
108-21-4Isopropylacetat100420
Isopropylamin se 2-propylamin
768-52-5Isopropylanilin211H
Isopropylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
1309-37-1Jern(III)oksid (beregnet som Fe)3
13463-40-6Jernpentakarbonyl0,010,08
Jernsalter (beregnet som Fe)1
7553-56-2Jod0,11T
74-88-4Jodmetan15H
Jodoform se trijodmetan
Kadmium og uorg. kadmiumforb. (unntatt kadmiumoksid) (beregnet som Cd)0,05K
1306-19-0Kadmiumoksid (beregnet som Cd)0,02KT
1310-58-3Kaliumhydroksid2T
156-62-7Kalsiumcyanamid0,5
1305-62-0Kalsiumhydroksid5E
1305-78-8Kalsiumoksid2T
8001-35-2Kamfeklor0,5H
76-22-2Kamfer (syntetisk)212
105-60-2ε-kaprolaktam1040E52012
63-25-2Karbaryl5H
1563-66-2Karbofuran0,1H
124-38-9Karbondioksid50009000E
75-15-0Karbondisulfid515HRE2011
630-08-0Karbonmonoksid25296
558-13-4Karbontetrabromid0,11,4
Karbontetraklorid se tetraklormetan
353-50-4Karbonylfluorid25
Karbonylklorid se fosgen
13466-78-9δ-karen25140A
Katekol se 1,2-dihydroksybenzen
463-51-4Keten0,50,9
Kinon se 1,4-benzokinon
Kleberstein
Totalstøv6
Respirabelt støv3
7782-50-5Klor0,51,5E2007
13T
107-20-0Kloracetaldehyd13T
532-27-4α-kloracetofenon0,050,3
79-04-9Kloracetylklorid0,050,2H
108-90-7Klorbenzen523E2007
2698-41-1o-klorbenzylidenmalononitril0,050,4H
Klorbrommetan se bromklormetan
57-74-9Klordan0,5H
Klordifluormetan se difluorklormetan
10049-04-4Klordioksid0,10,3
106-89-81-klor-2,3-epoksypropan0,51,9HAK
55720-99-5Klorert difenyloksid0,5H
Klorert kamfen se toksafen
75-00-3Kloretan100270KE2007
107-07-32-kloretanol13HT
Kloreten se vinylklorid
74-87-3Klormetan2550K
Klormetylbenzen se α-klortoluen
100-00-51-klor-4-nitrobenzen1H
600-25-91-klor-1-nitropropan210
Kloroform se triklormetan
Klorpikrin se triklornitrometan
126-99-82-kloropren13,6H
107-05-13-klorpropen13H
2921-88-2Klorpyrifos0,2H
2039-87-4o-klorstyren25140
100-44-7α-klortoluen15KT
95-49-8o-klortoluen25125H
7790-91-2Klortrifluorid0,10,4
7440-50-8Kobber
Røyk0,1
Støv1
Kobolt (røyk) og uorg. koboltforb. (beregnet som Co, unntatt Co(II)0,02AR2000
Kobolt, Co(II)-forb. (røyk) og uorg. (beregnet som Co)0,02AKR2000
Kobolthydrokarbonyl (beregnet som Co)0,1
Koboltkabonyl (beregnet som Co)0,1
1319-77-3Kresoler (alle isomere)522HE
14464-46-1Kristobalitt
Totalstøv0,15K7
Respirabelt støv0,05K7
Krom og Cr2+ - og Crm³+ - forb. (beregnet som Cr)0,5E
Kromsyre og Kromater (beregnet som Cr(VI))0,005AK2010
Krotonaldehyd se (E)-2-butenal
(E)-krotonaldehyd se (E)-2-butenal
Kullstøv
Totalstøv4
Respirabelt støv1,5
Kumen se 1-metyletylbenzen
14808-60-7α-kvarts
Totalstøv0,3K7
Respirabelt støv0,1K7
Kvikksølv og kvikksølvforb. (unntatt alkylforbindelser) (beregnet som Hg)0,02AE2007
Biologisk grenseverdi for urin30 μg Hg/g kreatinin8
Kvikksølv, alkylforb. (beregnet som Hg)0,01AH
Limonen se d-limonen, i-limonen og dipenten
5989-27-5d-limonen25140A
5989-54-8i-limonen25140
58-89-9Lindan0,5H
7580-67-8Litiumhydrid0,025E
Loddetråd med harpiksholdig kjerne (beregnet som formaldehyd)0,1
Lystgass se dinitrogenoksid
1309-48-4Magnesiumoksid101
121-75-5Malation5H
108-31-6Maleinsyreanhydrid0,20,8A
7439-96-5Mangan og uorganiske manganforb. (beregnet som Mn)2007
Inhalerbar fraksjon1
Respirabel fraksjon0,1
12079-65-1Mangansyklopentadienyltrikarbonyl (beregnet som Mn)0,1H
64-18-6Maursyre59E
MDI se difenylmetan-4,4'-diisocyanat
Melstøv, inhalerbar3A92000
Merkaptoeddiksyre se tioglykolsyre
108-67-8Mesitylen (trimetylbenzener)20100E
Mesityloksid se 4-metyl-3-penten-2-on
79-41-4Metakrylsyre2070
Metakrylsyremetylester se metylmetakrylat
67-56-1Metanol100130HE
74-93-1Metantiol0,51
90-04-02-metoksyanilin0,10,5HK
104-94-94-metoksyanilin0,10,5H
109-86-42-metoksyetanol13,1HRE2011
111-77-32-(2-metoksyetoksy)etanol1050HRE2007
110-49-62-metoksyetylacetat14,9HRE2011
150-76-54-metoksyfenol5
72-43-5Metosyklor5
34590-94-8(2-metoksymetyletoksy)-propanol50300HE
107-98-21-metoksy-2-propanol50180HE
108-65-61-metoksy-2-propylacetat50270HE
1589-47-52-metyloksy-1-propanol2075HR
70657-70-42-metoksy-1-propylacetat20110HR
16752-77-5Metomyl2,5H
79-20-9Metylacetat100305
Metylacetylen se propyn
Metylacetylen-propadien-blanding500900
96-33-3Metylakrylat518HAE2011
1036S
126-98-7Metylakrylnitril13HA
74-89-5Metylamin1012
Metylamylalkohol se 4-metyl-2-pentanol
Metylamylketon se 2-heptanon
100-61-8N-metylanilin0,52H
75-55-82-metylaziridin25HK
Metylbromid se brommetan
3-metylbutanon se 3-metyl-2-butanon
563-80-43-metyl-2-butanon100350H
123-51-33-metyl-1-butanol50180
626-38-01-metylbutylacetat50260E
3-metylbutylacetat se isopentylacetat
98-51-11-metyl-4-tert-butylbenzen1060
Metylbutylketon se Heksan-2-on
137-05-3Metyl-2-cyanoakrylat28A
Metylen-bis-(4-syklo heksylisocyanat) se disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat
Metylen-bis-fenyldiisocyanat se difenylmetan-4,4'-iisocyanat
101-77-94,4'-metylendianilin0,10,8HAK
Metylenklorid se diklormetan
98-82-81-metyletylbenzen20100HKE2012
50250S
Metyletylketon se butanon
Metyletylketonperoksid se 2-butanonperoksid
Metylfenol se kresoler
Metylformat se metylmetanat
Metylglykol se 2-metaoksyetanol
Metylglykolacetat se 2-metoksyetylacetat
110-12-35-metyl-2-heksanon2095E2014
50250S
541-85-55-metyl-3-heptanon1053E2014
20107S
60-34-4Metylhydrazin0,010,02HK
Metylisobutylkarbinol se 4-metyl-2-pentanol
Metylisobutylketon se 4-metylpentan-2-on
624-83-9Metylisocyanat0,020,05S (5 min.) AE102011
Metylisopropylketon se 3-metyl-2-butanon
Metyljodid se jodmetan
Metylklorid se klormetan
Metylkloroform se 1,1,1-trikloretan
Metylmerkaptan se metantiol
80-62-6Metylmetakrylat25100AE2011
100400S
107-31-3Metylmetanat50125H
107-41-52-metyl-2,4-pentandiol20100T
872-50-4N-metyl-2-pyrrolidon520HRE2011
2080S
108-11-24-metyl-2-pentanol2080H
108-10-14-metylpentan-2-on2083HE2012
50208S
141-79-74-metyl-3-penten-2-on1040
4-metylpentyl-2-acetat se 1,3-dimetylbutyl acetat
78-83-12-metylpropan-1-ol2575HT2007
75-65-02-metyl-2-propanol2575HT2007
Metylpropylketon se 2-pentanon
681-84-5Metylsilikat16
α-metylstyren se 2-fenylpropen
108-87-2Metylsykloheksan200800
Metylsykloheksanol (alle isomere)25120
583-60-82-metylsykloheksanon25115H
12108-13-3Metylsyklopentadienylmangantrikarbonyl (beregnet som Mn)0,10,2H
479-45-8N-Metyl-2,4,6-N-tetranitroanilin1,5HA
7786-34-7Mevinfos0,010,1H
MMMF (Man Made Mineral Fibers) se ildfaste keramiske fibrer, tynne glassfibrer til spesialformål, mineralull og AES-ull
Mineralull1 fiber/cm³112007
Molybdenforbindelser, løselige (beregnet som Mo)5
Molybdenforbindelser, uløselige (beregnet som Mo)10
Monofluordiklormetan se fluordiklormetan
110-91-8Morfolin1036HE2007
91-20-3Naftalen1050E
3173-72-6Naftalen-1,5-diisocyanat0,0050,04A4
86-88-41-naftyltiourea0,3
26628-22-8Natriumazid0,1E2014
0,3S
Natriumbisulfitt se natriumhydrogensulfitt
62-74-8Natriumfluoracetat0,05H
7631-90-5Natriumhydrogensulfitt5
1310-73-2Natriumhydroksid2T
7681-57-4Natriummetabisulfitt (natriumpyrosulfitt)5
Natriumtetraborater:
1330-43-4Vannfritt1
1303-96-4Dekahydrater5
12447-40-4Pentahydrater1
463-82-1Neopentan250750E2007
Nikkel og nikkelforbindelser (beregnet som Ni)0,05AKR2000
Nikkelkarbonyl se nikkeltetrakarbonyl
13463-39-3Nikkeltetrakarbonyl0,0010,007HKR
54-11-5Nikotin0,5HE
100-01-6p-nitroanilin3H
98-95-3Nitrobenzen0,21HKRE2007
79-24-3Nitroetan50155
10102-44-0Nitrogendioksid0,61,1122007
10102-43-9Nitrogenoksid2530E
7783-54-2Nitrogentrifluorid1029
Nitroglycerol se glyceroltrinitrat
Nitroglykol se 1,2-etandioldinitrat
p-nitroklorbenzen se 1-klor-4-nitrobenzen
75-52-5Nitrometan50125
108-03-21-nitropropan2070
79-46-92-nitropropan1035K
