Forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

DatoFOR-2011-12-20-1457
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 15
Ikrafttredelse20.12.2011, regnskapsår 2011
Sist endretFOR-2016-12-16-1657
EndrerFOR-2001-02-27-188
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§10-1
Kunngjort05.01.2012   kl. 16.00
Rettet04.01.2017 (§ 4-6, § 4-7)
KorttittelForskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680, 3 nov 2014 nr. 1415, 19 des 2013 nr. 1680, 16 des 2016 nr. 1657.
Rettelser:09.01.2012 (§ 7-2), 04.01.2017 (§ 4-6, § 4-7)

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens virkeområde
(1) Forskriften gjelder for:
a)pensjonskasser, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-16,
b)innskuddspensjonsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-17,
c)filialer av utenlandske pensjonsforetak.
(2) Regnskapslovens bestemmelser om små foretak får ikke anvendelse.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 1-2.Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i selskapsregnskapet
(1) Regnskapsloven § 3-9 tredje ledd og fjerde ledd annet punktum samt forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 femte ledd gjelder ikke.
§ 1-3.Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i konsernregnskapet
(1) Pensjonsforetak som ikke benytter adgangen etter regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd første punktum til å utarbeide konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder, skal utarbeide konsernregnskap etter bestemmelsene i denne forskrift.
(2) For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift: § 2-1, § 2-3, § 5-10 tredje ledd, § 5-11, § 5-16 første ledd, § 5-25 første ledd, § 5-33, § 5-34, § 5-35, § 5-36 og § 6-3 annet ledd.
§ 1-4.Pensjonsforetak med pensjonsordninger uten forsikringselement
(1) Pensjonsforetak med pensjonsordninger uten forsikringselement skal følge bestemmelsene i kapittel 3, 4 og 5 med de tillegg og unntak som følger av bestemmelsene i kapittel 6.

Kapittel 2. Årsregnskap og årsberetning

§ 2-1.Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning
(1) Forslag til årsregnskap og årsberetning skal vedtas av pensjonsforetakets styre innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.
§ 2-2.Rettvisende bilde
(1) Hvis anvendelsen av en bestemmelse i kapittel 3 til 6 i særlige unntakstilfeller er uforenlig med plikten til å gi et rettvisende bilde av årsregnskapet, skal bestemmelsen fravikes for å gi et rettvisende bilde som fastsatt i regnskapsloven § 3-2a første ledd.
§ 2-3.Årsberetningens innhold
(1) I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger i tillegg til det som følger av regnskapsloven § 3-3a:
(a)Dersom pensjonsforetakets solvensmarginkapital ikke oppfyller gjeldende minimumskrav eller for øvrig ikke er forsvarlig sett i forhold til virksomheten, skal styret redegjøre for dette og uttale seg om tiltak som er truffet eller som skal treffes for å sikre pensjonsforetakets drift.
(b)Det skal gis en beskrivelse av de finansielle risikoer som pensjonsforetaket er, og gjennom regnskapsåret har vært, eksponert for. Styret skal redegjøre for de mål og strategier som er fastsatt for risikostyring, og sammenhengen mellom disse og pensjonsforetakets overordnede mål og strategier. Det skal gis en overordnet beskrivelse av pensjonsforetakets risikostyring og organiseringen av denne.
(c)Dersom pensjonsforetaket benytter tilleggsavsetningene til å dekke renteforpliktelser på forsikringskontrakter, skal styret redegjøre for dette. Tilsvarende gjelder dersom risikoutjevningsfondet er benyttet til å styrke avsetningen til premiereserve.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-4.Presentasjonsvaluta
(1) Regnskapsloven § 3-4 annet ledd gjelder ikke. Årsregnskapet skal presenteres i norske kroner.
§ 2-5.Offentlighet
(1) Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på pensjonsforetakets hjemmeside på Internett. Pensjonsforetaket skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Pensjonsforetak uten egen hjemmeside på Internett kan offentliggjøre årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen på foretakets hjemmeside på Internett. Finanstilsynet kan pålegge pensjonsforetaket å opprette hjemmeside på Internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.
(2) Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske pensjonsforetak, jf. regnskapsloven § 8-1
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår 2014).

