Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann

DatoFOR-2011-12-13-1331
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1978-04-28-20-§1, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2003-06-27-57-§5
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om loddefisket ved Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 13. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske lodde.

§ 3.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012.