Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)

DatoFOR-2012-01-19-77
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse19.01.2012
Sist endretFOR-2015-11-24-1359 fra 03.04.2017
EndrerFOR-2009-06-02-580
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§6-2, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort31.01.2012   kl. 14.50
Rettet01.01.2016 (§ 25)
KorttittelFribruksforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) 19. januar 2012 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr. 881.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5cr (vedtak 2005/50/EF, endret ved beslutning 2011/485/EU), nr. 5cs (vedtak 2005/513/EF, endret ved vedtak 2007/90/EF), nr. 5ct (vedtak 2005/928/EF, endret ved vedtak 2008/673/EF), nr. 5cv (vedtak 2007/98/EF), nr. 5cw (vedtak 2007/131/EF, endret ved vedtak 2009/343/EF), nr. 5cz (vedtak 2006/771/EF, endret ved vedtak 2008/432/EF, vedtak 2009/381/EF, beslutning 2010/368/EU og beslutning 2011/829/EU), nr. 5cza (vedtak 2006/804/EF), nr. 5czc (vedtak 2008/294/EF), nr. 5czf (vedtak 2008/671/EF), nr. 5czg (beslutning 2010/166/EU), nr. 26m (rekommandasjon 2010/167/EU) og nr. 5czj (vedtak 2014/641/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 17 juni 2014 nr. 811, 24 nov 2015 nr. 1359, 24 nov 2015 nr. 1359 som endret ved forskrift 27 mars 2017 nr. 389.
Rettelser: 06.05.2014 (§ 35 tredje ledd), 01.12.2015 (§ 5), 1.1.2016 (§ 25).

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder ikke for frekvenser i området 2 GHz–32 GHz i det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra Ny-Ålesund sentrum.

§ 2.Definisjoner
(1) Sendetid: den tiden en radiosender er aktiv, uttrykt i prosent av en time.
(2) Maksimal okkupert båndbredde: den båndbredden som inneholder 99 prosent av signalets gjennomsnittseffekt.
(3) Kanalseparasjon: avstand mellom senterfrekvensene i to nabokanaler.
(4) Ekvivalent isotropisk utstrålt effekt (e.i.r.p.): produktet av den effekt som sendes til antennen og antenneforsterkningen i en gitt retning relativ til en isotropisk antenne (absolutt eller isotropisk forsterkning).
(5) Maksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet: angitt som e.i.r.p. per enhetsbåndbredde; maksimal gjennomsnittlig utstrålt effekt per enhetsbåndbredde i den retningen radioutstyret stråler med den høyeste effekten under de forholdene som målingen blir utført under.
(6) Spisseffekt: angitt som e.i.r.p. innenfor en gitt båndbredde ved frekvensen som har den høyest gjennomsnittlige utstrålte effekten, utstrålt i retning av det maksimale nivået under de forholdene som målingen blir utført under.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 3.Forstyrrelser

Frekvensbruk etter forskriften er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra annen lovlig bruk av frekvenser, med mindre det følger av denne forskriften. Frekvensbruk etter forskriften skal innrettes slik at den ikke reduserer kvaliteten på tjenester som opereres i medhold av individuelle frekvenstillatelser.

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 4.Frekvensbruk under 8,3 kHz og over 3000 GHz

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspektret under 8,3 kHz og over 3000 GHz tillates brukt på vilkår at en ikke forstyrrer annen lovlig frekvensbruk.

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.

Kap. II. Frekvensbruk som må registreres (forenklet lisensiering)

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 5.73,625–75,875 GHz / 83,625–85,875 for punkt-til-punkt radiolinje
(1) Frekvensbåndene 73,625–75,875 GHz / 83,625–85,875 GHz kan tas i bruk i henhold til tabellene i denne paragrafen til punkt-til-punkt radiolinje for fastmontert utendørsinstallasjon. Både FDD-systemer (frekvensdelt bruk) og TDD-systemer (tidsdelt bruk) er tillatt. Det er ikke tillatt med frekvensdelt og tidsdelt bruk på samme lokasjon. Ved frekvensdelt bruk er det heller ikke tillatt å bruke både høy og lav senderfrekvens på samme lokasjon. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 85 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt effekt tilført antenne er 30 dBm. Minimum antenneforsterkning er 38 dBi. Radioutstyr og antenner skal være i samsvar med harmoniserte standarder i ETSI EN 302 217-serien. På grensen mellom Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige –122,5 dBW/m² målt med en referansebåndbredde på 1 MHz.
(2) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 62,5 MHz.
73656,25 / 83656,25 MHz73718,75 / 83718,75 MHz73843,75 / 83843,75 MHz
73906,25 / 83906,25 MHz73968,75 / 83968,75 MHz74031,25 / 84031,25 MHz
74093,75 / 84093,75 MHz74156,25 / 84156,25 MHz74218,75 / 84218,75 MHz
74281,25 / 84281,25 MHz74343,75 / 84343,75 MHz74406,25 / 84406,25 MHz
74468,75 / 84468,75 MHz74531,25 / 84531,25 MHz74593,75 / 84593,75 MHz
74656,25 / 84656,25 MHz74718,75 / 84718,75 MHz74781,25 / 84781,25 MHz
74843,75 / 84843,75 MHz74906,25 / 84906,25 MHz74968,75 / 84968,75 MHz
75031,25 / 85031,25 MHz75093,75 / 85093,75 MHz75156,25 / 85156,25 MHz
75218,75 / 85218,75 MHz75281,25 / 85281,25 MHz75343,75 / 85343,75 MHz
75406,25 / 85406,25 MHz75468,75 / 85468,75 MHz75531,25 / 85531,25 MHz
75593,75 / 85593,75 MHz75656,25 / 85656,25 MHz75718,75 / 85718,75 MHz
75781,25 / 85781,25 MHz75843,75 / 85843,75 MHz
(3) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 125 MHz.
73687,5 / 83687,5 MHz73812,5 / 83812,5 MHz73937,5 / 83937,5 MHz
74062,5 / 84062,5 MHz74187,5 / 84187,5 MHz74312,5 / 84312,5 MHz
74437,5 / 84437,5 MHz74562,5 / 84562,5 MHz74687,5 / 84687,5 MHz
74812,5 / 84812,5 MHz74937,5 / 84937,5 MHz75062,5 / 85062,5 MHz
75187,5 / 85187,5 MHz75312,5 / 85312,5 MHz75437,5 / 85437,5 MHz
75562,5 / 85562,5 MHz75687,5 / 85687,5 MHz75812,5 / 85812,5 MHz
(4) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 250 MHz.
73750 / 83750 MHz74000 / 84000 MHz74250 / 84250 MHz
74500 / 84500 MHz74750 / 84750 MHz75000 / 85000 MHz
75250 / 85250 MHz75500 / 85500 MHz75750 / 85750 MHz
(5) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 500 MHz.
73875 / 83875 MHz74375 / 84375 MHz74875 / 84875 MHz
75375 / 85375 MHz
(6) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 750 MHz.
74000 / 84000 MHz74750 / 84750 MHz75500 / 85500 MHz
(7) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1000 MHz.
74125 / 84125 MHz75125 / 85125 MHz
(8) Senterfrekvensene 74250 / 84250 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1250 MHz.
(9) Senterfrekvensene 74375 / 84375 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1500 MHz.
(10) Senterfrekvensene 74500 / 84500 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1750 MHz.
(11) Senterfrekvensene 74625 / 84625 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 2000 MHz.
(12) Senterfrekvensene 74750 / 84750 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 2250 MHz.
(13) Senderen kan ikke settes i drift før registrering er utført hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Registreringsskjema finnes på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hjemmeside. Registreringen av sambandet har en varighet på 5 år regnet fra utløpet av det kalenderår registreringen finner sted. Tillatelsen utløper uten ytterligere varsel fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
(14) Nye samband skal ikke forstyrre eksisterende samband i båndet som allerede er registrert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Radioastronomi skal beskyttes mot interferens fra systemer i frekvensbåndet 76–86 GHz. Innehaver av registrert samband skal utnytte frekvensressursene effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for konkurransen.
(15) Myndigheten kan ilegge gebyr etter forskrift gitt med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 12-1.
0Opphevet ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359. Tilføyd ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359 som endret ved forskrift 27 mars 2017 nr. 389 (i kraft 3 april 2017).

Kap. III. Utstyr for kortdistansekommunikasjon

§ 6.Snorløse telefoner

Frekvensbåndet 1880–1900 MHz tillates brukt til digitale, snorløse telefoner (DECT) (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 301 406. Nominell sendereffekt er maksimalt 250 mW (24 dBm) og antennevinning opp til 2 dBi for rundstrålende antenner og opp til 6 dBi for retningsantenner.