Kapittel 3. Innregning og måling

§ 3-1.Forholdet til regnskapsloven kapittel 4 og 5
(1) Regnskapsloven kapittel 4 og 5 gjelder med mindre annet følger av bestemmelsene i dette kapittel. På områder som ikke er omfattet av bestemmelsene i § 3-2 til § 3-5, kan pensjonsforetakene velge å benytte reglene om innregning og måling i IFRS.
§ 3-2.Forsikringskontrakter mv.
(1) Forsikringskapital og kursreguleringsfond, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3, skal innregnes som forsikringsforpliktelse. I de tilfeller der urealiserte gevinster eller tap fra eiendeler i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen innregnes i andre resultatkomponenter, skal den tilknyttede justeringen av forsikringsforpliktelsene også innregnes i andre resultatkomponenter.
(2) Risikoutjevningsfond skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med tilhørende forskrift. Det skal ikke beregnes utsatt skatt av risikoutjevningsfond.
(3) Forsikringsforpliktelsene skal måles i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med tilhørende forskrift. Beregningene skal hensynta alle opplysninger som foreligger på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet og avsetningene skal være tilstrekkelige til å dekke pensjonsforetakets totale forpliktelser i henhold til forsikringsavtalene.
(4) Gjenforsikringsandeler skal innregnes som eiendel. Gjenforsikringsandelen av forsikringsforpliktelser (brutto) omfatter de beløp som pensjonsforetaket forventer å motta fra gjenforsikringsforetaket i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Dersom gjenforsikringsavtalen har falt i verdi, skal gjenforsikringsandelens balanseførte verdi reduseres tilsvarende. En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare dersom det foreligger objektiv informasjon på at en tapshendelse har inntruffet og at tapshendelsen reduserer det beløp som pensjonsforetaket kan forvente å motta fra gjenforsikringsforetaket.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 3-3.Finansielle instrumenter
(1) Finansielle instrumenter skal innregnes og måles i samsvar med IAS 39 med unntak av finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IAS 39.2. Verdiendringer på finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi, skal, så langt det er i samsvar med IAS 39, klassifiseres slik at verdiendringene inngår i «resultat før andre resultatkomponenter», jf. § 4-6 post 18.
§ 3-4.Eiendom
(1) Investeringseiendommer skal innregnes og måles i samsvar med virkelig verdi-modellen i IAS 40.
(2) Eierbenyttet eiendom skal innregnes og måles i samsvar med verdireguleringsmodellen i IAS 16.
§ 3-5.Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
(1) Aksjer og andeler i datterforetak skal i selskapsregnskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden eller i samsvar med IAS 39. Dersom et datterforetak utarbeider regnskapet etter andre prinsipper enn pensjonsforetaket, skal datterforetakets regnskap omarbeides i samsvar med de prinsipper pensjonsforetakets selskapsregnskap utarbeides etter. Tilsvarende gjelder for aksjer og andeler i tilknyttede foretak. Aksjer og andeler i datterforetak og tilknyttede foretak som kun inngår i selskapsporteføljen kan likevel vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
(2) Deltakelse i felleskontrollerte foretak skal i selskapsregnskapet regnskapsføres etter bruttometoden, egenkapitalmetoden eller i samsvar med IAS 39. Dersom det felleskontrollerte foretaket utarbeider regnskapet etter andre prinsipper enn pensjonsforetaket, skal regnskapet omarbeides i samsvar med de prinsipper pensjonsforetakets selskapsregnskap utarbeides etter. Deltakelse i felles kontrollert foretak som kun inngår i selskapsporteføljen kan likevel vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
§ 3-6.Måling til virkelig verdi
(1) Pensjonsforetak som måler eiendeler eller forpliktelser til virkelig verdi etter IFRS, skal måle eiendelen/forpliktelsen i samsvar med IFRS 13.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår 2013).
§ 3-7.Ytelser til ansatte
(1) Ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsåret 2015).

Kapittel 4. Resultatregnskap, balanse, oppstilling av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling

§ 4-1.Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling
(1) Regnskapsloven kapittel 6 gjelder ikke.
§ 4-2.Oppdeling eller sammenslåing av poster
(1) Hovedposter og underposter skal inndeles ytterligere når pensjonsforetakets forhold tilsier det. Det er ikke anledning til å tilføye nye hovedposter eller endre rekkefølgen av hovedpostene.
(2) Underposter innenfor samme hovedpost skal slås sammen hvis sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap, med de unntak som følger av tredje, fjerde og femte ledd.
(3) Underposter i resultatregnskapet som gjelder premieinntekter (post 1), pensjoner mv. (post 5), resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser (post 6 og 7) og andre resultatkomponenter (post 19), kan ikke slås sammen.
(4) Underposter i balansen som gjelder forsikringsforpliktelser og egenkapital, kan ikke slås sammen.
(5) Fordringer på og forpliktelser til datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak, skal vises særskilt som underposter til den enkelte balansepost.
§ 4-3.Sammenligning med foregående årsregnskap
(1) For hver post i resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen skal det vises tilsvarende tall fra foregående årsregnskap. Tallene skal om nødvendig omarbeides for å bli sammenlignbare, med mindre annet følger av god regnskapsskikk.
§ 4-4.Nettoføring
(1) Nettoføring av en eiendelspost og en gjeldspost er ikke tillatt med mindre det foreligger juridisk rett til å motregne.
(2) Nettoføring av inntekter og kostnader er ikke tillatt med mindre annet følger av regnskapsloven eller denne forskrift.
§ 4-5.Kontantstrømoppstilling
(1) Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer.
§ 4-6.Resultatregnskap
(1) Resultatregnskapet skal ha følgende oppstillingsplan:
TEKNISK REGNSKAP
1.Premieinntekter
1.1Forfalte premier, brutto
1.2- Avgitte gjenforsikringspremier
1.3Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak
Sum premieinntekter for egen regning
2.Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen
2.1Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
2.2Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler
2.3Netto driftsinntekt fra eiendom
2.4Verdiendringer på investeringer
2.5Realisert gevinst og tap på investeringer
Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen
3.Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen
3.1Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
3.2Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler
3.3Netto driftsinntekt fra eiendom
3.4Verdiendringer på investeringer
3.5Realisert gevinst og tap på investeringer
Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen
4.Andre forsikringsrelaterte inntekter
5.Pensjoner mv.
5.1Utbetalte pensjoner mv.
5.1.1Brutto
5.1.2- Gjenforsikringsandel av utbetalte pensjoner
5.2Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak
Sum pensjoner mv.
6.Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser
6.1Endring i premiereserve mv.
6.1.1Endring i premiereserve mv., brutto
6.1.2– Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv.
6.2Endring i tilleggsavsetninger
6.3Endring i kursreguleringsfond
6.4Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.
6.5Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak
Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene - kontraktsfastsatte forpliktelser
7.Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje
7.1Endring i pensjonskapital mv.
7.2Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv.
7.3Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.
7.4Endring i andre avsetninger
7.5Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak
Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje
8.Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser
8.1Overskudd på avkastningsresultatet
8.2Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene
9.Forsikringsrelaterte driftskostnader
9.1Forvaltningskostnader
9.2Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader
Sum forsikringsrelaterte driftskostnader
10.Andre forsikringsrelaterte kostnader
11.Resultat av teknisk regnskap
IKKE-TEKNISK REGNSKAP
12.Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen
12.1Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
12.2Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler
12.3Netto driftsinntekt fra eiendom
12.4Verdiendringer på investeringer
12.5Realisert gevinst og tap på investeringer
Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen
13.Andre inntekter
14.Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen
14.1Forvaltningskostnader
14.2Andre kostnader
15.Resultat av ikke-teknisk regnskap
16.Resultat før skattekostnader
17.Skattekostnader
18.Resultat før andre resultatkomponenter
19.Andre resultatkomponenter
19.1Verdireguleringer - eiendom, anlegg og utstyr
19.2Verdireguleringer - immaterielle eiendeler
19.3Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger - ytelser til ansatte
19.4Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet
19.5Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelige for salg
19.6Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømsikring
19.7Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden
19.8Justering av forsikringsforpliktelsene
19.9Skatt på andre resultatkomponenter
20.TOTALRESULTAT
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-7.Balanse
(1) Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:
EIENDELER
EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN
1.Immaterielle eiendeler
2.Investeringer
2.1Bygninger og andre faste eiendommer
2.1.1Investeringseiendommer
2.1.2Eierbenyttet eiendom
2.2Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
2.2.1Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
2.2.2Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
2.3Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
2.3.1Investeringer som holdes til forfall
2.3.2Utlån og fordringer
2.4Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
2.4.1Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)
2.4.2Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
2.4.3Utlån og fordringer
2.4.4Finansielle derivater
2.4.5Andre finansielle eiendeler
Sum investeringer
3.Fordringer
3.1Fordringer knyttet til premieinntekter
3.2Andre fordringer
Sum fordringer
4.Andre eiendeler
4.1Anlegg og utstyr
4.2Kasse, bank
4.3Eiendeler ved skatt
4.4Andre eiendeler betegnet etter sin art
Sum andre eiendeler
5.Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter
Sum eiendeler i selskapsporteføljen
EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE
6.Investeringer i kollektivporteføljen
6.1Bygninger og andre faste eiendommer
6.1.1Investeringseiendommer
6.1.2Eierbenyttet eiendom
6.2Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
6.2.1Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
6.2.2Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
6.3Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
6.3.1Investeringer som holdes til forfall
6.3.2Utlån og fordringer
6.4Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
6.4.1Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)
6.4.2Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
6.4.3Utlån og fordringer
6.4.4Finansielle derivater
6.4.5Andre finansielle eiendeler
Sum investeringer i kollektivporteføljen
7.Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen
8.Investeringer i investeringsvalgporteføljen
8.1Bygninger og andre faste eiendommer
8.1.1Investeringseiendommer
8.1.2Eierbenyttet eiendom
8.2Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
8.2.1Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
8.2.2Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
8.3Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
8.3.1Investeringer som holdes til forfall
8.3.2Utlån og fordringer
8.4Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
8.4.1Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)
8.4.2Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
8.4.3Utlån og fordringer
8.4.4Finansielle derivater
8.4.5Andre finansielle eiendeler
Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen
9.Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i investeringsvalgporteføljen
Sum eiendeler i kundeporteføljene
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
10.Innskutt egenkapital
11.Opptjent egenkapital
11.1Risikoutjevningsfond
11.2Annen opptjent egenkapital
Sum opptjent egenkapital
12.Ansvarlig lånekapital mv.
12.1Evigvarende ansvarlig lånekapital
12.2Ordinær ansvarlig lånekapital
Sum ansvarlig lånekapital mv.
13.Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser
13.1Premiereserve mv.
13.2Tilleggsavsetninger
13.3Kursreguleringsfond
13.4Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.
Sum forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser
14.Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje
14.1Pensjonskapital mv.
14.2Tilleggsavsetninger
14.3Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.
Sum forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje
15.Avsetninger for forpliktelser
15.1Pensjonsforpliktelser o.l.
15.2Forpliktelser ved skatt
15.2.1Forpliktelser ved periodeskatt
15.2.2Forpliktelser ved utsatt skatt
15.3Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
16.Forpliktelser
16.1Finansielle derivater
16.2Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp
16.3Andre forpliktelser
Sum forpliktelser
17.Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter
SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
POSTER UTENOM BALANSEN
18.Betingede forpliktelser
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-8.Oppstilling av endringer i egenkapital
(1) Pensjonsforetakene skal presentere en oppstilling av endringer i egenkapital som viser:
(a)resultat før andre resultatkomponenter (resultatpost 18),
(b)andre resultatkomponenter (resultatpost 19) spesifisert på de enkelte underposter (resultatpost 19.1–19.9),
(c)for hver post under egenkapitalen, virkningene av endringer i regnskapsprinsipper og korreksjoner av feil,
(d)beløpene for tilført (frigitt) egenkapital fra (til) foretak eller kommune med pensjonsordninger i pensjonsforetaket, og
(e)en avstemming mellom balanseført verdi for hver egenkapitalpost i begynnelsen og slutten av perioden, med separat presentasjon av hver endring. 

