Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard

DatoFOR-2011-12-13-1332
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91, LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-1977-06-03-6-§3
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om loddefisket i fiskevernsonen, Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 13. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske lodde.

§ 3.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012.