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 7.Måleravlesning
(1) Frekvensbåndene 169,400–169,475 MHz tillates brukt til måleravlesning som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Maksimal tillatt okkupert båndbredde er 50 kHz. Sendetid er mindre enn 10 prosent.
(2) Senterfrekvensene 444,675 MHz, 444,700 MHz og 444,725 MHz tillates brukt til måleravlesning. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Maksimal tillatt okkupert båndbredde er 75 kHz. Sendetid er mindre enn 20 prosent.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 7a.Måleutstyr
(1) Frekvensbåndet 870–875,6 MHz tillates brukt til måleutstyr som beskrevet i standarden EN 303 204. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. med en maksimal sendetid på 2,5 prosent og bruk av APC (Adaptive Power Control) (automatisk kontroll av signalstyrke). Maksimal okkupert båndbredde er 200 kHz. Måleutstyr omfatter ulike typer sensorer for måling av vann, gass, elektrisitet, meteorologi, forurensning, allergener i miljøet, elektromagnetisk forurensning, samt kontrollutstyr til trafikkdirigering med mer. For nettverkskonsentrator (Network Relay Points) i urbane og rurale nettverk gjelder tillatt sendetid opp til 10 prosent under forutsetning av bruk av APC og «lytt før tale-mekanisme». I tillegg er det krav om enten bruk av andre interferensreduserende tiltak som beskrevet i harmoniserte standarder eller koordinering i geografiske områder med høy konsentrasjon av slike nettverk.
(2) Frekvensbåndet 2483,5–2500 MHz tillates brukt innendørs innen helsevesenet til medisinske kroppsbårne systemer (MBANS) (Medical Body Area Network Systems) som beskrevet i standarden EN 303 203. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 mW e.i.r.p. med en maksimal sendetid på 10 prosent. Det skal benyttes spektrumaksessteknikker og interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder. Maksimal okkupert båndbredde er 3 MHz.
(3) Frekvensbåndet 2483,5–2500 MHz tillates brukt innendørs i pasientens bolig til medisinske kroppsbårne systemer (MBANS) (Medical Body Area Network Systems) som beskrevet i standarden EN 303 203. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.i.r.p. med en maksimal sendetid på 2 prosent. Det skal benyttes spektrumaksessteknikker og interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder. Maksimal okkupert båndbredde er 3 MHz.
0Tilføyd ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 8.Diverse utstyr for kortdistansekommunikasjon
(1) Frekvensbåndet 6765–6795 kHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 330. Maksimal tillatt magnetisk feltstyrke er 42 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(2) Frekvensbåndet 13,553–13,567 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 330. Maksimal tillatt magnetisk feltstyrke er 42 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(3) Frekvensbåndet 26,957–27,283 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.
(4) Frekvensbåndene 26,990–27,000, 27,040–27,050, 27,090–27,100, 27,140–27,150 og 27,190–27,200 MHz tillates brukt med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 100 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Det gjelder ingen begrensning i sendetid for styreanordninger til modeller.
(5) Frekvensbåndet 40,660–40,700 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.
(6) Frekvensbåndet 138,20–138,45 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 1 prosent, med mindre «lytt før tale-mekanisme» (LBT) (Listen before talk) som beskrevet i standarden EN 300 220 benyttes.
(7) Frekvensbåndet 169,4000–169,4750 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Maksimal tillatt okkupert båndbredde er 50 kHz. Maksimal sendetid er 1,0 prosent.
(8) Frekvensbåndet 169,4000–169,4875 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent, med mindre «lytt før tale-mekanisme» som beskrevet i standarden EN 300 220 benyttes.
(9) Frekvensbåndet 169,4875–169,5875 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,001 prosent, bortsett fra klokken 00.00 til klokken 06.00 lokal tid da maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Dette gjelder med mindre «lytt før tale-mekanisme» som beskrevet i standarden EN 300 220 benyttes.
(10) Frekvensbåndet 169,5875–169,8125 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent, med mindre «lytt før tale-mekanisme» som beskrevet i standarden EN 300 220 benyttes.
(11) Frekvensbåndet 433,050–434,790 MHz tillates brukt med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 10 prosent.
(12) Frekvensbåndet 433,050–434,790 MHz kan brukes som beskrevet i standarden EN 300 220 med maksimal tillatt utstrålt effekt 1 mW e.r.p. For signaler med båndbredde større enn 250 kHz skal den spektrale effekttettheten være mindre enn –13 dBm/10 kHz. Taleapplikasjoner tillates dersom interferensreduserende tiltak anvendes.
(13) Frekvensbåndet 434,040–434,790 MHz kan brukes som beskrevet i standarden EN 300 220 med maksimal tillatt utstrålt effekt 10 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. For okkuperte båndbredder på mer enn 25 kHz gjelder en begrensning i sendetid på 10 prosent. Sendetiden kan være kontinuerlig dersom kanalseparasjon ikke overskrider 25 kHz. Taleapplikasjoner tillates dersom interferensreduserende tiltak anvendes.
(14) Frekvensbåndet 863–865 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Sendetiden kan overskride 0,1 prosent dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder. Til bruk for trådløst audio- og multimedieutstyr tillates en kontinuerlig sendetid med en maksimalt tillatt utstrålt effekt på 10 mW e.r.p.
(15) Frekvensbåndet 865–868 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 1 prosent. Sendetiden kan overskride 1 prosent dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
(16) Frekvensbåndet 868,000–868,600 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 1 prosent. Sendetiden kan overskride 1 prosent dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
(17) Frekvensbåndet 868,700–869,200 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Sendetiden kan overskride 0,1 prosent dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
(18) Frekvensbåndet 869,400–869,650 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 10 prosent. Sendetiden kan overskride 10 prosent dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder. Frekvensbåndet tillates også brukt som én kanal til datatransmisjon.
(19) Frekvensbåndet 869,700–870,000 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 5 mW e.r.p. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. dersom sendetid er mindre enn 1 prosent. Sendetiden kan likevel overskride 1 prosent dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
(20) Frekvensbåndet 870–876 MHz og 915–921 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. med en maksimal sendetid på 0,1 prosent. Maksimal okkupert båndbredde er 200 kHz.
(21) Frekvensbåndet 870–875,8 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. med en maksimal sendetid på 1 prosent. Maksimal okkupert båndbredde er 600 kHz.
(22) Frekvensbåndet 915,2–920,8 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p., og 100 mW e.r.p. for senterfrekvensene 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz. Sendetidsbegrensning er 1 prosent, med unntak for sendetidsbegrensning for radiobasert identifikasjonsbrikker (RFID-brikker) som kommuniserer med RFID-leser og som opererer på senterfrekvensene 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz. Maksimal okkupert båndbredde er 600 kHz, og 400 kHz for senterfrekvensene 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz.
(23) Frekvensbåndet 2400,0–2483,5 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.i.r.p.
(24) Frekvensbåndet 5725-5875 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p.
(25) Frekvensbåndene 24,00–24,25 GHz, 61,0–61,5 GHz, 122-123 GHz og 244–246 GHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. Frekvensbåndet 122,00–122,25 GHz tillates brukt med en maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet på 10 dBm/250 MHz e.i.r.p. og maksimalt –48 dBm/MHz ved elevasjonsvinkel over 30 grader.
(26) Frekvensbåndet 57–64 GHz tillates brukt med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 100 mW e.i.r.p. og en maksimal tillatt sendereffekt på 10 dBm. Maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet er 13 dBm/MHz.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 9.Radiobasert identifikasjonsutstyr
(1) Frekvensbåndet 13,553–13,567 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID) (Radio-frequency identification) og elektronisk vareovervåkning (EAS) (Electronic article surveillance) som beskrevet i standarden EN 300 330. Maksimal tillatt magnetisk feltstyrke er 60 dBμA/m i en avstand på 10 meter. I tilknytning til bruk av frekvensbåndet 13,553–13,567 MHz tillates også bruk til RFID i følgende frekvensbånd med en spektrumsmaske som beskrevet i standarden EN 300 330:
a)13,460–13,553 MHz og 13,567–13,660 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er 27 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
b)13,360–13,460 MHz og 13,660–13,760 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er lineært avtagende fra 27 dBμA/m til –3,5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
c)13,110–13,360 MHz og 13,760–14,010 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er –3,5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
d)12,660–13,110 MHz og 14,010–14,460 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er –5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(2) Frekvensbåndet 865–868 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID) som beskrevet i standarden EN 302 208.
(3) Senterfrekvensene 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID) som beskrevet i standarden EN 302 208 når det er forventet at RFID-brikker er i nærheten av RFID-leseren. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 4 W e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde er 400 kHz for hver av senterfrekvensene 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz. For RFID-leser er sendetid maksimalt 1 sekund og stilletid minimum 100 millisekunder forutsatt at det benyttes tidsdelt frekvensbruk. Ved frekvensdelt bruk gjelder ingen begrensning i sendetid.
(4) Frekvensbåndet 2446–2454 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID) som beskrevet i standarden EN 300 440 og EN 300 761. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.i.r.p. Ved bruk innendørs er maksimal tillatt utstrålt effekt 4 W dersom frekvenshopping benyttes og tiden senderen er aktiv ikke overskrider 15 prosent i en periode på 200 millisekunder.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 10.FM-sendere med lav effekt

Frekvensbåndet 87,5–108,0 MHz tillates brukt til trådløst lydutstyr slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 301 357. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 nW e.r.p.

