Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

DatoFOR-2011-12-14-1336
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
EndrerFOR-1993-12-29-1354
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§27a, FOR-1988-12-23-1073, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) 14. desember 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, jf. delegeringsvedtak 23. desember 1988 nr. 1073, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.
Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

§ 1.Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker:
a)Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3.
b)Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.

Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr.

§ 2.For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1 a) kan det kreves et gebyr på inntil kr 5 000,-.

For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1 b) kan det kreves et gebyr på inntil kr 2 000,-.

Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd.

§ 3.Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.

§ 4.Det organ som avgjør saken i første instans kan, når særlige grunner foreligger, helt eller delvis frita for gebyr.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita for gebyr.

§ 5.Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Samtidig oppheves forskrift 29. desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.