Forskrift om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet

DatoFOR-2011-12-08-1217
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2016-12-16-1665
EndrerFOR-2008-11-10-1264
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-44-§12
Kunngjort15.12.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 8. desember 2011 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet § 12.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2015 nr. 1791, 16 des 2016 nr. 1665.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for Folketrygdfondet.

§ 1-2.Definisjoner

Med kapitalinnskudd SPN menes en bestemt del av statens formue som Finansdepartementet har plassert som kapitalinnskudd i Folketrygdfondet i henhold til lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 2 tredje ledd.

Med investeringsportefølje SPN menes motverdien av kapitalinnskuddet som Folketrygdfondet forvalter i medhold av lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 2 tredje ledd, jf. mandat 21. desember 2010 nr. 1790 for forvaltningen av SPN fastsatt av Finansdepartementet.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1791.

Kapittel 2. Årsregnskap og årsberetning

§ 2-1.Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning

Folketrygdfondet skal utarbeide årsregnskap etter regnskapslovens bestemmelser med de unntak og tillegg som følger av denne forskrift. Folketrygdfondet skal følge regnskapslovens bestemmelser for store foretak.

Forslag til årsregnskapet og årsberetning skal vedtas av Folketrygdfondets styre senest 3 måneder etter regnskapsårets slutt.

§ 2-2.Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Folketrygdfondets selskapsregnskap og konsernregnskap skal utarbeides i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd med de tillegg og unntak som følger av regnskapsloven og denne forskrift.

§ 2-3.Unntak fra regnskapslovens bestemmelser

Kravene til årsberetningens innhold etter regnskapsloven § 3-3a sjuende ledd og § 3-3b gjelder ikke.

§ 2-4.Tillegg til resultat- og balanseoppstilling etter IFRS

Verdien av kapitalinnskudd SPN skal svare til verdien av investeringsportefølje SPN som settes lik netto bokført verdi av de porteføljene av finansielle instrumenter, kontantinnskudd og andre eiendeler og finansielle forpliktelser som Folketrygdfondet forvalter i medhold av lov om Statens pensjonsfond § 2 tredje ledd, jf. mandat 21. desember 2010 nr. 1790 for forvaltningen av SPN fastsatt av Finansdepartementet.

Resultat investeringsportefølje SPN og resultat tilordnet SPNs kapital skal presenteres på egen linje i oppstilling av totalresultat.

Nettoverdi av investeringsportefølje SPN og saldo SPNs kapital skal presenteres på egen linje i oppstilling av finansiell stilling.

Innskudd og uttak fra kapitalinnskudd SPN skal presenteres på egne linjer i oppstilling av kontantstrømmer.

Regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN i henhold til bestemmelsene i forskriftens kapittel 3 skal presenteres i note til årsregnskapet til Folketrygdfondet.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1791.

Kapittel 3. Regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN

0Overskriften endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1791.
§ 3-1.Regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN

Folketrygdfondets regnskap skal omfatte regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN. Regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN skal utarbeides i samsvar med kravene som gjelder for selskapsregnskap eller i tilfelle for konsernregnskap, etter de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd med de tillegg og unntak som følger av regnskapsloven og denne forskrift.

Regnskapsrapporteringen for investeringsportefølje SPN kan offentliggjøres som utdrag fra Folketrygdfondets regnskap i egen rapport i samsvar med bestemmelsene i kapittelet her. Dersom regnskapsrapporteringen for investeringsportefølje SPN offentliggjøres i egen rapport, skal det offentliggjøres en særskilt beretning fra Folketrygdfondets valgte revisor sammen med regnskapsrapporteringen. Beretningen skal avgis i samsvar med god revisjonsskikk for revisors beretninger om utdrag fra regnskap og revisorloven § 5-6 så langt bestemmelsen passer.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1791.
§ 3-2.Opplysninger om finansielle eiendeler og finansiell gjeld som ikke er klassifisert til virkelig verdi over resultatet

Dersom bestanddeler i finansielle eiendeler eller finansiell gjeld helt eller delvis er gitt annen klassifisering enn virkelig verdi over resultatet, skal det for hver enkelt bestanddel opplyses særskilt om begrunnelsen for dette. Har klassifiseringen av flere bestanddeler samme begrunnelse, kan opplysningene likevel gis samlet for disse bestanddelenes del.

§ 3-3.Gjengivelse av underskrifter i regnskapsrapporteringen for investeringsportefølje SPN

Regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN som også er tatt med som utdrag i egen rapport, skal inneholde en henvisning til at samtlige medlemmer av styret har underskrevet Folketrygdfondets årsregnskap, jf. regnskapsloven § 3-5. Påtegnede forbehold i Folketrygdfondets årsregnskap fra en eller flere av styrets medlemmer, jf. regnskapsloven § 3-5 annet ledd, som gjelder opplysninger gitt i note om regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN skal gjengis i sin helhet dersom utdrag er presentert i egen rapport.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1791.

Kapittel 4. Delårsregnskap

§ 4-1.Plikt til å utarbeide kvartalsregnskap

Folketrygdfondet skal utarbeide kvartalsregnskap som minst skal omfatte kvartalsvis regnskapsrapportering for investeringsportefølje SPN. Folketrygdfondet kan likevel unnlate å utarbeide kvartalsregnskap for årets siste kvartal.

Kvartalsregnskap skal utarbeides i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder for delårsregnskap. Kapittel 3 gjelder tilsvarende for kvartalsvis regnskapsrapportering for investeringsporteføljen til SPN så langt bestemmelsene passer.

Kvartalsregnskap skal undertegnes av samtlige av styrets medlemmer. Regnskapsloven § 3-5 gjelder tilsvarende.

Kvartalsregnskap og uttalelse om forenklet revisorkontroll av den kvartalsvise regnskapsrapporteringen for investeringsportefølje SPN skal framlegges senest én måned etter kvartalets slutt. For andre kvartal gjelder senest to måneder etter kvartalets slutt.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1665.

Kapittel 5. Øvrige bestemmelser

§ 5-1.Innsending til Regnskapsregisteret

Krav til innsending til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2 første ledd gjelder ikke.

Kapittel 6. Ikrafttredelse

§ 6-1.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012 med virkning for regnskapsår som begynner etter 31. desember 2011. Forskrift 10. november 2008 nr. 1264 om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet inkludert Statens pensjonsfond Norge oppheves 1. januar 2012.