Nitrotoluen (alle isomere)15,5H
111-84-2Nonan100525
144-62-7Oksalsyre1E
2-okso-heksametylenimin se kaprolaktam
2238-07-52,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran0,10,5AT
7783-41-7Oksygendifluorid0,050,1
2234-13-1Oktaklornaftalen0,1H
111-65-9Oktan150725
2-oktanol se isooktan-1-ol
Oljedamp50
Oljetåke (mineraloljepartikler)1
Organisk støv, totalstøv5
20816-12-0Osmiumtetraoksid0,00020,002
10028-15-6Ozon0,10,2
PAH (polyaromatiske hydrokarboner)0,04K13142010
8002-74-2Parafin (røyk)2
4685-14-7Parakvat0,1H
56-38-2Paration0,05H
298-00-0Paration-metyl0,2H
1336-36-3PCB (polyklorerte bifenyler)0,01HK
19624-22-7Pentaboran0,0050,01
76-01-7Pentakloretan540H
87-86-5Pentaklorfenol0,050,5HK
1321-64-8Pentaklornaftalen0,5H
109-66-0Pentan250750E
96-22-0pentan-3-on100350
Pentanol (alle isomere)50180
107-87-92-pentanon75260
3-pentanon se pentan-3-on
620-11-13-pentylacetat50260E
628-63-7Pentylacetat50260E
Pentylacetat (alle isomere)50260
121-82-4Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin1,5H
Perkloretylen se tetreakloreten
Perklormetylenmerkaptan se triklormetansulfenylklorid
7616-94-6Perklorylfluorid314
Perlitt
Totalstøv10
Respirabelt støv4
Persulfater2A
88-89-1Pikrinsyre0,1HE
83-26-1Pindon0,1
80-56-8α-pinen25140H
127-91-3β-pinen25140
110-85-0Piperazin0,1AE2014
0,3S
Pival se pindon
2-pivalyl-1,3-indandion se pindon
Platinaforbindelser, løselige (beregnet som Pt)0,002
7440-06-4Platina, metalliskIngen verdi vedtattE2012
Plictran se cyheksatin
Polyester/glassfiber, totalstøv5
74-98-6Propan500900
57-55-6Propan-1,2-diol25792007
6423-43-4Propan-1,2-diyl dinitrat0,050,3H
1,2-propandioldinitrat se propan-1,2-diyl dinitrat
71-23-81-propanol100245H
67-63-02-propanol100245
Propargylalkohol se 2-propyn-1-ol
Propenal se akrylaldehyd
107-18-62-propen-1-ol25HE
79-09-4Propionsyre1030E
57-57-8β-propiolakton0,51,5K
114-26-1Propoxur0,5
2-propylacetat se isopropylacetat
109-60-4n-propylacetat100420
75-31-02-propylamin512
1,2-propylenglykoldinitrat se propan-1,2-diyl dinitrat
Propylenglykolmonometyleter se 1-metoksy-2-propanol
2-propylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
Propylenimin se 2-metylaziridin
75-56-91,2-propylenoksid12HAK
iso-propylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
627-13-4Propylnitrat2090
74-99-7Propyn500825
107-19-72-propyn-1-ol12,5H
8003-34-7Pyretrin1E2007
110-86-1Pyridin515E
Pyrokatekol se 1,2-dihydroksybenzen
Resorcinol se 1,3-benzendiol
Respirabelt støv i silisiumkarbidindustri, i ovnshus og ovnshusrelaterte avdelinger i silisiumkarbidindustri0,5
7440-16-6Rhodium0,1
Rhodiumforb., løselige (beregnet som Rh)0,001
299-84-3Ronnel5
83-79-4Rotenon5
7697-37-2Salpetersyre25E2007
Saltsyre se hydrogenklorid
Selen og uorg. selenforb. (unntatt selensulfid, hydrogenselenid og selenheksafluorid) (beregnet som Se)0,05A2000
7783-79-1Selenheksafluorid0,050,4
7446-34-6Selensulfid0,05AK2000
28523-86-6Sevofluran5352010
7803-62-5Silan0,50,7
7440-21-3Silisium101
Silisiumkarbid fiber0,1 fiber/cm³K
Silisiumkarbid se respirabelt støv i silisium karbidindustri
Silisiumtetrahydrid se silan
7646-85-7Sinkklorid1
1314-13-2Sinkoksid5
Sjenerende støv
Totalstøv10
Respirabelt støv5
Stibin se antimonhydrid
57-24-9Stryknin0,15T
100-42-5Styren25105M
1395-21-7Subtilisiner (vaskemiddelenzymer)0,00006T
3689-24-5Sulfotep0,1HE2014
2699-79-8Sulfurylfluorid520
Sveiserøyk (uspesifisert)515
7446-09-5Svoveldioksid0,82122007
2551-62-4Svovelheksafluorid10006000
Svovelmonoklorid se disvoveldiklorid
5714-22-7Svovelpentafluorid0,010,1T
7664-93-9Svovelsyreaerosol, torakal fraksjon0,1KE2011
7783-60-0Svoveltetrafluorid0,10,4
110-82-7Sykloheksan150525E
108-93-0Sykloheksanol25100
108-94-1Sykloheksanon1040HE2014
2080S
110-83-8Sykloheksen150510
108-91-8Sykloheksylamin1040H
Syklonitt se perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
542-92-71,3-syklopentadien40110
Syntetiske mineralfibre se MMMF
7440-22-4Sølv, metallstøv og røyk0,1E
Sølv, løselige forb. (beregnet som Ag)0,01E
2,4,5-T se 2,4,5-triklorfenoksyeddiksyre
Talkum uten fiber
Totalstøv6
Respirabelt støv2
TDI se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat
13494-80-9Tellur0,1
7783-80-4Tellurheksafluorid0,020,2
TEPP se tetraetylpyrofosfat
Terfenyler0,54,5T
8006-64-2Terpentin (vegetabilsk)25140HA
79-27-61,1,2,2-tetrabrometan114
Tetrabrommetan se karbontetrabromid
78-00-2Tetraetylbly0,010,075HR
107-49-3Tetraetylpyrofosfat0,0040,05H
76-14-21,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan5003500
109-99-9Tetrahydrofuran50150HE
79-34-51,1,2,2-tetrakloretan17H
127-18-4Tetrakloreten640HKR2000
Tetrakloretylen se tetrakloreten
56-23-5Tetraklormetan213HK
1335-88-2Tetraklornaftalen2H
75-74-1Tetrametylbly0,010,075HR
3333-52-6Tetrametylsuccinonitril0,53H
7722-88-5Tetranatriumpyrofosfat5
509-14-8Tetranitrometan0,0050,04K
Tetryl se N-metyl-2,4,6-N-tetranitroanilin
Thallium og løselige thalliumforb. (beregnet som Tl)0,1H
7719-09-7Thionylklorid15T
Tinnforbindelser, organiske (beregnet som Sn)0,1H
Tinnforbindelser, uorganiske (beregnet som Sn)2E
68-11-1Tioglykolsyre15
137-26-8Tiram5AM
13463-67-7Titandioksid5
TNT se 2,4,6-trinitrotoluen
Toksafen se kamfeklor
108-88-3Toluen2594HE
584-84-92,4-toluendiisocyanat0,0050,035AK4
91-08-72,6-toluendiisocyanat0,0050,035AK4
95-53-4o-toluidin14,5HK
Trestøv fra harde eksotiske tresorter, eik og bøk1GK16
Trestøv fra nordiske tresorter unntatt eik og bøk, totalstøv2K
75-25-2Tribrommetan0,55HK
126-73-8Tributylfosfat0,22,5
Tri(cykloheksyl)tinnhydroksid se cyheksatin
15468-32-3Tridymitt
Totalstøv0,15K7
Respirabelt støv0,05K7
102-71-6Trietanolamin5
121-44-8Trietylamin28HE
112-24-3Trietylentetramin16A2007
603-34-9Trifenylamin5
115-86-6Trifenylfosfat3
Trifluormonobrommetan se bromtrifluormetan
76-13-11,2,2-trifluor-1,1,2-trikloretan5003800
75-47-8Trijodmetan0,23
120-82-11,2,4-triklorbenzen215HE2014
76-03-9Trikloreddiksyre0,755
71-55-61,1,1-trikloretan50270E
79-00-51,1,2-trikloretan1054H
79-01-6Trikloreten1050K
Trikloretylen se trikloreten
Triklorfluormetan se fluortriklormetan
93-76-52,4,5-triklorfenoksyeddiksyre5H
67-66-3Triklormetan210HKRE
594-42-3Triklormetansulfenylklorid0,10,8
1321-65-9Triklornaftalen5H
76-06-2Triklornitrometan0,10,7
96-18-41,2,3-triklorpropan1060H
Trimellitsyreanhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid
75-50-3Trimetylamin1024
526-73-81,2,3-trimetylbenzen20100E
95-63-61,2,4-trimetylbenzen20100E
Trimetylbenzen (alle isomere) se mesitylen
121-45-9Trimetylfosfitt0,52,6
118-96-72,4,6-trinitrotoluen0,1H
78-30-8Triortokresylfosfat0,1
Trisykloheksylhydroksytinn se cyheksatin
Tynne glassfibrer til spesialformål0,1 fiber/cm³K172007
Uorganiske fluorider (beregnet som F)0,5E2010
Uran og uranforb. (beregnet som U)0,2
110-62-3Valeraldehyd2590
7440-62-2Vanadium
Røyk (beregnet som V)0,05T
Støv (beregnet som V)0,2
108-05-4Vinylacetat517,6KE2011
1035,2S
Vinylbenzen se styren
593-60-2Vinylbromid14K
Vinylidenklorid se 1,1-dikloreten
75-01-4Vinylklorid13G K
106-87-6Vinylsykloheksendioksid1060
Vinyltoluen (alle isomere)50240
1304-82-1Vismuttellurid101
Vismuttellurid (tilsatt selen)5
81-81-2Warfarin0,1
White Spirit (aromatinnhold < 22 %)50275
White Spirit (aromatinnhold > 22 %)25120
Wolfram og uløselige wolframforb. (beregnet som W)5
Wolframforb. løselige (beregnet som W)1
1330-20-7Xylen (alle isomere)25108HE
108-38-3m-xylen25108HE
106-42-3p-xylen25108HE
95-47-6o-xylen25108HE
1477-55-0m-xylen-α-,α-diamin)0,1T
Xylidin (alle isomere)15H
7440-65-5Yttrium1
Zirkoniumforb. (beregnet som Zr)5
 