Kap. IV. Dataoverføring

§ 11.Trådløse nettverk
(1) Frekvensbåndet 2400,0–2483,5 MHz tillates brukt til dataoverføring med frekvenshopping (FHSS) (frequency-hopping spread spectrum) som interferensreduserende tiltak som beskrevet i standarden EN 300 328. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. og 100 mW per 100 kHz e.i.r.p. spektral effekttetthet. For andre spredt-spektrumsteknikker enn FHSS, er maksimal tillatt spektral effekttetthet 10 mW/MHz e.i.r.p.
(2) Frekvensbåndet 5150–5350 MHz tillates brukt til innendørs dataoverføring med maksimal tillatt utstrålt effekt på 200 mW e.i.r.p. slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 301 893. Ved annen bruk enn innendørs bruk er den gjennomsnittlige spektrale effekttetthet i frekvensbåndet 5150–5350 MHz begrenset til 10 mW/MHz e.i.r.p. i ethvert 1 MHz-område. Trådløse aksessystemer (WAS) (Wireless Access Systems) og radiobaserte lokalnett (RLAN) (Radio Local Area Networks) som opererer i frekvensbåndet 5250–5350 MHz, skal implementere sendeeffektstyring (TPC) (Transmit Power Control) som gir en gjennomsnittlig dempning på minst 3 dB i forhold til maksimalt tillatt utstrålt effekt. Dersom sendeeffektstyring ikke er i bruk, er maksimal tillatt utstrålt effekt 3 dB lavere enn det som følger av første og andre punktum. Radioutstyret skal benytte dynamisk frekvensvalg (DFS) (Dynamic Frequency Selection) som beskrevet i standarden EN 301 893.
(3) Frekvensbåndet 5470–5725 MHz tillates brukt til dataoverføring med maksimal tillatt utstrålt effekt på 1 W e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet skal ikke overskride 50 mW/MHz e.i.r.p. i noe bånd på 1 MHz. Trådløse aksessystemer (WAS) og radiobaserte lokalnett (RLAN) som opererer i frekvensbåndet 5470–5725 MHz, skal implementere sendeeffektstyring (TPC) som gir en gjennomsnittlig dempning på minst 3 dB i forhold til maksimal tillatt utstrålt effekt. Dersom sendeeffektstyring ikke er i bruk, er maksimal tillatt utstrålt effekt og spektral effekttetthet 3 dB lavere enn det som følger av første og andre punktum. Radioutstyret skal benytte dynamisk frekvensvalg (DFS) som beskrevet i standarden EN 301 893.
(4) Frekvensbåndene 5725–5795 MHz og 5815–5850 MHz tillates brukt til dataoverføring med maksimal tillatt utstrålt effekt på 4 W e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet skal ikke overskride 200 mW/MHz e.i.r.p. i noe bånd på 1 MHz. Radioutstyret skal implementere dynamisk frekvensvalg (DFS) som beskrevet i standarden EN 302 502. Radioutstyret skal ha sendeeffektstyring (TPC) som gir en gjennomsnittlig dempning på minst 3 dB. Dersom sendeeffektstyring ikke er i bruk, er maksimal tillatt utstrålt effekt og spektral effekttetthet 3 dB lavere enn det som følger av første og andre punktum. På grensen mellom Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige –122,5 dBW/m² målt med en referansebåndbredde på 1 MHz med mindre noe annet følger av koordineringsavtale.
(5) Frekvensbåndet 57–66 GHz tillates brukt til innendørs trådløs dataoverføring med maksimal tillatt gjennomsnittlig effekt på 40 dBm e.i.r.p. som beskrevet i standarden EN 302 567. Maksimal tillatt spektral effekttetthet er 13 dBm/MHz. Bruk gjennom fast utendørsinstallasjon tillates ikke. Det skal benyttes spektrumaksessteknikker og interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 12.Radiolinje
(1) Frekvensbåndene 5725–5795 MHz og 5815–5850 MHz tillates brukt til punkt-til-punkt radiolinje med maksimal tillatt utstrålt effekt 200 W e.i.r.p. Maksimal tillatt effekt tilført antenne er 1 W. Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet skal ikke overskride 10 W/MHz e.i.r.p. Begrepet punkt-til-punkt radiolinje ekskluderer alle former for punkt-til-multipunkt, rundstrålende systemer og sendere som sender samme informasjon plassert på samme sted (sektorering). Radioutstyret skal implementere dynamisk frekvensvalg (DFS) som beskrevet i standarden EN 302 502. På grensen mellom Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige –122,5 dBW/m² målt med en referansebåndbredde på 1 MHz inntil noe annet følger av koordineringsavtale.
(2) Frekvensbåndet 57,1–65,9 GHz tillates brukt til punkt-til-punkt radiolinje for fastmontert utendørsinstallasjon. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 55 dBm e.i.r.p. Minimum antenneforsterkning er 30 dBi. Radioutstyr som oppfyller kravene i standarden EN 302 217-3 tillates brukt med maksimal effekt tilført antennen på 10 dBm. På grensen mellom Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige –122,5 dBW/m² målt med en referansebåndbredde på 1 MHz.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 13.Telematikk til transport- og trafikkformål
(1) Frekvensbåndet 870–875,8 MHz tillates brukt til kjøretøy-til-kjøretøy-applikasjoner og kjøretøykupé-applikasjoner som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. med en maksimal sendetid på 0,1 prosent for kjøretøy-til-kjøretøy-applikasjoner og 100 mW e.r.p. med en maksimal sendetid på 0,1 prosent for kjøretøykupé-applikasjoner. Det er krav om bruk av APC (Adaptive Power Control) (automatisk kontroll av signalstyrke). Maksimal okkupert båndbredde er 500 kHz.
(2) Frekvensbåndet 5795-5813 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 674 til brikkesystemer. Maksimal tillatt utstrålt effekt fra veikantutstyret er 2 W e.i.r.p. Det må benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
(3) Frekvensbåndet 5875–5905 MHz tillates brukt til sikkerhetsrelaterte anvendelser for Intelligente transportsystemer (ITS). Maksimal spektral effekttetthet er 23 dBm/MHz e.i.r.p. og maksimal tillatt utstrålt effekt er 33 dBm e.i.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 10 MHz. Det skal benyttes sendeeffektstyring (TPC) som minst gir et reguleringsområde på 30 dB. Frekvensbåndet 5875–5905 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 571.
(4) Frekvensbåndet 63–64 GHz tillates brukt til sikkerhetsrelaterte anvendelser for Intelligente transportsystemer (ITS). Frekvensbåndet tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 686. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 40 dBm e.i.r.p.
(5) Følgende frekvensbånd tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 858-2 til telematikk til veitransport- og trafikkformål
a)24,050–24,075 GHz med maksimal tillatt utstrålt effekt 100 mW e.i.r.p.
b)24,075–24,150 GHz med maksimal tillatt utstrålt effekt 0,1 mW e.i.r.p.
c)24,150–24,250 GHz med maksimal tillatt utstrålt effekt 100 mW e.i.r.p.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.

Kap. V. Trådløst lyd- og bildeutstyr

§ 14.Trådløse mikrofoner
(1) Følgende frekvensbånd tillates brukt til trådløse mikrofoner
a)41,0–43,6 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Tillates brukt slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 422. Amplitudemodulasjon tillates ikke.
b)Ledige frekvenser i 510–790 MHz i henhold til spesifikasjoner gitt i internettjenesten som tilbys av frekvensmyndigheten. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.r.p.
c)823–826 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.i.r.p. For bruk som er begrenset til kroppsbåret mikrofon er maksimal tillatt utstrålt effekt 100 mW e.i.r.p.
d)826–832 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p.
e)1492–1518 MHz. Tillates brukt innendørs med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 50 mW e.i.r.p.
(2) Frekvensbåndet 1785–1805 MHz tillates brukt til håndholdt mikrofon i samsvar med tabellen.
FrekvensområdeMaksimal tillatt e.i.r.p. spektral effekttetthet for håndholdt mikrofon
< 1785 MHz-17 dBm/200kHz
1785–1785,2 MHz4 dBm/200kHz
1785,2–1803,6 MHz13 dBm/kanal
1803,6–1804,8 MHz10 dBm/200kHz, med en grenseverdi på 13 dBm/kanal
1804,8–1805 MHz-14 dBm/200kHz
>1805 MHz-37 dBm/200kHz
(3) Frekvensbåndet 1785–1805 MHz tillates brukt til kroppsbåret mikrofon i samsvar med tabellen.
FrekvensområdeMaksimal tillatt e.i.r.p. spektral effekttetthet for kroppsbåret mikrofon
< 1785 MHz-17 dBm/200kHz
1785–1804,8 MHz17 dBm/kanal
1804,8–1805 MHz0 dBm/200kHz
>1805 MHz-23 dBm/200kHz
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 15.Hjelpeutstyr for hørselshemmede
(1) Frekvensbåndet 169,4–174,0 MHz tillates brukt til hjelpeutstyr for hørselshemmede. Maksimalt tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. For frekvensene 169,4000–169,4750 MHz og 169,4875–169,5875 MHz er maksimalt tillatt utstrålt effekt 500 mW e.r.p. Maksimalt okkupert båndbredde per kanal er 50 kHz. Frekvensene tillates brukt slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 422.
(2) Senterfrekvensene 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz tillates brukt innendørs til digitale lytteassistansesystemer (ALD) (Assistive Listening Devices). Maksimalt tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. og sendetid er 25 prosent. Maksimalt okkupert båndbredde per kanal er 400 kHz. Frekvensene tillates brukt slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 422.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 16.Trådløst lydutstyr
(1) Frekvensbåndet 863–865 MHz tillates brukt til trådløst lydutstyr og lydutstyr for multimedia-strømmetjenester. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Frekvensbåndet tillates brukt som beskrevet i standarden EN 301 357.
(2) Frekvensbåndet 864,8–865,0 MHz tillates brukt til analogt taleutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Kanalseparasjon er 50 kHz. Frekvensbåndet tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220.
0Endret ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 17.Mobile videolinker

Senterfrekvensene 2327 MHz og 2390 MHz tillates brukt til mobil videolink med maksimal tillatt utstrålt effekt 2 W e.i.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 8 MHz.

