Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

DatoFOR-2011-12-21-1471
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-12-18-131-§30, LOV-2009-12-18-131-§32, LOV-2009-12-18-131-§35, LOV-2009-12-18-131-§36
Kunngjort05.01.2012   kl. 16.00
KorttittelForskrift om kvalifiseringsprogram og -stønad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 30, § 32, § 35 og § 36.

Kapittel 1. Kvalifiseringsprogram

§ 1.Kvalifiseringsprogrammets innhold

Arbeidsrettede tiltak skal inngå i programmet fra det tidspunkt det vurderes som hensiktsmessig, og skal alltid inngå når deltakeren er halvveis i programmet.

Arbeidssøking skal inngå fra det tidspunkt det vurderes som hensiktsmessig, og skal alltid inngå i den avsluttende delen av programmet. I program som forlenges, vil arbeidssøking kunne legges til den avsluttende delen av andre vedtaksperiode.

Programmet skal være på full tid. Det innebærer at deltakeren må sette av 37 ½ time per uke til programmet. Innenfor denne tidsrammen skal det utformes et individuelt program.

Kvalifiseringsprogrammets innhold skal evalueres i løpet av programperioden. Det skal fremgå av programmet på hvilke tidspunkt det skal foretas evalueringer. Evalueringene inngår i den kontinuerlige oppfølgingen av deltakeren. Tiltakene i programmet og deltakerens progresjon skal vurderes og ved behov følges opp med endringer i programmets innhold.

§ 2.Kvalifiseringsprogrammets varighet

Kvalifiseringsprogrammets varighet skal fremgå av vedtaket om innvilget program. Programmet gis for inntil ett år og varigheten fastsettes ut fra deltakerens forutsetninger og behov, slik de fremgår av arbeidsevnevurderingen.

Hvis målsettingen med programmet ikke er oppnådd når vedtaket utløper, kan programmet forlenges med inntil ett år. Det skal fattes vedtak som begrunner forlengelsen og angir når programmet avsluttes. Vilkårene for deltakelse etter lovens § 29 må fortsatt være oppfylt, og en forlengelse må anses hensiktsmessig og muliggjøre at målet med programmet kan oppnås innen ett år.

Programmet kan etter en særskilt vurdering forlenges ut over to år. Denne forlengelsen gis for inntil seks måneder og forutsetter at en forlengelse vurderes som nødvendig for å kunne oppnå målsettingen om arbeidsdeltakelse. Deltakeren må ha hatt progresjon i sin kvalifisering for arbeidslivet og det må legges vekt på deltakerens motivasjon. Det må anses som sannsynlig at deltakeren vil kunne komme i arbeid ved utløpet av et forlenget program. Situasjonen på arbeidsmarkedet vil ha betydning i denne sammenheng.

Etter avsluttet eller avbrutt program kan en deltaker tas inn igjen i programmet én gang, forutsatt at tidsrammen på to år ikke er overskredet. Eventuell permisjon regnes ikke som tid i programmet. Lovens vilkår for deltakelse må være oppfylt og formålet med programmet må anses som oppnåelig innenfor den tid som gjenstår.

Kapittel 2. Kvalifiseringsstønad

§ 3.Barnetillegg

Til programdeltaker som forsørger barn, ytes barnetillegg for hvert barn for fem dager i uken. Barnetillegget utmåles som barnetillegget til arbeidsavklaringspenger, jf. forskrift om arbeidsavklaringspenger § 7.

Hvis begge foreldrene mottar kvalifiseringsstønad, får begge barnetillegg.

Som barn regnes egne barn og fosterbarn, jf. barnevernloven § 4-22, hvis programdeltakeren har forsørget fosterbarnet i de to siste årene før krav om barnetillegg blir satt fram. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen kan fravike kravet om at fosterbarnet skal ha blitt forsørget i de to siste årene før krav om barnetillegg settes fram, når fosterhjemsordningen har en varig karakter.

Et barn anses ikke som forsørget hvis det har inntekt, herunder kapitalinntekt, som er større enn grunnbeløpet, eller har rett til barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18.

§ 4.Barnetillegg til bidragspliktige

Hvis programdeltaker skal betale underholdsbidrag til barn som han eller hun får barnetillegg for, kan barnetillegget utbetales til Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Det er et vilkår at sentralen har satt fram krav om slik utbetaling. Barnetillegget går til fradrag i underholdsbidraget som stønadsmottakeren skal betale.

§ 5.Fravær ved egen sykdom

En programdeltaker beholder retten til kvalifiseringsstønad etter lovens § 35 ved sykdom eller skade som forhindrer vedkommende fra å delta i kvalifiseringsprogrammet på grunnlag av egenmelding eller legeerklæring etter bestemmelsene i § 6 - § 8.

§ 6.Rett til å nytte egenmelding

Med egenmelding menes det at programdeltakeren skriftlig eller muntlig melder fra til kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen om sykdom eller skade som forhindrer vedkommende fra å delta i kvalifiseringsprogram, uten å legge fram legeerklæring.

For å få rett til å nytte egenmelding må vedkommende ha deltatt i programmet i minst åtte uker.

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Hvis sykdom eller skade som forhindrer vedkommende fra å delta i kvalifiseringsprogrammet varer ut over de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen kreve legeerklæring. Hvis programdeltakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til kvalifiseringsstønad bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke hvis vedkommende har vært forhindret fra å søke lege, og det er godtgjort at han eller hun fra et tidligere tidspunkt har hatt samme sykdom eller skade.

§ 7.Skriftlig egenerklæring

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen kan kreve at programdeltakeren bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenopptatt programdeltakelsen. Hvis en slik erklæring ikke blir lagt fram, kan kommunen bestemme at retten til kvalifiseringsstønad i egenmeldingsperioden skal falle bort.

§ 8.Bortfall av retten til å nytte egenmelding

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen kan beslutte at retten til å få kvalifiseringsstønad på grunnlag av egenmelding faller bort hvis

a)programdeltakeren i løpet av de siste tolv månedene har hatt minst fire fravær med egenmelding uten å legge fram legeerklæring eller
b)kommunen har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom eller skade som forhindrer vedkommende fra å delta i kvalifiseringsprogram.

Egenmelding for fravær som er dokumentert med legeerklæring fra den fjerde fraværsdagen, regnes ikke med.

Før kommunen treffer sin beslutning etter bestemmelsen i første ledd, skal programdeltakeren gis anledning til å uttale seg. En beslutning om å ta fra en programdeltaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt innen seks måneder.

§ 9.Barns eller barnepassers sykdom

En programdeltaker som har omsorg for barn, beholder retten til kvalifiseringsstønad etter lovens § 35, hvis han eller hun er forhindret fra å delta på grunn av

a)nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon,
b)at den som har det daglige barnetilsynet er syk,
c)fordi den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon.

Retten til fri fra deltakelse i kvalifiseringsprogrammet etter første ledd gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

§ 10.Rett til å nytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom

Programdeltakeren kan gi egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom for de tre første kalenderdagene i hvert enkelt tilfelle. Fra den fjerde dagen kan kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen kreve at barnets eller barnepasserens sykdom blir dokumentert med legeerklæring. Bestemmelsene i § 7 og § 8 første ledd bokstav b og tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 11.Omfanget av rett til fri ved barns eller barnepassers sykdom

Retten til fri fra deltakelse i kvalifiseringsprogrammet ved barns eller barnepassers sykdom gjelder for den enkelte programdeltaker i opptil ti virkedager i løpet av de siste tolv månedene. Har vedkommende omsorgen for mer enn to barn, gjelder retten i opptil 15 virkedager i løpet av de siste tolv månedene. Når en programdeltaker er alene om omsorgen, økes antallet virkedager til henholdsvis 20 og 30.

Hvis en programdeltaker har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn og dette innebærer en markert høyere risiko for fravær, økes retten som er nevnt i første ledd med ti virkedager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når en programdeltaker er alene om omsorgen, dobles antallet stønadsdager.

Programdeltakeren regnes for å være alene om omsorgen for et barn også hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun er funksjonshemmet, innlagt i helseinstitusjon e.l.

§ 12.Svangerskapskontroll

Programdeltaker som er gravid har rett til fri fra deltakelse i kvalifiseringsprogrammet i forbindelse med svangerskapskontroll, hvis slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor programtiden.

Programdeltaker som er gravid har under svangerskapet rett til permisjon med kvalifiseringsstønad i opptil ti virkedager umiddelbart før termin. Den som gjør bruk av denne retten skal varsle kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen snarest mulig og senest en uke i forveien.

§ 13.Fødsel

Etter fødselen skal deltakeren ha permisjon med kvalifiseringsstønad de første seks ukene, med mindre hun fremlegger legeattest om at det er bedre for henne å delta i program.

I forbindelse med fødselen har barnefaren rett til fri fra deltakelse i kvalifiseringsprogrammet i opp til ti virkedager for å gi omsorg til familien. Bor foreldrene ikke sammen, kan en annen som bistår moren etter fødselen gis tilsvarende rett til fri fra kvalifiseringsprogram.

§ 14.Amming

En programdeltaker som ammer barnet sitt har rett til den fritid hun av den grunn trenger og minst én time daglig.

§ 15.Velferdspermisjon med kvalifiseringsstønad

Når det foreligger viktige velferdsgrunner, kan den enkelte kommune innvilge søknad om velferdspermisjon med stønad i inntil ti virkedager for hvert kalenderår. Det kan bl.a. gis velferdspermisjon

a)i inntil tre virkedager ved tilvenning av barn i barnehage, førskole eller hos dagmamma
b)for å følge barnet på skolen første skoledag
c)for den dagen programdeltakeren gifter seg
d)i inntil tre dager i forbindelse med dødsfall i nær familie eller vennekrets. Samboer og samboers familie likestilles i dette tilfelle med ektefelle og ektefelles familie. Det kan i tillegg gis permisjon med stønad på eventuelle nødvendige reisedager mellom bosted og det sted hvor begravelse, bisettelse eller urnenedsettelse finner sted
e)når en programdeltaker pleier en nær pårørende i hjemmet.
§ 16.Helge- og høytidsdager

Lørdager og søndager, 1. og 17. mai samt nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag er fridager, med mindre annet er fastsatt i programmet.

Den som ikke hører til Den norske kirke har rett til fri fra deltakelse i kvalifiseringsprogrammet i opptil to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Programdeltaker som ønsker å nytte denne retten til fridager, skal gi kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen beskjed senest ti virkedager på forhånd.

§ 17.Ferie

For hvert kalenderår skal det fastsettes ferie i opptil 25 virkedager for alle programdeltakere. Programdeltakere over 60 år har rett til fri fem ekstra virkedager per år. Det er den enkelte kommune som bestemmer når feriedagene skal avvikles. Programdeltakeren har rett til kvalifiseringsstønad i ferien.

Kapittel 3. Overgangsbestemmelser og ikraftsetting

§ 18.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.

§ 19.Overgangsbestemmelser

Vedtak om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad som er fattet før forskriftens ikrafttredelse gjennomføres som forutsatt.

Barnetillegg ytes i samsvar med forskriften fra og med dato for ikrafttredelse.

Alle nye vedtak fattes i henhold til forskriften.