Fotnoter

1Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv.
2For landbruket gjelder en grenseverdien lik 20 ppm i en overgangsperiode (2013–2024) for husdyrproduksjon i eldre driftsbygninger (driftsbygninger oppført før år 2002).
3Grenseverdien gjelder for råbomull mindre enn 15 μm.
4Korttidsverdien for diisocyanater er 0,01 ppm.
5Grenseverdien er basert på beregning av summen av gass- og partikkelform (aerosol) av stoffet.
6Kortvarige eksponeringer bør ikke overstige 100 ppm. Hvis dette kan forekomme, skal det utarbeides skriftlig instruks for arbeid i CO-atmosfære.
7Støv som inneholder α-kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt vurderes ut fra summasjonsformel. Samtidig må verdiene for sjenerende støv overholdes.
8Målinger av overholdelse av denne biologiske grenseverdien forutsetter frivillighet hos arbeidstaker.
9Grenseverdien for melstøv er satt som verdi for inhalerbart støv.
10Korttidsverdien er under luktegrensen.
11Med mineralull menes glassull (unntatt tynne glassfibrer til spesialformål), steinull og slaggull.
12Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde denne verdien. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har eller er tilsluttet bedriftshelsetjeneste, og at eksponerte arbeidstakere gjennomgår egnet helseundersøkelse.
13Grenseverdien gjelder partikulært PAH samlet opp på filter og baserer seg på summen av de følgende 21 PAH-forbindelsene:

Antracen (3), benz[a] antracen (2A), benzo[a] fluoren (3), benzo[b]fluoren (3), benzo[b] fluoranten (2A), benzo[j] fluoranten (2A), benzo[k]fluoranten (2A), benzo[a] pyren (1), benzo[e] pyren (3), benzo[ghi]perylen (3), dibenzo[a,h])antracen (2A), dibenzo[a,e] pyren (3), dibenzo[a,h]pyren (2A), dibenzo[a,i]pyren (2A), dibenzo[a,l]pyren (2A), fenantren (3), fluoranten (3), indenol((1,2,3-cd)pyren (2B), krysen (2A), pyren (3), og trifenylen (3).