Kap. VI. Induktive systemer

§ 18.Induktive systemer
(1) Frekvensbåndet 9–90 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er 72 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(2) Frekvensbåndet 119–135 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er 66 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(3) Frekvensbåndene 90–119 kHz, 135–140 kHz, 6765–6795 kHz, 13,553–13,567 MHz og 26,957–27,283 MHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dBμA/m i en avstand på 10 meter. I tilknytning til bruk av frekvensbåndet 13,553–13,567 MHz tillates også bruk til RFID i følgende frekvensbånd med en spektrumsmaske som beskrevet i standarden EN 300 330:
a)13,410–13,553 MHz og 13,567–13,710 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er 9 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
b)13,110–13,410 MHz og 13,710–14,010 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er -3,5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
c)12,660–13,110 MHz og 14,010–14,460 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er -10 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
d)11,810–12,660 MHz og 14,460–15,310 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er -16 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(4) Frekvensbåndet 140,0–148,5 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er 37,7 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(5) Frekvensbåndet 148,5–5000,0 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er -15 dBμA/m i en avstand på 10 meter for systemer som benytter båndbredder inntil 10 kHz. Maksimal feltstyrke er –5 dBμA/m i en avstand på 10 meter for systemer som benytter båndbredder over 10 kHz.
(6) Frekvensbåndet 400–600 kHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID). Maksimal tillatt feltstyrke er –8 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(7) Frekvensbåndet 3155–3400 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er 13,5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(8) Frekvensbåndet 5–30 MHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er –20 dBμA/m i en avstand på 10 meter for systemer som benytter båndbredder inntil 10 kHz. Maksimal feltstyrke er –5 dBμA/m i en avstand på 10 meter for systemer som benytter båndbredder over 10 kHz.
(9) Frekvensbåndet 7,4–8,8 MHz og 10,2–11,0 MHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er 9 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(10) Frekvensbåndet 13,553–13,567 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID) og elektronisk vareovervåkning (EAS) (Electronic article surveillance) som beskrevet i standarden EN 300 330. Maksimal tillatt feltstyrke er 60 dBμA/m i en avstand på 10 meter. I tilknytning til bruk av frekvensbåndet 13,553–13,567 MHz tillates også bruk til RFID i følgende frekvensbånd med en spektrumsmaske som beskrevet i standarden EN 300 330:
a)13,460–13,553 MHz og 13,567–13,660 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er 27 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
b)13,360–13,460 MHz og 13,660-13,760 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er lineært avtagende fra 27 dBμA/m til -3,5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
c)13,110–13,360 MHz og 13,760–14,010 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er -3,5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
d)12,660–13,110 MHz og 14,010–14,460 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er -5 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.

Kap. VII. Medisinsk anvendelse

§ 19.Medisinske implantater
(1) Frekvensbåndet 9–315 kHz tillates brukt til medisinske implantater som beskrevet i standarden EN 302 195. Maksimal tillatt feltstyrke er 30 dBμA/m i en avstand på 10 meter. Maksimal sendetid er mindre enn 10 prosent.
(2) Frekvensbåndet 315–600 kHz tillates brukt til medisinske implantater på dyr som beskrevet i standarden EN 302 536. Maksimal tillatt feltstyrke er –5 dBμA/m i en avstand på 10 meter. Maksimal sendetid er mindre enn 10 prosent.
(3) Frekvensbåndet 12,5–20,0 MHz tillates brukt til medisinsk implantat på dyr. Maksimal tillatt feltstyrke er –7dBµA/m målt i en avstand på 10 meter med en båndbredde på 10 kHz. Maksimal sendetid er 10 prosent. Utstyrets transmisjonsmaske er definert som følger: 3 dB båndbredde = 300 kHz, 10 dB båndbredde = 800 kHz og 20 dB båndbredde = 2 MHz. Frekvensene tillates brukt slik som beskrevet i standarden EN 300 330.
(4) Frekvensbåndet 30,0–37,5 MHz tillates brukt til medisinske membranimplantater for måling av blodtrykk. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 mW e.r.p. Maksimal sendetid er 10 prosent. Frekvensene tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 510.
(5) Frekvensbåndet 401–402 MHz og 405–406 MHz tillates brukt til aktive medisinske implantater. Bestemmelsen gjelder bare for systemer til bruk for digital kommunikasjon (ikke tale) mellom aktive medisinske implantater og/eller anordninger som bæres på eller i kroppen eller i nærheten av kroppen, og som brukes til å overføre ikke-tidskritiske fysiologiske data for den enkelte pasient. Frekvensbruken har krav på beskyttelse mot interferens forårsaket ved bruk av utstyr for kortdistansekommunikasjon som tillates etter denne forskriften. Kanalseparasjon er 25 kHz. En sender kan kombinere tilstøtende 25 kHz kanaler for å oppnå maksimal okkupert båndbredde på 100 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 μW e.r.p. Frekvensene tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 537. Som et alternativ til bruk av interferensreduserende tiltak som beskrevet i harmoniserte standarder, tillates maksimal sendetid på 0,1 prosent.
(6) Frekvensbåndet 402–405 MHz tillates brukt til aktive medisinske implantater. Frekvensbruken har beskyttelse mot interferens forårsaket ved bruk av utstyr for kortdistansekommunikasjon som tillates etter denne forskriften. Kanalseparasjon er 25 kHz. En sender kan kombinere tilstøtende kanaler for å oppnå maksimal okkupert båndbredde på 300 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 μW e.r.p. Det tillates brukt andre interferensreduserende tiltak enn teknikkene som er beskrevet i standarden EN 301 839, herunder bruk av båndbredder på mer enn 300 kHz, for å sikre driftskompatibilitet med andre brukere, herunder særlig meteorologiske radiosonder.
(7) Frekvensbåndet 2483,5–2500,0 MHz tillates brukt til aktive medisinske implantater som beskrevet i standarden EN 301 559. Eksterne enheter tillates kun brukt innendørs. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.i.r.p. Kanalseparasjon er 1 MHz. Maksimal sendetid er 10 prosent. Utstyret må ha implementert interferensreduserende tiltak som beskrevet i harmoniserte standarder eller andre interferensreduserende tiltak som gir tilsvarende beskyttelse. Frekvensbåndet tillates også brukt som én kanal for datatransmisjon.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 20.Medisinsk telemetri

Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt til medisinsk telemetri. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz.

441,750 MHz441,775 MHz441,800 MHz441,825 MHz441,850 MHz
441,875 MHz441,900 MHz441,925 MHz441,950 MHz441,975 MHz

Kap. VIII. Alarmsystemer

§ 21.Diverse alarmsystemer
(1) Frekvensbåndet 868,6–868,7 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent. Frekvensbåndet tillates også brukt som én kanal til datatransmisjon.
(2) Frekvensbåndet 869,250–869,300 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.
(3) Frekvensbåndet 869,300–869,400 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent.
(4) Frekvensbåndet 869,650–869,700 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet i standarden EN 300 220. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 22.Trygghetsalarm
(1) Senterfrekvensene 169,48125 MHz og 169,59375 MHz tillates brukt til trygghetsalarmer. Maksimal okkupert båndbredde er 12,5 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.
(2) Frekvensbåndet 869,200–869,250 MHz tillates brukt til trygghetsalarm. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

Kap. IX. Utstyr for måling av posisjon, fart og andre egenskaper

§ 23.Utstyr for måling av bevegelse, nivå, posisjon og fart
(1) Frekvensbåndet 2400–2483,5 MHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr som beskrevet i standarden EN 300 440. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p. For radioutstyr med kanalseparasjon på maksimalt 10 MHz er maksimal tillatt utstrålt effekt 500 mW e.i.r.p.
(2) Frekvensbåndene 4,5–7,0 GHz, 8,5–10,6 GHz, 24,05–27,00 GHz, 57–64 GHz og 75–85 GHz tillates brukt til måling av nivå i tank som beskrevet i standarden EN 302 372. Maksimal tillatt spektral effekttetthet er –41,3 dBm/MHz e.i.r.p. målt utenfor tanken. I beskyttelsesbåndet 10,6–10,7 GHz skal spektral effekttetthet på utsiden av en lukket tank ikke overstige –60 dBm/MHz e.i.r.p. Det skal benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
(3) Frekvensbåndene 9200–9500 MHz, 9500–9975 MHz og 13,4–14,0 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr som beskrevet i standarden EN 300 440. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p.
(4) Frekvensbåndet 10,5–10,6 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr som beskrevet i standarden EN 300 440. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.i.r.p.
(5) Frekvensbåndet 24,05–24,25 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr som beskrevet i standarden EN 300 440. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p.
(6) Frekvensbåndet 17,1–17,3 GHz tillates brukt til bakkebaserte systemer med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 26 dBm e.i.r.p. Det skal benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 24.Differensiell GPS
(1) Senterfrekvensene 419,4375 MHz, 419,4625 MHz, 419,5375 MHz og 419,5625 MHz kan tas i bruk til differensiell GPS. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 W. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. Feltstyrken ved riksgrensen mellom Norge og naboland skal ikke overstige 20 dBμV/m.
(2) Senterfrekvensene 440,550 MHz og 441,000 MHz kan tas i bruk til differensiell GPS. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.i.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz. Feltstyrken ved riksgrensen mellom Norge og naboland skal ikke overstige 20 dBμV/m.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 25.Kortdistanseradar for kjøretøy
(1) Frekvensbåndet 24,075–24,150 GHz tillates brukt til jordbasert kjøretøysradar som beskrevet i standarden EN 302 858. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. For dette båndet gjelder begrensninger i sendetid som beskrevet i EN 302 858. Det skal benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.
(2) Frekvensbåndet 24,150–24,250 GHz tillates brukt til radarsystemer i kjøretøy (SRR) (Short Range Radar). Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p.
(3) Frekvensbåndet 24,05–24,25 GHz tillates brukt til smalbåndssending. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 dBm e.i.r.p. Dersom sendetid er høyere enn 10 prosent skal effekten maksimalt være –10 dBm e.i.r.p. Kortdistanseutstyr som gir utstrålinger fra 30 grader og høyere i forhold til det horisontale plan skal dempes med minimum 25 dB.
(4) Frekvensbåndet 24,250–24,495 GHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 858 til radarsystemer i kjøretøy (SRR). Maksimal tillatt utstrålt effekt er –11 dBm e.i.r.p og maksimal sendetid er 0,25 prosent per sekund per 25 MHz.
(5) Frekvensbåndet 24,495–24,500 GHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 858 til radarsystemer i kjøretøy (SRR). Maksimal tillatt utstrålt effekt er –8 dBm e.i.r.p og maksimal sendetid er 1,5 prosent per sekund per 5 MHz.
(6) Frekvensbåndet 24,250–24,500 GHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 858 til radarsystemer i kjøretøy (SRR). Til frekvensbruk for foroverrettet radar er maksimal tillatt utstrålt effekt 20 dBm e.i.r.p., og maksimal sendetid er 5,6 prosent per sekund per 25 MHz. Til frekvensbruk for bakoverrettet radar er maksimal tillatt utstrålt effekt 16 dBm e.i.r.p., og maksimal sendetid er 2,3 prosent per sekund per 25 MHz.
(7) Frem til 1. januar 2018 tillates frekvensbåndet 24,25–26,65 GHz brukt til radarsystemer i kjøretøy (SRR) som beskrevet i standarden EN 302 288. Maksimal spektral effekttetthet er 0 dBm/50 MHz e.i.r.p.
(8) Frekvensbåndet 76–77 GHz tillates brukt til jordbaserte kjøretøys- og infrastruktursystemer slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 301 091. Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 50 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 23,5 dBm e.i.r.p. for pulset radar.
(9) Frekvensbåndet 77–81 GHz tillates brukt til radarsystemer i kjøretøy (SRR). Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet er –3 dBm/MHz e.i.r.p. Spektral effekttetthet utenfor kjøretøyet skal ikke overstige –9 dBm/MHz e.i.r.p.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 26.Aktive radarreflektorer

