Forskrift om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv.

DatoFOR-2011-12-21-1518
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2016-12-20-1761
EndrerFOR-1992-12-04-964, FOR-1992-12-04-966
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-11-§5, FOR-2004-04-16-630
Kunngjort17.01.2012   kl. 13.35
KorttittelForskrift om konkurransereglene i EØS-avtalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 21. desember 2011 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) § 5, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 630.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (forordning (EF) nr. 139/2004 artikkel 1 til 3, artikkel 4 nr. 1 til 3 og artikkel 5), del B nr. 2 (forordning (EU) nr. 330/2010), del B nr. 4b (forordning (EU) nr. 461/2010), del C nr. 5 (forordning (EF) nr. 316/2014), del D nr. 6 (forordning (EU) nr. 1218/2010), del D nr. 7 (forordning (EU) nr. 1217/2010), del G nr. 10 (forordning (EF) nr. 169/2009), del G nr. 11c (forordning (EF) nr. 906/2009 endret ved forordning (EU) nr. 697/2014), del J nr. 15b (forordning (EU) nr. 267/2010), del I nr. 14 (Den høye myndighets vedtak (EKSF) nr. 24/54) og del I nr. 15 (Den høye myndighets vedtak (EKSF) nr. 25/67).
Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område og EØS-avtalen protokoll 21 til 24 og protokoll 25 artikkel 4 og 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 april 2012 nr. 347, 3 mars 2014 nr. 245, 4 nov 2014 nr. 1393, 12 des 2014 nr. 1906, 20 des 2016 nr. 1761.

Kapittel 1. Materielle regler knyttet til EØS-avtalen artikkel 53

[Jf. EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 2 (forordning (EU) nr. 330/2010), del B nr. 4b (forordning (EU) nr. 461/2010), del C nr. 5 (forordning (EF) nr. 772/2004), del D nr. 6 (forordning (EU) nr. 1218/2010), del D nr. 7 (forordning (EU) nr. 1217/2010), del G nr. 10 (forordning (EF) nr. 169/2009), del G nr. 11c (forordning (EF) nr. 906/2009) og del J nr. 15b (forordning (EU) nr. 267/2010).

Forordning (EU) nr. 461/2010, som inntatt i EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b, erstatter forordning (EF) nr. 1400/2002. I henhold til EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 får EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1 i tidsrommet 1. juni 2010 til 31. mai 2013 likevel ikke anvendelse på vertikale avtaler om de vilkår som gjelder for partenes kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner, dersom avtalene oppfyller de vilkår for unntak i henhold til forordning (EF) nr. 1400/2002 som særlig gjelder vertikale avtaler om kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner. Med virkning fra 1. juni 2013 får forordning (EU) nr. 461/2010 anvendelse på vertikale avtaler om kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner.]

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 2 (forordning (EU) nr. 330/2010) om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (forordning (EU) nr. 461/2010) om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden i motorvognsektoren gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 3.EØS-avtalen vedlegg XIV del C nr. 5 (forordning (EU) nr. 316/2014) om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av teknologioverføringsavtaler, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 og avtalen i øvrig.
0Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1906.
§ 4.EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (forordning (EU) nr. 1218/2010) om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av spesialiseringsavtaler gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 5.EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 7 (forordning (EU) nr. 1217/2010) om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av forsknings- og utviklingsavtaler gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 6.EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (forordning (EF) nr. 169/2009) om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 7.EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 11c (forordning (EF) nr. 906/2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) som endret ved forordning (EU) nr. 697/2014) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrift 4 nov 2014 nr. 1393.
§ 8.EØS-avtalen vedlegg XIV del J nr. 15b (forordning (EU) nr. 267/2010) om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden i forsikringssektoren gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 9.Når avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak eller samordnet opptreden som en av rettsaktene gjennomført i § 1 til § 8 får anvendelse på, i et bestemt tilfelle har virkninger som ikke er forenlige med EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 på norsk territorium, eller en del av det, som har alle kjennetegn på et særskilt geografisk marked, kan Konkurransetilsynet trekke tilbake fordelen gitt ved rettsakten for dette territoriet.

Kapittel 2. Prosessuelle regler for gjennomføring av EØS-avtalen artikkel 53 og 54

[Jf. Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område (ODA) del I kapittel I, del II kapittel II og III, del V kapittel VII og VIII avsnitt I og EØS-avtalen protokoll 21 til 23.]

§ 10.Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område (ODA) del I kapittel I, del II kapittel II og III og del V kapittel VII og VIII avsnitt I slik den er fastsatt 7. mars 2012 gjelder som forskrift.
0Endret ved forskrift 23 april 2012 nr. 347
§ 11.EØS-avtalen protokoll 21 til 23 gjelder som forskrift.

Kapittel 3. Foretakssammenslutninger

[Jf. EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (forordning (EF) nr. 139/2004 artikkel 1 til 3, artikkel 4 nr. 1 til 3 og artikkel 5), EØS-avtalen protokoll 24 og Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område (ODA) del III kapittel IV og V og del V kapittel VIII avsnitt II.]