14Naftalen og bifenyl er gassformige PAH oppsamlet i absorbent. Disse vurderes enkeltvis mot grenseverdien for hver av disse to stoffene.
15Sveiserøyk/metallrøyk inneholder ulike stoffer. I tillegg til grenseverdien for sveiserøyk (uspesifisert) skal verdiene for de enkelte stoffene i sveiserøyken overholdes.
16Grenseverdien gjelder den delen av trestøvet som kan innåndes (inhalerbar fraksjon): dersom støv fra harde tresorter blandes med annet trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finnes i blandingen.
17Fibrene tilsvarer «Special-purpose glass fibres» i International Agency for Research on Cancer (IARC) monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Man-made vitreous fibres 2002: Vol 81. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/volume81.pdf
 
0Vedlegg 1 endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013), 7 jan 2013 nr. 12, 22 des 2014 nr. 1885 (i kraft 1 jan 2015), 26 juni 2015 nr. 799, 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016).

Vedlegg 2: Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)

Levende biologiske faktorer klassifiseres i fire smitterisikogrupper i forhold til den infeksjonsfare de representerer:

a)smitterisikogruppe 1: en biologisk faktor som vanligvis ikke forårsaker infeksjonssykdom hos mennesker
b)smitterisikogruppe 2: en biologisk faktor som kan forårsake infeksjonssykdom hos mennesker og være til fare for arbeidstakerne, det er usannsynlig at den vil spre seg til samfunnet og det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling
c)smitterisikogruppe 3: en biologisk faktor som kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være risiko for spredning til samfunnet, men det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling
d)smitterisikogruppe 4: en biologisk faktor som forårsaker alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjør en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være stor risiko for spredning til samfunnet og det finnes vanligvis ingen effektive forebyggende tiltak eller behandling.

Listen inneholder kun biologiske faktorer som forårsaker infeksjonssykdommer hos mennesker. I tillegg gir listen en oversikt over følgende merknader:

-A: kan forårsake allergiske reaksjoner
-D: Registre over arbeidstakere som utsettes for denne biologiske faktoren skal oppbevares i minst 10 år etter siste kjente eksponering
-T: Toksindannende, kan forårsake toksiske reaksjoner
-V: Effektiv vaksine finnes 

Bakterier og lignende 

SmitterisikogruppeMerknad
Actinobacillus actinomycetemcomitans2
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces pyogenes2
Actinomyces spp.12
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)2
Bacillus anthracis3
Bacteroides fragilis2
Bartonella bacilliformis2
Bartonella (Rochalimea) spp.12
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2V
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.12
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3
Campylobacter fetus2
Campylobacter jejuni2
Campylobacter spp.12
Cardiobacterium hominis2
Chlamydia pneumoniae2
Chlamydia trachomatis2
Chlamydia psittaci (aviære stammer)3
Chlamydia psittaci (andre stammer)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium perfringens2
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.12
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2
Corynebacterium spp.12
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)2
Ehrlichia spp.12
Eikenella corrodens2
Enterobacter aerogenes/cloacae2
Enterobacter spp.12
Enterococcus spp.12
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli22
Escherichia coli, verocytotoksiske stammer f.eks. O157:H7 eller O10333T
Flavobacterium meningosepticum2
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella tularensis (Type A)3
Francisella tularensis (Type B)2
Fusobacterium necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.12
Helicobacter pylori2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae2
Klebsiella spp.12
Legionella pneumophila2
Legionella spp.12
Leptospira interrogans (alle serotyper)2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii2
Morganella morganii2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium/intracellulare2
Mycobacterium bovis (unntatt BCG-stammer)3V
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti33
Mycobacterium paratuberculosis2
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans33
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma caviae2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Pasteurella multocida2
Pasteurella spp.12
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.12
Prevotella spp.12
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens2
Providencia rettgeri2
Providencia spp.12
Pseudomonas aeruginosa2
Rhodococcus equi2
Rickettsia akari33
Rickettsia canada33
Rickettsia conorii3
Rickettsia montana33
Rickettsia typhi (mooseri)3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia tsutsugamushi3
Rickettsia spp.12
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Salmonella arizonae2
Salmonella enteritidis2
Salmonella typhimurium2
Salmonella paratyphi A, B, CC2
Salmonella typhi33V
Salmonella (andre serotyper)2
Serpulina spp.12
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (Type 1)33T
Shigella dysenteriae (bortsett fra type 1)2
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus pneumoniae2V
Streptococcus pyogenes2
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.12
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.12
Vibrio cholerae (herunder El Tor)2V
Vibrio parahaemoloyticus2
Vibrio spp.12
Yersinia enterocolitica2
Yersinia pestis3V
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.12
 

Virus 

SmitterisikogruppeMerknad
Adenoviridae2
Arenaviridae
LCM-Lassavirus (den gamle verdens arenavirus):
- Lassavirus4
- Lymfocyttisk choriomeningitt-virus (neurotrope stammer)3
- Lymfocyttisk choriomeningitt-virus (andre stammer)2
- Mopeia virus2
- Andre virus i LCM-Lassa-komplekset2
Tacaribevirus-komplekset (den nye verdens arenavirus):
- Guanarito virus4
- Junin virus4
- Sabia virus4
- Machupo virus4
- Flexal virus3
- Andre virus i Tacaribekomplekset2
Astroviridae2
Bunyaviridae
Belgrad virus (også kalt Dobrava virus)3
Bhanja virus2
Bunyamweravirus2
Californiaencephalittvirus2
Germiston virus2
Oropouchevirus3
Sin Nombre virus (tidligere Muerto Canyon virus)3
Hantavirus:
- Hantaan (Koreansk hemoragisk feber)3
- Seoulvirus3
- Puumalavirus2
- Prospect Hill-virus2
- Andre hantavirus2
Nairovirus:
- Kongo-krimfebervirus4
- Hazaravirus2
Phlebovirus:
- Rift Valley-febervirus3V
- Sandfluefebervirus2
- Toscanavirus2
- Andre bunyavirus som man vet er sykdomsfremkallende2
Caliciviridae
- Hepatitt E-virus33
- Norwalkvirus2
- Andre calicivirus2
Coronaviridae2
Filoviridae
- Ebolavirus4
- Marburgvirus4
Flaviviridae
- Australsk encerfalittvirus (Murrey VaIley-encefalitt)3
- Sentraleuropeisk flåttspredd encefalitt-virus33V
- Absettarovvirus3
- Hanzalovavirus3
- Hyprvirus3
- Kumlingevirus3
- Denguevirus type 1 - 43
- Hepatitt C-virus33D
- Hepatitt G-virus33D
- Japansk B-encefalitt-virus3V
- Kyasanur Forest-virus3V
- Louping ill-virus33
- Omskvirus (flåttspredd encefalitt)3V
- Powassanvirus3
- Rociovirus3
- Russisk vår-/sommerencefalitt-virus (RSSE) (Flåttspredd encefalitt)3V
- St. Louis encefalitt-virus3
- Wesselsbronvirus33
- Vest-Nilen-feber-virus3
- Gulfebervirus3V
- Andre flavivirus som man vet er sykdomsfremkallende2
Hepadnaviridae
- Hepatitt B-virus33V, D
- Hepatitt D-virus (delta)433V, D
Herpesviridae
- Cytomegalovirus2
- Epstein-Barr-virus2
- Herpesvirus simiae (virus B)3
- Herpes simplex-virus, type 1 og 22
- Herpesvirus varicella-zoster2
- Humant B-lymphotrophic virus (HBLV-HHV6)2
- Humant herpesvirus 72
- Humant herpesvirus 82D
Orthomyxoviridae
- Influensavirus type A, B og C2V5
- Flåttspredde orthomyxoviridae: Dhori- og Thogotovirus2
Papovaviridae
- BK and JC virus2D6
- Humant papillomavirus2D6
Paramyxoviridae
- Meslingvirus2V
- Kusmavirus2V
- Newcastle disease-virus2
- Para influensavirus type 1 til 42
- Respiratorisk syncytialt virus2
Parvoviridae
- Humant parvovirus (B 19)2
Picomaviridae
- Akutt hemoragisk konjuktivittvirus (AHC)2
- Coxsackieviruses2
- Echo-virus2
- Hepatitt A-virus (humant enterovirus, type 72)2V
- Poliovirus2V
- Rhinovirus2
Poxviridae
- Bøffelkoppevirus72
- Kukoppevirus2
- Elefantkoppevirus82
- Melkeknutevirus2
- Molluscum contagiosum-virus2
- Apekoppevirus3V
- Orfvirus2
- Kaninkoppevirus92
- Vacciniavirus2
- Variola (major og minor)-viruss4V
- Hvite kopper-virus («variola virus»)4V
- Yatapox-virus (Tana og Yaba)2
Reoviridae
- Coltivirus2
- Humane rotavirus2
- Orbivirus2
- Reovirus2
Retroviridae
- Humane immunsviktvirus (HIV), type 1 og 233D
- Humane T-cellelymfotropevirus (HTLV), type 1 og 233D
- SIV (Simianape-immunsviktvirus)1033
Rhabdoviridae
- Rabiesvirus33V
- Vesikulær stomatitt-virus2
Togaviridae
Alfavirus:
- Østamerikansk heste-encefalomeyelitt-virus3V
- Bebaruvirus2
- Chikungunyavirus33
- Evergladesvirus33
- Mayarovirus3
- Mucambovirus33
- Ndumuvirus3
- O'nyong-nyongvirus2
- Ross River-virus2
- Semliki Forest-virus2
- Sindbisvirus2
- Tonatevirus33
- Venezuelansk heste-encefalomeyelitt-virus3V
- Vestamerikansk heste-encefalomeyelitt-virus3V
- Andre kjente alfavirus2
Rubivirus (røde hunder)2V
Toroviridae2
Uklassifiserte virus
- Hepatitt virus, ennå ikke identifisert33D
- Equin morbillivirus4
Ukonvensjonelle faktorer knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (prioner):
- Creutzfeldt-Jakobs sykdom33D6
- Variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom33D6
Bovin spongiform encefalopati (BSE) og andre relaterte overførbare spongiforme enchefalopatier (TSE-er)1133D6
Gerstmann-Straussler-Scheinker-syndromet33D6
Kuru33D6
 