Frekvensbåndene 2900–3100 MHz og 9300–9500 MHz tillates brukt slik frekvensbruken med tekniske parametere er beskrevet i ITU-R Recommendation M.1176. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 W e.i.r.p.

§ 27.Navigasjonsradar for bruk på fartøy

Frekvensbåndene 2900–3100 MHz og 9300–9500 MHz tillates brukt til navigasjonsradar på fartøy.

§ 28.Radar-SART for bruk på fartøy i nød

Frekvensbåndet 9200–9500 MHz tillates brukt til Radar-SART på fartøy i nød, slik som beskrevet i ITU-R Recommendation M.628-4.

§ 29.AIS-SART for bruk på fartøy i nød

Frekvensene 161,975 MHz og 162,025 MHz tillates brukt til AIS-SART på fartøy i nød, slik som beskrevet i IEC 61097-14.

§ 30.Peileutstyr
(1) Frekvensbåndet 456,9–457,1 kHz tillates brukt til peileutstyr til lokalisering av skredoffer, ofre i sammenraste bygninger og verdifulle gjenstander. Maksimal tillatt feltstyrke er 7 dBμA/m ved 10 meters avstand.
(2) Senterfrekvensene 142,050 MHz, 142,275 MHz og 142,325 MHz tillates brukt til peileutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz.
(3) Frekvensene 155,450 MHz og 155,475 MHz tillates brukt til peileutstyr. Maksimalt tillatt utstrålt effekt er 2 W e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.

Kap. X. Ultrabredbånd

§ 31.Diverse utstyr for ultrabredbånd
(1) Frekvenser til utstyr for ultrabredbånd (UWB) (Ultra Wideband) tillates brukt innendørs som beskrevet i tabellen. Utendørsbruk tillates bare dersom det ikke er tilsluttet faste installasjoner, fast infrastruktur, fast utendørs antenne, eller utstyr montert i luftfartøy eller modellfly. Bruk tillates også som beskrevet i tabellen til bruk for ultrabredbåndsutstyr installert i kjøretøy og skinnegående vogner. 
FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthetMaksimal tillatt spisseffekt e.i.r.p. (målt over 50 MHz)
Under 1,6 GHz–90 dBm/MHz–50 dBm
1,6–2,7 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
2,7–3,1 GHz–70 dBm/MHz–36 dBm
3,1–3,4 GHz–70 dBm/MHz–36 dBm
3,4–3,8 GHz–80 dBm/MHz–40 dBm
3,8–4,8 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
4,8–6 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
6–8,5 GHz–41,3 dBm/MHz0 dBm
8,5–9,0 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm
9,0–10,6 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm
Over 10,6 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
(2) Ved bruk av de interferensreduserende tiltakene «Low Duty Cycle» eller «Detect and Avoid» gjelder følgende tekniske vilkår i stedet for vilkårene i tabellen i første ledd:
a)Low Duty Cycle: I frekvensbåndet 3,1–4,8 GHz tillates en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –41,3 dBm/MHz og en maksimal spisseffektverdi på 0 dBm målt over 50 MHz. Den samlede sendetid for alle sendinger skal ikke overstige 5 prosent for hvert sekund, eller 0,5 prosent for hver time. Den enkelte sendings varighet skal ikke overstige 5 millisekunder.
b)Detect and Avoid: I frekvensbåndene 3,1–4,8 GHz og 8,5–9,0 GHz tillates en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –41,3 dBm/MHz og en maksimal spisseffektverdi på 0 dBm målt over 50MHz.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 31a.Ultrabredbåndsutstyr installert i kjøretøy og skinnegående vogner
(1) Denne paragrafen gjelder frekvensbruk for ultrabredbåndsutstyr installert i kjøretøy og skinnegående vogner. Frekvenser tillates brukt som beskrevet i tabellen. 
FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthetMaksimal spisseffekt e.i.r.p. (målt over 50 MHz)
Under 1,6 GHz–90 dBm/MHz–50 dBm
1,6–2,7 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
2,7–3,1 GHz–70 dBm/MHz–36 dBm
3,1–3,4 GHz–70 dBm/MHz–36 dBm
3,4–3,8 GHz–80 dBm/MHz–40 dBm
3,8–4,8 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
4,8–6,0 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
6,0–8,5 GHz–53,3 dBm/MHz–13,3 dBm
8,5–9,0 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm
9,0–10,6 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm
Over 10,6 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
(2) Ved bruk av frekvenser i frekvensbåndene 3,1–3,4 GHz, 3,4–3,8 GHz, 3,8–4,8 GHz, 6,0–8,5 GHz og 8,5–9 GHz med «Low Duty Cycle» ultrabredbåndsutstyr (LDC UWB) er maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet –41,3 dBm/MHz og maksimal spisseffektverdi 0 dBm målt over 50 MHz. Maksimal tillatt spektral effekttetthet målt på utsiden er –53,3 dBm/MHz og maksimal spisseffektverdi er 0 dBm/MHz.
(3) Ved bruk av frekvenser i frekvensbåndene 3,1–3,4 GHz, 3,4–3,8 GHz, 3,8–4,8 GHz og 8,5–9,0 GHz med sendeeffektstyring (TPC) og «Detect and Avoid Ultra Wideband» (DAA UWB) er maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet –41,3 dBm/MHz og maksimal spisseffektverdi 0 dBm målt over 50 MHz. Maksimal tillatt spektral effekttetthet målt på utsiden er –53,3 dBm/MHz og maksimal spisseffektverdi er 0 dBm/MHz.
(4) Ved bruk av frekvenser i frekvensbåndet 6,0-8,5 GHz med sendeeffektstyring (TPC) er maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet –41,3 dBm/MHz og maksimal spisseffektverdi 0 dBm målt over 50 MHz. Maksimal tillatt spektral effekttetthet målt på utsiden er –53,3 dBm/MHz og maksimal spisseffektverdi er 0 dBm/MHz.
(5) Ved bruk av frekvenser til ultrabredbåndsutstyr i frekvensbåndet 3,4–4,8 GHz er maksimal sendetid 180 sekunder per time ved en maksimal fart på 40 km/t. Ved hastigheter under 20 km/t er maksimal sendetid 18 sekunder per time. Ved hastigheter mellom 20 og 40 km/t øker sendetiden lineært i intervallet 18 til 180 sekunder per time.
0Tilføyd ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 31b.Posisjonssporingssystemer LT 1
(1) Frekvenser som angitt i tabellen tillates brukt til posisjonssporingssystemer type LT 1. LT 1 er systemer til generell posisjonssporing av mennesker og gjenstander. Utendørsbruk tillates bare dersom det ikke er tilsluttet faste installasjoner, fast infrastruktur, fast utendørs antenne, eller utstyr montert i luftfartøy eller modellfly. Bruk tillates også som beskrevet i tabellen til bruk for ultrabredbåndsutstyr installert i kjøretøy og skinnegående vogner. 
FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthetMaksimal tillatt spisseffekt e.i.r.p. (målt over 50 MHz)
Under 1,6 GHz–90 dBm/MHz–50 dBm
1,6–2,7 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
2,7–3,4 GHz–70 dBm/MHz–36 dBm
3,4–3,8 GHz–80 dBm/MHz–40 dBm
3,8–6,0 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
6,0–8,5 GHz–41,3 dBm/MHz0 dBm
8,5–9,0 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm
9,0–10,6 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm
Over 10,6 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
(2) For frekvensbåndet 8,5–9,0 GHz ved bruk av det interferensreduserende tiltaket «Detect and Avoid» som beskrevet i standarden EN 302 065-2 tillates en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –41,3 dBm/MHz og en maksimal spisseffektverdi på 0 dBm målt over 50 MHz.
0Tilføyd ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 32.Radaranvendelser for undersøking av grunn og vegger

Frekvenser som angitt i tabellen tillates brukt til radar for undersøking av grunn og vegger (GPR/WPR) (Ground- and Wall-Probing Radar) som beskrevet i standarden EN 302 066. Maksimale tillatte signalnivåer er angitt i tabellen. I tillegg til kravene i tabellen er maksimal tillatt spektral effekttetthet –75 dBm/MHz e.i.r.p. for utstyr som opererer i frekvensbåndene for satellittbaserte navigasjonssystemer (RNSS-båndene) (Radio navigation satellite services) 1164–1215 MHz og 1599–1610 MHz.

FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet for uønsket stråling
30–230 MHz–65 dBm/MHz
230–1000 MHz–60 dBm/MHz
1000–1600 MHz–65 dBm/MHz
1600–3400 MHz–51,3 dBm/MHz
3400–5000 MHz–41,3 dBm/MHz
5000–6000 MHz–51,3 dBm/MHz
6000–12400 MHz–65 dBm/MHz
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 33.Utstyr til bygningsmaterialanalyse
(1) Radiofrekvenser for utstyr til bygningsmaterialanalyse (BMA) (Building Material Analysis) tillates brukt som beskrevet i tabellen. Med utstyr til bygningsmaterialanalyse menes utstyr som benyttes til å detektere objekter inne i en bygningskonstruksjon, eller for å bestemme et bygningsmateriales fysiske egenskaper. BMA-utstyret må oppfylle følgende krav:
a)Sending må kunne startes via en manuelt betjent ikke-låsende bryter, som må være i kontakt med eller i nærheten av materialet som skal undersøkes, og hvor signalet må rettes direkte mot gjenstanden,
b)Sendeenheten skal gå i av-modus etter maksimalt ti sekunder uten bevegelse,
c)spektraltettheten for totalt utstrålt effekt skal være 5 dB under grenseverdiene for maksimal gjennomsnittlig effektspektraltetthet i tabellen under.

Utendørsbruk tillates bare dersom det ikke er tilsluttet faste installasjoner, fast infrastruktur, fast utendørs antenne, eller utstyr montert i luftfartøy eller modellfly. Bruk tillates også som beskrevet i tabellen til bruk for ultrabredbåndsutstyr installert i kjøretøy og skinnegående vogner. 

FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthetMaksimal tillatt spisseffekt e.i.r.p. (målt over 50 MHz)
Under 1,73 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm/MHz
1,73–2,20 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm/MHz
2,20–2,50 GHz–50 dBm/MHz–10 dBm/MHz
2,50–2,69 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm/MHz
2,69–2,70 GHz–55 dBm/MHz–15 dBm/MHz
2,70–3,40 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm/MHz
3,40–4,80 GHz–50 dBm/MHz–10 dBm/MHz
4,8–5,0 GHz–55 dBm/MHz–15 dBm/MHz
5,0–8,5 GHz–50 dBm/MHz–10 dBm/MHz
Over 8,5 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm/MHz
(2) Utstyr med «lytt før tale-mekanisme», som beskrevet i standarden EN 302 435, kan brukes i frekvensbåndet 1,215–1,730 GHz med en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –70 dBm/MHz.
(3) Utstyr med «lytt før tale-mekanisme», som beskrevet i standarden EN 302 435, kan brukes i frekvensbåndene 2,50–2,69 GHz og 2,70–3,40 GHz med en maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –50 dBm/MHz.
(4) For å beskytte radioastronomibåndene 2,69–2,70 GHz og 4,8–5,0 GHz skal total utstrålt spektral effekttetthet være under –65 dBm/MHz dersom utstyr for bygningsmaterialanalyse (BMA) benytter disse frekvensene.
(5) Utstyr med «lytt før tale-mekanisme» som beskrevet i standarden EN 302 435 tillates brukt som vist i tabellen.
FrekvensområdeRadiotjeneste som skal beskyttesMaksimal spisseffekt
1,215–1,350 GHzRadioposisjoneringstjenester+8 dBm/MHz
1,55–1,66 GHzMobile satellittjenester (MSS)–43 dBm/MHz
2,50–2,69 GHzLandmobile tjenester–44 dBm/MHz for mottaker med båndbredde ≤3,84 MHz og
-50 dBm/MHz for mottaker med båndbredde >3,84 MHz
2,70–3,40 GHzRadioposisjoneringstjenester–7 dBm/MHz

For bruk i frekvensbåndene for radioposisjoneringstjenester er det et tilleggskrav at det skal foregå kontinuerlig lytting og automatisk avslåing innen 10 millisekunder dersom grenseverdi som angitt i tabellen overskrides. Radioutstyret må lytte, uten å sende, i minst 12 sekunder før sending kan skje på nytt. Stilletiden på 12 sekunder gjelder uansett hvordan sendingen blir avbrutt. For bruk i frekvensbåndene for MSS og landmobile tjenester er det et tilleggskrav at det skal foregå kontinuerlig lytting i minst 40 millisekunder før sendingen starter.

0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 34.Utstyr til materialanalyse
(1) Frekvenser for utstyr til materialanalyse som benytter UWB-teknologi tillates brukt som beskrevet i tabellen. Utstyr til materialanalyse er utstyr som brukes til å lokalisere objekter inne i en struktur, eller for å bestemme et materiales fysiske egenskaper. Utstyr til materialanalyse som brukes på faste installasjoner må oppfylle følgende krav:
a)Sendeenheten skal gå i av-modus dersom utstyret ikke er i bruk (driftssensor),
b)Sendeenheten må ha sendeeffektstyring (TPC) med et dynamisk intervall på 10 dB som beskrevet i den harmoniserte standarden EN 302 498-2,
c)Sendeenheten skal være festet til et fast anlegg.

Utstyr til materialanalyse som brukes på mobile installasjoner må oppfylle følgende krav:

a)Sending må kunne startes via en manuelt betjent ikke-låsende bryter, som må være i kontakt med eller i nærheten av materialet som skal undersøkes, og hvor signalet må rettes direkte mot gjenstanden,
b)Sendeenheten skal gå i av-modus dersom utstyret ikke er i bruk (driftssensor).

Spisseffekten (i dBm) målt i en båndbredde på 50 MHz skal være mindre enn den grenseverdien som fremkommer ved å legge til en omregningsfaktor (25 dB) til grenseverdien for maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (i dBm/MHz). Utendørsbruk tillates bare dersom det ikke er tilsluttet faste installasjoner, fast infrastruktur, fast utendørs antenne, eller utstyr montert i luftfartøy eller modellfly. Bruk tillates også som beskrevet i tabellen til bruk for ultrabredbåndsutstyr installert i kjøretøy og skinnegående vogner.

FrekvensområdeFaste installasjonerMobile installasjoner
Maksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthetMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet i horisontalplanet (–20° til 30° elevasjon)Maksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet i horisontalplanet
Under 1,73 GHz–85 dBm/MHz–85 dBm/MHz
1,73–2,20 GHz–65 dBm/MHz–70 dBm/MHz–70 dBm/MHz
2,20–2,50 GHz–50 dBm/MHz–50 dBm/MHz
2,50–2,69 GHz–65 dBm/MHz–70 dBm/MHz–65 dBm/MHz
2,69–2,70 GHz–55 dBm/MHz–75 dBm/MHz–70 dBm/MHz
2,70–2,90 GHz–50 dBm/MHz–70 dBm/MHz–70 dBm/MHz
2,90–3,40 GHz–50 dBm/MHz–70 dBm/MHz–70 dBm/MHz
3,40–3,80 GHz–50 dBm/MHz–70 dBm/MHz–50 dBm/MHz
3,80–4,80 GHz–50 dBm/MHz–50 dBm/MHz
4,80–5,00 GHz–55 dBm/MHz–75 dBm/MHz–55 dBm/MHz
5,00–5,25 GHz–50 dBm/MHz–50 dBm/MHz
5,25–5,35 GHz–50 dBm/MHz–60 dBm/MHz–60 dBm/MHz
5,35–5,60 GHz–50 dBm/MHz–50 dBm/MHz
5,60–5,65 GHz–50 dBm/MHz–65 dBm/MHz–65 dBm/MHz
5,650–5,725 GHz–50 dBm/MHz–60 dBm/MHz–60 dBm/MHz
5,725–8,500 GHz–50 dBm/MHz–50 dBm/MHz
8,50–10,60 GHz–65 dBm/MHz–65 dBm/MHz
Over 10,60 GHz–85 dBm/MHz–85 dBm/MHz
(2) For frekvensbåndene 2,69–2,70 GHz, 3,80–4,80 GHz og 4,80–5,00 GHz gjelder at sendetid ikke skal overstige 10 prosent av et sekund.
(3) For frekvensbåndene 2,50–2,69 GHz og 2,90–3,40 GHz tillates en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –50 dBm/MHz dersom utstyr med «lytt før tale-mekanisme» som beskrevet i standarden EN 302 498-2 benyttes.
(4) For frekvensbåndene 2,50–2,69 GHz og 4,80–5,00 GHz skal maksimal utstrålt spektral effekttetthet være 10 dB lavere enn maksimal tillatt spektral effekttetthet. For frekvensbåndet 3,40–3,80 GHz skal maksimal utstrålt spektral effekttetthet være 5 dB lavere enn maksimal tillatt spektral effekttetthet.
(5) For å sikre beskyttelse av tjenestene i tabellen, er det definert en maksimal tillatt spisseffektverdi for «lytt før tale-mekanismen» i tabellen.
FrekvensområdeRadiotjeneste som skal beskyttesMaksimal spisseffekt
2,50–2,69 GHzLandmobile tjenester–44 dBm/MHz for mottaker med båndbredde ≤3,84 MHz og
–50 dBm/MHz for mottaker med båndbredde >3,84 MHz
2,90–3,40 GHzRadioposisjoneringstjenester–7 dBm/MHz

For bruk i frekvensbåndet for landmobile tjenester er det et tilleggskrav at det skal foregå kontinuerlig lytting i minst 40 millisekunder før sendingen starter. For bruk i frekvensbåndet for radioposisjoneringstjenester er det et tilleggskrav at det skal foregå kontinuerlig lytting og automatisk avslåing innen 10 millisekunder dersom grenseverdi som angitt i tabellen overskrides. Radioutstyret må lytte, uten å sende, i minst 12 sekunder før sending kan skje på nytt. Stilletiden på 12 sekunder gjelder uansett hvordan sendingen blir avbrutt.

