Forskrift om kvoteordningen for melk

DatoFOR-2011-12-23-1502
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2016-11-18-1401 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2003-01-07-14, FOR-2003-06-24-777, FOR-2002-03-22-283, FOR-2006-11-08-1227, FOR-2008-12-19-1490, FOR-1999-06-29-763
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§5a, FOR-1999-05-07-435, LOV-1967-02-10-§27a, FOR-1996-12-06-1126
Kunngjort10.01.2012   kl. 15.00
Rettet07.02.2012 (endring i § 2 og § 4 tilbakeført)
KorttittelForskrift om kvoteordningen for melk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435, samt lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1126.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 jan 2012 nr. 96, 28 juni 2012 nr. 699, 28 juni 2012 nr. 733, 29 nov 2012 nr. 1252, 23 jan 2013 nr. 57, 25 juni 2013 nr. 762, 25 nov 2013 nr. 1379, 19 feb 2014 nr. 197, 27 juni 2014 nr. 891 som endret ved forskrift 24 nov 2014 nr. 1521, 19 des 2014 nr. 1817, 11 feb 2015 nr. 112, 18 nov 2015 nr. 1330, 18 nov 2016 nr. 1401.
Rettelser: 07.02.2012 (endring i § 2 og § 4 tilbakeført).

§ 1.Formål

Formålet med kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur.

§ 2.Grunnkvote

Som grunnkvote regnes tildelt og kjøpt kvote etter reglene i denne forskriften, jordbruksoppgjøret eller tidligere forskrifter om kvoteordningen for melk. Grunnkvote tilligger landbrukseiendommen og kan omsettes etter reglene i § 8. Eier av flere landbrukseiendommer kan flytte grunnkvote mellom disse, såfremt eiendommene ligger i samme produksjonsregion. Grunnkvote kan konverteres fra geitemelkkvote til kumelkkvote i forholdet 1:2.

Grunnkvote utgjør grunnkvote foregående kvoteår, tillagt kjøpt kvote, multiplisert med forholdstall for grunnkvote på 1,00 for kumelkkvote og 1,00 for geitemelkkvote.

Grunnkvote bortfaller når det er gått 10 år siden utgangen av det siste kvoteåret det ble registrert leveranse på den.

0Endret ved forskrifter 25 jan 2012 nr. 96 (i kraft 1 mars 2012), 23 jan 2013 nr. 57 (i kraft 1 mars 2013), 25 juni 2013 nr. 762 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3.Produksjonsregioner

Med produksjonsregion for kumelkkvoter menes i denne forskriften hvert enkelt fylke, samt Akershus og Oslo samlet.

Med produksjonsregion for geitemelkkvoter menes i denne forskriften henholdsvis Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge.

Uten hensyn til hva som følger ellers av forskriften, kan geitemelkkvote, eller produksjon på slik kvote, ikke flyttes til kommuner uten geitemelkkvote fra før. Geitemelkkvoter kan heller ikke flyttes til kommunene Leksvik, Namsskogan, Røyrvik og Ås.

0Endret ved forskrift 19 feb 2014 nr. 197 (i kraft 1 mars 2014).
§ 4.Disponibel kvote

Foretak som disponerer grunnkvote kan få beregnet disponibel kvote som grunnlag for melkeproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Foretakets disponible kvote kan baseres på flere grunnkvoter i ulike produksjonsregioner, men melkeproduksjon på den enkelte grunnkvote må skje i den produksjonsregionen der grunnkvoten er registrert.

Foretakets disponible kvote i et enkelt kvoteår utgjøre grunnkvote multiplisert med forholdstall for disponibel kvote på 0,98 for kumelkkvote og 0,96 for geitemelkkvote. Kvoteåret starter 1. januar.

Disponibel kvote for et enkelt foretak eller fra en enkelt landbrukseiendom kan ikke overstige 900 000 liter kumelk eller 900 000 liter geitemelk. Foretak som hadde en høyere historisk leveringsrett etter forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk, får likevel videreført denne. For foretak som produserer både ku- og geitemelk, omregnes geitemelkkvote til kumelkkvote i forholdet 1:2.

Foretak som fikk beregnet samdriftskvote i kvoteåret 2014 og disponerte én eller flere grunnkvoter fra en annen produksjonsregion enn der foretaket har sitt driftssenter, kan fortsatt produsere på disse grunnkvotene i den produksjonsregionen driftssenteret lå i 2014. Enhver som hadde landbrukseiendom med grunnkvote som inngikk i samdriften i kvoteåret 2014 kan overta denne retten når foretaket opphører, såfremt denne grunnkvoten fortsatt inngår i foretakets disponible kvote på dette foretakets opphørstidspunkt.

0Endret ved forskrifter 25 jan 2012 nr. 96 (i kraft 1 mars 2012), 28 juni 2012 nr. 699, 29 nov 2012 nr. 1252, 23 jan 2013 nr. 57 (i kraft 1 mars 2013), 25 juni 2013 nr. 762 (i kraft 1 juli 2013), 25 nov 2013 nr. 1379, 19 feb 2014 nr. 197 (i kraft 1 mars 2014), 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 juli 2014 og 1 jan 2015) som endret ved forskrift 24 nov 2014 nr. 1521, 18 nov 2015 nr. 1330 (i kraft 1 jan 2016), 18 nov 2016 nr. 1401 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 699, 23 jan 2013 nr. 57 (i kraft 1 mars 2013), 19 feb 2014 nr. 197 (i kraft 1 mars 2014), opphevet ved forskrift 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Lokalforedlingskvote

Ethvert foretak som produserer melk som foredles på, eller i nærheten av, den landbrukseiendommen der melken produseres, kan få beregnet en lokalforedlingskvote tilsvarende produksjonstakene i § 4 tredje ledd, fratrukket eventuelle grunnkvoter som foretaket disponerer.

Dersom flere foretak leverer melk til samme foredlingsforetak, kan maksimal lokalforedlingskvote for foretakene til sammen utgjøre produksjonstakene i § 4 tredje ledd, fratrukket summen av grunnkvotene som foretakene disponerer.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 733, 23 jan 2013 nr. 57 (i kraft 1 mars 2013), 19 feb 2014 nr. 197 (i kraft 1 mars 2014), 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 jan 2015) som endret ved forskrift 24 nov 2014 nr. 1521.
§ 7.Leveranse som utløser overproduksjonsavgift

Ved leveranse ut over disponibel kvote eller lokalforedlingskvote, jf. § 4 og § 6, ilegges den ansvarlige overproduksjonsavgift etter gjeldende forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på melk. Som leveranse ut over kvote, regnes også leveranse fra dyr som melkeproduksjonsforetaket ikke disponerer på varig basis.

Dersom flere foretak reelt sett inngår i én felles virksomhet eller på annen måte oppnår skalafordeler gjennom samarbeid (driftsfellesskap), skal den ansvarlige svare avgift for det enkelte foretaks leveranse utover kvote i samsvar med første ledd. Dersom leveransene fra foretakene i driftsfellesskapet samlet sett overskrider produksjonstakene i § 4 tredje ledd, svares avgiften for den overskytende delen, med mindre avgiftsberegning etter første punktum resulterer i en høyere avgift. Har noen av foretakene i driftsfellesskapet en historisk leveringsrett som tilsier et høyere produksjonstak enn det som fremgår av § 4 tredje ledd, legges i stedet dette taket til grunn ved avgiftsberegningen. Driftsfellesskap skal alltid anses å foreligge dersom forholdet er endelig konstatert av landbruksmyndighetene i medhold av forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Dersom melken produseres på fellesbeite/-seter i beitesesongen, fordeles leveransen forholdsmessig, som om produksjonen fant sted i deltakernes egne fjøs.

Omsatt foredlet melkeprodukt etter § 6 omregnes til liter levert melk i samsvar med vedlegg 1.

0Endret ved forskrifter 23 jan 2013 nr. 57 (i kraft 1 mars 2013), 19 feb 2014 nr. 197 (i kraft 1 mars 2014, se denne for overgangsordninger), 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 jan 2015) som endret ved forskrift 24 nov 2014 nr. 1521, 19 des 2014 nr. 1817 (i kraft 1 jan 2015), 6 feb 2015 nr. 112.
§ 8.Omsetning av kvote

Eier av landbrukseiendom kan selge hele eller deler av eiendommens grunnkvote. Inntil 80 % av kvotemengden som ønskes solgt, kan avhendes til kjøpere som eier landbrukseiendom innenfor samme produksjonsregion, jf. § 3. Den resterende delen skal selges til staten for kr 2,50 pr. liter. Selger av kvote kan ikke kjøpe kvote i samme omsetningsrunde.

Staten kan selge kvote til eier av landbrukseiendom med grunnkvote. Slik kvote kan også selges til eier av landbrukseiendom som har kjøpt kvote privat på mer enn 30 000 liter kumelkkvote eller 15 000 liter geitemelkkvote.

Ved etterspørselsoverskudd fordeles tilgjengelig kvote likt mellom kjøperne, begrenset oppad til innmeldt mengde.

Ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 pr. liter, samt et gebyr på kr 200.

Ved kjøp av kvote avsatt til særskilte formål gjelder egne vilkår fastsatt i jordbruksoppgjøret.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 699, 23 jan 2013 nr. 57 (i kraft 1 mars 2013), 25 juni 2013 nr. 762 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 juli 2014).
§ 9.Administrasjon

Kvoteordningen for melk forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Frist for søknad om salg av grunnkvote er 1. august. For konvertering og flytting av grunnkvote kan det søkes fortløpende. For øvrige endringer i kvoteforhold er fristen 1. oktober.

Endringer i kvoteforhold skal godkjennes av Landbruksdirektoratet og gis virkning fra påfølgende kvoteår. Konvertering og flytting av grunnkvote kan likevel gis virkning allerede fra godkjenningstidspunktet. Søknad om endring kan avvises dersom søkeren mangler samtykke fra berørte tredjeparter.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2013 nr. 762 (i kraft 1 juli 2013), 19 feb 2014 nr. 197 (i kraft 1 mars 2014), 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 juli 2014 og 1 jan 2015), 11 feb 2015 nr. 112.
§ 10.Opplysningsplikt og kontroll

Foretak som får beregnet kvote plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at vilkårene for kvoteberegningen er oppfylt, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer kvoteordningen. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Det kan foretas stedlig kontroll på de landbrukseiendommer foretaket disponerer.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 juli 2014).
§ 11.Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for kvoteordningen for melk etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

Klagenemnda oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet og skal bestå av fire medlemmer. To av klagenemndas medlemmer oppnevnes etter forslag fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

§ 12.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra § 4 siste ledd, § 6, § 8 annet ledd og § 9 annet ledd, samt § 14.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 891 (i kraft 1 juli 2014 og 1 jan 2015).
§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid oppheves forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk og forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk.

§ 14.Overgangsbestemmelse

Dersom melkeproduksjonen på en grunnkvote opphørte før 1. januar 2011, må produksjonen på denne kvoten gjenopptas på den landbrukseiendom kvoten tilligger i minimum to år før produksjonen kan flyttes til en annen landbrukseiendom. Som opphørstidspunkt regnes datoen for den siste leveransen i en sammenhengende leveranseperiode på minimum to år. For å oppfylle kravet til gjenopptakelse er det tilstrekkelig at det har vært to års sammenhengende leveranse fra landbrukseiendommen i løpet av de siste tre årene før produksjonen flyttes.

§ 15.Endringer i andre forskrifter

Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1. I forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket gjøres følgende endringer: - - -

2. I forskrift 8. november 2006 nr. 1227 om tilskot til avløysing skal § 4a annet ledd lyde: - - -

3. I forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren skal § 5 lyde: - - -

4. I forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk skal § 3 lyde: - -

Vedlegg 1. Omregningsfaktorene ved lokal foredling av melk

ProduktgrupperBeskrivelse
Gjelder både ku- og geitemelk
Omregningsfaktorer
1.- SmørSmør kjernet av fløte/rømme.21,6
2.- Brunost og helfet brunost, Tinn-type
- Fast og halvfast hvitost
- Brunost kokt av myse etter ysting av helmelk og tilsatt under 30 % melk.
- Brunost kokt av mager myse minus myseprotein og tilsatt fløten.
- Fast og halvfast hvitost.
11,0
3.- Seterrømme- Syrnet fløte med 30–40 % fett10,0
4.- Helfet brunost
- Brunost med melk
- Brunost kokt av mager myse og tilsatt fløten.
- Brunost tilsatt over 30 % melk.
8,5
5.- Bløt hvitost- Bløt hvitost.7,5
6.- Smørbar ost
- Rømmegrøt
- Fersk hvitost med smørbar konsistens.
- Brunostprodukt med primlignende konsistens.
- Rømmegrøt.
5,0
7.- Gomme
- Ostekake
- Melkeprodukt med gomme-/grøtkonsistens.
- Kake laget med ost som råstoff.
3,0
8.- Melk
- Spesialprodukt
- Melk uten tilsetning og melk syrnet med yoghurtkultur eller annen bakteriekultur, solgt som konsummelk.
- Spesialprodukt med mer enn 50 % vektandel av melkeråstoff i produktet (kaker, paier etc.).
1,0
9.- Iskrem laget av egen melk og fløte.- Fløteis2,0
10.- Iskrem laget av egen melk og innkjøpt fløte.- Fløteis0,35