Parasitter 

SmitterisikogruppeMerknad
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.12
Clonorchis sinensis2
Clonorchis viverrini2
Cryptosporidium parvum2
Cryptosporidium spp.12
Cyclospora cayetanensis2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus33
Echinococcus multilocularis33
Echinococcus vogeli33
Entamoeba histolytica2
Fasciola gigantica2
Faciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania braziliensis33
Leishmania donovani33
Leishmania ethiopica2
Leishmania mexicana2
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania major2
Leishmania spp.12
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.12
Paragonimus westermani2
Plasmodium falciparum33
Plasmodium spp.1 (hos mennesker og hos aper)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobioum2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.12
Taenia saginata2
Taenia solium33
Toxocara canis2
Toxoplasma gondii2
Trichinella spiralis2
Tricuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense33
Trypanosoma cruzi3
Wuchereria bancrofti2
 

Sopp 

SmitterisikogruppeMerknad
Aspergillus fumigatus2A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Candida albicans2A
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (tidligere: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller tridhoides)3
Coccidioides immitis3A
Cryptococcus neoformans var. neoformans
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
2A
Cryptococcus neoformans var. gattii
(Filobasidiella bacillispora)
2A
Emmonsia parvavum var. parva2
Emmonsia parvavum var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Fonsecaea compacta2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatus)
3
Histoplasma capsulatum duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.12A
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3
Penicillium marneffei2A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Trichophyton rubrum2
Trichophyton spp.12
 

Noter

1Betegnelsen «spp.» henviser til andre arter innen slekten som man vet er sykdomsfremkallende for mennesker.
2Unntatt stammer som ikke er sykdomsfremkallende.
3Smitter normalt ikke gjennom luften.
4En infeksjon med hepatitt D-viruset fremkaller sykdom hos arbeidstakeren bare dersom infeksjonen inntreffer samtidig med eller etter en infeksjon forårsaket av hepatitt B-viruset. Vaksinering mot hepatitt B-viruset beskytter derfor arbeidstakere som ikke er smittet av dette viruset, mot hepatitt D-viruset (delta).
5Bare for type A og B.
6Anbefalt for arbeid som medfører direkte kontakt med disse faktorene.
7To virus er identifisert: en type buffalokoppevirus og en variant av vacciniaviruset.
8Variant av kukoppeviruset.
9Variant av vacciniaviruset.
10Det foreligger i dag ingen bevis for at retrovirus som stammer fra aper kan forårsake sykdom hos mennesker. For arbeid som medfører eksponering for slike retrovirus anbefales inneslutningsnivå 3 som forebyggende tiltak.
11Det foreligger ikke bevis for at faktorer som forårsaker andre TSE-er enn BSE hos dyr fører til infeksjoner hos mennesker. Som forebyggende tiltak anbefales likevel å bruke det inneslutningsnivået som benyttes for faktorer i smitterisikogruppe 3 (med fotnote 3), ved laboratoriearbeid; unntatt for laboratoriearbeid i forbindelse med identifisert scrapie-faktor hvor inneslutningsnivå 2 er tilstrekkelig.

Vedlegg 3: Ikke-koherent optisk stråling

De biofysisk relevante eksponeringsverdiene for optisk stråling kan bestemmes ved hjelp av nedenstående formler. Formlene som skal benyttes, avhenger av området til strålingsemisjonen fra kilden, og resultatene bør sammenlignes med de tilsvarende grenseverdier for eksponering som er angitt i tabell 3.1. Det kan være relevant med mer enn en eksponeringsverdi og tilsvarende eksponeringsgrense for en gitt optisk strålingskilde. 

Bokstav a) til o) viser til de tilsvarende radene i tabell 3.1.

a)sf-20111206-1358-01-01.gif(Heff er relevant bare i området 180 til 400 nm)
b)sf-20111206-1358-02-01.gif(HUVA er relevant bare i området 315 til 400 nm)
c), d)sf-20111206-1358-03-01.gif(LB er relevant bare i området 300 til 700 nm)
e), f)sf-20111206-1358-04-01.gif(EB er relevant bare i området 300 til 700 nm)
g) – l)sf-20111206-1358-05-01.gif(Se tabell 3.1 for egnede verdier av λ₁ og λ₂ )
m), n)sf-20111206-1358-06-01.gif(EIR er relevant bare i området 780 til 3000 nm)
o)sf-20111206-1358-07-01.gif(Hskin er relevant bare i området 380 til 3000 nm)

I denne forskriften kan formlene ovenfor erstattes med følgende uttrykk, samtidig som de diskrete verdiene fastsatt i nedenstående tabeller benyttes:

a)sf-20111206-1358-08-01.gifog (Heff = Eeff · Δt)
b)sf-20111206-1358-09-01.gifog (HUVA = EUVA · Δt)
c), d)sf-20111206-1358-10-01.gif
e), f)sf-20111206-1358-11-01.gif
g) – l)sf-20111206-1358-12-01.gif(Se tabell 3.1 for egnede verdier av λ₁ og λ₂ )
m), n)sf-20111206-1358-13-01.gif
o)sf-20111206-1358-14-01.gifog (Hskin = Eskin · Δt)
 

