Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina

DatoFOR-2012-01-12-35
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
Ikrafttredelse12.01.2012
Sist endretFOR-2016-12-22-1876 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2008-04-18-387
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort24.01.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om tiltak ved risimport fra Kina

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 12. januar 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 9, § 12, § 15, § 16, og § 17.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2011/884/EU og beslutning 2013/287/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1327, 27 juni 2013 nr. 795, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 10 nov 2015 nr. 1301, 28 des 2015 nr. 1845, 15 jan 2016 nr. 26, 22 des 2016 nr. 1876.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å hindre omsetning av fôrvarer og næringsmidler, med opprinnelse i eller eksportert fra Kina, som inneholder ikke-godkjent genmodifisert ris.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter ris, produkter med ris og produkter produsert fra ris med opprinnelse i eller sendt fra Kina, som nevnt i vedlegg I, når Norge er første mottaksstat innen EØS-området.

Personlige forsendelser med næringsmidler og fôr nevnt i første ledd til ikke-kommersiell bruk og som er beregnet personlig konsum eller bruk er ikke omfattet av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 795 (i kraft 4 juli 2013).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)parti (lot): en avgrenset, nærmere angitt mengde materiale
b)enkeltprøve (increment sample): små mengder av en gitt størrelse av produkter tatt fra hvert enkelt prøvetakingspunkt i partiet i hele dets dybde (statisk prøvetaking), eller tatt fra produktstrømmen i en angitt tidsperiode (prøvetaking av friflytende produkter)
c)samleprøve (bulk sample): produktmengde fremstilt ved kombinering og blanding av enkeltprøvene fra et særskilt parti
d)laboratorieprøve (laboratory sample): produktmengde tatt fra samleprøven beregnet for laboratorieundersøkelse
e)analyseprøve (analytical sample): homogenisert laboratorieprøve, bestående av hele eller en representativ del av laboratorieprøven.

For øvrig gjelder de definisjoner som er gitt i forskrift 22. desember 2008 nr. 1620 (matlovsforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 178/2002 art. 2 og 3 og forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 (kontrollforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 882/2004 art. 2 og forordning (EF) nr. 669/2009 art. 3 (b) og (c).

§ 4.Utpekte importsteder

Mattilsynets grensekontrollstasjoner ved Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn utpekes som innførselssteder for fôrvarer og næringsmidler, med opprinnelse i eller eksportert fra Kina, som er omfattet av denne forskriften § 2.

Driftsansvarlig for næringsmiddel- eller fôrforetaket eller dennes representant skal fremstille forsendelsen for kontroll ved ett av disse innførselsstedene.

0Endret ved forskrift 10 nov 2015 nr. 1301 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Forhåndsmelding om forsendelser

Ved import av produkter omfattet av denne forskriften skal driftsansvarlige for fôr- eller næringsmiddelforetak eller dennes representant sende melding til Mattilsynet på utpekt importsted minst en virkedag før forsendelsens fysiske ankomst.

Meldingen skal gis på den måten som er angitt av Mattilsynet og bestå av del I til innførselsdokumentet (CED) nevnt i konsolidert forordning (EF) nr. 669/2009 vedlegg II i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 (kontrollforskriften) eller CVED-dokumentet nevnt i forskrift 30. november 2005 nr. 1347. Meldingen skal også inneholde opplysninger om forventet dato og klokkeslett for forsendelsens fysiske ankomst til det utpekte importstedet. Det skal videre angis om forsendelsen inneholder næringsmidler eller fôrvarer.

0Endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 795 (i kraft 4 juli 2013).
§ 6.Importvilkår
(1) Hver forsendelse med produkter som er omfattet av denne forskriften, jf. § 2, skal følges av en analyserapport for hvert parti og et helsesertifikat, som skal være behørig utfylt, signert og verifisert av Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China (AQSIQ). En mal for analyserapporten og helsesertifikatet er gitt i vedlegg III og IV til denne forskriften. Analyserapporten og helsesertifikatet skal være skrevet på norsk, eller på et annet språk som er forståelig for Mattilsynet.
(2) Prøvetaking og analyse i forbindelse med analyserapporten nevnt i første ledd skal gjennomføres i tråd med prosedyren gitt i vedlegg II.
(3) Kravet om analyserapport og helsesertifikat gjelder ikke for produkter listet i vedlegg I dersom de ikke inneholder ris, produkter med ris eller produkter produsert fra ris. Driftsansvarlig for fôr- eller næringsmiddelforetaket skal legge frem en erklæring som bekrefter dette. Erklæringen skal være skrevet på norsk, eller på et annet språk som er forståelig for Mattilsynet.
(4) Den enkelte forsendelse skal være merket med samme kode som angitt i tilhørende helsesertifikat. Hver individuelle pakke i forsendelsen skal også være merket med denne koden.
0Endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 795 (i kraft 4 juli 2013).
§ 7.Offentlig kontroll
(1) Alle forsendelser nevnt i § 2 første ledd skal være gjenstand for dokumentkontroll for å sikre at kravene i § 6 etterleves.
(2) Når helsesertifikat eller analyserapport, jf. § 6 første ledd, mangler skal forsendelsen avvises og sendes tilbake til opprinnelsesstaten eller destrueres.
(3) Når både helsesertifikat og analyserapport foreligger, skal alle forsendelser være gjenstand for fysisk kontroll, herunder laboratorieanalyse, for tilstedeværelsen av ikke-godkjente genmodifiserte organismer. Prøvetaking og analyse skal gjennomføres i tråd med prosedyren gitt i vedlegg II. Består forsendelsen av flere partier, skal hvert parti være gjenstand for prøvetaking og analyse.
(4) Mattilsynet på utpekt importsted kan tillate videre transport av forsendelsen i påvente av resultatene av den fysiske kontrollen. Dersom det gis slik tillatelse, skal forsendelsen hele tiden være under kontroll av Mattilsynet og skal på ingen måte kunne endres i påvente av resultatene av den fysiske kontrollen.
(5) Etter gjennomføringen av kontrollen nevnt i første til fjerde ledd skal Mattilsynet:
a)Fylle ut relevant del av innførselsdokumentet (CED/CVED) del II, og ansvarlig tjenesteperson hos Mattilsynet skal stemple og signere originaldokumentet.

Utfyllingen av innførselsdokumentet kan bare fullføres når resultatet av prøven nevnt i tredje ledd foreligger.

b)Beholde en kopi av den signerte og stemplede innførselsdokumentet.

Ved videre transport skal original innførselsdokumentet følge forsendelsen frem til forsendelsen ankommer sitt bestemmelsessted i henhold til innførselsdokumentet.

(6) Forsendelser skal kun frigis til omsetning når prøvetaking og analyse av alle partiene er gjennomført i samsvar med vedlegg II, med godkjent resultat.
0Endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 795 (i kraft 4 juli 2013).
§ 8.Oppdeling av forsendelsen

Forsendelser skal ikke deles opp før etter at den offentlige kontrollen etter § 7 er gjennomført.

Dersom en forsendelse deles opp etter at den offentlige kontrollen er gjennomført, skal hver del av forsendelsen følges av en bekreftet kopi av helsesertifikatet og analyserapporten.

§ 9.Rapportering til EU-kommisjonen

Mattilsynet skal hver tredje måned utarbeide en rapport hvor det redegjøres for alle resultatene av de analytiske prøvene som er gjennomført de siste tre månedene på alle forsendelser med produkter som er omfattet av denne forskriften, jf. § 2.

Rapporten sendes til EU-kommisjonen i løpet av måneden etter hvert kvartal: i april, juli, oktober og januar.

Rapporten skal inneholde følgende informasjon:

(a)antall forsendelser som har vært gjenstand for fysisk kontroll,
(b)resultatene av kontrollen nevnt i § 7, og
(c)antall forsendelser som har blitt avvist på grunn av manglende helsesertifikat eller analyserapport.
§ 10.Plikt til å betale gebyr

Driftsansvarlig for fôr- eller næringsmiddelforetaket eller dennes representant skal betale gebyr for den offentlige kontrollen ved import av forsendelser av fôrvarer og næringsmidler som omfattes av denne forskriften § 2. Gebyr skal også betales dersom tilsyn og kontroll har resultert i avvisning eller destruksjon av varepartiet.

Betalingen skal foretas før fortolling, transittering eller innlegging på tollager eller som følge av vedtak om avvisning eller destruksjon. Alternativt kan driftsansvarlig for fôr- eller næringsmiddelforetaket eller dennes representant stille sikkerhet for betaling av gebyret.

