Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

DatoFOR-2011-12-16-1254
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2014-03-21-307 fra 01.04.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-30-§3-2, LOV-1999-07-02-64-§3, LOV-2001-06-15-53-§1
Kunngjort19.12.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om helse- og omsorgsinstitusjon

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 andre ledd og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 3 fjerde ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) § 1 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 307.

§ 1.Institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven og institusjon under den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter pasientskadeloven

Som institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og institusjon under den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter pasientskadeloven § 1 regnes:

a)Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barnebolig), herunder avlastningsboliger
b)Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
c)Aldershjem
d)Sykehjem
e)Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.
0Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 307 (i kraft 1 april 2014).
§ 2.Institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter helsepersonelloven

Som helseinstitusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter helsepersonelloven § 3, regnes institusjon etter § 1 bokstavene d og e i forskriften her.

§ 3.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.