0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 35.Nivåmålingsradar som benytter ultrabredbåndsteknologi
(1) Frekvensbåndene 6,0–8,5 GHz, 24,05–26,50 GHz, 57–64 GHz og 75–85 GHz tillates brukt til nivåmålingsradar som benytter ultrabredbåndsteknologi. Bruken skal være i henhold til tekniske krav oppgitt i tabellen. Utstyrets antenne skal til enhver tid være rettet nedover.
FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet (dBm/MHz)Maksimal tillatt spisseffekt e.i.r.p. (dBm målt over 50 MHz)Antennes maksimale strålebredde (grader)Maksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet for en halvkule (dBm/MHz)
ABCD
6,0–8,5 GHz–33+712–55
24,05–26,50 GHz–14+2612–41,3
57–64 GHz–2+358–41,3
75–85 GHz–3+348–41,3
(2) Gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet i hovedstrålen til nivåmålingsradaren er gjennomsnittlig effekt per enhet båndbredde i den retningen der utstrålingen er maksimal.
(3) Spisseffekt e.i.r.p. i hovedstrålen er effekten over en båndbredde på 50 MHz målt ved frekvensen med høyest gjennomsnittlig utstrålt effekt. Dersom man måler båndbredden i x MHz, skal nivået oppgitt i tabell i første ledd skaleres ned med en faktor lik 20log (50/x) dB.
(4) Antennens maksimale strålebredde defineres ved –3 dB i forhold til maksimale forsterkning. Tabellen i første ledd angir den totale åpningsvinkelen. Antennens forsterkning ved elevasjonsvinkel over 60 grader i forhold til hovedstråleretningen kan maksimalt være –10 dBi.
(5) Den maksimale gjennomsnittlige e.i.r.p. spektrale effekttetthet-grensen for en halvkule rundt nivåmålingsradaren omfatter både antennens sidelober og refleksjoner fra materialet man måler på. Dersom de målte verdiene for installasjonen er i overensstemmelse med grenseverdiene for maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet og maksimal spisseffekt e.i.r.p. i tabellen i første ledd, vil kravet for maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet-grense for en halvkule anses for å være innfridd.
(6) For å kunne ta i bruk utstyret i henhold til tabellen i første ledd må det være gjennomført interferensreduserende tiltak for å begrense utstråling i alle retninger, uavhengig av installasjonens høyde og reflekterende materiale nedenfor nivåmålingsradaren. En praktisk metode er å implementere automatisk effektkontroll med et dynamisk område på 20 dB. Alternative løsninger som gir tilsvarende interferensreduserende virkning kan også brukes. Interferensreduserende tiltak som automatisk effektkontroll og andre ekvivalente tekniske løsninger er beskrevet i den harmoniserte standarden EN 302 729.
(7) Nivåmålingsradar som bruker frekvensene 6,6 GHz, 24 GHz og 75 GHz tillates ikke i en radius på 4 km rundt antenneanlegg for radioastronomi uten individuell tillatelse. Installasjonshøyden for en nivåmålingsradar kan ikke overstige 15 m i en radius fra 4 til 40 km.

(8) Tabellen viser grenseverdier for uønsket utstråling fra nivåmålingsradar som benytter ultrabredbåndsteknologi som opererer i frekvensområdet 6,0–8,5 GHz. For nivåmålingsradar som benytter ultrabredbåndsteknologi som opererer i de andre frekvensområdene er grenseverdien for uønsket utstråling minst 20 dB mindre enn verdiene oppgitt i tabellen i første ledd. For nivåmålingsradar som benytter ultrabredbåndsteknologi som opererer i frekvensbåndet 24,05–26,50 GHz er grenseverdien for uønsket utstråling i passivbåndet 23,6–24,0 GHz minst 30 dB mindre enn grenseverdiene som fremkommer i tabellen i denne bestemmelse første ledd.

FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet (dBm/MHz)Maksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet for en halvkule (dBm/MHz)
Under 1,73 GHz–63–85
1,73–2,70 GHz–58–80
2,70–5,00 GHz–48–70
5,00–6,00 GHz–43–65
8,50–10,60 GHz–43–65
Over 10,60 GHz–63–85
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 35a.Bruk av ultrabredbåndsutstyr i luftfartøy
(1) Frekvenser til utstyr for ultrabredbånd i luftfartøy tillates brukt i norsk luftterritorium som beskrevet i tabellen.
FrekvensområdeMaksimal tillatt gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthetMaksimal tillatt spisseffekt e.i.r.p. (målt over 50 MHz)
Under 1,6 GHz–90 dBm/MHz–50 dBm
1,6–2,7 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
2,7–3,4 GHz–70 dBm/MHz–36 dBm
3,4–3,8 GHz–80 dBm/MHz–40 dBm
3,8–4,2 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
4,2–4,8 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
4,8–6,0 GHz–70 dBm/MHz–30 dBm
8,5–10,6 GHz–65 dBm/MHz–25 dBm
Over 10,6 GHz–85 dBm/MHz–45 dBm
(2) Norskregistrert luftfartøy som flyr utenfor norsk luftterritorium tillates å ta i bruk frekvenser til utstyr for ultrabredbånd som beskrevet i tabellen i § 35a første ledd dersom tillatelse foreligger fra administrasjon i den andre staten hvis luftrom det gjelder. Frekvensbruken skal innrettes slik at den er i samsvar med Norges forpliktelser overfor andre stater.
0Tilføyd ved forskrift 28 april 2014 nr. 591, endret ved forskrift 17 juni 2014 nr. 811.

Kap. XI. Fjernstyring

§ 36.Fjernstyring
(1) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til alle typer fjernstyring. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 10 kHz.
26,995 MHz27,045 MHz27,095 MHz27,145 MHz27,195 MHz
27,255 MHz40,665 MHz40,675 MHz40,685 MHz40,695 MHz
(2) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til fjernstyring av modellfly. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 10 kHz.
35,000 MHz35,010 MHz35,020 MHz35,030 MHz35,040 MHz35,050 MHz
35,060 MHz35,070 MHz35,080 MHz35,090 MHz35,100 MHz35,110 MHz
35,120 MHz35,130 MHz35,140 MHz35,150 MHz35,160 MHz35,170 MHz
35,180 MHz35,190 MHz35,200 MHz35,210 MHz35,220 MHz35,230 MHz
35,240 MHz35,250 MHz35,260 MHz35,270 MHz35,280 MHz35,290 MHz
35,300 MHz
(3) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til fjernstyring av modellkjøretøy og modellbåter. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 10 kHz.
35,310 MHz35,320 MHz35,330 MHz35,340 MHz35,350 MHz35,360 MHz
35,370 MHz35,380 MHz35,390 MHz40,705 MHz40,715 MHz40,725 MHz
40,735 MHz40,745 MHz40,755 MHz40,765 MHz40,775 MHz40,785 MHz
40,795 MHz
(4) Senterfrekvensene 142,400 MHz og 440,700 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til fjernstyring av trafikklys. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz.
(5) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til fjernstyring av kraner. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz.
440,725 MHz440,750 MHz441,325 MHz441,550 MHz
441,575 MHz441,600 MHz441,625 MHz441,725 MHz
0Endret ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359.

Kap. XII. Satellitterminaler og satellittjordstasjoner for stasjonær og mobil bruk

0Overskrift endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 37.Terminaler for overvåking og sporing

Terminaler tilknyttet satellittsystemer for overvåking og sporing tillates å bruke frekvensbåndene 148,125–149,900 MHz, og 401,580–401,690 MHz.

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 38.Terminaler for mobile satellittjenester

Terminaler for mobile satellittjenester (MSS) (Mobile Satellite Service) tillates å bruke frekvensbåndene 1610–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 1670–1675 MHz og 1980–2010 MHz. Frekvensbåndet 1645,5–1646,5 MHz tillates brukt til nødtjenester.

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 39.Satellittjordstasjoner
(1) Denne bestemmelsen gjelder for satellittjordstasjon som opererer i et geostasjonært satellittnettverk. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard. Det er et krav at satellittjordstasjonen styres av en nettkontrollenhet. Bestemmelsen gjelder både stasjonær bruk og mobil bruk.
(2) Satellittjordstasjoner tillates å bruke frekvensbåndet 14,00–14,50 GHz og 29,50–30,00 GHz til faste satellittjenester (FSS) (Fixed Service Satellite). Maksimal tillatt utstrålt effekt er 80 dBW e.i.r.p.
(3) Satellittjordstasjoner tillates å bruke frekvensbåndene 27,5000–27,8285 GHz, 28,4445–28,8365 GHz og 29,4525–29,5000 GHz som beskrevet i standarden EN 303 978. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 60 dBW e.i.r.p. Avstanden mellom frekvensbånd som benyttes for satellittjordstasjon og frekvensbånd som benyttes for faste tjenester må være minst 10 MHz. For å beskytte faste tjenester i frekvensbåndene 27,8285–28,4445 GHz, 28,8365–28,9485 GHz og 28,9485–29,4525 GHz skal ikke maksimal utstrålt effekt inn i disse båndene overstige –35 dBW/MHz i en retning på mer enn 7 grader fra stråleretningens hovedakse. For satellittjordstasjoner på mobile innretninger på land, i sjøterritoriet eller indre farvann gjelder denne grensen dersom stråleretningen er mindre enn 3 grader over jordstasjonens horisontalplan.
(4) Satellittjordstasjoner kan bruke frekvensbåndet 29,5000–30,0000 GHz som beskrevet i standarden EN 303 978. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 60 dBW e.i.r.p.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.

