Forskrift om industrivern

DatoFOR-2011-12-20-1434
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2015-02-18-135 fra 01.03.2015
EndrerFOR-1996-11-29-1092
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-45-§23, LOV-2010-06-25-45-§30, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort03.01.2012   kl. 15.00
Rettet09.01.2012 (§ 11, § 14, § 17)
KorttittelForskrift om industrivern

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 20. desember 2011 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 23 femte ledd og § 30 jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
Endringer: Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at virksomheter har et robust industrivern som forsvarlig og effektivt er i stand til å begrense de konsekvenser uønskede hendelser kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier og å bidra til rask normalisering.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder planlegging, organisering, dimensjonering, vedlikehold og samarbeid om industrivern i virksomheter som gjennomsnittlig sysselsetter 40 eller flere personer i året og som er registrert i følgende næringskoder:

Næringskode
06Utvinning av råolje og naturgass
07Bryting av metallholdig malm
08Bryting og bergverksdrift ellers
09Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning
10Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
11Produksjon av drikkevarer
13Produksjon av tekstiler
14Produksjon av klær
16Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler
17Produksjon av papir og papirvarer
18.11Trykking av aviser
18.12Trykking ellers
18.14Bokbinding og tilknyttede tjenester
19Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter
20Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
21Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
22Produksjon av gummi- og plastprodukter
23Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter
24Produksjon av metaller
25Produksjon av metallvare, unntatt maskiner og utstyr
26Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter
27Produksjon av elektrisk utstyr
28Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
29Produksjon av motorvogner og tilhengere
30Produksjon av andre transportmidler
31Produksjon av møbler
32Annen industriproduksjon
33Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr
37Oppsamling og behandling av avløpsvann
38.2Behandling og disponering av avfall
38.3Materialgjenvinning
45.2Vedlikehold og reparasjon av motorvogner
46.71Engroshandel med drivstoff og brensel
52.10Lagring
52.223Forsyningsbaser
88.993Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
88.994Varig tilrettelagt arbeid
96.01Vaskeri- og renserivirksomhet

Dersom en virksomhet har flere produksjonssteder, og avstanden mellom produksjonsstedene tilsier at det er uhensiktsmessig med et operativt samarbeid om industrivern, regnes hvert produksjonssted som egen virksomhet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon kan pålegge også andre virksomheter enn dem som omfattes av første ledd å etablere industrivern når dette anses nødvendig ut i fra virksomhetens risiko eller beliggenhet.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med

a)industrivern: ordning som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på kort varsel
b)innsatsleder: den som på virksomhetens vegne har ansvaret for innsatsen på skadestedet
c)innsatsperson: person i industrivernet som skal være i operativ innsats på skadested
d)innsatspersonell: fellesbetegnelse på innsatsleder og innsatspersoner
e)sysselsatte: fast eller midlertidig ansatte og innleide og eventuelt andre som har et avtaleforhold med virksomheten som innebærer tilstedeværelse
f)uønsket hendelse: hendelse som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier
g)øvelse: alle praktiske aktiviteter som vedlikeholder eller øker ferdighetene i å kunne håndtere virksomhetens uønskede hendelser.
0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 4.Meldeplikt

Virksomhet som faller inn under forskriften skal sende melding til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Meldingen skal inneholde virksomhetens navn og adresse, organisasjonsnummer, næringskode, antall sysselsatte og om virksomheten skal ha forsterket industrivern, og hvilke forsterkninger, i henhold til kapittel 3.

Kapittel 2. Industrivern - grunnleggende krav

§ 5.Oversikt over uønskede hendelser

Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering i henhold til internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6, skal virksomheten utarbeide en oversikt over uønskede hendelser som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for organisering og dimensjonering av industrivernet.

