Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

DatoFOR-2011-12-22-1523
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2016-12-27-1884 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2003-05-09-687
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§7, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§17, LOV-2007-02-16-9-§18, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§45, LOV-1998-06-26-47-§26b, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2007-05-31-591
Kunngjort25.01.2012   kl. 14.20
Rettet15.04.2015 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 7, § 16, § 17, § 18, § 19 ,§ 20, § 22, § 43 og § 45 og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 26b, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 591.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011) og forordning (EU) nr. 623/2012, vedlegg XIII nr. 56j (direktiv 2008/106/EF endret ved direktiv 2012/35/EU), nr. 56s (direktiv 2005/45/EF) og vedlegg XVIII nr. 16a (direktiv 92/29/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 27 juni 2013 nr. 803, 11 juli 2014 nr. 974, 16 juni 2016 nr. 696, 27 des 2016 nr. 1884.
Rettelser: 01.02.2012 (EØS-henvisningsfeltet), 27.08.2013 (EØS-henvisningsfeltet), 15.04.2015 (EØS-henvisningsfeltet).