Merknader

Eλ (λ,t), Eλspektral irradians eller spektral innstrålingstetthet: effekten av den innfallende stråling på en flate per arealenhet, uttrykt i watt per kvadratmeter [Wm⁻² nm⁻¹ ] ; verdiene for Eλ (λ, t) og Eλ er fra målinger eller kan fås fra produsenten av utstyret,
Eeffeffektiv irradians (UV-området): beregnet irradians i UV-bølgelengdeområdet 180 til 400 nm, spektralt veid med S (λ), uttrykt i watt per kvadratmeter [Wm⁻² ],
Hstrålingseksponering: tidsintegralet av irradiansen, uttrykt i joule per kvadratmeter (Jm⁻² ),
Heffeffektiv strålingseksponering: strålingseksponering, spektralt veid med S (λ), uttrykt i joule per kvadratmeter [Jm⁻² ],
EUVAtotal irradians (UVA): beregnet irradians i UVA-bølgelengdeområdet 315 til 400 nm, uttrykt i watt per kvadratmeter [ Wm⁻² ],
HUVAstrålingseksponering: tids- og bølgelengdeintegralet av irradiansen, eller summen, i bølgelengdeområdet 315 til 400 nm, uttrykt i joule per kvadratmeter [Jm⁻² ],
S (λ)spektral veiing: det tas hensyn til at UV-strålingens helsevirkninger på øyne og hud avhenger av bølgelengden (tabell 3.2) [dimensjonsløs],
t, Δttid, eksponeringstid, uttrykt i sekunder [s],
λbølgelengde, uttrykt i nanometer [nm],
Δ λbåndbredde: beregnings- eller målingsintervallene, uttrykt i nanometer [nm],
Lλ (λ), L λkildens spektralradians: uttrykt i watt per kvadratmeter per steradian per nanometer [Wm⁻² sr⁻¹ nm⁻¹ ],
R (λ)spektral veiing: det tas hensyn til at den termiske skaden på øyne forårsaket av synlig stråling og IR-A-stråling avhenger av bølgelengden (tabell 3.3) [dimensjonsløs],
LReffektiv radians (termisk skade): beregnet radians, spektralt veid med R (λ), uttrykt i watt per kvadratmeter per steradian [ Wm⁻² sr⁻¹ ] .
B (λ)spektral veiing: det tas hensyn til at den fotokjemiske skaden på øyne som skyldes stråling fra blått lys, avhenger av bølgelengden (tabell 3.3) [dimensjonsløs],
LBeffektiv radians (blått lys): beregnet radians, spektralt veid med B (λ), uttrykt i watt per kvadratmeter per steradian [Wm⁻² sr⁻¹ ],
EBeffektiv irradians (blått lys): beregnet irradians, spektralt meid ved B (λ), uttrykt i watt per kvadratmeter [Wm⁻² ] ,
EIRtotal irradians (termisk skade): beregnet irradians i det infrarøde bølgelengdeområdet 780 til 3000 nm, uttrykt i watt per kvadratmeter [Wm⁻² ],
Eskintotal irradians (synlig, IR-A og IR-B): beregnet irradians i det synlige og infrarøde bølgelengdeområdet 380 til 3000 nm, uttrykt i watt per kvadratmeter [Wm⁻² ],
Hskinstrålingseksponering: tids- og bølgelengdeintegralet av irradiansen, eller summen, i det synlige og infrarøde bølgelengdeområdet 380 til 3000 nm, uttrykt i joule per kvadratmeter [Jm⁻² ],
αvinkelmessig utstrekning: den vinkel som dannes av en synlig kilde, sett fra et punkt i rommet, uttrykt i milliradianer (mrad). Med synlig kilde menes den virkelige eller virtuelle gjenstand som danner det minst mulige bildet på netthinnen.  
 

Tabell 3.1. Grenseverdier for eksponering for ikke-koherent optisk stråling 

For å lese tabell 3.1 se her: pdf.gif  

Tabell 3.2. S (λ) [dimensjonsløs], 180 nm til 400 nm 

λ i nmS (λ)λ i nmS (λ)λ i nmS (λ)λ i nmS (λ)λ i nmS (λ)
1800,01202280,17372760,94343240,0005203720,000086
1810,01262290,18192770,92723250,0005003730,000083
1820,01322300,19002780,91123260,0004793740,000080
1830,01382310,19952790,89543270,0004593750,000077
1840,01442320,20892800,88003280,0004403760,000074
1850,01512330,21882810,85683290,0004253770,000072
1860,01582340,22922820,83423300,0004103780,000069
1870,01662350,24002830,81223310,0003963790,000066
1880,01732360,25102840,79083320,0003833800,000064
1890,01812370,26242850,77003330,0003703810,000062
1900,01902380,27442860,74203340,0003553820,000059
1910,01992390,28692870,71513350,0003403830,000057
1920,02082400,30002880,68913360,0003273840,000055
1930,02182410,31112890,66413370,0003153850,000053
1940,02282420,32272900,64003380,0003033860,000051
1950,02392430,33472910,61863390,0002913870,000049
1960,02502440,34712920,59803400,0002803880,000047
1970,02622450,36002930,57803410,0002713890,000046
1980,02742460,37302940,55873420,0002633900,000044
1990,02872470,38652950,54003430,0002553910,000042
2000,03002480,40052960,49843440,0002483920,000041
2010,03342490,41502970,46003450,0002403930,000039
2020,03712500,43002980,39893460,0002313940,000037
2030,04122510,44652990,34593470,0002233950,000036
2040,04592520,46373000,30003480,0002153960,000035
2050,05102530,48153010,22103490,0002073970,000033
2060,05512540,50003020,16293500,0002003980,000032
2070,05952550,52003030,12003510,0001913990,000031
2080,06432560,54373040,08493520,0001834000,000030
2090,06942570,56853050,06003530,000175
2100,07502580,59453060,04543540,000167
2110,07862590,62163070,03443550,000160
2120,08242600,65003080,02603560,000153
2130,08642610,67923090,01973570,000147
2140,09062620,70983100,01503580,000141
2150,09502630,74173110,01113590,000136
2160,09952640,77513120,00813600,000130
2170,10432650,81003130,00603610,000126
2180,10932660,84493140,00423620,000122
2190,11452670,88123150,00303630,000118
2200,12002680,91923160,00243640,000114
2210,12572690,95873170,00203650,000110
2220,13162701,00003180,00163660,000106
2230,13782710,99193190,00123670,000103
2240,14442720,98383200,00103680,000099
2250,15002730,97583210,0008193690,000096
2260,15832740,96793220,0006703700,000093
2270,16582750,96003230,0005403710,000090 

Tabell 3.3. B (λ), R (λ) [dimensjonsløs], 380 nm til 1400 nm 

λ i nmB (λ)R (λ)
300 ≤ λ < 3800,01-
3800,010,1
3850,0130,13
3900,0250,25
3950,050,5
4000,11
4050,22
4100,44
4150,88
4200,99
4250,959,5
4300,989,8
435110
440110
4450,979,7
4500,949,4
4550,99
4600,88
4650,77
4700,626,2
4750,555,5
4800,454,5
4850,323,2
4900,222,2
4950,161,6
5000,11
500 < λ ≤ 600100,02·(450-λ)1
600 < λ ≤ 7000,0011
700 < λ ≤ 1050-100,002·(700-λ)
1050 < λ ≤ 1150-0,2
1150 < λ ≤ 1200-0,2 · 100,02·(1150-λ)
1200 < λ ≤ 1400-0,02

Vedlegg 4: Optisk stråling fra laser

De biofysisk relevante eksponeringsverdiene for optisk stråling kan bestemmes ved hjelp av nedenstående formler. Formlene som skal benyttes, avhenger av bølgelengden til og varigheten av strålingsemisjonen fra kilden, og resultatene bør sammenlignes med de tilsvarende grenseverdiene for eksponering som er angitt i tabell 4.2 til 4.4. Det kan være relevant med mer enn en eksponeringsverdi og tilsvarende eksponeringsgrense for en gitt kilde for optisk stråling fra laser.

