Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

DatoFOR-2012-01-17-56
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2012
Sist endretFOR-2016-01-15-28
EndrerFOR-2004-07-21-1130
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18, FOR-1995-05-12-413
Kunngjort27.01.2012   kl. 12.20
KorttittelForskrift om klimaskader i plante- og honningproduksjon

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. januar 2012 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 juli 2013 nr. 868, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1817, 15 jan 2016 nr. 28.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

§ 2.Vilkår

Erstatning etter denne forskriften kan gis til foretak som

1.har hatt svikt i plante- eller honningproduksjonen forårsaket av klimatiske forhold,
2.på skadetidspunktet oppfyller vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket,
3.ikke kan få dekket tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte, og
4.uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.
0Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1817 (i kraft 1 jan 2015), 15 jan 2016 nr. 28.
§ 3.Erstatning

Erstatning kan gis for

1.svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster i forhold til gjennomsnittsavling i vekstgruppen, og
2.svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per bikube i produksjon.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 28.
§ 4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 28.
§ 5.Søknad mv.

Søknad om erstatning må sendes kommunen innen frister og på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Krav på erstatning kan ikke overdras eller pantsettes.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 15 jan 2016 nr. 28.
§ 6.Egenrisiko, minsteutbetaling og toppavgrensning

Erstatning etter § 3 kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av

1.gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt, og
2.gjennomsnittsproduksjon ved svikt i honningproduksjon.

Beregnet erstatning under 5 000 og over 750 000 kroner utbetales ikke.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2013 nr. 868, 15 jan 2016 nr. 28.
§ 7.Opplysningsplikt og kontroll

Søkere av erstatning plikter å gi alle opplysninger som kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetalinger av erstatning er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer disse. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos foretaket.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 15 jan 2016 nr. 28.
§ 8.Retting av feilutbetalinger

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt erstatning, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling fra mottaker.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 15 jan 2016 nr. 28.
§ 9.Avkorting

Hele eller deler av erstatningen kan avkortes dersom foretaket

1.ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det som normalt kan forventes for å forebygge tap, eller
2.i henhold til forvaltningsvedtak eller dom driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jord- og hagebruksvirksomhet eller birøkt, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, eller
3.uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av erstatningen.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 28.
§ 10.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv.

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget erstatning som følge av vedtak om tilbakebetaling jf. § 8 eller avkorting etter § 9, kan kreves tilbakebetalt fra foretaket eller motregnes i senere utbetalinger. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av regelverk for jordbruksvirksomhet kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til foretaket.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av den urettmessige erstatningen. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 28.
§ 11.Administrasjon, klage og dispensasjon

Vedtak om erstatning fattes av fylkesmannen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes fylkesmannen.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes kommunen. Kommunen skal uttale seg om klagen og videresende den til fylkesmannen.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften § 2 og § 5.

Landbruksdirektoratet gir nærmere regler for utmåling av erstatning.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 15 jan 2016 nr. 28.
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. februar 2012. Fra samme tid oppheves forskrift 21. juli 2004 nr. 1130 om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.