Nærmere om postene i resultatregnskapet

§ 4-9.Premieinntekter - resultatpost 1
(1) «Forfalte premier, brutto» omfatter alle beløp som i regnskapsperioden er forfalt uavhengig av om disse helt eller delvis vedrører senere regnskapsår.
(2) «Avgitte gjenforsikringspremier» omfatter alle beløp som i regnskapsperioden er forfalt for gjenforsikringsavtaler som pensjonsforetaket har inngått frem til balansedagen.
§ 4-10.Flytting av pensjonsordninger mv. – resultatpostene 1.3, 5.2, 6.5 og 7.5
(1) Resultatpost 1.3 «Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak» omfatter bare den del av de overførte midler som er knyttet til forsikringskontrakten som skal inngå i premiereserven til sikring av forpliktelsene i den nye kontrakten. Overskytende tilleggsavsetninger utover det som medgår til å sikre forsikringsforpliktelsene, føres under resultatpostene 6.5 og 7.5. Overført premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond, som ikke benyttes til å dekke premiereserve, skal balanseføres.
(2) Resultatpost 5.2 «Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. tilleggsavsetninger til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak» omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.
(3) Forsikringskontrakter som flyttes med risikoovergang ved årsskiftet, skal resultatføres i det påfølgende regnskapsår. Oppgjørstidspunktet er ikke av betydning for regnskapsføringstidspunktet. I den grad det ikke foreligger fullstendig dokumentasjon for beregning av flyttebeløp, må flyttebeløpets størrelse estimeres.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-11.Pensjoner mv. - resultatpost 5.1 og 5.2
(1) Resultatpost 5.1 «Utbetalte pensjoner mv.» omfatter alle pensjoner som i regnskapsperioden er betalt til medlemmene eller andre berettigede etter forsikringsavtalene.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-12.Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser - resultatpost 8
(1) «Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser» omfatter alle beløp som i årsregnskapet skal tilføres forsikringskontraktene eller de berettigede etter forsikringsavtalene av det som er opptjent i regnskapsperioden, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med tilhørende forskrift. Post 8 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i post 19.8.
(2) Med «overskudd på avkastningsresultatet» (post 8.1) menes tilordning av avkastning i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 9-9 første ledd, § 9-12 (jf. § 4-2 i forskrift til loven) og § 9-14. Post 8.1 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i post 19.8.
(3) Med «risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene» (post 8.2) menes overskudd på risikoresultatet fratrukket eventuelle avsetninger til risikoutjevningsfond, jf. lovens § 9-10 og § 9-14. Posten omfatter ikke risikoresultat på kontrakter med garanterte renter og investeringsvalg. 

Nærmere om postene i balansen mv.

§ 4-13.Obligasjoner
(1) Verdipapir med variabel rente knyttet til bestemte rentereferanser, f.eks. interbankrente eller euromarkedrente, skal anses som obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning.
§ 4-14.Risikoutjevningsfond - balansepost 11.1
(1) Risikoutjevningsfond forstås på samme måte som tilsvarende begrep i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.).
§ 4-15.Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser – balansepost 13
(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, premiefond og innskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.). Pensjonistenes overskuddsfond forstås på samme måte som tilsvarende begrep i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven). Pensjonskapital forstås på samme måte som tilsvarende begrep i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Pensjonsbeholdning, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond forstås på samme måte som tilsvarende begreper i lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Innbetalinger til premiefond og innskuddsfond føres direkte i balansen.
(2) Post 13.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger) og pensjonsbeholdning for kontraktsfastsatte forpliktelser og forpliktelser med garantert rente, og som ikke er knyttet til særskilt investeringsportefølje.
(3) Post 13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-16.Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje – balansepost 14
(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond og innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.). Pensjonistenes overskuddsfond forstås på samme måte som tilsvarende begrep i foretakspensjonsloven. Pensjonskapital forstås på samme måte som tilsvarende begrep i innskuddspensjonsloven. Pensjonsbeholdning, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond forstås på samme måte som tilsvarende begreper i tjenestepensjonsloven. Innbetalinger til premiefond og innskuddsfond føres direkte i balansen.
(2) Post 14.1 Pensjonskapital mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger) og pensjonsbeholdning for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje.
(3) Post 14.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond, reguleringsfond og bufferavsetning.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-17.Andre avsetninger for forpliktelser - balansepost 15.3
(1) Posten omfatter avsetninger for forpliktelser som på balansedagen anses å være sannsynlige eller sikre, men hvor det foreligger en usikkerhet med hensyn på beløpets størrelse eller forfallstidspunkt. 

Poster utenom balansen

§ 4-18.Betingede forpliktelser utenom balansen
(1) Alle garantier som pensjonsforetaket har avgitt og eiendeler som er stilt som sikkerhet på vegne av tredjemann, inngår i denne posten.
§ 4-19.Forpliktelser utenom balansen
(1) Ugjenkallelige forpliktelser som vil kunne føre til fremtidige kostnader/tap, inngår i denne posten.
(2) Dersom pensjonsforetaket har avhendet eiendeler hvor erverver har rett, men ikke plikt, til å tilbakeføre de overdratte eiendeler til pensjonsforetaket til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal den avtalte pris i tilfelle gjenkjøp føres opp under denne posten.
(3) Forpliktelser som skal oppføres utenom balansen, omfatter ikke forpliktelser som er knyttet til forsikringsvirksomhet.

Kapittel 5. Noteopplysninger 

Innledende bestemmelser

§ 5-1.Generelle bestemmelser
(1) Regnskapsloven kapittel 7, med unntak av § 7-11a til § 7-14, gjelder ikke med mindre annet følger av bestemmelsene i dette kapittel.
(2) Pensjonsforetak som anvender regnskapsloven kapittel 4 og 5 på områder som ikke er omfattet av § 3-2 til § 3-5, jf. § 3-1, skal i tillegg til bestemmelsene i dette kapittel gi opplysninger i samsvar med god regnskapsskikk, jf. regnskapsloven § 4-6.
(3) Pensjonsforetak som anvender IFRS på områder som ikke er omfattet av § 3-2 til § 3-5, jf. § 3-1, skal i tillegg til bestemmelsene i dette kapittel gi opplysninger i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 2, 6, 9, 10 og 11, samt krav etter god regnskapsskikk så langt det er relevant for anvendte måle- og innregnings- og presentasjonsregler.
0Endret ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 5-2.Alminnelig opplysningsplikt
(1) I noter til årsregnskapet skal det gis opplysninger som nevnt i dette kapittel. I tillegg skal det gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.
(2) Opplysninger kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat. Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 5-32 til § 5-35.
§ 5-3.Rettvisende bilde
(1) Hvis anvendelsen av bestemmelsene i regnskapsloven og denne forskrift ikke er tilstrekkelig for å gi et rettvisende bilde som nevnt i regnskapsloven § 3-2a første ledd, skal det gis tilleggsopplysninger.
(2) Dersom pensjonsforetaket er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.
(3) Ethvert fravik som nevnt i § 2-2 og regnskapsloven § 3-2a annet ledd skal angis. Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.
§ 5-4.Opplysninger om regnskapsprinsipper mv.
(1) Det skal gis opplysninger om viktige regnskapsprinsipper. Endringer i hvilke regnskapsprinsipper som anvendes skal begrunnes.
(2) Det skal opplyses om datterforetak anvender andre regnskapsprinsipper enn de som anvendes i morselskapets selskapsregnskap.
(3) Kontinuitet ved regnskapsføring av konserndannelse og fusjon skal opplyses og begrunnes.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-5.Virkning av endring av regnskapsprinsipp mv.
(1) Det skal opplyses om virkning av endring av regnskapsprinsipp. Dersom sammenligningstall ikke er omarbeidet, skal virkningen av endringen opplyses i note. Det skal opplyses om vesentlige feil i tidligere årsregnskap som er ført mot egenkapitalen. 