§ 11.Gebyrets størrelse

For import av forsendelser av fôrvarer og næringsmidler omfattet av § 2, skal det betales:

a)kr 1505,– per forsendelse for dokumentkontroll,
b)kr 755,– per time eller kr 375,– per påbegynt halvtime når det gjennomføres identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsen, og
c)kostnadene for analyseprøvene for forsendelsen.
0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 12.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 13.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 14.Overgangsbestemmelse
1. Frem til 5. august 2013 tillater Mattilsynet import av forsendelser med produkter omfattet av § 2, jf. vedlegg I, som har fysisk ankommet Norge før 4. juli 2013, selv om innførselsdokumentet ikke er oversendt til Mattilsynet en arbeidsdag før ankomsten av forsendelsen jf. § 5 annet ledd, forutsatt at resten av § 5 er oppfylt. Overgangsordningen gjelder ikke for produkter i vedlegg I som er omfattet av tollposisjonene ex 1905.90 og ex 21.03.9099.
2. Frem til 5. oktober 2013 tillater Mattilsynet import av forsendelser med produkter omfattet av vedlegg I som er omfattet av tollposisjonene ex 1905.90 og ex 21.03.9099, selv om de ikke oppfyller kravene i § 5 og § 6, forutsatt at prøvetaking og analyse er gjennomført i tråd med § 7 tredje ledd.
0Endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 795 (i kraft 4 juli 2013).
§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. april 2008 nr. 387 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av risprodukter fra Kina for å hindre innblanding av ikke-godkjent genmodifisert ris Bt63.

Vedlegg 1

Liste over varegrupper som er omfattet av forskriften:

Varebeskrivelse:KN-kode:Varenummer:
Uavskallet ris («paddy» eller «rough»)1006 1010.06.1010;
10.06.1090
Avskallet («brown») ris1006 2010.06.2010;
10.06.2090
Halv- eller helslipt, også polert eller glassert1006 3010.06.3020;
10.06.3080
Bruddris1006 40 0010.06.4020;
10.06.4080
Rismel1102 90 50ex 11.02.9001;
ex 11.02.9002
Gryn og grovt mel av ris1103 19 5011.03.1910;
11.03.1920
Pelleter av ris1103 20 50ex 11.03.2000
Korn, valset eller bearbeidd til flak (unntatt korn av havre, hvete, rug, mais og bygg) samt flak av ris1104 19 91;
1104 19 99
ex 11.04.1900
Risstivelse1108 19 10ex 11.08.1920;
ex 11.08.1980;
ex 11.08.1990
Næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg1901 10 0019.01.1010;
19.01.1090
Pasta1902 11 00;
1902 19;
1902 20;
1902 30
19.02.1100;
19.02.1900;
19.02.2010;
19.02.2091;
19.02.2099;
19.02.3001;
19.02.3009
Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter, av ris1904 10 30ex 19.04.1092;
ex 19.04.1098
«Müsli»-preparater på basis av ustekte flak av korn1904 20 1019.04.2010
Næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn, av ris (unntatt «müsli»-preparater på basis av ustekte flak av korn)1904 20 95ex 19.04.2090
Forkokt ris uten tilsetning av andre ingredienser1904 90 1019.04.9010;
19.04.9020
Rispapirex 1905 90 20ex 19.05.9098
Kjeks1905 90 45ex 19.05.9034
Ekstruderte eller ekspanderte produkter, krydret eller saltet1905 90 55ex 19.05.9093
Ekstruderte eller ekspanderte produkter (eks. fruktterter, julekaker, panettoner, marengs, croissanter og andre bakervarer)1905 90 60ex 19.05.9093;
ex 19.05.9098
Ekstruderte eller ekspanderte produkter, ikke tilsatt sukker eller andre søtningsmidler ikke krydret eller saltet (eks. pizza, quiche og andre usøtede bakervarer)1905 90 90ex 19.05.9093;
ex 19.05.9098
Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer2103 90 90ex 21.03.9099
Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling av ris med et stivelsesinnhold som ikke overstiger 35 vektprosent2302 40 02ex 23.02.4010
Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling av ris med et stivelsesinnhold som overstiger 35 vektprosent2302 40 08ex 23.02.4090

Når bare visse produkter under en kode skal undersøkes, og det ikke finnes noen særskilt underinndeling av koden i varenomenklaturen, er koden angitt med «ex» (for eksempel ex 19.05.9093: gjelder bare produkter som inneholder ris).