Koeffisientene som benyttes som beregningsfaktorer i tabell 4.2 til 4.4 er angitt i tabell 4.5, og korrigeringer for gjentatt eksponering er angitt i tabell 4.6. 

sf-20111206-1358-16-01.gif 

sf-20111206-1358-17-01.gif 

Merknader

dPeffekt, uttrykt i watt [W],
dAflate, uttrykt i kvadratmeter [m² ],
E(t), Eirradians eller innstrålingstetthet effekten av den strålingen som treffer en flate per arealenhet, vanligvis uttrykt i watt per kvadratmeter (Wm⁻² ). Verdiene for E(t) og E er fra målinger eller kan fås fra produsenten av utstyret,
Hstrålingseksponering tidsintegralet av irradiansen, uttrykt i joule per kvadratmeter (Jm⁻² ),
ttid, eksponeringstid, uttrykt i sekunder [s],
λbølgelengde, uttrykt i nanometer [nm],
γbegrensende konusvinkel for målefeltet, uttrykt i milliradianer [mrad],
γmmålefelt, uttrykt i milliradianer [mrad],
αen kildes vinkelmessige utstrekning: uttrykt i milliradianer [mrad] .
begrensende blender den sirkelformede flate der gjennomsnittlig irradians og strålingseksponering beregnes,
Gintegrert radians integralet av radiansen over en gitt eksponeringstid, uttrykt som strålingsenergi per arealenhet av en strålingsflate per romvinkelenhet av emisjonen, uttrykt i joule per kvadratmeter per steradian [Jm⁻² sr⁻¹ ],
 

Tabell 4.1. Strålingsrisikoer 

Bølgelengde nm λStrålingsområdeBerørt
organ
RisikoTabell der
grenseverdien for
eksponering er
angitt
180 til 400UVØyefotokjemisk skade og termisk skade4.2, 4.3
180 til 400UVHudrødme av huden4.4
400 til 700synligØyeskade på netthinnen4.2
400 til 600synligØyefotokjemisk skade4.3
400 til 700synligHudtermisk skade4.4
700 til 1400IR-AØyetermisk skade4.2, 4.3
700 til 1400IR-AHudtermisk skade4.4
1400 til 2600IR-BØyetermisk skade4.2
2600 til 106IR-CØyetermisk skade4.2
1400 til 106IR-B, IR-CØyetermisk skade4.3
1400 til 106I-RB, IR-CHudtermisk skade4.4
 

Tabell 4.2. Grenseverdier for lasereksponering av øyet - Kort eksponeringstid < 10 s 

For å lese tabell 4.2 se her: pdf.gif  

Tabell 4.3. Grenseverdier for lasereksponering av øyet - Lang eksponeringstid ≥ 10 s 

For å lese tabell 4.3 se her: pdf.gif  

Tabell 4.4. Grenseverdier for lasereksponering av huden 

For å lese tabell 4.4 se her: pdf.gif  

Tabell 4.5. Anvendte korreksjonsfaktorer og andre beregningsparametrer 

Parameter i henhold til ICNIRPGyldig spektralområde (nm)Verdi
CAλ < 700CA = 1,0
700 - 1050CA = 100,002(λ-700)
1050 - 1400CA = 5,0
CB400 - 450CB = 1,0
450 - 700CA = 100,02(λ-450)
CC700 - 1150CC = 1,0
1150 - 1200CC = 100,018(λ-1150)
1200 - 1400CC = 8,0
T1λ < 450T₁ = 10 s
450 - 500T₁ = 10 · [100,02((λ-450)] s
λ > 500T₁ = 100 s
Parameter i henhold til ICNIRPGyldig for biologisk virkningVerdi
αminalle varmevirkningerαmin = 1,5 mrad
Parameter i henhold til ICNIRPGyldig vinkelområde (mrad)Verdi
CEα < αminCE = 1,0
αmin < α < 100CE = α/αmin
α > 100CE = α² /(αmin · αmax ) mrad med αmax = 100 mrad
T2α < 1,5T₂ = 10 s
1,5 < α < 100T₂ = 10 · [ 10(α-1,5)/98,5] s
α > 100T₂ = 100 s
Γt ≤ 100γ = 11 [mrad]
100 < t < 104γ = 1,1 t0,5 [mrad]
t > 104γ = 110 [mrad]
 

Tabell 4.6. Korreksjon for gjentatt eksponering

Hver av følgende tre generelle regler bør anvendes på alle gjentatte eksponeringer som skyldes gjentatte laserimpulser eller laserskanning:

1.Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i et impulstog skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for en enkeltimpuls av denne impulsvarigheten.
2.Eksponeringen for enhver impulsgruppe (eller undergruppe av impulser i et impulstog) innenfor et tidsrom t skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for tidsrommet t.
3.Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i en gruppe impulser skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for en enkeltimpuls multiplisert med en korreksjonsfaktor for akkumulert varmevirkning Cp =N-0,25, der N er antallet impulser. Denne regelen gjelder bare eksponeringsgrenser som skal gi beskyttelse mot termisk skade der alle impulser avgitt i et kortere tidsrom enn Tmin anses som en enkeltpuls. 
ParameterGyldig spektralområde (nm)Verdi
Tmin315 < λ ≤ 400Tmin = 10-9 s (= 1 ns)
400 < λ ≤ 1050Tmin = 18· 10-6 s (= 18 μs)
1050 < λ ≤ 1400Tmin = 50· 10-6 s (= 50 μs)
1400 < λ ≤ 1500Tmin = 10⁻³ s (= 1 ms)
1500 < λ ≤ 1800Tmin = 10 s
1800 < λ ≤ 2600Tmin = 10⁻³ s (= 1 ms)
2600 < λ ≤ 106Tmin = 10-7 s (= 100 ns)

Vedlegg 5: Nedre tiltaksverdier for elektromagnetisk felt 

Tabell 5.1. Nedre tiltaksverdier for eksponering for elektrisk felt fra 1 Hz til 300 GHz

Frekvensområde, fNedre tiltaksverdi for elektrisk feltstyrke
(E)
[Vm⁻¹ ]
(RMS)
Nedre tiltaksverdi for effekttetthet (S)
[Wm⁻² ]
1 Hz ≤ f < 25 Hz2,0 x 104- (Verdi ikke oppgitt i direktivet, men disse kan beregnes basert på E. S=E² /120π)
25 Hz ≤ f < 3 kHz5,0 x 105 /f-
3 kHz ≤ f < 3,59 MHz170-
3,59 MHz ≤ f < 10 MHz6,1 x 108 /f-
10 MHz ≤ f < 400 MHz61-
400 MHz ≤ f < 2 GHz3,0 x 10–3 f1/2-
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz14050

Note 5.1-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 5.1-2: Nedre tiltaksverdier for elektrisk feltstyrke er Root-Mean-Square, RMS-verdier svarende til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).

Note 5.1-3: Tiltaksverdiene representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon.

Note 5.1-4: Effekttetthet beregnes som middelverdi for 20 cm² eksponert område. Den lokale maksimale effekttetthet, beregnet som middelverdi for 1 cm² , bør ikke være mer enn 20 ganger 50 Wm⁻² . Effekttettheter fra 6 til 10 GHz beregnes som middelverdi for en seksminutters-periode. Over 10 GHz beregnes effekttettheten som middelverdi over en 68/f1,05 -minutters-periode (hvor f er frekvensen i GHz) for å kompensere for at inntrengningsdybden blir gradvis mindre ved økende frekvens. 