Forsikringskontrakter

§ 5-6.Beskrivelse av pensjonsordningene
(1) Det skal gis en beskrivelse av pensjonsordningene og virkningen av eventuelle endringer i ordningene i løpet av perioden.
(2) Beskrivelsen av pensjonsordningene skal minst inneholde:
(a)navn på foretak eller kommune med pensjonsordninger i pensjonsforetaket og de gruppene av ansatte som omfattes,
(b)antall medlemmer i pensjonsordningene spesifisert på premiebetalende, uførepensjonister, pensjonsmottakere (ekskl. uførepensjonister), samt fripolisekontrakter og oppsatte rettigheter,
(c)angivelse av type pensjonsordninger, herunder om de er ytelsesbasert eller innskuddsbasert, med eller uten investeringsvalg,
(d)opplysning om arbeidstakernes tilskudd til pensjonsordningene, og
(e)en beskrivelse av pensjonsytelsene i henhold til forsikringskontraktene.
§ 5-7.Virkningen av endringer i forutsetninger
(1) Det skal opplyses om virkningen av endringer i forutsetninger for forsikringsteknisk beregningsgrunnlag som er brukt ved måling av forsikringsforpliktelser, med separat angivelse av virkningen av endringer som har vesentlig innvirkning på finansregnskapet. Tilsvarende gjelder for endring av måling av gjenforsikringsandelen.
§ 5-8.Endringer i forsikringsforpliktelser
(1) Endringer i forsikringsforpliktelser i perioden til dekning av pensjonsforetakets forpliktelser under kontrakter med kontraktsfastsatte forpliktelser skal, for hver balansepost i 13, vise:
1. Inngående balanse
2. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
2.1 Netto resultatførte avsetninger (resultatpost 6 samt del av resultatpost 5.2)
2.2 Overskudd på avkastningsresultatet (resultatpost 8.1)
2.3 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (resultatpost 8.2)

Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser

3. Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
3.1 Overføringer mellom fond
3.2 Overføringer til/fra pensjonsforetaket

Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser

4. Utgående balanse
(2) Endringer i forsikringsforpliktelser i perioden til dekning av pensjonsforetakets forpliktelser knyttet til verdien av særskilt investeringsportefølje skal, for hver balansepost i 14, vise:
1. Inngående balanse
2. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
2.1 Netto resultatførte avsetninger (del av resultatpost 7 samt del av resultatpost 5.2)
2.2 Avkastningsresultat tilordnet kontrakter med garanterte ytelser (del av resultatpost 7)
2.3 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (del av resultatpost 7)

Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser

3. Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
3.1 Overføringer mellom fond
3.2 Overføring til/fra pensjonsforetaket

Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser

4. Utgående balanse
§ 5-9.Forsikringsforpliktelser
(1) Premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, skal spesifiseres på følgende hovedbransjer (a) og delbransjer (b):
a.Hovedbransjer
-Kollektiv rente- og pensjonsforsikring
-Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner, herunder institusjoner med lignende pensjonsplaner
-Gruppelivsforsikring
-Individuell kapitalforsikring (ettårige dødsrisikoforsikringer)
b.Delbransjer, de kollektive pensjonsforsikringsbransjene skal fordeles på:
-Foretakspensjonsordninger uten investeringsvalg
-Foretakspensjonsordninger med investeringsvalg
-Fripoliser
-Tjenestepensjonsordninger
-Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) uten investeringsvalg
-Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) med investeringsvalg.
(2) Det skal opplyses om premiefondets størrelse i forhold til årlig premie og om premiefondets anvendelse de siste tre årene. Tilsvarende gjelder innskuddsfond.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-10.Bransjeanalyse mv.
(1) Pensjonsforetaket skal gi opplysningene i annet til fjerde ledd fordelt på hovedbransjer (a) angitt i § 5-9 og opplysningene i annet og tredje ledd fordelt på delbransjer (b) angitt i § 5-9. 

Resultat på bransjer

(2) Det tekniske regnskapet skal angis med hovedpostene i oppstillingen av resultatregnskapet i § 4-6. 

Resultatanalyse på hovedbransjer og delbransjer - fordeling mellom kunde og pensjonsforetaket

(3) Pensjonsforetaket skal redegjøre for:
-Avkastningsresultat
-Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement
-Administrasjonsresultat
-Fortjenesteelement for risiko
-Vederlag for rentegaranti. 