Oversikten over uønskede hendelser skal gjennomgås minimum én gang i året og oppdateres ved endringer som har betydning for organisering og dimensjonering av industrivernet.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 6.Organisering

Virksomheten skal oppnevne industrivernleder som skal ivareta de administrative oppgavene med industrivernet. I de tilfeller der virksomheten har flere produksjonssteder, jf. § 2 andre ledd, kan disse ha felles industrivernleder.

Virksomheten plikter å gi industrivernleder myndighet og ressurser til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Industrivernet skal organiseres med innsatsleder og tilstrekkelig antall innsatspersoner for å kunne ivareta førsteinnsatsen ved uønskede hendelser. Innsatspersonellet skal til enhver tid være tilgjengelig i eller i umiddelbar nærhet til virksomheten slik at innsatsen kan iverksettes så raskt som mulig. I særlige tilfeller der det er få sysselsatte tilstede og lav risiko, gjelder likevel ikke kravet om tilgjengelighet.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 7.Beredskapsplan

Virksomheten skal utarbeide en skriftlig beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde opplysninger om hvordan industrivernet er organisert, og beskrive:

a)ansvar og oppgavefordeling ved innsats
b)type alarmer, alarmeringsinstrukser og varslingslister
c)handling som umiddelbart skal utføres ved alarm
d)tilgjengelige interne og eksterne ressurser.

Beredskapsplanen skal gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal beredskapsplanen oppdateres.

§ 8.Personlig verneutstyr

Innsatspersonell skal ha personlig verneutstyr som gir tilstrekkelig vern under øvelser og innsats.

Oversikt over personlig verneutstyr skal dokumenteres skriftlig.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 9.Utstyr

Virksomheten skal ha førstehjelps-, brannvern- og annet beredskapsutstyr for å kunne håndtere uønskede hendelser som fremkommer etter risikovurdering i henhold til § 5. Utstyret skal være lett tilgjengelig for innsatspersonellet. Utstyret skal jevnlig kontrolleres og vedlikeholdes.

Oversikt over tilgjengelig utstyr skal dokumenteres skriftlig.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 10.Kvalifikasjoner

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner for å kunne organisere, dimensjonere og drifte industrivernet i virksomheten.

Innsatsleder skal ha god kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen og ha kvalifikasjoner for å kunne lede egne innsatspersoner og samarbeide med nødetatene.

Innsatspersonene skal ha nødvendig kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen og ha kvalifikasjoner for å håndtere virksomhetens uønskede hendelser.

Den enkeltes kvalifikasjoner skal dokumenteres skriftlig.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 11.Samordning av industrivern

Dersom konsekvensene av en uønsket hendelse kan påvirke annen virksomhet som er pliktig til å etablere industrivern etter denne forskriften, skal virksomhetenes industrivern samordnes. Samordningen skal avtales skriftlig og beskrives i virksomhetens beredskapsplan.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 12.Øvelser

Innsatspersonellet skal øves minst hver sjette måned i å håndtere uønskede hendelser, jf. § 5.

Det skal utarbeides skriftlig øvelsesplan. Den enkelte øvelse skal planlegges med tema og mål og evalueres. Evalueringen skal dokumenteres skriftlig og skal minst inneholde opplysninger om hvem som deltok og eventuelle forbedringstiltak.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 13.Bistandsplikt

Industrivernpliktige virksomheter plikter etter anmodning å yte bistand til annen virksomhet og nød- og beredskapsetatene, så langt dette er mulig under hensyn til egen beredskap. Virksomhet som yter bistand kan kreve refusjon av påførte utgifter fra den som mottar bistand.

Kapittel 3. Forsterket industrivern

§ 14.Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser

Industrivernet skal forsterkes dersom uønskede hendelser, i forbindelse med aktiviteten i virksomheten, kan medføre én eller flere av følgende konsekvenser:

a)alvorlige personskader
b)evakuering av personer utenfor virksomheten
c)betydelige og langvarige miljøskader
d)betydelige materielle skader
e)materielle skader utenfor virksomheten.