§ 12.EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (forordning (EF) nr. 139/2004 artikkel 1 til 3, artikkel 4 nr. 1 til 3 og artikkel 5) om tilsyn med foretakssammenslutninger gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 13.Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område del III (Tilsyn med foretakssammenslutninger) kapittel IV og V og del V kapittel VIII avsnitt II slik den er fastsatt 18. november 2016, gjelder som forskrift.
0Endret ved forskrifter 23 april 2012 nr. 347, 20 des 2016 nr. 1761.
§ 14.EØS-avtalen protokoll 24 gjelder som forskrift.

Kapittel 4. Kull- og stålproduksjon

[Jf. EØS-avtalen vedlegg XIV del I nr. 14 (Den høye myndighets vedtak (EKSF) nr. 24/54) og del I nr. 15 (Den høye myndighets vedtak (EKSF) nr. 25/67), protokoll 25 artikkel 4 og 5 og Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område (ODA) del IV kapittel VI.]

§ 15.EØS-avtalen vedlegg XIV del I nr. 14 (Den høye myndighets vedtak (EKSF) nr. 24/54) om forskrifter om de forhold som innebærer kontroll over et foretak i henhold til traktatens artikkel 66 § 1 gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 16.EØS-avtalen vedlegg XIV del I nr. 15 (Den høye myndighets vedtak (EKSF) nr. 25/67) om forskrifter om unntak fra kravet om forhåndsgodkjennelse i henhold til traktatens artikkel 66 § 3 gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 17.Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område del IV kapittel VI slik den er fastsatt 21. desember 2011 gjelder som forskrift.
§ 18.Protokoll 25 artikkel 4 og 5 gjelder som forskrift.

Kapittel 5. Ikrafttredelse

§ 19.Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen og forskrift 4. desember 1992 nr. 966 om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. 

Forordning (EU) nr. 461/2010, som inntatt i EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b, erstatter forordning (EF) nr. 1400/2002. I henhold til EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 får EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1 i tidsrommet 1. juni 2010 til 31. mai 2013 likevel ikke anvendelse på vertikale avtaler om de vilkår som gjelder for partenes kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner, dersom avtalene oppfyller de vilkår for unntak i henhold til forordning (EF) nr. 1400/2002 som særlig gjelder vertikale avtaler om kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner. Med virkning fra 1. juni 2013 får forordning (EU) nr. 461/2010 anvendelse på vertikale avtaler om kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner.

Forordninger m.m. 

Nedenfor gjengis til informasjon:

EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (forordning (EF) nr. 139/2004 artikkel 1 til 3, artikkel 4 nr. 1 til 3 og artikkel 5), del B nr. 2 (forordning (EU) nr. 330/2010), del B nr. 4b (forordning (EU) nr. 461/2010), del C nr. 5 (forordning (EF) nr. 772/2004), del D nr. 6 (forordning (EU) nr. 1218/2010), del D nr. 7 (forordning (EU) nr. 1217/2010), del G nr. 10 (forordning (EF) nr. 169/2009), del G nr. 11c (forordning (EF) nr. 906/2009) og del J nr. 15b (forordning (EU) nr. 267/2010) slik Nærings- og fiskeridepartementet forstår disse delene av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Nedenfor gjengis også forordning (EU) nr. 1400/2002 slik Nærings- og fiskeridepartementet forstår denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

For å lese forordning (EF) nr. 139/2004 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 139/2004 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 772/2004 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 772/2004 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 169/2009 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 169/2009 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 906/2009 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 906/2009 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 267/2010 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 267/2010 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 330/2010 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 330/2010 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 461/2010 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 461/2010 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1217/2010 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1217/2010 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1218/2010 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1218/2010 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 1400/2002 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 1400/2002 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

Nedenfor gjengis til informasjon Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol protokoll 4 Om oppgaver og myndighet for EFTAs overvåkningsorgan på konkurranserettens område (ODA) slik den er fastsatt 7. mars 2012 slik Nærings- og fiskeridepartementet forstår denne delen av ODA.

For å lese ODA protokoll 4 se her: pdf.gif

Engelsk versjon pr. 18. november 2016. 

For å lese vedlegg til ODA protokoll 4 i norsk oversettelse se her: pdf.gif  

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen protokoll 21 til 24 og protokoll 25 artikkel 4 og 5 med endringer og tillegg frem til og med 21. desember 2011 slik Nærings- og fiskeridepartementet forstår disse delene av avtalen.

For å lese EØS-avtalen protokoll 21 i engelsk utgave se her: pdf.gif

For å lese EØS-avtalen protokoll 22 i engelsk utgave se her: pdf.gif

For å lese EØS-avtalen protokoll 23 i engelsk utgave se her: pdf.gif

For å lese EØS-avtalen protokoll 24 i engelsk utgave se her: pdf.gif

For å lese EØS-avtalen protokoll 25 i engelsk utgave se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 23 april 2012 nr. 347, 3 mars 2014 nr. 245, 20 des 2016 nr. 1761.