Flytting av pensjonsordninger

(4) Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, kursreserve, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond. Det skal også opplyses om hvor mange kunder/kontrakter tilgangen og avgangen fordeler seg på.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-11.Kapitalavkastning
(1) Det skal gis opplysninger om kapitalavkastningsrente. Kapitalavkastningen skal oppgis for hele kollektivporteføljen under ett og for de enkelte underporteføljer i kollektivporteføljen.
(2) Opplysninger om kapitalavkastningsrente skal gis for de fem siste årene.
(3) Finanstilsynet kan fastsette regler for beregning av kapitalavkastningsrente.
(4) Det skal gis opplysninger om kapitalavkastningsrente for selskapsporteføljen og for ytelsesbaserte pensjonsordninger med investeringsvalg i henhold til regler for beregning av kapitalavkastningsrente så langt de passer. 

Finansielle instrumenter

§ 5-12.Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi
(1) For finansielle instrumenter målt til virkelig verdi skal det for hver klasse av finansielle instrumenter opplyses om det nivå i hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi er kategorisert i sin helhet, med oppdeling av målingene av virkelig verdi i samsvar med nivåene definert i annet ledd.
(2) For å kunne gi de opplysningene som kreves i henhold til første ledd skal pensjonsforetaket klassifisere målinger av virkelig verdi ved å benytte et hierarki for virkelig verdi som gjenspeiler betydningen av de data som er anvendt ved målingen. Hierarkiet for virkelig verdi skal ha følgende tre nivåer:
(a)noterte priser (ikke-justerte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser (nivå 1)
(b)andre data enn de noterte prisene som inngår i nivå 1, som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. avledet fra priser) (nivå 2), og
(c)data for eiendelen eller forpliktelsen som ikke bygger på observerbare markedsdata (ikke-observerbare data) (nivå 3).

Det nivået i hierarkiet for virkelig verdi som målingen av virkelig verdi kategoriseres på i sin helhet, skal bestemmes på grunnlag av det laveste nivå av data som er av betydning for målingen av virkelig verdi i sin helhet. For dette formål vurderes betydningen av data i forhold til målingen av virkelig verdi i sin helhet. Dersom det ved en måling av virkelig verdi benyttes observerbare data som krever vesentlig justering på grunnlag av ikke-observerbare data, er den målingen en måling på nivå 3. Vurderingen av hvor stor betydning bestemte data har for målingen av virkelig verdi i sin helhet, krever at det tas hensyn til faktorer som er spesifikke for eiendelen eller forpliktelsen.

(3) For finansielle instrumenter målt til virkelig verdi skal det opplyses om hvilke metoder og forutsetninger som er anvendt, gis en beskrivelse av verdsettingsteknikk(er) som er benyttet, og ved endring av verdsettingsteknikk(er) opplyse om dette og årsaken til endringen.
(4) Det skal gis en beskrivelse av egenkapitalinstrumenter som måles til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, disse instrumentenes balanseførte verdier og en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere).
§ 5-13.Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter
(1) Det skal gis opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere arten og omfanget av risiko som oppstår av finansielle instrumenter, og som pensjonsforetaket er eksponert for ved slutten av regnskapsåret. Opplysningene skal minst dekke kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko.
(2) For hver type risiko knyttet til finansielle instrumenter skal det opplyses om:
(a)risikoeksponeringer,
(b)prinsipper og prosesser for håndtering av risiko, og
(c)metoder for måling av risiko.
(3) Det skal gis et sammendrag av kvantitative data om eksponering for hver type risiko knyttet til finansielle instrumenter.
§ 5-14.Sikringsbokføring
(1) Dersom pensjonsforetaket benytter reglene om sikringsbokføring i IAS 39, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger nr. 22–24.
§ 5-15.Fraregning av finansielle eiendeler
(1) Pensjonsforetaket kan ha overført finansielle eiendeler på en slik måte at en del av eller alle de finansielle eiendelene ikke kvalifiserer for fraregning (se nr. 15-37 i IAS 39). For hver klasse av slike eiendeler skal pensjonsforetaket gi følgende opplysninger:
(a)eiendelens art,
(b)arten av risikoer og fordeler ved eierskap som pensjonsforetaket fortsatt er eksponert for, og
(c)de balanseførte verdiene av eiendelene og de tilknyttede forpliktelsene, når pensjonsforetaket fortsatt innregner alle eiendelene.
§ 5-16.Motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser
(1) Pensjonsforetak som har motregnet innregnede finansielle instrumenter, jf. § 4-4, skal gi opplysninger som setter brukere av årsregnskapet i stand til å evaluere effekten eller potensielle effekter av motregningsavtaler på pensjonsforetakets finansielle stilling. Det skal gis tilsvarende opplysninger for innregnede finansielle instrumenter som er underlagt en håndhevbar masternettingavtale eller en lignende avtale uavhengig av om det er foretatt motregning.
(2) Det skal gis en beskrivelse av rettigheter ved motregningsavtaler knyttet til pensjonsforetakets innregnede finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere).
§ 5-17.Aksjer og andeler
(1) Aksjer, egenkapitalbevis og andeler i andre foretak skal spesifiseres etter foretak. Spesifikasjonen skal omfatte de største postene og minst utgjøre 90 prosent av pensjonsforetakets beholdning av henholdsvis aksjer, egenkapitalbevis og andeler. Aksjer i finansforetak skal uansett spesifiseres.
(2) Det skal redegjøres for risikoprofilen i pensjonsforetakets aksjeportefølje pr. årsslutt og gjennom året.
(3) For verdipapirer ført under balansepost 2.4.1, 6.4.1 og 8.4.1, skal det opplyses om balanseført verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses.
0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-16), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-18.Ansvarlig lånekapital i andre foretak
(1) Det skal gis opplysninger om pensjonsforetakets ansvarlige lånekapital i andre foretak. Det skal opplyses hvordan den ansvarlige lånekapitalen fordeler seg mellom balansepost 2.2 og balansepost 2.4.
0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-17), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-19.Andre finansielle eiendeler
(1) Balansepost 2.4.5, 6.4.5 og 8.4.5 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-18).
§ 5-20.Andre fordringer
(1) Balansepost 3.2 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av betydning for vurdering av årsregnskapet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-19).
§ 5-21.Forskuddsbetalte kostnader og ikke opptjente mottatte inntekter
(1) Balansepost 5 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-20).
§ 5-22.Ansvarlig lån
(1) Pensjonsforetaket skal gi følgende opplysninger når det gjelder ansvarlig lånekapital:
(a)For hvert lån som overstiger 10 prosent av totalbeløpet for den ansvarlige lånekapital:
1)lånets størrelse, den valuta det er oppgitt i, rentesats og forfall, eller opplysning om at det er en evigvarende ansvarlig lånekapital,
2)om det er forhold som eventuelt krever en hurtigere tilbakebetaling og
3)vilkårene for den ansvarlige lånekapital.
(b)For annen ansvarlig lånekapital skal det gis en summarisk oversikt over betingelsene.
(2) Dersom pensjonsforetaket har opptatt ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta, skal valutakursgevinst eller valutakurstap på slik lånekapital oppgis. Dersom det er inngått sikringsforretning som gjelder ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta skal dette opplyses.
(3) Kostnader i forbindelse med ansvarlig lånekapital i løpet av regnskapsåret skal angis.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-21).
§ 5-23.Andre forpliktelser
(1) Balansepost 16.3 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av betydning for vurderingen av årsregnskapet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-22).
 

