Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2011

DatoFOR-2012-01-16-53
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-8, LOV-1999-03-26-14-§18-2, LOV-1999-03-26-14-§18-3, LOV-1999-03-26-14-§18-8
Kunngjort27.01.2012   kl. 12.20
KorttittelVedtak om renter for kraftforetak, 2011

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2012 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd. 

1.Den normerte risikofrie renten settes til 2,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
2.Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 1,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
3.Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 2,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
4.Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 3,0 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.
5.Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 1,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.