Tabell 5.2. Nedre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt fra 1 Hz til 300 GHz

Frekvensområde, fNedre tiltaksverdi for magnetisk flukstetthet
(B)
[µT] (RMS)
Nedre tiltaksverdier for magnetisk flukstetthet (B) ved eksponering av lemmer i et avgrenset magnetfelt [µT] (RMS)
1 Hz ≤ f < 8 Hz2,0 x 105 /f29,0 x 105 /f
8 Hz ≤ f < 25 Hz2,5 x 104 /f9,0 x 105 /f
25 Hz ≤ f < 300 Hz10009,0 x 105 /f
300 Hz ≤ f < 3 kHz3,0 x 105 /f9,0 x 105 /f
3 kHz ≤ f <100 kHz100300
100 kHz ≤ f < 10 MHz2,0 x 106 /f300
10 MHz ≤ f < 400 MHz0,2-
400 MHz ≤ f < 2 GHz1,0 x 10-5 f1/2-
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz0,45-

Note 5.2-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 5.2-2: Nedre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt er Root-Mean-Square, RMS-verdier som svarer til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).

Note 5.2-3: Tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon. 

Tabell 5.3. Nedre tiltaksverdier for eksponering for kontaktstrøm og indusert strøm i lemmer

Frekvensområde, fNedre tiltaksverdi for kontaktstrøm (Ic )
[mA] (RMS)
Nedre tiltaksverdi for indusert strøm i lemmer (Ii )
[mA] (RMS)
f < 2,5 kHz1,0
2,5 kHz ≤ f < 100 kHz0,4 f
100 kHz ≤ f < 10 MHz40
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz40100

Note 5.3-1: f er frekvens i kilohertz [kHz].

Note 5.3-2: [Tiltaksverdier for indusert strøm (Ii )]² beregnes som middelverdi for en seksminutters-periode. 

Tabell 5.4. Nedre tiltaksverdier for eksponering for statiske magnetfelt

Risiko/fareNedre tiltaksverdi for magnetisk flukstetthet (B0 )
[mT]
Interferens med aktive implantater, f.eks. pacemaker0,5
Risiko for tiltrekning og prosjektil i nærheten av sterke magneter (> 100 mT)3
0Vedlegg 5 tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1860 (i kraft 1 jan 2017).

Vedlegg 6: Øvre tiltaksverdier for elektromagnetisk felt 

Tabell 6.1. Øvre tiltaksverdier for eksponering for elektrisk felt fra 1 Hz til 300 GHz

Frekvensområde, fØvre tiltaksverdi for elektrisk feltstyrke (E)
[Vm⁻¹ ] (RMS)
1 Hz ≤ f < 50 Hz2,0 x 104
50 Hz ≤ f < 1,64 kHz1,0 x 106 /f
1,64 kHz ≤ f < 10 MHz610
10 MHz ≤ f < 400 MHz61
400 MHz ≤ f < 2 GHz3,0 x 10 ³ /f1/2
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz140

Note 6.1-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 6.1-2: Øvre tiltaksverdier for elektrisk feltstyrke er Root-Mean-Square, RMS-verdier svarende til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).

Note 6.1-3: Tiltaksverdiene representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon. 

Tabell 6.2. Øvre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt fra 1 Hz til 300 GHz

Frekvensområde, fØvre tiltaksverdi for magnetisk flukstetthet (B)
[µT] (RMS)
1 Hz ≤ f < 3 kHz3,0 x 105 /f
3 kHz ≤ f < 10 MHz100
10 MHz ≤ f < 400 MHz0,2
400 MHz ≤ f < 2 GHz1,0 x 10–5 /f1/2
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz0,45

Note 6.2-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 6.2-2: Øvre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt er Root-Mean-Square, RMS-verdier som svarer til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).

Note 6.2-3: Tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon.

0Vedlegg 6 tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016), 22 des 2016 nr. 1860 (i kraft 1 jan 2017).

Vedlegg 7: Grenseverdier for elektromagnetisk felt 

Tabell 7.1. Grenseverdier for eksponering for ekstern magnetisk flukstetthet (B0 ) fra 0 til 1 Hz

Grenseverdier for sensoriske
virkninger
[T]
Normale arbeidsbetingelser2
Lokal eksponering av lemmer8
Grenseverdier for helsemessige virkninger [T]
Kontrollerte arbeidsbetingelser8
 

Tabell 7.2. Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke (E) fra 1 Hz til 10 MHz

Frekvensområde, fGrenseverdier for helsemessige virkninger [Vm⁻¹ ]
1 Hz ≤ f < 3 kHz1,1
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz3,8 x 10-4 f

Note 7.2-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 7.2-2: Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke er lokale peak-verdier i den eksponerte individs kropp.

Note 7.2-3: Grenseverdier for helsemessige virkninger er peak-verdier i tid som svarer til Root-Mean-Square, RMS-verdiene multiplisert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet). Andre vitenskapelige dokumenterte og anerkjente metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de fører til omtrent tilsvarende og sammenliknbare resultater. 

Tabell 7.3. Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke (E) fra 1 til 400 Hz

Frekvensområde, fGrenseverdier for sensoriske virkninger
[Vm⁻¹ ]
1 Hz ≤ f < 10 Hz0,7/f
10 Hz ≤ f < 25 Hz0,07
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz0,0028 f

Note 7.3-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 7.3-2: Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke er lokale peak-verdier i den eksponerte individs hode.

Note 7.3-3: Grenseverdier for sensoriske virkninger er peak-verdier i tid som svarer til Root-Mean-Square, RMS-verdiene multiplisert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet). Andre vitenskapelige dokumenterte og anerkjente metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de fører til omtrent tilsvarende og sammenliknbare resultater. 

Tabell 7.4. Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for elektromagnetisk felt fra 100 kHz til 6 GHz

Helsemessige virkningerSpesifikk energiabsorpsjonsrate (SAR) over en seksminutters-periode
[W/kg⁻¹ ]
Grenseverdi relatert til helkropps oppvarmingsbelastning0,4
Grenseverdi relatert til lokal oppvarmingsbelastning i hode og kropp10
Grenseverdi relatert til lokal oppvarmingsbelastning i lemmer20

Note 7.4-1: Helsemessige virkninger er uttrykt som gjennomsnittlig SAR i kroppen.

Note 7.4-2: Lokal SAR beregnes som middelverdi i en masse av 10 g sammenhengende kroppsvev med nesten homogene elektriske egenskaper. Ved å presisere at det skal være sammenhengende kroppsmasse, betyr det at dette kan anvendes innenfor elektronisk dosimetri, men kan være problematisk i forbindelse med direkte fysiske målinger. En enkel form som f.eks. kubisk eller sfærisk kroppsvevsmasse kan benyttes. 

Tabell 7.5. Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for elektromagnetisk felt fra 0,3 GHz til 6 GHz

Frekvensområde, fLokal spesifikk energiabsorpsjon
(SA)
[mJ/kg⁻¹ ]
0,3 ≤ f ≤ 6 GHz10

Note 7.5-1: Lokal SA beregnes som gjennomsnittlig masse for 10 g kroppsvev. 

Tabell 7.6. Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for elektromagnetisk felt fra 6 GHz til 300 GHz

Frekvensområde, fGrenseverdier for helsemessige virkninger relatert til strålingstetthet
[W/m⁻² ]
6 ≤ f ≤ 300 GHz50

Note 7.6-1: Effekttetthet beregnes som middelverdi for 20 cm² eksponert område. Den lokale maksimale effekttetthet, beregnet som middelverdi for 1 cm² , bør ikke være mer enn 20 ganger 50 Wm⁻² . Effekttettheter fra 6 til 10 GHz beregnes som middelverdi for en seksminutters-periode. Over 10 GHz beregnes effekttettheten som middelverdi over en 68/f1,05 -minutters-periode (hvor f er frekvensen i GHz) for å kompensere for at inntrengningsdybden blir gradvis mindre ved økende frekvens.

0Vedlegg 7 tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1860 (i kraft 1 jan 2017).