Eiendom

§ 5-24.Investeringseiendom
(1) Det skal opplyses om
(a)hvilke kriterier som benyttes for å skille investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom når klassifiseringen er vanskelig,
(b)det nivå i hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi er kategorisert i sin helhet, jf. § 5-12 annet ledd, hvilke metoder og forutsetninger som er anvendt ved måling til virkelig verdi, gis en beskrivelse av verdsettingsteknikk(er) som er benyttet, og ved endring av verdsettingsteknikk(er) opplyse om dette og årsaken til endringen, og,
(c)i hvilket omfang den virkelige verdien er basert på en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann med en anerkjent og relevant faglig kvalifikasjon og som nylig har hatt erfaring med lokaliseringen og kategorien av den investeringseiendommen som blir taksert. Dersom det ikke har skjedd noen slik verdsetting, skal det opplyses om dette.
(2) I de unntaksvise tilfellene hvor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte (se nr. 53 i IAS 40), skal det gis:
(a)en beskrivelse av investeringseiendommen og
(b)en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte.
(3) Det skal gis en avstemming mellom de balanseførte verdiene av investeringseiendom i begynnelsen og i slutten av perioden som viser:
-tilgang og avgang,
-netto gevinster eller tap ved justering av virkelig verdi, og
-andre endringer.
(4) Ytterligere opplysninger skal gis i den utstrekning dette er nødvendig for å bedømme de vurderinger som ligger til grunn for regnskapet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-23).
§ 5-25.Eierbenyttet eiendom
(1) Det skal opplyses om
(a)tidspunktet for verdireguleringen,
(b)en uavhengig takstmann ble benyttet,
(c)det nivå i hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi er kategorisert i sin helhet, jf. § 5-12 annet ledd, hvilke metoder og forutsetninger som er anvendt ved måling til virkelig verdi, gis en beskrivelse av verdsettingsteknikk(er) som er benyttet, og ved endring av verdsettingsteknikk(er) opplyse om dette og årsaken til endringen, og
(d)verdireguleringsreserven, som viser endringen i reserven i perioden.
(2) Det skal gis en avstemming av balanseført verdi av eierbenyttet eiendom ved begynnelsen og slutten av perioden som viser:
-tilgang og avgang,
-økninger eller reduksjoner som skyldes verdireguleringer,
-avskrivninger, og
-andre endringer.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-24).
 

Foretak i samme konsern og tilknyttede foretak mv.

§ 5-26.Aksjer og andeler i foretak i samme konsern og tilknyttede foretak mv.
(1) Det skal opplyses om firma, forretningskontor, eierandel og stemmeandel for datterforetak, tilknyttet foretak og felleskontrollert virksomhet.
(2) Pensjonsforetak som innregner og måler datterforetak, tilknyttet foretak eller felles kontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden, skal for hver vesentlig investering og samlet gi følgende opplysninger:

Verdi i balansen ved periodens begynnelse

+/- Tilgang/avgang i perioden

+/- Resultatandel

+/- Internfortjenester

Utbytte

+/- Egenkapitaljustering ført direkte mot egenkapitalen

+/- Innbetalt/tilbakebetalt egenkapital i perioden

= Verdi i balansen ved periodens slutt.

(3) Annet ledd gjelder tilsvarende for pensjonsforetak som innregner og måler felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden.
(4) Pensjonsforetak som i selskapsregnskapet innregner og måler datterforetak etter IAS 39, skal gi opplysninger i samsvar med § 5-12.
(5) Pensjonsforetak som innregner og måler tilknyttet foretak og felleskontrollert virksomhet etter kostmetoden skal gi opplysninger om tilgang og avgang i perioden.
0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-25), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-27.Fordringer på og verdipapirer utstedt av foretak i samme konsern og tilknyttede foretak
(1) Ansvarlig lånekapital i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet skal spesifiseres på hver hovedpost. § 4-3 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-26), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-28.Virkning av endring av konsernsammensetning
(1) Ved endring i konsernsammensetningen skal det gis opplysninger som muliggjør sammenligning med tidligere årsregnskap.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-27).
 

