Forskrift om opplysningsplikt til skattekontoret om forhold av betydning for arveavgift og ligning

DatoFOR-2011-12-15-1364
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-1969-12-09-3903
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-06-19-14-§28, FOR-1997-06-23-629, LOV-1980-06-13-24-§5-8, FOR-2013-08-08-960
Kunngjort28.12.2011   kl. 14.05
Rettet17.09.2013 (hjemmel)
KorttittelForskrift om opplysningsplikt til skattekontoret

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) § 28, jf. delegeringsvedtak 23. juni 1997 nr. 629.
Tilføyd hjemmel: Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-8, jf. delegeringsvedtak 8. august 2013 nr. 960.
Rettelser: 17.09.2013 (hjemmel).

§ 1.Skattekontorets rett til å kreve opplysninger

Skattekontoret kan kreve at offentlige myndigheter som nevnt i denne forskriften, testamentsfullbyrdere og finansinstitusjoner gir alle nødvendige opplysninger som står til rådighet om navngitte boer, arvinger, givere og gavemottakere.

§ 2.Tingretten og testamentsfullbyrder
1. Tingrett og testamentsfullbyrder skal straks sende melding til skattekontoret når de under bobehandlingen blir kjent med forhold som gir grunn til å tro at arvelateren er blitt lignet etter lavere formue eller inntekt enn den virkelige.
2. Tingretten skal straks sende melding til skattekontoret dersom krav på lønn godkjennes til fradrag i boformuen ved arveavgiftsberegningen.
3. Tingretten skal straks sende melding til skattekontoret når dødsboet overtas til privat skifte. I meldingen skal det opplyses om arvelaterens dødsdato, hvem som er arvinger og ektefelle/samboer. Det skal så vidt mulig opplyses om det foreligger testament og hvem som er boets fullmektig.
4. I alle meldinger skal navn, adresse, fødselsdato og personnummer være oppgitt for de personer som meldingen angår. Meldingen skal sendes i den form som Skattedirektoratet bestemmer.
§ 3.Tinglysingsmyndighet
1. Registerføreren for tinglysing i fast eiendom skal sende melding til skattekontoret når det framgår av dokument som er mottatt til tinglysing at det er overført eiendom eller rettigheter i fast eiendom. Det samme gjelder tinglyste overdragelser av andeler i boligselskap.
2. § 2 punkt 4 får tilsvarende anvendelse.
§ 4.Vergemålsmyndigheten
1. Vergemålsmyndigheten skal sende melding til skattekontoret når de har mottatt midler til forvaltning som antas helt eller delvis å være gave. Melding kan unnlates når skattekontoret vites å være kjent med gaveytelsen.
2. § 2 punkt 4 får tilsvarende anvendelse.
§ 5.Finansinstitusjoner
1. Meldepliktige ytelser for finansinstitusjoner

Finansinstitusjoner skal ukrevd gi melding til skattekontoret om utbetaling av kapital-, livrente-, pensjons-, ulykkesforsikringer og andre utbetalinger som inneholder tilsvarende ytelser. Meldepliktige ytelser er også gave ved kjøp eller overdragelse av forsikringsavtale og ved betaling av premie for slik avtale hvis denne er foretatt av privatperson og kjent for finansinstitusjonen.

Skattekontoret kan kreve at finansinstitusjonene gir alle nødvendige opplysninger som står til rådighet om forsikringsavtaler om navngitt forsikringstaker, forsikret eller begunstiget.

2. Unntak fra meldeplikten

Melding kan unnlates når ytelsen skal tilfalle forsikringstaker eller vedkommendes ektefelle, registrerte partner eller samboer omfattet av arveavgiftsloven § 47A . Videre kan melding unnlates når utbetaling skjer til en tingrett eller når verdien av meldepliktige ytelser for den enkelte mottaker per avtale ikke overstiger 2 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G) ved årets inngang for kapitalytelser eller 20 % av G årlig for løpende ytelser.

3. Når skal melding sendes

Melding om meldepliktige ytelser skal sendes snarest og/eller slik Skattedirektoratet bestemmer. For livrenter uten gjenkjøpsverdi og lignende ytelser er det likevel tilstrekkelig at melding gis ved tidspunktet for utbetaling av første termin. Det samme gjelder avtaler med gjenkjøpsverdi hvor retten til å ta ut gjenkjøpsverdien ikke går over på mottaker før ved første termins forfall.

4. Hva skal meldingen inneholde

Meldingen skal inneholde navn, personnummer, adresse og eventuelt dødsdato for forsikringstaker, forsikrede, premiebetaler og for den personen beløpet tilfaller. Det skal videre gis opplysninger om forsikringens art. Er pantelån dekket ved oppgjøret skal dette opplyses og lånebeløpet oppgis.

For livrenter skal fastsatt periode for terminbeløp og beregnet årlig utbetaling opplyses. For livrenter og andre forsikringer som mottaker kan gjenkjøpe skal gjenkjøpsverdi/tilbakebetalingsbeløp og eventuelt utbetalingstidspunkt oppgis.

For pensjonsavtale etter skatteloven skal det opplyses om den er garantert å komme til utbetaling, om beregnede årlige utbetalinger og fastsatt periode for terminbeløp.

Der verdien av de meldepliktige ytelsene avhenger av svingninger i finansmarkedene behøver en ikke å opplyse om beregnet årlig verdi.

§ 6.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Forskrift 9. desember 1969 nr. 3903 om plikt til å gi opplysninger til ligningsmyndighetene og til arveavgiftsmyndighetene oppheves.