Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

DatoFOR-2012-01-03-8
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 1
Ikrafttredelse03.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2012-01-03-7-§2, FOR-2011-12-13-1344-§7, LOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§27, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort17.01.2012   kl. 13.35
KorttittelForskrift om forbud mot lysfiske i Skagerrak

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. januar 2012 med hjemmel i forskrift 3. januar 2012 nr. 7 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling med lys øst for Lindesnes i 2012 § 2.

§ 1.Forbudet mot å fiske kystbrisling med lys eller lysebåt øst for Lindesnes trer i kraft fra og med 3. januar 2012.
§ 2.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.