Annet

§ 5-29.Andre inntekter
(1) Resultatpost 13 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-28).
§ 5-30.Andre kostnader
(1) Resultatpost 14.2 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.
(2) Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på lovpålagt revisjon, andre attestasjonstjenester, skatterådgivning og andre tjenester utenfor revisjonen. Honorarer for andre tjenester utenfor revisjonen skal spesifiseres for vesentlige tjenester. Opplysningene skal også omfatte godtgjørelse til selskaper som revisor har et særskilt samarbeid med.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-29).
§ 5-31.Store enkelttransaksjoner
(1) Det skal gis opplysninger om store enkelttransaksjoner som ikke er spesifisert etter andre bestemmelser i denne forskrift.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-30).
§ 5-32.Sammenslåing av poster
(1) Poster i oppstillingsplanen som er slått sammen etter § 4-2 skal spesifiseres. § 4-3 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-31).
§ 5-33.Transaksjoner med nærstående parter
(1) Det skal opplyses om transaksjoner med nærstående parter i samsvar med regnskapsloven § 7-30b. Som nærstående part regnes i denne sammenheng alltid foretak eller kommune med pensjonsordninger i pensjonsforetaket.
0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-32), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-34.Antall ansatte
(1) Det skal opplyses om det gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-33).
§ 5-35.Ytelser til ledende personer
(1) Pensjonsforetaket skal opplyse om samlet godtgjørelse og andre fordeler som er gitt til de enkelte ledende ansatte og de enkelte medlemmene av valgte selskapsorganer.
(2) Det skal videre gis opplysninger for hver person omfattet av første ledd som har hatt ansettelsesforhold eller verv for pensjonsforetaket i løpet av regnskapsåret spesifisert i samsvar med tredje til sjette ledd.
(3) Opplysninger om godtgjørelse eller honorarer skal minst omfatte:
1.den totale lønn vedkommende har mottatt eller opptjent for tjenester ytt i løpet av regnskapsåret, herunder eventuelle møtehonorarer,
2.godtgjørelse og fordeler vedkommende har mottatt fra foretak i samme konsern,
3.godtgjørelse i form av overskuddsdeling eller bonusutbetalinger og grunnen til at slike ytelser er gitt,
4.betydelig eller vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder,
5.betalt eller skyldig vederlag til hver tidligere daglig leder og styreleder i regnskapsåret i forbindelse med avslutning av vedkommendes ansettelsesforhold eller verv, og
6.beregnet verdi av totale fordeler i annet enn kontanter som anses som godtgjørelse.
(4) Det skal opplyses om arten og omfanget av forpliktelser til å gi særskilt vederlag ved fratredelse, opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet.
(5) Det skal opplyses om lån, forskuddsbetalinger og sikkerhetsstillelser pensjonsforetaket eller andre foretak i konsernet har gitt til personer som omfattet av første ledd, herunder hvilke vilkår som gjelder, avdragsplan, utestående beløp og rentesatsen.
(6) Opplysningene etter paragrafen her og i tilfelle også opplysningene etter § 5-35 første ledd, kan i stedet for i noter gis i en rapport om godtgjørelse til ledende personer. Rapporten skal inngå i årsberetningen.
(7) Når en eller flere opplysninger som nevnt i femte ledd ikke gis fordi pensjonsforetaket ikke har hatt slike utgifter eller forpliktelser, skal det opplyses særskilt om dette.
(8) Bestemmelsene om aksjeverdibasert godtgjørelse i regnskapsloven § 7-31b annet, femte og sjette ledd kommer til anvendelse i den grad de er aktuelle for det enkelte foretak.
0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-34), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-36.Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, ansatte mv.
(1) Lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder og leder av styret skal spesifiseres. For hvert lån skal det opplyses om hvilke vilkår som gjelder, herunder rentesatsen og avdragsplanen.
(2) Det skal gis opplysninger om samlede lån til og samlet sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte og medlemmer av styret.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-35).
§ 5-37.Solvensmargin
(1) Det skal opplyses om pensjonskassens solvensmargin, herunder minstekravet til solvensmargin, solvensmarginkapitalen og solvensmarginkapitalens sammensetning. § 4-3 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-36), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

Kapittel 6. Pensjonsforetak med pensjonsordninger uten forsikringselement 

Innregning og måling

§ 6-1.Avsetninger i medhold av forsikringsvirksomhetsloven
(1) § 3-2 gjelder ikke.
(2) Forsikringskapital og kursreguleringsfond, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3, skal innregnes som forpliktelse. I de tilfeller der urealiserte gevinster eller tap fra eiendeler i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen innregnes i andre resultatkomponenter, skal den tilknyttede justeringen av forpliktelsene også innregnes i andre resultatkomponenter.
(3) Forpliktelsene skal måles i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med tilhørende forskrift. Beregningene skal hensynta alle opplysninger som foreligger på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet og avsetningene skal være tilstrekkelige til å dekke foretakets totale forpliktelser i henhold til pensjonsavtalene.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
 

Oppstillingsplaner

§ 6-2.Resultatregnskap, balanse mv.
(1) § 4-6 og § 4-7 gjelder tilsvarende så langt de passer.
(2) Innskuddspensjonsforetak skal i oppstillingen av endringer i egenkapital oppgi beløpene for transaksjoner med eiere som handler i egenskap av at de er eiere, med separat presentasjon av fordeling til eiere, jf. § 4-8 første ledd bokstav d. 

Noteopplysninger

§ 6-3.Noteopplysninger
(1) Bestemmelsene i kapittel 5 gjelder tilsvarende så langt de passer.
(2) Innskuddspensjonsforetak skal gi opplysninger om egenkapital i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper § 5-18 om egenkapital så langt bestemmelsen passer.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1.Dispensasjon
(1) Finanstilsynet kan i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.
§ 7-2.Ikrafttreden mv.
(1) Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2011 eller senere. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser.
§ 7-3.Overgangsregler
(1) Pensjonsforetak kan for regnskapsåret 2013 fravike kravene til måling av virkelig verdi i samsvar med IFRS 13, jf. § 3-6. Ved fravik etter første punktum skal virkelig verdi måles i samsvar med kravene som gjaldt for regnskapsåret 2012.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere).