Forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv.

DatoFOR-2012-01-10-31
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
Ikrafttredelse10.01.2012
Sist endretFOR-2016-01-29-83
EndrerFOR-2002-05-03-446
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1912-06-14-1-§1a, LOV-1912-06-14-1-§1b, LOV-1993-06-11-100-§14, FOR-2002-05-03-446-§4, FOR-2002-05-03-446-§15, FOR-2002-05-03-446-§31a, FOR-2002-05-03-446-§35, FOR-2002-05-03-453-§8-5, LOV-1967-02-10-§27a
Kunngjort24.01.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om gebyr for tilsyn med taubaner mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. januar 2012 med hjemmel i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. § 1a annet ledd og § 1b fjerde ledd, lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 14, forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner § 4 femte ledd annet punktum, § 15, § 31a og § 35, forskrift 3. mai 2002 nr. 453 om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport § 8-5 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 jan 2013 nr. 122, 27 jan 2014 nr. 68, 14 jan 2015 nr. 37, 29 jan 2016 nr. 83.

Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften fastsetter Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynets gebyrer for tilsynsoppgaver med tau- og kabelbaneanlegg.

§ 2.Årsgebyr

Den som har konsesjon til anlegg og drift av taubane og den som har tillatelse for drift av kabelbane, og som har driftstillatelse fra Taubanetilsynet pr. 1. januar, skal betale et årlig gebyr.

Årsgebyret skal dekke Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynets kostnader med tilsyn med eksisterende tau- og kabelbaner, administrasjon, regelutvikling, skadeundersøkelse og andre felleskostnader.

Ved oppstart av ny tau- eller kabelbane eller ved oppstart av eksisterende tau- og kabelbane etter lengre tids stopp skal årsgebyret reduseres, slik at gebyr betales for antall hele måneder anlegget er i drift.

Den som har konsesjon til anlegg og drift av taubane og den som har tillatelse for drift av kabelbane, og som ikke ønsker at tau- eller kabelbane med driftstillatelse pr. 1. januar skal settes i drift inneværende år, må senest 1. februar samme år skriftlig anmode Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynet om å få driftstillatelse inndratt for å unngå årsgebyr.

Årsgebyr for inndratt driftstillatelse slutter å løpe ved førstkommende årsskifte.

Årsgebyr skal innkreves, eventuelt i etterskudd, for tau- og kabelbaneanlegg som vært benyttet uten driftstillatelse.

Følgende satser skal legges til grunn for beregning av årsgebyr: 

Skitau

Årsgebyr for skitau kr 2500,– 

Skitrekk

Årsgebyr for skitrekk med lengde mindre enn 250 meter kr 4350,–

Årsgebyr for skitrekk med lengde mellom 250 og 300 meter kr 6400,–

Årsgebyr for skitrekk med lengde mellom 300 og 350 meter kr 8450,–

Årsgebyr for skitrekk med lengde mellom 350 og 400 meter kr 10 500,–

Årsgebyr for skitrekk med lengde over 400 meter kr 12 550,– 

Stolheis med faste klemmer

Årsgebyr for stolheis med faste klemmer med lengde mindre enn 300 meter kr 8200,–

Årsgebyr for stolheis med faste klemmer med lengde større enn 300 og mindre enn 400 meter kr 12 700,–

Årsgebyr for stolheis med faste klemmer med lengde større enn 400 meter kr 17 200,– 

Stolheis med løsbare klemmer

Årsgebyr for stolheis med løsbare klemmer kr 22 650,– 

Kabelbaner

Årsgebyr for kabelbaner kr 22 650,– 

Totausbaner

Årsgebyr for totausbaner kr 22 650,– 

Kabelkraner

Årsavgift for kabelkraner kr 22 650,– 

Godstaubaner

Årsgebyr for godstaubaner kr 5300,– 

Årsgebyr for andre tau- og kabelbaner

Årsgebyr for andre tau- og kabelbaner er kr 1850,–.