Slike virksomheter skal i tillegg til kravene i kapittel 2, også etterleve kravene i kapittel 3.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon kan pålegge virksomhet å etablere industrivern i henhold til kapittel 3.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 15.Forsterkninger

Virksomhet med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser, jf. § 14, skal organisere industrivernet med redningsstab. Redningsstaben skal ha myndighet til å ta avgjørelser på strategisk nivå og evne til å vurdere hendelsens utvikling og de fremtidige behov i samarbeid med ledelsen på skadestedet.

Virksomheten skal med bakgrunn i oversikten etter § 5 forsterke industrivernet innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

a)førstehjelp
b)brannvern
c)miljø- og kjemikalievern
d)kjemikaliedykking
e)røykdykking.

Virksomheten skal vurdere behovet for ytterligere forsterkning av industrivernet og gjennomføre nødvendige tiltak.

Når det er behov for bistand til avsperring, sikring av skadested og mottak av nødetatene, skal virksomheten organisere industrivernet med orden og sikring.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 16.Utstyr

Redningsstaben skal disponere tilstrekkelig og tilfredsstillende utstyr og ha tilgang til egnede lokaler.

Orden og sikring skal disponere tilstrekkelig og tilfredsstillende utstyr.

Oversikt over tilgjengelig utstyr skal dokumenteres skriftlig.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 17.Kvalifikasjoner

Personer i redningsstab skal ha nødvendig kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen.

Personer i orden og sikring skal ha kvalifikasjoner for å kunne avsperre og bidra til sikring av skadested.

Ved forsterket industrivern etter § 15 stilles følgende krav:

a)Innsatspersoner ved forsterket førstehjelp skal ha kvalifikasjoner for å håndtere alvorlige personskader.
b)Innsatspersoner ved forsterket brannvern skal ha kvalifikasjoner for å håndtere brann.
c)Innsatspersoner i miljø- og kjemikalievern skal ha kvalifikasjoner for å håndtere hendelser med kjemikalier som ikke innebærer behov for kjemikalieverndrakt og pusteluft.
d)Kjemikaliedykkere skal tilfredsstille gjeldende helsekrav og ha tilfredsstillende kvalifikasjoner for å håndtere uønskede hendelser med kjemikalier.
e)Røykdykkere skal tilfredsstille gjeldende helsekrav og ha tilfredsstillende kvalifikasjoner for å håndtere uønskede hendelser med brann.

Den enkeltes kvalifikasjoner skal dokumenteres skriftlig.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).
§ 18.Øvelser

Innsatspersonellet skal øves regelmessig og minimum fire ganger i året. Øvelsene skal planlegges og gjennomføres slik at de dekker variasjoner i tema, årstider, værforhold, tider på døgnet, ulike driftssituasjoner og andre forhold av betydning for håndteringen av uønskede hendelser.

Personer i redningsstab samt orden og sikring skal minimum én gang i året øves i de oppgavene de kan bli stilt overfor.

0Endret ved forskrift 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015).

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 19.Avgift

Industrivernpliktig virksomhet skal betale en årlig avgift til dekning av utgifter som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har med å organisere og føre tilsyn med industrivernet. Avgiften kan differensieres etter virksomhetenes risiko.

§ 20.Rapportering

Virksomheten plikter å rapportere om industriverntiltak når Næringslivets sikkerhetsorganisasjon krever det.

§ 21.Tilsyn

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn med at kravene i forskriften blir oppfylt.

§ 22.Dispensasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften når det foreligger særlige grunner og forutsatt at det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått.

§ 23.Klage

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er klageinstans for vedtak fattet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

§ 24.Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften gjelder bestemmelsene i sivilbeskyttelsesloven § 34 - § 35.

§ 25.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Fra samme tid oppheves forskrift 29. november 1996 nr. 1092 om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. og tilhørende retningslinjer.

Ved ikrafttredelse bortfaller vedtak gitt med hjemmel i forskrift 29. november 1996 nr. 1092 om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. og tilhørende retningslinjer.