Kap. XIII. Mobilradio, babycall og personsøker

§ 40.Mobilradio
(1) Frekvensbåndet 26,960–27,410 MHz med unntak av senterfrekvensene i båndet som fremgår av § 36 første ledd, tillates brukt med kanalseparasjon 10 kHz, og som beskrevet i standardene EN 300 135 og EN 300 433. For mobilradio (PR 27) med vinkelmodulasjon er maksimal tillatt utstrålt effekt 4 W e.r.p., for dobbel sidebåndmodulering er maksimal tillatt utstrålt effekt 4 W e.r.p. (målt som RMS-verdi) og for enkel sidebåndmodulering er maksimal tillatt utstrålt effekt 12 W e.r.p. (målt som maks-envelope-effekt).
(2) Senterfrekvensene 444,600 MHz, 444,650 MHz, 444,800 MHz, 444,825 MHz, 444,850 MHz og 444,975 MHz tillates brukt til håndholdt mobilradio (KDR 444) slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 296. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Radioutstyret skal ha integrert antenne. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz.
(3) Frekvensbåndet 446,000–446,200 MHz tillates brukt til håndholdt mobilradio (PMR 446). Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Kanalseparasjon er 12,5 kHz. Det gjelder følgende tekniske krav til PMR 446-utstyret:
a)Radioutstyret skal ha integrert antenne.
b)I frekvensbåndet 446,000–446,200 MHz skal radioutstyret ha mottakeregenskaper som beskrevet i standarden ETSI TS 103 236. I frekvensbåndet 446,000–446,100 MHz skal håndholdt analogt radioutstyr som plasseres på markedet etter 1. januar 2017 ha mottakeregenskaper som beskrevet i standarden ETSI TS 103 236.
c)Radioutstyr som har «trykk for tale-mekanisme» (PTT) (Push to talk) som kan låses i taleposisjon skal anvende 180 sekunders sendetidsavbrudd.
d)Radioutstyr som ikke har «trykk for tale-mekanisme» skal anvende 180 sekunders sendetidsavbrudd og «taleaktiveringsmekanisme» (VOX) (Voice activation exchange).
(4) Frekvensbåndet 446,100–446,200 MHz tillates brukt til håndholdt digital mobilradio. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. og kanalseparasjon skal være 6,25 kHz eller 12,5 kHz. Radioutstyret skal ha integrert antenne og tilfredsstille krav til utstyr i tredje ledd.
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 41.Babycall
(1) Senterfrekvensene 40,710 MHz, 40,720 MHz, 40,730 MHz og 40,740 MHz tillates brukt til babycall. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p.
(2) Frekvensbåndet 83,2125–83,3125 MHz tillates brukt til babycall. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 25 kHz.
§ 42.Sendepunkt for personsøker

Senterfrekvensen 449,750 MHz tillates brukt til personsøkersystem. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 5 W e.r.p. Maksimalt okkupert båndbredde er 25 kHz.

Kap. XIV. Bruk av utstyr for mobilkommunikasjon på fartøy og luftfartøy

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 43.Bruk av utstyr for GSM på fartøy i norsk farvann
(1) Basestasjon om bord på fartøy kan ta i bruk frekvensbåndene 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz og 1805–1880 MHz for GSM i norsk territorialfarvann fra og med 2 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Operatøren av systemet skal ha tillatelse fra flaggstaten til å operere utstyret. Det skal kun benyttes innendørsantenne.
(2) For basestasjon om bord på fartøyet gjelder en maksimal tillatt spektral effekttetthet målt utendørs med referanse til 0 dBi antenneforsterkning på –80 dBm/200 kHz. For mobilterminal som er kontrollert av fartøyets basestasjon gjelder en maksimal utstrålt effekt på 5 dBm i 900 MHz-båndet og 0 dBm i 1800 MHz-båndet.
(3) Det skal benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder. Bruken skal være i samsvar med de relevante deler av standarden EN 301 087. Ved bruk av GSM-systemer gjelder således følgende:
a)Mellom to og tre nautiske mil fra grunnlinjen skal mottakerfølsomheten og terskelnivået for avbrytelse (verdien for ACCMIN og min. RXLEV) for mobilterminaler være lik eller høyere enn –70 dBm/200 kHz.
b)Mellom tre og tolv nautiske mil fra grunnlinjen skal denne verdien være lik eller høyere enn –75 dBm/200 kHz.
c)DTX (diskontinuerlig transmisjon) skal være aktivert i mobilkommunikasjonssystemets oppstrømsretning.
d)Basestasjonens verdi for tidsforskyvning (timing advance) skal være satt til lavest mulig.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 43a.Bruk av utstyr for GSM på norskregistrert fartøy utenfor norsk territorialfarvann
(1) Norskregistrert fartøy som seiler utenfor norsk territorialfarvann kan under seiling ta i bruk frekvensbåndene 1782,1–1783,7 MHz og 1877,1–1878,7 MHz for GSM. Maksimal sendereffekt er –85 dBm. Det skal benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som teknikker beskrevet i harmoniserte standarder. Bruken skal for øvrig være i samsvar med de relevante deler av standarden EN 301 087.
(2) Frekvensbruken skal innrettes slik at den er i samsvar med Norges forpliktelser overfor andre stater. Operatøren av systemet skal om nødvendig i tillegg innhente tillatelse fra administrasjon i annen stat.
0Tilføyd ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.
§ 44.Bruk av utstyr for mobilkommunikasjon i luftfartøy i norsk luftterritorium
(1) Luftfartøy i norsk luftterritorium kan ta i bruk frekvenser i frekvensbåndene 1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz og 1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz til bruk av utstyr for mobilkommunikasjon. Kanaler som er tatt i bruk av sendere på norsk landterritorium kan ikke anvendes av sendere i luftfartøyet når signalnivået fra sendere i luftfartøyet overstiger verdier angitt i tabellen under, målt utvendig på luftfartøyet. Kravet til sendereffekt gjelder på alle faser av kommunikasjon, for GSM-mobilterminaler også under etablering av forbindelse. Minimumskrav til flyhøyde før systemene kan slås på er 3000 meter over bakken.
Meter over bakkenMaksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra GSM-mobilterminal målt i dBm/200 kHzMaksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra LTE-mobilterminal målt i dBm/5 MHzMaksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra UMTS-mobilterminal målt i dBm/3,84MHz
3000–3,31,73,1
4000–1,13,95,6
50000,557
60001,857
70002,957
80003,857
(2) Luftfartøy skal i tillegg være utstyrt med nettkontrollenhet som sørger for at mobilkommunikasjonsterminalen kun kommuniserer med luftfartøyets basestasjon (picocell) og ikke med bakkenett. Bruken skal være i samsvar med standarden EN 302 480. Signalnivået fra nettkontrollenheten skal ikke overstige verdier angitt i tabellen. Bruk av parameterne for 2,6 GHz-båndet kan utsettes til 1. januar 2017 i påvente av sertifisering av luftdyktighet.
Meter over bakkenMaksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet som skapes av nettkontrollenheten og flyets basestasjon
460–470 MHz791–821 MHz921–960 MHz1 805–1880 MHz2 110–2 170 MHz2 570–2 690 MHz
dBm/1,25 MHzdBm/10 MHzdBm/200 kHzdBm/200 kHzdBm/3,84 MHzdBm/4,75 MHz
3000–17,0–0,87–19,0–13,01,01,9
4000–14,51,63–16,5–10,53,54,4
5000–12,63,57–14,5–8,55,46,3
6000–11,05,15–12,9–6,97,07,9
7000–9,66,49–11,6–5,68,39,3
8000–8,57,65–10,5–4,49,510,4
0Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359.
§ 45.Bruk av mobilkommunikasjon i norskregistrerte luftfartøy utenfor norsk luftterritorium

Norskregistrerte luftfartøy som flyr utenfor norsk luftterritorium kan ta i bruk frekvenser for mobilkommunikasjon på vilkår som nevnt i § 44. Frekvensbruken skal innrettes slik at den er i samsvar med Norges forpliktelser overfor andre stater. Operatøren av systemet skal om nødvendig i tillegg innhente tillatelse fra administrasjon i annen stat.

0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.

Kap. XV. Jernbanesignalering og vognidentifikasjon

§ 46.Jernbanesignalering og vognidentifikasjon
(1) Frekvensbåndet 984–7484 kHz tillates brukt til jernbaneformål, og som beskrevet i standarden EN 302 608. Maksimal tillatt feltstyrke er 9 dBμA/m i en avstand på 10 meter. Sendetid er mindre enn 1 prosent.
(2) Frekvensen 4234 kHz tillates brukt som Balise/Eurobalise opplink. Maksimal tillatt feltstyrke er 9 dBμA/m i en avstand på 10 meter. Sendetid er mindre enn 1 prosent. Sending kan kun foregå ved mottak av triggersignal fra tog. Frekvensen tillates brukt som beskrevet i standardene EN 300 330 og EN 302 608.
(3) Frekvensbåndet 7,3–23,0 MHz tillates brukt til jernbaneformål, og som beskrevet i standarden EN 302 609. Senterfrekvens er 13,547 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er –7 dBμA/m i en avstand på 10 meter. Maksimal feltstyrke er spesifisert i en båndbredde på 10 kHz, gjennomsnittlig fordelt i enhver lengde på 200 meter av sløyfen.
(4) Frekvensbåndet 27,090–27,100 MHz tillates brukt til Balise og Loop/Euroloop slik frekvensbruken er beskrevet i standardene EN 300 330 og EN 302 608. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dBμA/m i en avstand på 10 meter.
(5) Frekvensbåndet 76–77 GHz tillates brukt til deteksjon av hindring ved bruk av radarsensor på planovergang slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 301 091. Maksimal tillatt utstrålt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Gjennomsnittlig maksimal effekt skal være 50 dBm eller 23,5 dBm for pulset radar.
0Endret ved forskrift 28 april 2014 nr. 591.

Kap. XVI. Avsluttende bestemmelser

§ 47.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 19. januar 2012. Fra samme dato oppheves forskrift 2. juni 2009 nr. 580 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser.