Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften)

DatoFOR-2011-12-07-1206
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-2005-03-04-200
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§2-14, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort15.12.2011   kl. 14.20
Rettet05.06.2014 (hjemmel)
KorttittelAutorisasjonsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet 7. desember 2011 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 2-14, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr. 881.
Tilføyd hjemmel: Delegering 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009), forordning (EF) nr. 213/2011 og forordning (EF) nr. 623/2012.)
Rettelser: 01.02.2014 (EØS-henvisning), 05.06.2014 (hjemmel).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

§ 3.Krav om ekomnettautorisasjon

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.

Autorisasjon gis av Post- og teletilsynet. Søknad om autorisasjon skal skje på fastsatt skjema vedlagt kopier av vitnemål, attester mv. for kvalifisert person, jf. § 5. Autorisasjonen er gyldig inntil den sies opp av virksomheten eller tilbakekalles av Post- og teletilsynet.

Ved skifte av kvalifisert person skal det søkes om endring av autorisasjon. Ved endring av virksomhet som medfører nytt organisasjonsnummer, skal det søkes om ny autorisasjon.

Adresseendring, navneendring og opphør av virksomhet skal straks meldes til Post- og teletilsynet.

Virksomhet som har autorisasjon som teleinstallatør, kabel-TV-installatør eller radioinstallatør etter forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr, opprettholder autorisasjonen uten å oppfylle kravene i § 5 annet ledd forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres.

Kvalifisert person godkjent etter forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr, som kan dokumentere tilleggsutdanning tilsvarende fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag, kan godkjennes som kvalifisert person.

Forskriften medfører ingen innskrenkninger i krav til autorisert virksomhet som gjelder sertifisering o.l. etter andre lover eller forskrifter.

§ 4.Krav til autorisert virksomhet

Autorisert virksomhet er ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse, jf. § 7.

Fagpersonellet skal ha tilstrekkelig kunnskap om ekomnett, materiell og utstyr som installeres eller vedlikeholdes og om elektriske og funksjonelle spesifikasjoner for det tekniske grensesnittet mot andre nett og brukerutstyr. Personellets kompetanse skal kunne dokumenteres, for eksempel dokumentasjon av utdanning, fagbrev, sertifikater, kurs osv.

Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere kompetanse på prosjektering av private eller offentlige nett.

§ 5.Krav om kvalifisert person

Autorisert virksomhet skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person.

Kvalifisert person skal ha

a)utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag
b)ett års relevant praksis.

For å hindre at autorisert virksomhet må innstille, kan Post- og teletilsynet gjøre unntak fra krav om kvalifisert person for en avgrenset periode.

Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF avdeling I, II, III kapittel I og IV artikkel 50 nr. 1 og artikkel 51, avdeling V artikkel 56 nr. 1 og 2 og bilag IV liste I.

§ 6.Krav til montør

Virksomheten skal kunne dokumentere at montør som benyttes for installasjons- og vedlikeholdsoppgaver, har relevant fagkompetanse, jf. § 4 annet ledd.

§ 7.Krav til utførelse

Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger.

Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres.

Hvis krav som følger av forskrift ikke er oppfylt, skal eier og bruker informeres om at bruk av nettet ikke er tillatt.

§ 8.Krav til dokumentasjon av installasjon og vedlikehold

Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i bolig som bare omfatter én husstand. Autorisert virksomhet som har utført installasjon eller vedlikehold skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.

Dokumentasjonen skal bekrefte at nettet er bygget på en faglig forsvarlig måte og omfatte

a)geografisk utstrekning
b)grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett
c)ethvert nettermineringspunkt
d)merking av kabler og utstyr
e)tiltak for elsikkerhet og jording
f)tiltak mot atmosfæriske utladninger eller koblede effekter fra nærført elektrisk anlegg
g)tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav
h)hvilke standarder som er benyttet ved installasjonen.

Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Samsvarserklæring skal leveres til netteier sammen med dokumentasjon. Post- og teletilsynet har utarbeidet et skjema for samsvarserklæring.

Autorisert virksomhet som har utført installasjon, drift eller vedlikehold, skal oppbevare kopi av dokumentasjon i minst 5 år.

§ 9.Taushetsplikt

Autorisert virksomhet, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for autorisert virksomhet, har taushetsplikt i samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9. Det samme gjelder for installasjon og vedlikehold som ikke krever autorisasjon, jf. § 3 annet ledd.

§ 10.Gebyr

Autorisert virksomhet skal betale årlig gebyr som fastsatt i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet.

§ 11.Tilsyn

Post- og teletilsynet fører tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av forskriften, er oppfylt.

Autorisert virksomhet plikter å medvirke til tilsyn, jf. lov om elektronisk kommunikasjon § 10-1, § 10-3 og § 10-4. Det samme gjelder for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold uten autorisasjon, jf. § 3 annet ledd.

§ 12.Sanksjoner

Ved brudd på plikter etter forskriften kan Post- og teletilsynet gjennomføre sanksjoner etter lov om elektronisk kommunikasjon kapittel 10, og tilbakekalle autorisasjon etter lov om elektronisk kommunikasjon § 2-14 tredje ledd.

Overtredelsesbot etter lov om elektronisk kommunikasjon § 10-13 første ledd nr. 2 kan ilegges ved brudd på pliktene etter denne forskriften § 3 til § 10.

§ 13.Straff

Brudd på forskriftens krav om taushetsplikt kan straffes etter lov om elektronisk kommunikasjon § 12-4.

§ 14.Unntak

Post- og teletilsynet kan i særlige tilfelle, eller når anvendelse virker urimelig, gjøre unntak fra bestemmelser i forskriften.

§ 15.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Fra samme dato oppheves forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr.

§ 16.Overgangsbestemmelser

Det kan innvilges autorisasjon for kabel-TV-installatør i en periode på to år etter ikrafttreden av denne forskrift.

Det kreves autorisasjon for kabel-TV-installatør for virksomhet som installerer og vedlikeholder kabel-TV-nett bygget med koaksialkabelteknikk eller annen teknologi beregnet for overføring av punkt-til-multipunkt-signaler (kringkasting).

Kvalifisert person skal ha

a)tekniske kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra linje for serviceelektroniker eller linje for telekommunikasjonsmontør ved videregående skole
b)eksamen fra kurs i kabel-TV-teknikk eller tilsvarende teoretisk kompetanse
c)ett års relevant praksis.

Virksomhet som innvilges autorisasjon som kabel-TV-installatør etter denne overgangsbestemmelsen, beholder autorisasjonen uten å oppfylle kravene i § 5 annet ledd forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres.