Forskrift om fangst av ål

DatoFOR-2011-12-20-1463
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§7, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§22, LOV-2008-06-06-37-§36
Kunngjort05.01.2012   kl. 16.00
KorttittelForskrift om fangst av ål

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 7, § 16, § 22 og § 36.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 2.Overvåkingsfiske

Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

§ 3.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.