0Endret ved forskrifter 30 jan 2013 nr. 122, 27 jan 2014 nr. 68, 14 jan 2015 nr. 37, 29 jan 2016 nr. 83.
§ 3.Gebyr for dokumentgjennomgang, besiktigelser, prøver mv. i forbindelse med tildeling av konsesjon, tillatelse til drift og driftstillatelse

Den som søker konsesjon til og den som søker tillatelse for drift av henholdsvis tau- og kabelbaneanlegg skal betale gebyr for Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynets dokumentgjennomgang, prøver mv. i forbindelse med tildeling av konsesjon, tillatelse til drift og driftstillatelse for tau- og kabelbaneanlegg.

Faktisk saksbehandlingstid med en timesats på kr 1400,- skal legges til grunn.

Ved førstegangstilsyn skal faktisk saksbehandlingstid inkludere tidsbruk for ferdigbesiktigelse og rapport. Reisetid og reisekostnader skal normalt dekkes av årsavgiften og ikke av gebyret i henhold til denne bestemmelsen. Ekstraordinære kostnader skal gebyrlegges i sin helhet.

0Endret ved forskrift 14 jan 2015 nr. 37.
§ 4.Gebyr for utstedelse av flere driftstillatelser

Utstedelse av en eller to driftstillatelser til samme konsesjonshaver skal gebyrlegges med kr 2100,- per tillatelse. Ved utstedelse av flere enn to skal de overskytende gebyrlegges med kr 1050,-.

0Endret ved forskrift 14 jan 2015 nr. 37.
§ 5.(Opphevet 14 jan 2015 ved forskrift 14 jan 2015 nr. 37.)
§ 6.Gebyr for ekstra tilsyn av tau- og kabelbaneanlegg

Den som har konsesjon til og den som har tillatelse for drift av henholdsvis tau- og kabelbaneanlegg skal betale gebyr til Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynet for ekstra tilsyn og prøving av tau- og kabelbaneanlegg som av spesielle konstruktive, tilstandsmessige, bruksmessige eller andre årsaker må ha tilsyn eller prøving - i tillegg til den løpende kontroll.

Faktisk saksbehandlingstid med en timesats på kr 1400,- skal legges til grunn.

Reisetid og reisekostnader skal normalt dekkes av årsavgiften og ikke av gebyret i henhold til denne bestemmelsen. Ekstraordinære kostnader skal gebyrlegges i sin helhet.

0Endret ved forskrift 14 jan 2015 nr. 37.
§ 7.Gebyr for sertifisering av driftsledere

Gebyr for behandling og utstedelse av sertifikat for driftsledere og stedfortredere på tau- og kabelbaneanlegg skal gebyrlegges med kr 1550,-.

Ny behandling av sertifikat (fornyet eksamen) skal gebyrlegges med kr 1550,-.

0Endret ved forskrifter 27 jan 2014 nr. 68, 14 jan 2015 nr. 37.
§ 8.Gebyr i forbindelse med omsetning av delsystemer og sikkerhetskomponenter for tau- og kabelbaneanlegg

Gebyr for den som får pålegg etter § 1b annet ledd i lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger, jf. forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport § 8-5 skal tilsvare Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynets kostnader med tilsynet med en timesats på kroner 1400,-.

0Endret ved forskrift 14 jan 2015 nr. 37.
§ 9.Innkreving, forfallsdato og tvangsgrunnlag for utlegg

Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynet skal kreve inn gebyr etter denne forskrift.

Forfallsdato er en måned etter tidspunkt for utstedelse av gebyr.

Pålegg om gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 10.Klage. Reduksjon av gebyr

Individuelt fastsatte gebyr kan påklages til Samferdselsdepartementet.

Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynet kan etter søknad redusere gebyr som anses åpenbart urimelige. Søknad om nedsettelse utsetter ikke betalingsfristen. Vedtak etter søknad om redusert gebyr kan påklages til Samferdselsdepartementet.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

§ 12.Opphevelse

Fra samme tid oppheves § 31a første ledd annen setning i forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner.