Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter

DatoFOR-2011-12-16-1392
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-30-§3-2
Kunngjort29.12.2011   kl. 16.00
KorttittelForskrift om driftsavtale for fysioterapeuter

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 fjerde ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer oppjustering av driftsavtaler som er inngått mellom fysioterapeut og kommune.

§ 2.Oppjustering av inngåtte driftsavtaler

Kommunen kan øke en inngått driftsavtale uten ekstern utlysning. Dersom kommunen ikke velger å lyse ut eksternt, skal kommunen foreta en intern utlysning.

Oppjustering av driftsavtale skal skje etter en forsvarlig saksbehandling i kommunen.

En økning av en driftsavtale forutsetter enighet mellom kommunen og fysioterapeuten.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.