Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova

DatoFOR-2011-12-20-1437
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 15
Ikrafttredelse01.03.2012
Sist endretFOR-2016-07-15-934
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§5, LOV-2008-06-06-37-§58, LOV-2008-06-06-37-§59
Kunngjort03.01.2012   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tvangsmulkt mv. ved brudd på havressurslova

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 20. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 58 og § 59.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 juli 2014 nr. 997, 27 jan 2015 nr. 65, 24 feb 2015 nr. 153, 15 juli 2016 nr. 934.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle innenfor hele det stedlige virkeområdet for havressursloven, herunder utlendinger og utenlandske foretak.

§ 2.Tvangsmulkt

For å sikre at pålegg gitt i eller i medhold av havressursloven blir fulgt, kan Fiskeridirektoratet ilegge løpende tvangsmulkt.

Tvangsmulkt begynner å løpe fra det tidspunkt vedtaksmyndighetene fastsetter. Tvangsmulkt løper likevel tidligst fra vedtaksdato der denne fremgår av forhåndsvarsel i saken, eller i andre tilfeller tidligst fra vedtaket om tvangsmulkt er kommet frem til mottaker.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller, etter søknad, helt eller delvis ettergi oppsamlet tvangsmulkt.

§ 3.Utmåling av tvangsmulkt

Tvangsmulkten blir satt til to ganger rettsgebyret (R) per dag, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1.

Tvangsmulkt kan settes lavere eller høyere per dag dersom det foreligger særlige forhold, men ikke lavere enn 0,5 ganger R og ikke høyere enn 5 ganger R. I vurderingen av om det skal ilegges høyere tvangsmulkt skal det tas hensyn til om det er behov for et sterkere oppfyllingspress.

§ 4.Overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og den som med forsett eller uaktsomhet bryter bestemmelsene gitt i eller i medhold av

a)forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy kapittel I–III
b)forskrift 31. august 2010 nr. 1231 om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata ved utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen
c)forskrift 19. desember 2014 nr. 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter § 6
d)forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn
e)forskrift 16. desember 1999 nr. 1342 om satelittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen
f)forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) kapittel VII, VIII og XVI
g)bestemmelser om rapportering i utøvelsesforskriften og i diverse reguleringsforskrifter
h)bestemmelser om bifangst i diverse reguleringsforskrifter
i)forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel § 8, § 9, § 10, § 11, § 13 og § 16
j)lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 bokstav a, c og g, samt § 22 og § 23
k)forskrift 17. mars 2010 nr. 396 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land.

Fiskeridirektoratet bestemmer hvilke av Fiskeridirektoratets regionkontor som skal kunne ilegge overtredelsesgebyr i førsteinstans.

0Endret ved forskrifter 28 juli 2014 nr. 997 (i kraft 1 aug 2014), 27 jan 2015 nr. 65, 24 feb 2015 nr. 153, 15 juli 2016 nr. 934.
§ 5.Utmåling av overtredelsesgebyr

Gebyret skal fastsettes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ved utmåling av gebyret skal det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er, fortjenesten eller den potensielle fortjenesten ved lovbruddet, om det gjelder et eller flere brudd av samme type, graden av skyld og ekstra kostnader som kontrolltiltak og håndtering av saken har medført.

Det kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 100 000 kroner per rettssubjekt.

§ 6.Vedtakskompetanse

Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans for Fiskeridirektoratets vedtak om tvangsmulkt etter § 2. Fiskeridirektoratet kan delegere sin kompetanse til å ilegge tvangsmulkt til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er da klageinstans.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for Fiskeridirektoratets regionkontors vedtak om overtredelsesgebyr etter § 4.

§ 7.Innkreving, renter m.m.

Tvangsmulkt forfaller tidligst til betaling 14 dager etter fristen for oppfylling.

Overtredelsesgebyr forfaller til betaling 30 dager etter at melding om vedtaket er kommet frem til mottaker.

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kreves inn av Statens innkrevingssentral og tilfaller staten. Overtredelsesgebyr kan også kreves inn gjennom salgslaget ved motregning i fangstoppgjør.

Ved forsinket betaling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr løper forsinkelsesrenter med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2012.