0Endret ved forskrifter 27 juni 2013 nr. 795 (i kraft 4 juli 2013), 15 jan 2016 nr. 26.

Vedlegg II 

Methods of sampling and analysis for official control regarding unauthorised genetically modified organism in rice products originating from China 

1. General provisions

Samples intended for the official control for the absence of GM rice in rice products shall be taken according to the methods described in this Annex. The bulk samples thus obtained shall be considered as representative of the lots from which they are taken. 

2. Sampling 

2.1. Sampling lots of bulk commodities and preparation of the analytical samples

The number of incremental samples which make up the bulk sample and the preparation of the analytical samples shall be made in accordance with Recommendation 2004/787/EC and Regulation (EC) No 152/2009 for feed. The size of the laboratory sample shall be 2,5 kg but may be reduced to 500 grams for processed food or feed. For the purpose of Article 11(5) of Regulation (EC) No 882/2004, a second laboratory sample shall be constituted from the bulk sample. 

2.2. Sampling of prepacked food and feed

The number of incremental samples for the constitution of the bulk sample and the preparation of the analytical samples shall be made in accordance with CEN/TS 15568:2007 or equivalent. The size of the laboratory sample shall be 2,5 kg but may be reduced to 500 grams for processed food or feed. For the purpose of Article 11(5) of Regulation (EC) No 882/2004, a second laboratory sample shall be constituted from the bulk sample. 

3. Analysis of the laboratory sample

(a) The laboratory analysis at the point of origin shall be carried out in a designated AQSIQ laboratory, and prior to release for free circulation in the Union in a Member State designated official control laboratory. Screening tests shall be performed by real-time PCR according to the method published by the EU-RL GMFF (http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu), for at least the following genetic elements: the CAMV (Cauliflower Mosaic Virus) 35S promoter, the NOS (nopaline synthase) terminator from Agrobacterium tumefaciens and the engineered CryIAb, CryIAc and/or CryIAb/CryIAc from Bacillus thuringiensis.
(b) In the case of grain samples, the designated control laboratory shall take from the homogenised laboratory sample four analytical samples of 240 grams (equivalent 10,000 rice grains). The four analytical samples shall be ground and further analysed separately. Two extractions shall be made from each analytical sample. One PCR test for each GM genetic element shall be made for each extraction in accordance with the screening methods detailed under point 4 below.

For processed products such as flour, pasta or starch one analytical sample of 125 g shall be prepared from the homogenised laboratory sample. This analytical sample shall be ground, and from this sample two extractions shall be made with one PCR test for each GM genetic element for each extraction in accordance with the screening methods detailed under point 4.

The consignment shall be considered as non-compliant if at least one GM genetic element is detected in at least one analytical sample of the consignment according to the guidelines provided in the European Union Reference Laboratory for GMOs (EU RL for GMOs) report. 

4. The following analytical methods shall be used:

(a) For screening for the CAMV (Cauliflower Mosaic Virus) 35S promoter and the NOS (nopaline synthase) terminator from Agrobacterium tumefaciens.

ISO 21570: 2005 Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products-quantitative nucleic acid based methods. Annex B1.

H.-U. Waiblinger et al., (2008) ′Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products′ Eur. Food Res. and Technol., Volume 226, 1221–1228.

E. Barbau-Piednoir et al., (2010) ′SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of «35S promoter» and «NOS terminator» elements in food and feed products′ Eur. Food Res. and Technol Volume 230, 383–393.

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products. J Verbr Lebensm 2:116–121.

(b) For screening for the engineered CryIAb, CryIAc and/or CryIAb/CryIAc from Bacillus thuringiensis.

E. Barbau-Piednoir et al., (in press) ′Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products′ Eur. Food Res. and Technol DOI 10.1007/s00217-011-1605-7.

Following verification of the specificity of the methods by the EU-RL GMFF on a wide variety of Chinese rice samples such method shall be considered as appropriate for these screening purposes. 

5. The application of the above screening methods shall take into consideration the guidance document published by the EURL for GMOs.

0Endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 795 (i kraft 4 juli 2013).

Vedlegg III 

For å lese vedlegg III se her: pdf.gif

Vedlegg IV 

For å lese vedlegg IV se her: pdf.gif